Home
Gender Balance in Senior Positions and Research Management in Bergen (BALANSE)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Rokkanfrokost

Torsdag 2. juni, kl. 09:00-10:30, Uni Research Rokkansenteret, Nygårdsgaten 112. Rokkanfrokost: Farefull ferd mot toppen: Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Main content

Forskerne Gry Brandser og Sevil Sümer presenterer utvalgte funn fra prosjektet «Balanse-Bergen: Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen»

Prosjektet Balanse-Bergen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Høgskolen i Bergen, og er finansiert av Norges forskningsråds program Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse.

Alle de involverte institusjonene har en felles utfordring: til tross for stor tilvekst av kvinner i rekrutteringssegmentet (blant studenter og stipendiater), er det en dramatisk nedgang i antallet kvinner jo høyere oppover i stillingshierarkiet en beveger seg.

Studien som er gjennomført av forskere fra Uni Research Rokkansenteret har fremskaffet ny kunnskap om bakenforliggende institusjonelle og kulturelle prosesser som fører til denne nedgangen. Forskerne har gjennomført både personlige og fokusgruppeintervjuer med kvinnelige ansatte på forskjellige akademiske nivå og ansettelsesforhold, og har tatt opp spørsmål knyttet til sentrale tema og faktorer av relevans; som karrieresystem, nettverk, forskerrollen, familie/omsorgsarbeid og ledelse. Gjennom intervjuene kom det også frem forslag til ulike tiltak som kunne skape bedre kjønnsbalanse.

Kommentarer: Professor Bente Rosenbeck fra Center for kjønnsforskning, Københavns Universitetet.

Ordstyrer: Anne Marit Skarsbø, prosjektleder/Likestillingsrådgiver Universitetet i Bergen. Påmelding til arrangementet. Påmeldingsfrist 30. mai