Home
Ann-Kristin Helland Gujord's picture

Ann-Kristin Helland Gujord

Professor, Norwegian as a second language
 • E-mailAnn-Kristin.Gujord@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 57
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

My research is in the field of second language acquistion. My core research interest lies in the morphological and syntactic development in adult and child L2 acquisition, linguistic and nonlinguistic factors hindering and facilitating L2 learning as well as the exploration of challenges specific to different groups of adult learners. 

I take advantage of different methods (corpus, narratives, interview) and different types of data (written and oral) in my researh.

Project manager in Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) and Norwegian in Academia.

Pedagogical publications

Gujord, A. K. H. 2017. Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar. In M. Selås og A. K. H. Gujord (Eds.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 9-33.

Cejka, D, Gujord, A. K. H. og Selås, M. 2017. Ein mangfaldig barnehage. In M. Selås og A. K. H. Gujord (Eds.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 63-64

Bugge, E., Selås, M. og Gujord, A. K. H. 2017. Språket i bruk. In M. Selås og A. K. H. Gujord (Eds.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 63-64.

Helland, A. K. 2009. Når vaksne lærer norsk som andrespråk – gjer undervisning nokon skilnad? Norsklæreren, nr. 4, 52-55.

Helland, A. K. 2007. Norsk som andrespråk? Syn og Segn, nr. 4, 82– 90.

 

Media

«Å flytta ungane mellom klokka ni og to vil ikkje endra noko» Interview, På Høyden 18. mai 2018

«Maksgrense løyser ikkje språkproblem» Letter to the editor, Bergens Tidende 7. mai 2018 saman med Magnhild Selås

«Misbruk av språktester» Letter to the editor, Bergens Tidende 14. mars 2018 saman med Cecilie Hamnes Carlsen, Edit Bugge og Ingrid Buanes

«Jo, det er ein vesentleg skilnad på å lære første og andrespråk» Letter to the editor, forsking.no 4. oktober 2017 saman med Magnhild Selås

«Språk for heile livet» Feature story, Bergens Tidende 25. juli 2016

«Gjev ikkje betre borgarar» Feature story, Dag og Tid 13. mars 2015

«Språktest med snubletråder» Letter to the editor, Klassekampen 18. november 2014 saman med Anne Lene Berge og Ingvild Kleiveland

Introduction to "Refleksjoner gjennom andrespråksprismet" by Jon Erik Hagen, 2005. In  A. Vikøy, S. Ragnhildstveit and M. Nordanger (Eds.), Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Oslo: Novus Forlag. 2013.

«Gje dei ein trygg og god start». Letter to the editor, Bergens Tidende juni 2012 saman med Kari Tenfjord.

«Det er norsk som gjelder». Feature story, Bergens Tidende 23. februar 2011

"Norsk som andrespråk?"  Syn og Segn, nr. 4, 82, 2007

«Godt om språkleg mangfald i Noreg.» Review in Norsk lingvistisk tidsskrift, 2010, årg. 28, nr. 2.

«Ein seigliva myte» Feature story, Klassekampen 23. desember 2004

Teaching

I usually teach the following courses: NORAN106, NORAN104, NORAN204-L, and NORAN250.

I am sometimes also involved in PRISME  and other continuing education courses offered in Norwegian as a second language at our department.

I also supervise doctoral students and master students. 

Scientific publiations

Gujord, A. K. H., Søfteland, Å., & Emilsen, L. E. (2023). Å forske på språkutviklinga hos innlærere med begrensa skolebakgrunn – metodiske valg og problemstillinger [Researching the language development of learners with limited schooling – methodological choices and challenges]. Nordand - nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 18(2), 125-139. https://www.idunn.no/doi/10.18261/nordand.18.2.4

Gujord, A.-K. H. (2023). Who succeeds and who fails? Exploring the role of background variables in explaining the outcomes of L2 language tests. Language Testing, 40(2), 227–248. https://doi.org/10.1177/02655322221100115

Gujord, A. K. H. (2023). Å studere utvikling av andrespråk [To study second language acquisition]. Fagbokforlaget. 

Gujord, A. K. H. (2022). Funksjonar ved presensperfektum i norske innlærarspråk på ulike ferdigheitsnivå [Present perfect functions in Norwegian learner language across proficiency levels], In S. Ragnhildstveit, A. Golden & A. K. H. Gujord (eds.). Nye innsikter i norsk som andrespråk (p. 21-58). Inspirert av Kari Tenfjord forskning. Alveheim & Eide akademisk forlag. 

Gujord, A. K. H., Molde, E. B., Olsen, A. M. K. & Wunderlich, I. (2022). Individuelle valg og kollektive forestillinger om norsk språk i akademia: Dybdeintervjuer med internasjonalt ansatte forskere [Individual choices and collective conceptions about Norwegian language in academiaIn-depth interviews with internationally employed researchers]. Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 17(1), 1-15.

Gujord, A. K. H., Molde, E. B., Olsen, A. M. K. & Wunderlich, I. (2022). Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk [Conditions for learning and using the L2 in academia: International employees's language experience in higher educational institutions in Norway in light of current language policy]. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS), 12(1), 295-317

Gujord, A. K. H., Neteland, R. & Selås, M. (2022). Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn [Where are all the k's gone? Socilinguistic variation between k- and v- in question words among children in kindergartens in Bergen]. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS), 12(1), 295-317

Gujord, A. K. H. (2021). Andrespråkslæring kontra framandspråkslæring – framleis eit relevant skilje? [Second language acquisition versus foreign language acquisition - still a relevant distinction?] Norsk pedagogisk tidsskrift, 2021, 105 (4), 385-396.

Gujord, A. K. H., Neteland, R. & Selås, M. (2021). Successive Language Learning in Early Childhood: The Case of Question Formation. RASK - International journal of language and communication. 2021, 53, 5-36. 

Gujord, A. K. H. (2021). Syntaktisk kompleksitet på tvers av rammeverksnivå [Syntactic complexity across proficiency levels]. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 2021, 39 (1), 177-205. 

Gujord, A. K. H. (2021). Crosslinguistic influence. In N. T. Ventura & M. Paquot (red.), The Routledge Handbook of SLA and Corpora. Routledge.

Gujord, A. K. H. og Ragnhildstveit, S. (2018).  Tverrspråkleg påverknad – status og trendar i norsk andrespråksforsking [Crosslinguistic influence - current status and trends in Norwegian second language acquisition research] (p. 133-163). In A. K. H. Gujord og G. T. Randen (eds.). Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk.

Gujord, A. K. H., Neteland, R. & Selås, M. (2018). Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie [Emergence of morphology, syntax and vocabulary in early second language acquisition - a longitudinal case study]. NOA - Norsk som andrespråk, 34(1-2), 93-127.

Gujord, A. K H. (2017). The ‘perfect candidate’ for transfer: A discussion of L1 influence in L2 acquisition of tense-aspect morphology. In A. Golden, S. Jarvis og K. Tenfjord (Eds.). Crosslinguistic influence and distinctive patterns of language learning. Findings and insights from a learner corpus. Bristol: Multilingual Matters, 29-63.

Gujord, A. K H. (2017). Eit empirisk tilskot til utforskinga av finittheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk. NOA – norsk som andrespråk, 2017, nr. 2. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1425/1410

Gujord, A. K H. 2017.  "Hos en voksen er tanken helt full av masse ting". Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen". Acta Didactica Norge, 2017, vol. 11 nr. 1,  1-22 http://dx.doi.org/10.5617/adno.3913

Gujord, A. K H. 2015. L2 acquisition of temporality: Findings from a corpus based study of the grammatical encoding of past time. BeLLS 6, 63-86. https://bells.uib.no/bells/article/view/809

Gujord, A. K H. 2013. Grammatical encoding of past time in L2 Norwegian. The roles of L1 influence and verb semantics. (Doctoral thesis), Universitetet i Bergen. http://bora.uib.no/handle/1956/6867

Gujord, A. K H. 2013. Tempus og rammeverksnivå. In C. Carlsen (Ed.). Norsk Profil. Det felles europeiske rammeverket spesifisert for norsk. Et første steg. Oslo: Novus Forlag, 73-106.

Gujord, A. K H. 2013. Aksjonsart -ein diskusjon av vanskar knytt til klassifisering av verbfrasar i aksjonart i innlærarspråk. Nordand -nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, vol. 8 nr. 2, 35-60.

Gujord, A. K H. 2013. Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga. NOA -Norsk som andrespråk, vol. 29 nr. 2, 5-36.http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/843

Helland, A. K. 2010. Aspekthypotesen i norsk innlærarspråk. In Johansen, H., Golden, A., Hagen, J. E. og Helland, A. K. (Eds.). Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Oslo: Novus Forlag, 175-189.

Helland, A. K. 2008. Grammaticalisation of temporality in SLA. In Jenset, G., Heggelund, Ø. I., Cardona, M. D, Wold, S. H. og Didriksen, A. A (Eds.). Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, June 4-6, 2007. Novus Forlag, 141-164

Helland, A. K. 2008. Utvikling av perfektum i individ og språksamfunn. NOA-Norsk som andrespråk, vol. 24 nr. 2, 23-49

Helland, A. K. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. NOA-Norsk som andrespråk, vol. 27 nr. 1, 7-23.

Helland, A. K. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. Ei undersøking av mellomspråka til vietnamesiske norskinnlærarar. In Sandøy. H. og Tenfjord, K. (Eds.). Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo: Novus Forlag, 214-230

 

Edited books and journals

Selås, M. og Gujord, A. K. H. (Eds.). 2017. Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (Eds.) NOA – norsk som andrespråk, 2017, vol. 34 nr. 2. Oslo: Novus Forlag.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (Eds.) NOA – norsk som andrespråk, 2017, vol. 33 nr. 1. Oslo: Novus Forlag.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (Eds.) NOA – norsk som andrespråk, 2016, vol. 32 nr. 12. Oslo: Novus Forlag.

Gujord, A. K. H., Nacey, S. og Ragnhildstveit, S. (Eds.) 2015. Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Bergen Language and Linguistics Studies, BeLLS, årg. 6. https://bells.uib.no/index.php/bells/issue/view/181

Brunstad, E., Gujord, A. K. H. og Bugge, E. (Eds.) 2015. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Oslo: Novus Forlag.

Johansen, H., Golden, A., Hagen, J. E. og Helland, A. K. (Eds.) 2010.  Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Oslo: Novus Forlag.