Home
Administrative Development Prosject (at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Mandatene for arbeidsgruppene

Til forberedelse for Solstrandsamlingen: Arbeidsgruppenes mandater (OG REFERAT FRA PROSJEKTGRUPPENS MØTE - fordi det ble sendt ut feil lenke i fellesmailen)

Main content

Mandat for arbeidsgruppen for studie og forskerutdanning (utdrag)

Arbeidsgruppen skal:

 • Identifisere og vurdere de viktigste styrker og svakheter innen ansvarsfeltet. Prioritere hvilke arbeidsprosesser som skal ha fokus.
 • Utarbeide konkrete forslag til forbedringstiltak.  Forslag som vil kreve omorganisering skal begrunnes særskilt
 • Fortløpende komme med forslag til tiltak som kan implementeres raskt– quickwins underveis i prosjektet.
 • Foreslå konkrete tiltak for kompetanseheving og lederstøtte innen ansvarsfeltet.
 • Identifisere behov for forbedringstiltak knyttet til kommunikasjon, informasjon, kvalitetssikring og formidling.
 • Identifisere arbeidsprosesser som ligger i grenseflaten mellom de administrative fagfeltene, og foreslå hvordan det kan arbeides videre med disse prosessene.

I arbeidet skal gruppen ha et særskilt fokus på at det legges til rette for forsknings- og utdanningsnær støtte. 

Viktige fokusområder for arbeidet i arbeidsgruppen:

 • Fullført saksbehandling på ett nivå innen studie- og forskerutdanning
 • Studiekvalitet, med særlig fokus på tiltak knyttet til rekruttering og frafallsforebygging
 • Modernisering av undervisningsformer og formidling
 • Tverrfaglige studieprogram
 • Forskerutdanning