Home
Agnes Camilla Bernt's picture

Agnes Camilla Bernt

Professor, Leader of the research group for Civil Procedure and Dispute Resolution
 • E-mailCamilla.Bernt@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 07
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

(Agnes) Camilla Bernt is a professor at the Faculty of Law, University of Bergen, Norway. She is the leader of the research group for Civil Procedure and Dispute Resolution. Her main fields of research are civil procedure, alternative dispute resolution, especially mediation, and best practice in administrative law. In recent years, she has especially focused on procedural matters in parental disputes on custody and contact and child protection cases. Particularly, she has focused her research on the use of experts (most often psychologists), and the use of mediation and similar methods. 

Academic article
 • 2017. Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 256-289.
 • 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 296-316.
 • 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 178-230.
 • 2014. Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012 – Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett. 334-359.
 • 2011. Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett. 142-158.
 • 2009. Norway. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 220-230.
 • 2007. Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven. Jussens venner. 273-294.
 • 2006. Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 109-132.
 • 2005. "Hvor aktiv kan rettsmekler være under meklingen? - Noen sentrale problemstillinger" I: Festskrift til Det juridiske fakultet ved universitetet i Bergen i anledning 25-årsjubileet. Det juridiske fakultets skriftserie. 75-86.
Report
 • 2008. Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation in the Norwegian Courts. .
Lecture
 • 2013. Konflikthåndtering.
 • 2013. God forvaltningsskikk.
Popular scientific lecture
 • 2016. Konfliktløsning i og utenfor domstolene, med særlig fokus på mekling.
 • 2011. Rettsmekling i Norge.
 • 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene: - Møtet mellom dommerrollen, meklerrollen og forventninger til domstolsprosessen.
 • 2011. Konflikthåndtering og mekling.
 • 2011. Konfliktforståelse, kommunikasjon, forhandlinger og mekling.
 • 2011. Endringer av advokat- og dommerrollen i tvisteloven.
 • 2011. Dommernes meklerrolle i rettsmekling.
 • 2011. Dommerens meklerrolle.
 • 2010. Rettsmekling. Kvalitetsprosess eller hestehandel?
 • 2009. Møte i Fagutvalget for rettsmekling, DA onsdag 29. april 2009 kl. 10.00Orientering om forskning og undervisning ved UiB/NHHv/ Solfrid Mykland og Camilla Bernt.
 • 2007. Mediation in Norwegian Courts Status Report at the Ten-Year Anniversary of Modern Judicial Mediation in Norway.
Academic lecture
 • 2017. Mediation in Child Custody and Contact Cases: Contents, Roles and Regulation.
 • 2017. Evaluerende mekling og rettssikkerhet.
 • 2013. Sakkyndige i familiesaker for domstolene - Vurdering av regulering og praksis opp mot prosessuelle rettssikkerhetsgarantier og hensynet til barnets beste.
 • 2013. Kommunikasjon og konfliktforståelse - Med fokus på universitets- og høyskolesektoren.
 • 2013. God forvaltngsskikk. Kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen.
 • 2013. Familiemekling i Norge, med vekt på mekling etter saksanlegg.
 • 2011. Sakkyndige i barnefordelingssaker - Vurdering av regulering og praksis opp mot grunnleggende prosessprinsipper Ekspertseminar.
 • 2011. "Er det tendenser til oppmykning av kravet til partstilknytning for rettslig interesse i søksmål om privatrettslige forhold? - En analyse av rettsutviklingen etter tvistelovens ikrafttredelse med særlig vekt på avgjørelsene i Rt. 2010 s. 402 og Rt. 2010 s. 646".
 • 2009. Meklerrollen ved mekling i domstolene - presentasjon av phd-avhandling.
 • 2009. Materiell prosessledelse.
 • 2009. Forsoning. Fra internasjonal fredsmegling til lokal konflikthåndtering. Kan det trekkes lærdommer fra internasjonalt forsoningsarbeid til lokale konflikter? Innlegg om sentral konfliktteori og om utdanningstilbud innen konfliktløsning.
 • 2008. Tvisteloven. Kulturendring og andre endringer.
 • 2008. Tvisteloven. En ny bærebjelke i sivilretten.
Editorial
 • 2017. Bør virkeområdet for Barnesakkyndig kommisjon utvides til barnelovsaker? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3-6.
Book review
 • 2016. Bokanmeldelse Høykonflikt.Utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Universitetsforlaget 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 386-393.
Academic monograph
 • 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Non-fiction book
 • 2018. God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk.
Feature article
 • 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 38-39.
Doctoral dissertation
 • 2010. Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Interview
 • 2011. Særlover for unge lovbrytarar.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. Samtaleprosess i Barnevernssaker. 22 pages.
 • 2019. Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger. 25 pages.
 • 2018. Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. 28 pages.
 • 2017. Hvordan Vibeke Vindeløvs refleksive meklingsmodell har gitt inspirasjon til et prosjekt om en bedre forvaltning. 21 pages.
 • 2016. Moderne forvaltning i møte med parter og deres behov. Kan tvisteloven gi inspirasjon til justering av kursen? 17 pages.
 • 2015. Mediation of Legal Disputes in Norway. Institutionalized, Pragmatic and Increasingly Popular. 35 pages.
 • 2013. Forholdet mellom forvaltningshabilitet og dommerhabilitet illustrert med vurderingen av vennskapsforhold. 14 pages.
 • 2009. Materiell prosessledelse. 34 pages.
Poster
 • 2008. Konfliktmekling.

More information in national current research information system (CRIStin)