Home
Agnes Camilla Bernt's picture

Agnes Camilla Bernt

Professor
 • E-mailCamilla.Bernt@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 07
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Civil Procedure and Alternative Dispute Resolution.

Academic article
 • Augusti, Else-Marie; Bernt, Agnes Camilla; Melinder, Annika Maria D. 2017. Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 256-289.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 296-316.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 178-230.
 • Bernt, Agnes Camilla; Mykland, Solfrid; Sky, Per Kåre. 2014. Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012 – Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett. 334-359.
 • Bernt, Camilla. 2011. Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett. 142-158.
 • Bernt, Camilla. 2009. Norway. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 220-230.
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2007. Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven. Jussens venner. 273-294.
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2006. Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 109-132.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2005. "Hvor aktiv kan rettsmekler være under meklingen? - Noen sentrale problemstillinger" I: Festskrift til Det juridiske fakultet ved universitetet i Bergen i anledning 25-årsjubileet. Det juridiske fakultets skriftserie. 75-86.
Report
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2008. Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation in the Norwegian Courts. .
Lecture
 • Bernt, Camilla. 2013. Konflikthåndtering.
 • Bernt, Camilla. 2013. God forvaltningsskikk.
Popular scientific lecture
 • Bernt, Agnes Camilla. 2016. Konfliktløsning i og utenfor domstolene, med særlig fokus på mekling.
 • Bernt, Camilla. 2011. Rettsmekling i Norge.
 • Bernt, Camilla. 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene: - Møtet mellom dommerrollen, meklerrollen og forventninger til domstolsprosessen.
 • Bernt, Camilla. 2011. Konflikthåndtering og mekling.
 • Bernt, Camilla. 2011. Konfliktforståelse, kommunikasjon, forhandlinger og mekling.
 • Bernt, Camilla. 2011. Endringer av advokat- og dommerrollen i tvisteloven.
 • Bernt, Camilla. 2011. Dommernes meklerrolle i rettsmekling.
 • Bernt, Camilla. 2011. Dommerens meklerrolle.
 • Bernt, Camilla; Engebretsen, Geir. 2010. Rettsmekling. Kvalitetsprosess eller hestehandel?
 • Bernt, Camilla; Mykland, Solfrid. 2009. Møte i Fagutvalget for rettsmekling, DA onsdag 29. april 2009 kl. 10.00Orientering om forskning og undervisning ved UiB/NHHv/ Solfrid Mykland og Camilla Bernt.
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2007. Mediation in Norwegian Courts Status Report at the Ten-Year Anniversary of Modern Judicial Mediation in Norway.
Academic lecture
 • Nylund, Anna; Bernt, Agnes Camilla; Salminen, Kirsikka. 2017. Mediation in Child Custody and Contact Cases: Contents, Roles and Regulation.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2017. Evaluerende mekling og rettssikkerhet.
 • Bernt, Camilla. 2013. Sakkyndige i familiesaker for domstolene - Vurdering av regulering og praksis opp mot prosessuelle rettssikkerhetsgarantier og hensynet til barnets beste.
 • Bernt, Camilla. 2013. Kommunikasjon og konfliktforståelse - Med fokus på universitets- og høyskolesektoren.
 • Bernt, Camilla. 2013. God forvaltngsskikk. Kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen.
 • Bernt, Camilla. 2013. Familiemekling i Norge, med vekt på mekling etter saksanlegg.
 • Bernt, Camilla. 2011. Sakkyndige i barnefordelingssaker - Vurdering av regulering og praksis opp mot grunnleggende prosessprinsipper Ekspertseminar.
 • Bernt, Camilla. 2011. "Er det tendenser til oppmykning av kravet til partstilknytning for rettslig interesse i søksmål om privatrettslige forhold? - En analyse av rettsutviklingen etter tvistelovens ikrafttredelse med særlig vekt på avgjørelsene i Rt. 2010 s. 402 og Rt. 2010 s. 646".
 • Bernt, Camilla. 2009. Meklerrollen ved mekling i domstolene - presentasjon av phd-avhandling.
 • Bernt, Camilla. 2009. Materiell prosessledelse.
 • Bernt, Camilla. 2009. Forsoning. Fra internasjonal fredsmegling til lokal konflikthåndtering. Kan det trekkes lærdommer fra internasjonalt forsoningsarbeid til lokale konflikter? Innlegg om sentral konfliktteori og om utdanningstilbud innen konfliktløsning.
 • Bernt, Camilla. 2008. Tvisteloven. Kulturendring og andre endringer.
 • Bernt, Camilla. 2008. Tvisteloven. En ny bærebjelke i sivilretten.
Editorial
 • Bernt, Agnes Camilla. 2017. Bør virkeområdet for Barnesakkyndig kommisjon utvides til barnelovsaker? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3-6.
Book review
 • Bernt, Agnes Camilla. 2016. Bokanmeldelse Høykonflikt.Utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Universitetsforlaget 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 386-393.
Academic monograph
 • Bernt, Camilla. 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Non-fiction book
 • Bernt, Jan Fridthjof; Fliflet, Arne ; Bernt, Agnes Camilla. 2018. God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk.
Feature article
 • Bernt, Camilla. 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 38-39.
Doctoral dissertation
 • Bernt, Camilla. 2010. Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Interview
 • Bernt, Camilla. 2011. Særlover for unge lovbrytarar.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Bernt, Agnes Camilla. 2019. Samtaleprosess i Barnevernssaker. 22 pages.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2019. Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger. 25 pages.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2018. Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. 28 pages.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2017. Hvordan Vibeke Vindeløvs refleksive meklingsmodell har gitt inspirasjon til et prosjekt om en bedre forvaltning. 21 pages.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2016. Moderne forvaltning i møte med parter og deres behov. Kan tvisteloven gi inspirasjon til justering av kursen? 17 pages.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2015. Mediation of Legal Disputes in Norway. Institutionalized, Pragmatic and Increasingly Popular. 35 pages.
 • Bernt, Camilla. 2013. Forholdet mellom forvaltningshabilitet og dommerhabilitet illustrert med vurderingen av vennskapsforhold. 14 pages.
 • Bernt, Camilla; Mykland, Solfrid. 2009. Materiell prosessledelse. 34 pages.
Poster
 • Bernt, Camilla; Vindeløv, Vibeke. 2008. Konfliktmekling.

More information in national current research information system (CRIStin)