Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Honorar - studentrepresentantar

Main content

Administrasjonskonsulenten minner studentane i instituttrådet, UUI og programstyra om å senda inn liste over møtedeltaking på slutten av kvart semester.  Timebetalinga legg til grunn stillingskode 1065 - konsulent (utan ansiennitet).

Studentar som deltek i prøveforelesingskomitear i tilsetjingssaker, får same lønssteg som representantane i råd og styre. For kvar prøveforelesing vert det gitt éin time, i tillegg vert det betalt éin time for komitéarbeidet i etterkant av sjølve forelesingane. Dersom det er tre prøveforelesingar til ei stilling, vil det altså bli betalt for fire arbeidstimar.

Administrasjonskonsulenten følgjer opp utbetalinga av honorar til studentrepresentantar ved instituttet.

Studentar som ønskjer stadfesting av vervet dei har hatt, kan kontakta administrasjonskonsulenten for å få dette. Stadfestinga bør innehalda opplysningar om kva for organ studenten har vore med i, hovudoppgåvene til dette organet og kva periode studenten har møtt som representant.