Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ekstra betaling for arbeid med etter- og vidareutdanning

UiB har inngått særavtale "om godtgjøring for arbeid med etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen". Den nye avtalen gjeld frå og med 24. august 2011.

Hovudprinsippet i avtalen er at arbeidet med etter- og vidareutdanning skal vera del av utdanningstilbodet ved universitetet og ein del av det ordinære arbeidet for den einskilde. Særskilt godtgjering skal berre nyttast i ekstraordinære situasjonar.

Det kan gjerast unntak frå hovudregelen dersom arbeidet med etter- og vidareutdanninga er av særleg omfattande art. I så fall vil det verte lagt vekt på om tenestemannen frå før har ei stor arbeidsbør i den ordinære stillinga, kor omfattande ekstraarbeidet er og om det fører med seg eit stort ansvar.

Interesserte vil finna meir informasjon i særavtalen (ePhorte 11/9907). Spørsmål om eventuell godtgjersle må alltid først leggjast fram for instituttleiar eller administrasjonssjef. Instituttleiar kan koma med framlegg om ekstra betaling, men spørsmålet må avgjerast på fakultets- eller universitetsnivå (alt etter kor stor sum det er tale om).

Det som står ovanfor, gjeld berre for etter- og vidareutdanning, og altså ikkje anna arbeid ved UiB.