Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Variasjoner i representasjonsstil blant folkevalgte

Jacob Aars har sammen med Bjarte Folkestad (Uni Research) og Lawrence E. Rose (UiO) bidratt med et kapittel i den nye boken "Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in provinces, departments and landkreise in the on-going rescaling of statehood?".

Kapitlet har tittelen “Representational styles among county and municipal councilors” og er en komparativ analyse av variasjoner i representasjonsstil blant folkevalgte på regionalt og lokalt nivå. I alt inngår 12 europeiske land i analysen.

Med «representasjonsstil» sikter forfatterene til representanters relasjon til velgerne, nærmere bestemt hvor stor autonomi valgte representanter har overfor velgerne. Det er vanlig å skille mellom en tillitsmannsmodell ('trustee') der den valgte representanten har stort frihet til å treffe avgjørelser ut fra egen dømmekraft (ubundet mandat) og en delegatsmodell ('delegate') der representanten er en utsending for sine velgere og opererer under et bundet mandat. I tillegg er det fremholdt i litteraturen at partimandatet utgjør en viktig tredje variant, der representanten i første rekke legger vekt på partilinjen i vanskelige avgjørelser.

Analysen viser at det er større forskjeller mellom land enn mellom nivåer innad i land. Videre er det et viktig resultat at delegatsrollen er den svakeste i de fleste landene. Endelig er tilknytningen til partier relativt svak i et flertall av landene. Unntakene er de nordiske landene, der partimandatet er viktig ikke bare for rikspolitikere, men også for folkevalgte på regionalt og lokalt nivå.

 

Les mer om boken her.