Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Issue Tracker på SA - nå i funksjonsgrupper

Behovet for et system for effektiv håndtering av henvendelser ble belyst i OU-prosjektet "Service og kvalitet i sentrale tjenester". Etter at Studieadministrativ avdeling (SA) har omorganisert seg i funksjonsgrupper, kan ansatte nå henvende seg direkte til gruppene på Issue Tracker.

Ved å bruke Issue Tracker vil henvendelser  mottas og behandles systematisk i fag- eller funksjonsgrupper og ikke av enkeltpersoner. Målet er at brukerne skal kunne oppleve en mer tilgjengelig og effektiv avdeling, der det er lett å ta seg frem med sine behov. I tillegg til systemtilpasning på Issue Tracker er også områder på uib.no oppdatert og justert.

Studiekvalitet

Det administrative ansvaret for vedlikehold og videreutvikling av kvalitetssikringssystemet, i nært samarbeid med fakultetene og universitetsledelsen. Funksjonsområdet har et fortløpende samarbeid med NOKUT og sekretariatsoppgaver for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget.

FS

Deltar aktivt i det nasjonale FS-samarbeidet og bidrar til at FS og tilhørende webapplikasjoner utvikles for å støtte opp om de studieadministrative rutinene ved institusjonen. Videre skal funksjonsområdet arbeide for at FS og webapplikasjonene benyttes på best mulig måte. Dette arbeidet inkluderer informasjonsarbeid, opplæring, brukerstøtte og utarbeiding av lokal brukerdokumentasjon. Funksjonsområdet har også et ansvar for å framskaffe tallmateriale/statistikk basert på data i FS.

Læringsstøtte

Har ansvar for pedagogisk og teknisk brukerstøtte for læringsplattformen, samordning av kvalitetsutvikling og opplæringstiltak, samarbeid med UNIPED, og støtte ved oppretting av studieprogram/emner. Systemeierskap for Læringsplattformen er også knyttet til funksjonsområdet.

Opptak og verifisering

Har ansvaret for opptak til grunnstudier, opptak av internasjonale gradsstudenter og opptak til norskkurs for studenter og flyktninger. I samarbeid med fakultetene skal vi i 2016 etablere og koordinere en enhet for validering og verifisering av utdanningsdokumentasjon, for søkere til studier og stillinger ved UiB.

Studentmobilitet

Har ansvaret for saksbehandling av søknader fra student som reiser ut og inn gjennom UiBs generelle bilaterale avtaler, Nordlysnettverket og Ersamusavtaler. I tillegg har funksjonsområdet ansvar for program- og avtaleforvaltning, og for beredskap for studenter i utlandet.  

Informasjon og rekruttering

Funksjonsområdet Informasjon og rekruttering jobber med studentinformasjon, studentrekruttering og studentmottak. Gruppen samarbeider med fakultetene gjennom Nettverk for studentinformasjon og Redaksjonsrådet for studieinformasjon.

Timeplanlegging og rombooking

Funksjonsområdet har ansvar for timeplanlegging og romallokering til undervisningsaktiviteter, rutiner for dette og for oppfølging av timeplanlegging- og rombookingsystemet. Ansatte bestiller selv rom til aktiviteter som ikke er undervisning.

Vurdering og eksamen

Funksjonsområdet Vurdering og eksamen er ansvarlig for eksamensadministrasjon, tradisjonell og digital, med særlig ansvar for praktisk gjennomføring (lokaler, vakter og infrastruktur), inklusiv behandling av søknader om og gjennomføring av tilrettelagt eksamen. Arbeid med eksamensprotokoller og forvaltning av Eksamensarkivet ligger også til funksjonsområdet. Satsing på digital eksamen og digitale vurderingsformer er en høyt prioritert del av områdets arbeid.  Vurdering og eksamen er også ansvarlig for brukerstøtte og opplæring av ansatte ved UiB som jobber med digital vurdering.

EVU

Oppretting av etter- og videreutdanningstilbud fra ide til utlysning. Ta kontakt med Kontor for etter- og videreutdanning for råd og veiledning underveis.

 

Andre tiltak - uib.no

På nettsidene Uib.no/foransatte har SA per i dag ansvar for å koordinere informasjonen som presenteres under feltet «Arbeidsstøtte for utdanning». Presentasjonen av informasjon er ikke organisasjonsinndelt, men inndelt med tanke på oppgaver som skal utføres, og prosedyrer som skal følges på sentralt eller lokalt nivå.

Studieadministrasjonen (SA) sitt område på uib.no er tilpasset den nye organisasjonsmodellen. Funksjonsområder er flyttet, og arbeidsfelt er fremhevet i samsvar med det nye organisasjonskartet. Kontaktpunkter er etablert som i større grad er rettet mot de ulike funksjonsområdene. I tillegg skal også den enkelte ansatte oppdatere sin informasjon slik at man kan finne kompetanse i ansattkatalogen. Dette arbeidet pågår.