Home
Ørnulf Øyen's picture

Ørnulf Øyen

Professor
 • E-mailornulf.oyen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 06
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Kan polititjenestemenn ha taushetsplikt overfor politiet? Tidsskrift for strafferett. 103-122.
 • Show author(s) (2021). Aktiv saksstyring ved forberedelse til og gjennomføring av hovedforhandlinger – endringene i straffeprosessloven ved lov nr. 122/2021. Lov og Rett. 552-576.
 • Show author(s) (2020). Straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning – hva er rettstilstanden ved brudd på omsorgsplikter overfor barn? Tidsskrift for strafferett. 384-401.
 • Show author(s) (2020). Hva er «nødvendige» sakskostnader etter tvisteloven § 20-5 (1)? Lov og Rett. 431-446.
 • Show author(s) (2018). Hva utgjør det prosessuelle "kravet" i kontraktsrettslige tvister? - noen tanker om Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2018-1130-A. Lov og Rett. 493-503.
 • Show author(s) (2018). Hva er rettsgrunnlaget for maktbruk fra politiet? Tidsskrift for strafferett. 275-284.
 • Show author(s) (2017). Det straffbare "forhold": EMDs tilnærming, Høyesteretts kursendring og forslagene til Straffeprosesslovutvalget. Tidsskrift for strafferett. 89-102.
 • Show author(s) (2017). Aktiv saksstyring av hovedforhandlinger i straffesaker – noen tanker om forslagene til Straffeprosesslovutvalget. Tidsskrift for strafferett. 345-359.
 • Show author(s) (2015). Forholdet mellom partsevne og rettsevne - særlig om forholdet mellom partsevne etter tvisteloven § 2-1 (2) og rettsevne. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 91-111.
 • Show author(s) (2014). Vold, seksuelle overgrep og annen mishandling overfor barn - noen betraktninger om den strafferettslige vurderingen av passivitet hos omsorgspersoner. Tidsskrift for strafferett. 248-261.
 • Show author(s) (2014). Prosessuell preklusjon i sivilprosessen. Jussens venner. 187-221.
 • Show author(s) (2013). Rettens kontroll med bevisføringens omfang i straffesaker - sett i lys av målsettingene om en hurtig og kostnadseffektiv saksbehandling. Tidsskrift for strafferett. 198-235.
 • Show author(s) (2012). Bortfall av retten til krysseksaminasjon som følge av tiltaltes opptreden, omdømme eller miljøtilhørighet. Tidsskrift for strafferett. 165-183.
 • Show author(s) (2010). Varetektsfengsling ved fare for bevisforspillelse. Jussens venner. 219-254.
 • Show author(s) (2010). Prosessuell preklusjon i småkravsprosessen. Lov og Rett. 76-81.
 • Show author(s) (2010). I hvilken utstrekning kan det i straffesaker og sivile saker fremlegges bevis som er fremskaffet på ulovlig eller utilbørlig måte? Lov og Rett. 423-438.
 • Show author(s) (2010). Bevisforbud der politiet eller retten ikke har overholdt plikten til å orientere om straffeprosessloven § 122 en kommentar til nyere praksis fra Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg. Tidsskrift for strafferett. 172-183.
 • Show author(s) (2008). Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider ved EMK art. 3. Tidsskrift for strafferett. 290-298.
 • Show author(s) (2005). Fortsatt forbrytelse. Jussens venner. 218-258.
Report
 • Show author(s) (2020). Høring: Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av COVID-19. .
 • Show author(s) (2020). Høring – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. .
 • Show author(s) (2018). Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". .
 • Show author(s) (2017). Høringsuttalelse - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. .
 • Show author(s) (2017). Høringsuttalelse - Forslag om et nytt annet ledd i straffeprosessloven § 199a. .
 • Show author(s) (2012). Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
Lecture
 • Show author(s) (2015). Selvinkrimineringsvernet og forholdet til den polititjenstlige rapporteringsplikt.
Editorial
 • Show author(s) (2023). Straffeprosessen, lovgiver og legalitetsprinsippet. Lov og Rett. 547-548.
 • Show author(s) (2022). Ransaking og rus - en kompleks diskusjon. Lov og Rett. 415-416.
 • Show author(s) (2021). Bruk av fjernmøteteknologi i straffesaker – i fortid, koronatid og fremtid. Lov og Rett. 583-584.
 • Show author(s) (2020). Medvirkning, utilstrekkelig motvirkning og strafferetten. Lov og Rett. 519-520.
 • Show author(s) (2019). Er gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner hensiktsmessig utformet? Lov og Rett. 525-526.
 • Show author(s) (2018). Anke til lagmannsretten - ny behandling, begrenset overprøving eller prøving av bestemte temaer? Lov og Rett. 389-390.
 • Show author(s) (2017). Tvisteloven kapittel 28 om bevissikring utenfor rettssak - et forsømt kapittel i den sivile rettspleie? Lov og Rett. 129-130.
 • Show author(s) (2016). Gir tvisteloven gode løsninger i store og komplekse saker? Lov og Rett. 191-192.
 • Show author(s) (2015). Behovet for lyd- og bildeopptak av rettsmøtene i straffesaker, og Justisdepartementets passive holdning. Lov og Rett. 63-64.
 • Show author(s) (2014). Flytting av ansvaret for avhør mv. av barn fra domstolene til politiet. Lov og Rett. 61-62.
 • Show author(s) (2013). Behovet for å øke kvaliteten på og kontrollen med rettstolker. Lov og Rett. 129-130.
 • Show author(s) (2012). Behovet for etterkontroll av reglene om erstatning for saksomkostninger. Lov og Rett. 65-66.
Book review
 • Show author(s) (2021). Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess, 2. utgave, 2020. Lov og Rett. 451-454.
 • Show author(s) (2019). Jorun I. Rui: Mistenktes innsyn i straffesaken - I spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 387-393.
 • Show author(s) (2010). Runar Torgersen. Ulovlige beviserverv og bevisforbud i straffeprosessen. Papinian (Oslo) 2009. Anmeldt av stipendiat Ørnulf Øyen, Universitetet i Bergen. Tidsskrift for strafferett. 98-101.
Academic monograph
 • Show author(s) (2016). Straffeprosess.
 • Show author(s) (2010). Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2022). Straffeprosess. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2019). Straffeprosess. Fagbokforlaget.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2010). Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Beviskravet ved prejudisiell prøving av et sivilrettslig rettsforhold i en straffesak - hva innebærer avgjørelsen HR-2019-2400-A? 12 pages.
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen og norsk straffeprosess. 23 pages.
 • Show author(s) (2021). Rettsmedisinsk likundersøkelse: lovkravet, dagens regulering og lovutkastet til Straffeprosessutvalget.
 • Show author(s) (2020). Barnerett og strafferett: omsorgsansvar og straffansvar. Noen tanker om passiv medvirkning og avgjørelsen i HR-2019-561-A. 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Universitetet i Bergen og rettsområdet straffeprosess. 7 pages.
 • Show author(s) (2019). Rapporteringsplikten til tjenestepersoner i politiet og vernet mot selvinkriminering. 21 pages.
 • Show author(s) (2016). Høyesterett og vernet mot selvinkriminering. 29 pages.
 • Show author(s) (2013). Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon. 15 pages.
Abstract
 • Show author(s) (2009). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 283-298.
 • Show author(s) (2009). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 417-424.
 • Show author(s) (2009). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 145-147.
 • Show author(s) (2008). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 365-371.
 • Show author(s) (2008). Ny forskning og litteratur. Tidsskrift for strafferett. 458-460.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2022). Ransaking - en oversikt over regelverket. Jussens venner. 331-374.
 • Show author(s) (2021). Straffeprosessen, Regjeringen og tvisteloven § 30-13 – noen tanker om avgjørelsen HR-2021-1107-U. Lov og Rett. 502-508.
 • Show author(s) (2020). Tvisteloven og bevisretten – en oversikt. Jussens venner. 129-162.
 • Show author(s) (2014). En hauk mot en høne, og en viktig ideell verdi mot et rettsstatsprinsipp - en replikk til Inge Lorange Backer. Lov og Rett. 582-587.
Chapter
 • Show author(s) (2019). Noen tanker om instruksjonsmyndighet innad i påtalemyndigheten - særlig om organinterne og saksspesifikke instrukser. 655-663. In:
  • Show author(s) (2019). Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk.
 • Show author(s) (2015). Rettens kontroll med bevisføringens omfang i straffesaker. 153-194. In:
  • Show author(s) (2015). Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)