Home
Social Influence Processes on Adolescent Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskning ved Det psykologiske fakultet

COMPLETE-prosjektet

COMPLETE er eit forskingsprosjekt utvikla for å betre psykososiale læringsmiljø i vidaregåande opplæring, og dermed bidra til å auke gjennomføring og nærvær i vidaregåande skule. Prosjektet inneber å implementere og evaluere effekten av to tiltak som skal legge til rette for gode psykososiale læringsmiljø: Drømmeskolen og Nærværsteam.

4 elevmentorer ute signaturbilde

Main content

Bakgrunn

Fråfall i vidaregåande opplæring er ei uttalt bekymring for norske myndigheiter og Kunnskapsdepartementet ynskjer kunnskap om kva tiltak som kan ha positiv effekt på gjennomføring av vidaregåande opplæring. COMPLETE-prosjektet er ein av fire randomiserte kontrollerte studiar i Kunnskapsdepartementet sitt Program for betre gjennomføring i vidaregåande opplæring, og har til hensikt leggje til rette for auka gjennomføring, trivsel og mindre fråvær i vidaregåande skule. Prosjektet inneber å implementere og evaluere effekten av to tiltak som skal legge til rette for gode psykososiale læringsmiljø: Drømmeskolen og Nærværsteam. Drømmeskolen er eit universelt program retta mot alle elevar på skulen, og Nærværsteam er eit skuletiltak rettat mot særlig utsette elevar med utfordringar i skulekvardagen. Begge tiltak har fokus på meir systematisk arbeid for å fremje det psykososiale miljøet og å betre kontakten mellom tilsette og elevar i skulen.

Du kan lese meir om COMPLETE-prosjektet på heimesida her.
 

Studiedesign

COMPLETE-prosjektet er ein pågåande skulebasert randomisert kontrollert studie i 17 vidaregåande skular i fire fylker i Noreg. Prosjektet nyttar eit blanda metode-design (mixed methods) for å kunne sei noko om både effekten av tiltaka og prosessen med implementeringa av tiltaka, der sistnemnde skal bidra med å forklare resultatar frå effektevalueringa.

Skulane vart randomisert i tre grupper:

  1. Tiltaksgruppe 1 (TG1): Seks skular prøvar berre ut Drømmeskolemodellen
  2. Tiltaksgruppe 2 (TG2): Seks skular prøvar ut ein kombinasjon av begge tiltak (Drømmeskole og Nærværsteam)
  3. Kontrollgruppe (K): Fem skular er kontrollskular

Prosjektet følgjer to kull: 

  • Kull 1 (K1) starta vidaregåande opplæring hausten 2016 og vert fulgt i 3 år
  • Kull 2 (K2) starta vidaregåande opplæring hausten 2017 og vert fulgt i 2 år.

 

Studieprotokollen kan du lese her.