Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Overtid skal alltid vera eksplisitt pålagt av instituttleiar eller administrasjonssjef, og kan berre påleggjast ved ekstraordinære behov. I tillegg gjeld det detaljerte reglar for kor mange timar overtid ein kan arbeida (jf retningslinene).

Arbeidstakarar i særleg ubundne stillingar har som hovudregel ikkje rett til overtidsgodtgjersle (jf retningslinene del II, pkt 2 for meir utfyllande informasjon).