Home
About UiB

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Referat fra møte 09.10.14

Main content

Referat fra møte i rådet

 

Torsdag 9. oktober 2014, kl. 9.00-11.00
Kollegierommet i 1. etasje på Muséplass 1.

 

Til stede: Dag Rune Olsen (leder), Erik Bøckmann, Agnete Haaland, Tommy Johansen, Kjell Bernstrøm (sekretær), Kirsti Brekke (møtereferent).

Frafall: Roger Pilskog, Tom Knudsen, Ingrid Fjellberg, Fredrik Vikse.

Sakliste:

 1. i.                              Det var ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
 2. ii.                           Referat fra møte 6. juni 2014 ble endelig godkjent.

 

Sak 7/14         Orienteringer

Oslokontor
Universitetet i Bergen har leid kontorlokaler i Institutt for samfunnsforsknings lokaler på Majorstua i Oslo. To rom skal disponeres fast av SV-fakultetet og to disponeres av Rokkansenteret. Resten vil kunne disponeres av UiB-ansatte som trenger midlertidige kontorer eller møtelokaler. Lokalene vil være operative fra begynnelsen av november. UiB har en ansatt ved Oslokontoret, André Almås Christiansen som skal drifte kontoret der, være en rådgiver for rektoratet, og også muliggjøre at UiB kan være mer tilstede på møter o.l. i Oslo.

Forskningsdagene
Forskningsdagene i Bergen fant sted mellom 17. og 29. september 2014, og er et viktig tiltak for formidling av UiBs forskning og utdanninger. Litt om aktivitetene:

Forskningstorget hadde rundt hundre forskere som deltok, ble besøkt av 1500 sjette- og syvendeklassinger på fredag 19. september, og 6000 besøkende på lørdag 20.september.

Den regionale finalen i Forsker Grand Prix den 24. september trakk 400 besøkende til den nye kultursalen på Høgskolen i Bergen. Audun Havnen fra Haukeland universitetssjukehus og Institutt for klinisk psykologi ved UiB stakk av med seieren, med temaet «Behandling av tvangslidelser på fire dager.»

650 elever var innom Forskningsdagene UNG fredag kveld 26. september, et tilbud til elever i 2. og 3. klasse i videregående skole, og over 500 publikummere fikk med seg foredrag- og debattprogrammet som gikk over seks dager på Litteraturhuset.

Samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF)
UiB har i år som tidligere samarbeidet med BIFF, et svært godt samarbeid med en viktig festival hvor dokumentarer og kunnskapsformidling står sentralt. Samarbeidet innebærer blant annet filmer til fagmiljøene til UiB, filmvisning for alle ansatte ved UiB, profilering av BIFF på UiBs campus og i sentrum. Nytt i år var prisen «Gulluglen», en konkurranse med 12 svært ulike dokumentarer som kjempet om å bli beste forskningsformidlingsdokumentar. En jury på fem personer fra UiB valgte filmen «How I came to hate math», en film som på en levende måte forteller matematikkens betydning for vitenskap og samfunn.

 

Sak 8/14          Aktuelle saker ved UiB

Strukturdebatten i akademia
Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt alle norske utdanningsinstitusjoner om å komme med forslag til å klargjøre sin rolle i sektoren og synliggjøre potensielle omstruktureringer i sektoren. Målsetningen er ikke å spare penger, men å styrke den samlende kvaliteten i sektoren og skape verdensledende forsknings- og utdanningsmiljøer. Dialogen har ikke ført til konkrete forslag om fusjoner, men ulike samarbeidsformer skal utredes videre.

 • UiB ønsker å videreutvikle seg som et fullskalauniversitet med mål om skape og videreutvikle verdensledende miljøer, men med et større blikk på innovasjon og samarbeid med forskningsselskaper, høyskoler og innovative miljøer i nærings- og samfunnsliv.
 • Et av UiBs viktigste virkemiddel for å bygge eksellente utdannings- og forskningsmiljøer er bruk av klynger.
 • På en del felt har UiB en viktig posisjon internasjonalt og globalt. Det har derfor vært naturlig for UiB å ta et særlig ansvar for utviklingen av flere internasjonale sentre og nettverk.
 • UiB vil også aktivt søke kontakt med internasjonalt fremragende universiteter som har komplementær profil for å bygge opp felles sentre og utvikle internasjonale, digitale undervisningstilbud.
 • UiB tar et ansvar for og en lederrolle i å skape komplette kunnskaps- og kompetansemiljøer et regionalt perspektiv, men med nasjonal og internasjonal profil.
 • UiB ønsker tettere institusjonelt samarbeid med NHH, KHiB og HB og andre institusjoner, og er i løpende dialog om ulike samarbeidsmodeller
 • UiB arbeider for å slå sammen forskningsselskapene Uni Research og Christian Michelsen Research til et sterkt slagkraftig aksjeselskap som vil få en sentral plass i de nye klyngene og en tettere og synligere forankring til universitetet.
 • Høgskolen i Bergen og UiB satser på tettere og mer planmessig samarbeid der klyngene vil være et sentralt virkemiddel.

 

Statsbudsjettet
Universitetet i Bergen får en bruttovekst i tildelinger på ca 5,1 %, noe som tilsvarer en realvekst på ca 2 %. Det ble ikke bevilget penger til fase II av museumsprosjektet, det vil si at selve museet ikke får oppstartsbevilgning. Aulaprosjektet er finansiert på siden av dette, så aulaen vil uansett stå ferdig høsten 2015. Aulaen vil åpnes for å bli tatt i bruk av eksterne aktører, ikke bare av UiB.

Regjeringen satser på forskning, spesielt fremragende forskning. I langtidsplan for forskning og høyere utdanning er UiB-forsker Eystein Jansen blant de tre forskerne som er nevnt spesifikt ved navn, i tillegg til nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser, et positivt signal om UiBs fremragende forskning. Det er nevnt seks prioriteringsområder for forsknings i langtidsplanen:

 • Hav
 • Klima, miljø og miljøvennlig energi
 • Muliggjørende teknologier
 • Bedre og mer effektive offentlige tjenester
 • Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
 • Verdensledende fagmiljøer

UiB har mulighet til å hevde seg innen flere av disse temaene.

Strategiarbeidet
Tirsdag 21.10 ble det arrangert et åpent strategimøte på Litteraturhuset, hvor en omdømmeanalyse ble lagt frem. På neste møte ønskes det at strategien legges frem slik at rådet kan komme med innspill på den.

 

Sak 9/14         Eventuelt    

                        Ingen saker ble meldt til eventuelt.