Home
Ørnulf Øyen's picture

Ørnulf Øyen

Professor
 • E-mailOrnulf.Oyen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 06
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Øyen, Ørnulf. 2019. Straffeprosess. Fagbokforlaget. 570 pages. ISBN: 9788245032956.
 • Øyen, Ørnulf. 2016. Straffeprosess. Fagbokforlaget. 542 pages. ISBN: 978-82-450-2001-4.
 • Øyen, Ørnulf. 2010. Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen. Fagbokforlaget. 430 pages. ISBN: 978-82-450-1025-1.
Journal articles
 • Øyen, Ørnulf. 2019. Er gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner hensiktsmessig utformet? Lov og Rett. 525-526.
 • Øyen, Ørnulf. 2019. Jorun I. Rui: Mistenktes innsyn i straffesaken - I spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 387-393.
 • Øyen, Ørnulf. 2018. Hva er rettsgrunnlaget for maktbruk fra politiet? Tidsskrift for strafferett. 18: 275-284. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-04-04
 • Øyen, Ørnulf. 2018. Hva utgjør det prosessuelle "kravet" i kontraktsrettslige tvister? - noen tanker om Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2018-1130-A. Lov og Rett. 57: 493-503. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-08-04
 • Øyen, Ørnulf. 2018. Anke til lagmannsretten - ny behandling, begrenset overprøving eller prøving av bestemte temaer? Lov og Rett. 389-390.
 • Øyen, Ørnulf. 2017. Det straffbare "forhold": EMDs tilnærming, Høyesteretts kursendring og forslagene til Straffeprosesslovutvalget. Tidsskrift for strafferett. 17: 89-102. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-02-01
 • Øyen, Ørnulf. 2017. Tvisteloven kapittel 28 om bevissikring utenfor rettssak - et forsømt kapittel i den sivile rettspleie? Lov og Rett. 129-130.
 • Øyen, Ørnulf. 2017. Aktiv saksstyring av hovedforhandlinger i straffesaker – noen tanker om forslagene til Straffeprosesslovutvalget. Tidsskrift for strafferett. 17: 345-359. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-04-06
 • Øyen, Ørnulf. 2016. Gir tvisteloven gode løsninger i store og komplekse saker? Lov og Rett. 191-192.
 • Øyen, Ørnulf. 2015. Forholdet mellom partsevne og rettsevne - særlig om forholdet mellom partsevne etter tvisteloven § 2-1 (2) og rettsevne. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 91-111.
 • Øyen, Ørnulf. 2015. Behovet for lyd- og bildeopptak av rettsmøtene i straffesaker, og Justisdepartementets passive holdning. Lov og Rett. 63-64.
 • Øyen, Ørnulf. 2014. Vold, seksuelle overgrep og annen mishandling overfor barn - noen betraktninger om den strafferettslige vurderingen av passivitet hos omsorgspersoner. Tidsskrift for strafferett. 248-261.
 • Øyen, Ørnulf. 2014. En hauk mot en høne, og en viktig ideell verdi mot et rettsstatsprinsipp - en replikk til Inge Lorange Backer. Lov og Rett. 582-587.
 • Øyen, Ørnulf. 2014. Prosessuell preklusjon i sivilprosessen. Jussens venner. 187-221.
 • Øyen, Ørnulf. 2014. Flytting av ansvaret for avhør mv. av barn fra domstolene til politiet. Lov og Rett. 61-62.
 • Øyen, Ørnulf. 2013. Behovet for å øke kvaliteten på og kontrollen med rettstolker. Lov og Rett. 129-130.
 • Øyen, Ørnulf. 2013. Rettens kontroll med bevisføringens omfang i straffesaker - sett i lys av målsettingene om en hurtig og kostnadseffektiv saksbehandling. Tidsskrift for strafferett. 13: 198-235.
 • Øyen, Ørnulf. 2012. Behovet for etterkontroll av reglene om erstatning for saksomkostninger. Lov og Rett. 2. 65-66.
 • Øyen, Ørnulf. 2012. Bortfall av retten til krysseksaminasjon som følge av tiltaltes opptreden, omdømme eller miljøtilhørighet. Tidsskrift for strafferett. 2. 165-183.
 • Øyen, Ørnulf. 2010. Bevisforbud der politiet eller retten ikke har overholdt plikten til å orientere om straffeprosessloven § 122 en kommentar til nyere praksis fra Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg. Tidsskrift for strafferett. 10: 172-183.
 • Øyen, Ørnulf. 2010. I hvilken utstrekning kan det i straffesaker og sivile saker fremlegges bevis som er fremskaffet på ulovlig eller utilbørlig måte? Lov og Rett. 49: 423-438.
 • Øyen, Ørnulf. 2010. Prosessuell preklusjon i småkravsprosessen. Lov og Rett. 49: 76-81.
 • Øyen, Ørnulf. 2010. Runar Torgersen. Ulovlige beviserverv og bevisforbud i straffeprosessen. Papinian (Oslo) 2009. Anmeldt av stipendiat Ørnulf Øyen, Universitetet i Bergen. Tidsskrift for strafferett. 98-101.
 • Øyen, Ørnulf. 2010. Varetektsfengsling ved fare for bevisforspillelse. Jussens venner. 45: 219-254.
 • Øyen, Ørnulf. 2009. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 417-424.
 • Øyen, Ørnulf. 2009. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 283-298.
 • Øyen, Ørnulf. 2009. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 145-147.
 • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2008. Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider ved EMK art. 3. Tidsskrift for strafferett. 3. 290-298.
 • Øyen, Ørnulf. 2008. Ny forskning og litteratur. Tidsskrift for strafferett. 458-460.
 • Øyen, Ørnulf. 2008. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 365-371.
 • Øyen, Ørnulf. 2005. Fortsatt forbrytelse. Jussens venner. 218-258.
Reports and theses
 • Øyen, Ørnulf; Strandberg, Magne; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". Justis- og politidepartementet, Oslo. 9 pages.
 • Øyen, Ørnulf. 2017. Høringsuttalelse - Forslag om et nytt annet ledd i straffeprosessloven § 199a. Justis- og politidepartementet, Oslo. 2 pages.
 • Øyen, Ørnulf. 2017. Høringsuttalelse - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Justis- og politidepartementet, Oslo. 19 pages.
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. Justisdepartementet. 8 pages.
 • Øyen, Ørnulf. 2010. Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen. 375 pages.
Book sections
 • Øyen, Ørnulf. 2019. Noen tanker om instruksjonsmyndighet innad i påtalemyndigheten - særlig om organinterne og saksspesifikke instrukser. 655-663. In:
  • Sæther, Knut Erik; Kvande, Kersti; Torgersen, Runar; Stridbeck, Ulf. 2019. Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk. 677 pages. ISBN: 9788205530096.
 • Øyen, Ørnulf. 2019. Universitetet i Bergen og rettsområdet straffeprosess. 531-537. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Øyen, Ørnulf. 2019. Rapporteringsplikten til tjenestepersoner i politiet og vernet mot selvinkriminering. 330-350. In:
  • Matningsdal, Magnus. 2019. Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 693 pages. ISBN: 9788205509436.
 • Øyen, Ørnulf. 2016. Høyesterett og vernet mot selvinkriminering. Bidrag, pages 316-344. In:
  • Skoghøy, Jens Edvin A.; Øie, Toril Marie; Matningsdal, Magnus. 2016. Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget. 803 pages. ISBN: 9788215026091.
 • Øyen, Ørnulf. 2015. Rettens kontroll med bevisføringens omfang i straffesaker. Kapittel 4, pages 153-194. In:
  • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. 712 pages. ISBN: 9788205460096.
 • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2013. Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon. Festskriftartikkel, pages 293-307. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.

More information in national current research information system (CRIStin)