Home
Ørnulf Øyen's picture

Ørnulf Øyen

Professor
 • E-mailOrnulf.Oyen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 06+47 918 61 562
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2020. Straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning – hva er rettstilstanden ved brudd på omsorgsplikter overfor barn? Tidsskrift for strafferett. 384-401.
 • Show author(s) 2020. Hva er «nødvendige» sakskostnader etter tvisteloven § 20-5 (1)? Lov og Rett. 431-446.
 • Show author(s) 2018. Hva utgjør det prosessuelle "kravet" i kontraktsrettslige tvister? - noen tanker om Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2018-1130-A. Lov og Rett. 493-503.
 • Show author(s) 2018. Hva er rettsgrunnlaget for maktbruk fra politiet? Tidsskrift for strafferett. 275-284.
 • Show author(s) 2017. Det straffbare "forhold": EMDs tilnærming, Høyesteretts kursendring og forslagene til Straffeprosesslovutvalget. Tidsskrift for strafferett. 89-102.
 • Show author(s) 2017. Aktiv saksstyring av hovedforhandlinger i straffesaker – noen tanker om forslagene til Straffeprosesslovutvalget. Tidsskrift for strafferett. 345-359.
 • Show author(s) 2015. Forholdet mellom partsevne og rettsevne - særlig om forholdet mellom partsevne etter tvisteloven § 2-1 (2) og rettsevne. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 91-111.
 • Show author(s) 2014. Vold, seksuelle overgrep og annen mishandling overfor barn - noen betraktninger om den strafferettslige vurderingen av passivitet hos omsorgspersoner. Tidsskrift for strafferett. 248-261.
 • Show author(s) 2014. Prosessuell preklusjon i sivilprosessen. Jussens venner. 187-221.
 • Show author(s) 2013. Rettens kontroll med bevisføringens omfang i straffesaker - sett i lys av målsettingene om en hurtig og kostnadseffektiv saksbehandling. Tidsskrift for strafferett. 198-235.
 • Show author(s) 2012. Bortfall av retten til krysseksaminasjon som følge av tiltaltes opptreden, omdømme eller miljøtilhørighet. Tidsskrift for strafferett. 165-183.
 • Show author(s) 2010. Varetektsfengsling ved fare for bevisforspillelse. Jussens venner. 219-254.
 • Show author(s) 2010. Prosessuell preklusjon i småkravsprosessen. Lov og Rett. 76-81.
 • Show author(s) 2010. I hvilken utstrekning kan det i straffesaker og sivile saker fremlegges bevis som er fremskaffet på ulovlig eller utilbørlig måte? Lov og Rett. 423-438.
 • Show author(s) 2010. Bevisforbud der politiet eller retten ikke har overholdt plikten til å orientere om straffeprosessloven § 122 en kommentar til nyere praksis fra Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg. Tidsskrift for strafferett. 172-183.
 • Show author(s) 2008. Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider ved EMK art. 3. Tidsskrift for strafferett. 290-298.
 • Show author(s) 2005. Fortsatt forbrytelse. Jussens venner. 218-258.
Report
 • Show author(s) 2020. Høring: Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av COVID-19. .
 • Show author(s) 2020. Høring – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. .
 • Show author(s) 2018. Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". .
 • Show author(s) 2017. Høringsuttalelse - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. .
 • Show author(s) 2017. Høringsuttalelse - Forslag om et nytt annet ledd i straffeprosessloven § 199a. .
 • Show author(s) 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
Lecture
 • Show author(s) 2015. Selvinkrimineringsvernet og forholdet til den polititjenstlige rapporteringsplikt.
Editorial
 • Show author(s) 2020. Medvirkning, utilstrekkelig motvirkning og strafferetten. Lov og Rett. 519-520.
 • Show author(s) 2019. Er gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner hensiktsmessig utformet? Lov og Rett. 525-526.
 • Show author(s) 2018. Anke til lagmannsretten - ny behandling, begrenset overprøving eller prøving av bestemte temaer? Lov og Rett. 389-390.
 • Show author(s) 2017. Tvisteloven kapittel 28 om bevissikring utenfor rettssak - et forsømt kapittel i den sivile rettspleie? Lov og Rett. 129-130.
 • Show author(s) 2016. Gir tvisteloven gode løsninger i store og komplekse saker? Lov og Rett. 191-192.
 • Show author(s) 2015. Behovet for lyd- og bildeopptak av rettsmøtene i straffesaker, og Justisdepartementets passive holdning. Lov og Rett. 63-64.
 • Show author(s) 2014. Flytting av ansvaret for avhør mv. av barn fra domstolene til politiet. Lov og Rett. 61-62.
 • Show author(s) 2013. Behovet for å øke kvaliteten på og kontrollen med rettstolker. Lov og Rett. 129-130.
 • Show author(s) 2012. Behovet for etterkontroll av reglene om erstatning for saksomkostninger. Lov og Rett. 65-66.
Book review
 • Show author(s) 2019. Jorun I. Rui: Mistenktes innsyn i straffesaken - I spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 387-393.
 • Show author(s) 2010. Runar Torgersen. Ulovlige beviserverv og bevisforbud i straffeprosessen. Papinian (Oslo) 2009. Anmeldt av stipendiat Ørnulf Øyen, Universitetet i Bergen. Tidsskrift for strafferett. 98-101.
Academic monograph
 • Show author(s) 2016. Straffeprosess.
 • Show author(s) 2010. Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2019. Straffeprosess. Fagbokforlaget.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2010. Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Barnerett og strafferett: omsorgsansvar og straffansvar. Noen tanker om passiv medvirkning og avgjørelsen i HR-2019-561-A. 20 pages.
 • Show author(s) 2019. Universitetet i Bergen og rettsområdet straffeprosess. 7 pages.
 • Show author(s) 2019. Rapporteringsplikten til tjenestepersoner i politiet og vernet mot selvinkriminering. 21 pages.
 • Show author(s) 2016. Høyesterett og vernet mot selvinkriminering. 29 pages.
 • Show author(s) 2013. Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon. 15 pages.
Abstract
 • Show author(s) 2009. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 417-424.
 • Show author(s) 2009. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 283-298.
 • Show author(s) 2009. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 145-147.
 • Show author(s) 2008. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 365-371.
 • Show author(s) 2008. Ny forskning og litteratur. Tidsskrift for strafferett. 458-460.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2020. Tvisteloven og bevisretten – en oversikt. Jussens venner. 129-162.
 • Show author(s) 2014. En hauk mot en høne, og en viktig ideell verdi mot et rettsstatsprinsipp - en replikk til Inge Lorange Backer. Lov og Rett. 582-587.
Chapter
 • Show author(s) 2019. Noen tanker om instruksjonsmyndighet innad i påtalemyndigheten - særlig om organinterne og saksspesifikke instrukser. 655-663. In:
  • Show author(s) 2019. Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk.
 • Show author(s) 2015. Rettens kontroll med bevisføringens omfang i straffesaker. 153-194. In:
  • Show author(s) 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)