Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Gjennomføring av ARK

Gjennomføring av ARK deles inn i fem faser: Forberedelse og forankring, kartlegging, tiltaksutvikling, implementering av tiltak og evaluering.

Bruk av ARK vil i tillegg til å kartlegge arbeidsmiljøet ved en lokal enhet, gi et fakultet/avdelingsperspektiv på psykososiale, organisatoriske og ledelsesmessige forhold som har betydning for arbeidsmiljøet, og UiB vil over tid få et grunnlag for iverksetting av tiltak på institusjonsnivå.

HMS-møte - et kartleggingsverktøy for utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet ved UiB, skal fortsatt gjennomføres årlig ved alle lokale enheter. Bruken av ARK kan inngå i HMS-møtet det året ARK gjennomføres, men resultater fra ARK kan om ønskelig også inngå i påfølgende HMS-møter som grunnlag for gjennomgang og utvikling av tiltak. 

 

Fase 1. Forberedelse og forankring

Gjøre fakultet/avdeling/institutt klar for å gjennomføre og nyttiggjøre seg av ARK.

 • Forankring i ledelsen, involvering av hovedverneombud/verneombud, beslutte leder for lokal gjennomføring, samt prosessveileder ved behov.
 • Ta kontakt med Tone Bergan, Personal- og organisasjonsavdelingen om gjennomføringsprosess.
 • Kommunikasjon og informasjon om gjennomføringen av ARK overfor alle ansatte (allmøter)
 • Risikovurdering: Er det spesielle utfordringer som må tas hensyn til? Gjennomgå tidligere arbeidsmiljøkartlegginger og HMS-dokumentasjon.
 • FaktaARK I: Spørsmål om organisatoriske forhold av betydning for arbeidsmiljøet, fylles ut av leder og verneombud sammen.

Fase 2. Kartlegging

 • Elektronisk spørreundersøkelse (KIWEST) sendes på e-post til alle ansatte, den er åpen i tre uker med inntil to purringer.
 • Forberede tilbakemeldingsmøte: Ledelse og verneombud. Her kan prosessveileder involveres.
  • Gå gjennom FaktaARK I, resultater fra spørreundersøkelsen, risikovurdere og drøfte aktuelle problemstillinger.
  • Definere roller, leder, tilbakemelder.
  • Finne fram til hensiktsmessig gruppesammensetning.
  • Skisse til plan for utvikling og iverksetting av tiltak.
  • Klargjøre rammene for tilbakemeldingsmøtet.
 • Gjennomføre tilbakemeldingsmøtet
  • Alle ansatte skal inviteres.
  • Gjennomgang av rapport fra den elektroniske spørreskjemaundersøkelsen (Rapport KIWEST).
  • Gruppearbeid med tolkning og refleksjon over det som er presentert fra Rapport KIWEST og hva som anses som viktigste funn og områder for bevaring/forbedring fremover.

Fase 3. Tiltaksutvikling

Leder har ansvar for at ansatte og verneombud involveres i arbeid med utvikling og iverksetting av tiltak.

Gode tiltak er:

 • Realistiske
 • Konkrete
 • Viktige

Fase 4. Implementering av tiltak

For å sikre at tiltakene følges opp, skal de prioriteres og føres inn i enhetens lokale HMS-handlingsplan, og rapporteres i tråd med årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (Internkontroll).

Ledelsen har ansvar for at tiltakene blir iverksatt og følges opp.

Fase 5. Evaluering

Selve ARK-prosessen bør evalueres gjennom hele prosessen og etter at prosjektet er avsluttet for å kaste lys over hva som har fungert for hvem under hvilke omstendigheter.

 • Målene som ble satt i forankringsfasen bør være utgangspunkt for evalueringen.
 • FaktaARK II: Spørsmål om tilbakemeldingsprosess, tiltaksutvikling og iverksetting, fylles ut av leder og verneombud sammen.