Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UNIVERSITETSSTYRET

UiB vil fortsatt ha valgt rektor

Universitetsstyret har vedtatt at ordningen med valgt rektor ved Universitetet i Bergen skal fortsette.

Museplass i retning naturhistorisk museum
FORTSATT VALGT REKTOR: Universitetsstyret besluttet i sitt møte 2. juni å videreføre ordningen med valgt rektor ved UiB.
Photo:
Marianne Røsvik, UiB

Main content

I universitetsstyremøtet 2. juni 2016 ble modell for styring og ledelse ved Universitetet i Bergen (UiB) diskutert. Bakgrunnen for saken er regjeringens forslag om en ny hovedmodell i universitets- og høyskolesektoren, der institusjonene har ekstern styreleder og ansatt rektor. Styret skulle ta stilling om man skulle videreføre ordningen med valgt rektor ved UiB.

Vil fortsatt ha valgt rektor

I saksfremlegget skriver universitetsdirektør Kjell Bernstrøm at en “overgang til ansatt rektor vil nødvendigvis påvirke valg av ledelsesmodell og myndighetskart på andre nivå ved universitetet, noe som krever mer omfattende utredning. På dette grunnlag vil universitetsdirektøren anbefale universitetsstyret å videreføre dagens ordning med valgt rektor. Dette er også i tråd med valgplattformen til dagens rektorat.

Dersom universitetsstyret i neste periode ønsker å starte et utredningsarbeid i forhold til ledelsesform, kan det legges opp til en prosess om gjør at spørsmålet avklares i god tid før utløp av valgperioden.”

Universitetsdirektøren foreslo å videreføre ordningen med valgt rektor ved UiB. Universitetsstyret sluttet seg til dette.

Les de fullstendige sakspapirene her (pdf).