Home
Strategy 2019–2022

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om strategiprosessen

I Universitetets strategi 2016 – 2022 satte universitetsstyret ambisiøse mål for UiB og ga rammer for utvikling av universitetets virksomhet. For å sikre en langsiktig god utvikling ved UiB, med ambisiøse mål og tiltak, la universitetsstyret inn en egen målformulering om at strategien skulle evalueres innen 2019.

Main content

Arbeidet med revidert strategi

I april 2018 vedtok styret mandat for arbeidet med revisjon av strategien, med oppnevning av en arbeidsgruppe ledet av prorektor og bestående av dekanene og direktør ved universitetsmuseet.

Styrets premisser for arbeidet har vært at strategiens visjon «Kunnskap som former samfunnet», verdiene og samfunnsoppdragene «Vi forsker», «Vi utdanner», «Vi utvikler» og «Vi utfordrer», og de fire strategiske hovedmålene videreføres.

Arbeidsgruppe revidert strategi

 • Prorektor Margareth Hagen (leder)
 • Frode Thorsen, Fakultet for kunst, musikk og design
 • Jørgen Sejersted, Det humanistiske fakultet
 • Karl Harald Søvig, Det juridiske fakultet
 • Helge K. Dahle, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Per Bakke, Det medisinsk-odontologiske fakultet
 • Bente Wold, Det psykologiske fakultet
 • Jan Erik Askildsen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Henrik von Achen, Universitetsmuseet i Bergen

Arbeidet med strategi for 2016-2022

Arbeidet med Universitetet i Bergens strategi for 2016-2022 startet i 2014, og involverte både interne miljøer på universitetet og eksterne samarbeidspartnere.

Den sentrale arbeidsgruppen ble ledet av prorektor Anne Lise Fimreite, og bestod av universitetets dekaner og museumsdirektøren.

Alle fakultetene med underliggende enheter, universitetets administrative avdelinger, råd og utvalg, samt studenttillitsvalgte ble invitert til åpne dialogmøter hvor alle interesserte kunne delta og spille inn sine synspunkter på strategiarbeidet. Disse interne møtene ble fulgt opp med møter hvor fakulteter og fagmiljøer ble invitert til dialog på tvers av tradisjonell disiplin- og fakultetstenking.

Hordalandsbenken på Stortinget ble orientert om arbeidet med ny strategi av rektoratet gjennom møter i Oslo og Bergen.

Eksterne samarbeidspartnere og byens befolkning ble invitert til et åpent møte i Litteraturhuset høsten 2014. Her ble det blant annet presentert en omdømmeanalyse som ga et bilde av UiBs synlighet og relevans både som forsknings- og utdanningsinstitusjon, hvordan næringsliv, det offentlige, kulturlivet og andre ser på UiB som samarbeidspartner og hvordan en vurderer UiB i forhold til andre utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Universitetsstyret ble involvert gjennom fremlegging av saker til hvert styremøte i perioden arbeidet med ny strategi pågikk.

Det første utkastet til strategien ble lagt frem for styret våren 2015, og ble sendt på høring internt. På grunnlag av høringssvarene ble det endelige forslaget til strategi for perioden 2016-2022 lagt frem for styret i oktober 2015.

Arbeidsgruppen 2014-2015

 • Prorektor Anne Lise Fimreite (leder)
 • Margareth Hagen, Det humanistiske fakultet
 • Asbjørn Strandbakken, Det juridiske fakultet
 • Helge K. Dahle, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Nina Langeland, Det medisinsk-odontologiske fakultet
 • Jarle Eid, Det psykologiske fakultet
 • Knut Helland, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Henrik von Achen, Universitetsmuseet i Bergen
 • Even Berge, eiendomsavdelingen
 • Tommy Aarethun, studentrepresentant
 • Susann Strømsvåg, studentrepresentant

Sekretariatet 2014-2015

 • Ingar Myking
 • Lars Helge Nilsen
 • Walter Wehus
 • Erlend Andreas Horn
 • Mia Kolbjørnsen