Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra Vox Publica

Ligner NRK på de andre nettavisene?

Kommersielle medier klager over konkurranse fra NRK på nett. En innholdsanalyse viser: nrk.no er verken en knallhard aktualitetsportal eller en sensasjonell populæravis.

Nyhet fra Vox Publica
Photo:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Spørs­må­let om NRKs rolle i det norske medie­land­ska­pet er for tiden oppe til debatt. I for­bin­delse med Kul­tur­de­par­te­men­tets arbeid med ny stor­tings­mel­ding om NRK, har stats­ka­na­lens pla­kat vært ute på høring. Et av de sen­trale spørs­må­lene i så måte er gli­dende kon­kur­ranse­fla­ter – sær­lig NRKs til­stede­væ­relse på nye medie­platt­for­mer. Argu­men­tet som gjerne frem­mes er at NRKs domi­nans utkon­kur­re­rer de kom­mer­si­elle aktø­rene, og truer deres inn­tje­nings­grunn­lag, sær­lig når det gjel­der nyhets­for­mid­ling på nett.

Blant annet har VGs redak­tør Torry Peder­sen ankla­get NRKs tekst­lige nyhets­tje­neste på inter­nett for å virke kon­kur­ranse­vri­dende – noe som for­hind­rer de kom­mer­si­elle aktø­rene fra å ta betalt for inn­hold på net­tet. Sam­ti­dig har Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening hev­det at NRKs inn­holds­mes­sige pro­fil er for lik andre, kom­mer­si­elle aktø­rers pro­fil, og bedt om at sta­ten begren­ser NRKs «pres­se­lig­nende til­bud», altså kana­lens «nettavis».

Så, hvor lik eller ulik er nrk.no de øvrige, kom­mer­si­elle aktø­rene i det norske nettavis-landskapet?

Les hele artikkelen til Helle Sjøvaag i Vox Publica

Helle Sjøvaag er Forsker ved Institutt for informasjons- og medievitenskap