Home
Anne-Hilde Nagel's picture

Anne-Hilde Nagel

Professor Emerita, History
Academic article
 • Show author(s) 2015. Barn født utenfor lovlig ekteskap. Et langtidsperspektiv på barnelovene av 1915. Tidsskrift for velferdsforskning. 249-267.
 • Show author(s) 2008. Rettleiar som medforfattar? Nokre tankekrossar. Forskningsetikk. 26-27.
 • Show author(s) 2008. Jernverk i strid. Konflikt mellom jernverkene Fritzøe og froland i 1760-årene. Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene. 83-103.
 • Show author(s) 2003. Kvinners inntog i norsk politikk. Kvinnemakt og likestillingspolitikk 1970 – 1986. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Show author(s) 1994. Norwegian Mining in the Early Modern Period. GeoJournal.
 • Show author(s) 1994. Der norwegische Bergbau in der fr@yhen Neuzeit. Mitteilungen des Chemnitzer Geschichtsvereins, Jahrbuch 64, Neue Folge III, Georgius-Agricola-Jahr.
 • Show author(s) 1992. Communialism or cooperativism? : The Postwar Organization of Housing Provision in Bergen, Norway. Scandinavian Housing and Planning Research.
 • Show author(s) 1987. Opphevelsen av bøndenes pliktarbeid for de norske bergverkene. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Show author(s) 1982. The Decision-making Process and the Granting of Privileges to Froland Works. Scandinavian Journal of History.
Lecture
 • Show author(s) 2017. Om skrivestykket "Lutherske prestefruer".
 • Show author(s) 2016. Flagget vårt.
 • Show author(s) 2014. Samtale mellom Anders Johansen, Anne-Hilde Nagel og Frode Ulvund på basis av boka Menn for sitt ord. grunnlovsjubileet sett fra Bergenskanten.
 • Show author(s) 2014. Jubileumslova. Korleis har forskarar, politikarar og det norske folk tolka og feira hendinigane ui 1814 og grunnlova dei siste to hundre åra?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2017. Om Fridtjof Nansen og prestefruen i Bergen.
 • Show author(s) 2008. Dansk-norsk slavehandel på 1600- og 1700-tallet.
 • Show author(s) 2007. Dansk-norsk slavehandel på 16- og 1700-tallet.
 • Show author(s) 2007. Dansk-norsk slavehandel.
 • Show author(s) 1999. Voldsforbrytelser og voldsom straff i historisk lys.
 • Show author(s) 1993. Mary Wollstonecrafts oppgjør og den franske revolusjon.
Academic lecture
 • Show author(s) 2017. Prestefruerollen.
 • Show author(s) 2017. Prestefruen - en ny kvinnerolle etter reformasjonen.
 • Show author(s) 2017. De vitenskapelige akademiene på 1600- og 1700-tallet.
 • Show author(s) 2016. Hvordan fremme vitenskapelig redelighet på institusjonene?
 • Show author(s) 2015. Hvilket ansvar har institusjonene i dag og hvilket ansvar bør de ha?
 • Show author(s) 2015. Fra aksept og rettigheter, gjennom synd og skam, til formell likestilling.
 • Show author(s) 2015. Barn født utenfor ekteskap i gamle dager.
 • Show author(s) 2014. grunnlovsdebatten om politiske rettigheter til embetsmenn.
 • Show author(s) 2014. Menneskelige og borgerlige friiheter og rettigheter.
 • Show author(s) 2014. Kvinner i 1814-grunnloven.
 • Show author(s) 2014. Grunnloven 1814 og 17.mai.
 • Show author(s) 2014. Forskningsetikk: Akademisk folkeskikk.
 • Show author(s) 2014. Boklansering og debatt "Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet.
 • Show author(s) 2014. 1814-grunnloven og friheten.
 • Show author(s) 2013. Da noen fikk stemmerett. Stemmerettsutviklingen i Norge.
 • Show author(s) 2013. "Stemmerettsutviklinga i Norge".
 • Show author(s) 2013. "Men Fruentimmer? Om avgrensing av stemmeretten i 1814".
 • Show author(s) 2013. "Kvinners deltakelse i politikken før 1814".
 • Show author(s) 2013. "Hvorfor fikk kvinner ikke stemmerett i 1814?".
 • Show author(s) 2013. "1814-demokratiet og kvinnene".
 • Show author(s) 2011. Kvinneforbud i 1814-grunnloven.
 • Show author(s) 2011. Hvor demokratisk var 1814-grunnloven?
 • Show author(s) 2011. Holberg som politisk tenker: Om borger- og menneskeretter.
 • Show author(s) 2011. Borger- og menneskerettigheter i Holbergs Naturrett.
 • Show author(s) 2010. Velferdsstatens historie.
 • Show author(s) 2010. Tanker om demokrati under eneveldet.
 • Show author(s) 2010. Plagiering. Karsten Alnæs-saken.
 • Show author(s) 2010. Om Ludvig Holbergs politiske tenkning.
 • Show author(s) 2010. Nasjonal forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Show author(s) 2010. Ludvig Holbergs politiske tenkning.
 • Show author(s) 2010. Kulturmøte mellom embetsmenn og bønder: Embetsmenns og bønders orienteringsverd, eigenoppfatning og kulturelle særtrekk.
 • Show author(s) 2010. Arrangert heldagsseminar om Setraladministrasjonens historie av Tore Grønlie og Yngve Flo.
 • Show author(s) 2008. Medforfatterskap.
 • Show author(s) 2008. Kvalitetssikring av eksamen.
 • Show author(s) 2008. Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn. En kommentar.
 • Show author(s) 2008. Konflikt mellom Fritzøe og Froland jernverker i 1760-årene.
 • Show author(s) 2008. Klasseforskjell mellom kvinner. Et historisk perspektiv.
 • Show author(s) 2008. I spenningen mellom det internasjonale, nasjonale, lokale og personlige. Den nye kvinnebevegelsen fra omkring 1970.
 • Show author(s) 2008. Forskningsetikk.
 • Show author(s) 2008. Etikk og redelighet. Hva bør UiB forvente av sine lærere/veiledere/forskere?
 • Show author(s) 2008. Akademisk redelighet.
 • Show author(s) 2007. Norwegian Approach to Research Misconduct.
 • Show author(s) 2007. Historiefaglige biografier på norsk - metoder, perspektiver, genre.
 • Show author(s) 2006. Sentrale tema i forskningsetikken for samfunnsvitenskapen.
 • Show author(s) 2006. Romerrretten.
 • Show author(s) 2006. Redelighet og fusk i forskning.
 • Show author(s) 2006. Redelighet i forskningen.
 • Show author(s) 2006. Plagiat og annen uredelighet i forskningen.
 • Show author(s) 2006. Om redelig bruk av litteratur og kilder i faglige framstillinger. Eksempelet Historien om Norge.
 • Show author(s) 2006. Nyere tids rett.
 • Show author(s) 2006. Naturretten.
 • Show author(s) 2006. Middelalderens rett.
 • Show author(s) 2006. Historien om Norge. Om redelig bruk av litteratur og kilder.
 • Show author(s) 2006. Fusk i forskningen.
 • Show author(s) 2006. Forskningsetiske retningslinjer og lov om forskningsetikk.
 • Show author(s) 2006. Forskningsetiske aspekter ved forskerarkiv.
 • Show author(s) 2006. Forskningsetikkens institusjoner i Norge.
 • Show author(s) 2006. Forskningsetikk i samfunnsvitenskapen.
 • Show author(s) 2006. Forskningsetikk for samfunnsforskere.
 • Show author(s) 2006. Fattigstell i Norge i 250 år.
 • Show author(s) 2006. Fagetiske normer, eksempelet Historien om Norge.
 • Show author(s) 2006. Fagetiske normer for allmenne, historiske framstillinger.
 • Show author(s) 2006. Fagetikk og faglitteratur: Juss og etikk. Redelighetskrav. Plagiat og god henvisningsskikk.
 • Show author(s) 2006. Arbeidet med God skikk, om bruk av litteratur og kilder i allmenne. historiske framstillinger.
 • Show author(s) 2005. Rettsutviklingen i Norge.
 • Show author(s) 2005. Retten i middelalderen.
 • Show author(s) 2005. Opponens til doktoravhandlingen Eirinn Larsen: Invisible Strategies. Gender in French and Norwegian Business Education, 1870-1980.
 • Show author(s) 2005. Om romerretten.
 • Show author(s) 2005. Om forskningsetikk.
 • Show author(s) 2005. Fra naturrett til nasjonal rett.
 • Show author(s) 2005. Forskningsetikk.
 • Show author(s) 2005. Fattigstell gjennom 250 år.
 • Show author(s) 2005. Aktuelle forskningetiske tema.
 • Show author(s) 2004. Utviklingen av velferdsstaten.
 • Show author(s) 2003. Velferdsstaten i historisk perspektiv (serie, 3 dt).
 • Show author(s) 2003. Om bruk av ekstern sensor, særlig med hensyn til studentenes rettssikkerhet.
 • Show author(s) 2003. Europeisk påverknad på dansk-norsk rett på 1600- 1700-talet. Naturretten og Kongeloven.
 • Show author(s) 2002. "Kongens ojle. Petroleumsrett i historisk perspektiv".
 • Show author(s) 2001. Kommentar til Nils Gilje: Naturrett og demonologi. Niels Hemmingsen som opphavsmann til trolldomslovgivningen på 1500-tallet.
 • Show author(s) 2001. Individ og stat.
 • Show author(s) 2001. Gjensyn med Mary Wollstonecraft.
 • Show author(s) 2000. Sosialpolitikken fra Gulatingsloven til våre dager.
 • Show author(s) 2000. Fedrerettigheter.
 • Show author(s) 2000. Corpus Juris Civilis og utviklingen av romerretten.
 • Show author(s) 1999. Velferdsstatens framvekst.
 • Show author(s) 1998. The Development of Citizenship in Norway: Marshall remodelled. Workshop: Social Rights and Gendered Citizenship in Scandinavia: The case of Norway.
 • Show author(s) 1998. The Development of Citizenship in Norway. Marshall remodelled.
Editorial
 • Show author(s) 2000. Focus on political history. Comment to Hilde Sandvik: Early Modern Times 1500-1800, Part II in A gender Perspective om Norwegian history for the Vikings to the year 2000. Historisk Tidsskrift (Norge). 249-252.
Book review
 • Show author(s) 2012. Hugo Grotius: Mare Liberum - Det frie hav. Historisk Tidsskrift (Norge). 302-306.
 • Show author(s) 2007. Hjelp til god tilvisingsskikk. Prosa - tidsskrift for skribenter. 42-47.
 • Show author(s) 2000. Challenge on the Research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History. Kommentar til : Ida Blom / Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian history from the Vikings to the year 2000. (Focus on Political History: Part II. Hilde Sandvik, Early Modern Times. 1500-1800. Historisk Tidsskrift (Norge). 249-252.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag.
 • Show author(s) 2007. Vi var med... Kvinnekamp i Bergen på 1970-tallet. Bodoni forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) 2013. God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. 192.
 • Show author(s) 2006. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2014. "Menneskelige og borgerlige friheter og rettigheter" i Johansen, Anders (red.): Menn for sitt ord. Grunnlovsverket sett fra Bergenskanten. Vigmostad & Bjørke AS.
 • Show author(s) 1998. Kjønn og velferdsstat. Alma Mater.
 • Show author(s) 1998. Kjønn og velferdsstat. Alma Mater.
 • Show author(s) 1998. Kjønn og velferdsstat. Alma Mater.
 • Show author(s) 1998. Kjønn og velferdsstat. Alma Mater forlag,.
 • Show author(s) 1998. Kjønn og velferdsstat. ALma Mater.
 • Show author(s) 1998. Kjønn og velferdsstat. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) 1991. Velferdskommunen. Kommunenes rolle i utviklingen av velferdsstaten. Alma Mater.
 • Show author(s) 1991. Velferdskommunen. Kommunenes rolle i utviklingen av velferdsstaten. Alma Mater.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2009. "Min inspirasjonskilde". På Høyden ( UiBs nettavis).
Feature article
 • Show author(s) 2014. En intolerant grunnlov. Klassekampen. 34-35.
 • Show author(s) 2000. Focus om political history. Comment to Hilde Sandvik: Early Modern Times 1500-1800, Part II in A gender Perspective om Norwegian history for the Vikings to the year 2000. Historisk Tidsskrift (Norge). 249-252.
 • Show author(s) 1992. Opposisjonsinnlegg ved doktordisputas i 1991 over Torleif Hansens avhandling: Bergen lagting som straffedomstol i apellsaker 1702-1737. (Bergen, 1990). Historisk Tidsskrift (Danmark). 61-93.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2018. Ligesaavel i Vadmel som i Fløiel. Uformelle relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå ca 1745-1844.
 • Show author(s) 2016. In Memory of Divine Providence. A Study of Centennial Commemoration in Eighteenth-Century Denmark-Norway (1717-1760).
 • Show author(s) 1987. Staten og bergverkene : avgjørelsesprosessen omkring berg- verksprivilegier under eneveldet.
 • Show author(s) 1986. Staten og bergverkene.
Interview
 • Show author(s) 2015. De castbergske barnelover.
 • Show author(s) 2012. Intervju i StudVest 22.februar 2012 om Backlash i likestilling?, i anledning 8.mars-temanummer.
 • Show author(s) 2012. Intervju i Aftenposten 22.februar 2012 om regjerende dronninger, i anledning ny prinsesse i Sverige.
 • Show author(s) 2011. 1814 fødte klassekamp og kvinnekamp.
 • Show author(s) 2008. Veileder bør ikke være medforfatter.
 • Show author(s) 2008. Sender studentene på etikk-kurs.
 • Show author(s) 2006. Vil kartlegge etikkundervisningen.
 • Show author(s) 2006. Hva er det nye Skjelettutvalget?
 • Show author(s) 2006. Fusk eller bare snusk?
 • Show author(s) 2005. Fattiglover gjennom 250 år, 2.del.
 • Show author(s) 2005. Fattiglover gjennom 250 år, 1.del.
Programme participation
 • Show author(s) 2007. Verdt si vekt i gull - SUKKER.
 • Show author(s) 2007. Verdt si vekt i gull - SLAVAR.
 • Show author(s) 2007. Verdt si vekt i gull - GULL.
 • Show author(s) 2007. Forskning og habilitet.
 • Show author(s) 2007. Den fyrste pengeseddelen var ein fiasko.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2017. Lutherske prestefruer. 48 pages.
 • Show author(s) 2016. Om vitenskapelig redelighet og dens fremme. 31 pages.
 • Show author(s) 2014. Staten og vernet om menneskerettane. 22 pages.
 • Show author(s) 2014. "Men Fruentimmer?" Om den store avkortinga i røysteretten i 1814. 19 pages.
 • Show author(s) 2012. Borgerlige og menneskelige rettigheter. Politisk tenkning i Ludvig Holbergs Naturens og Folkerettens Kundskab. 22 pages.
 • Show author(s) 2011. A nemek politizálódása - történeti áttekintés. 77 pages.
 • Show author(s) 2007. God vitenskapelig praksis. 3 pages.
 • Show author(s) 2001. "Kjønnsdiskriminering av fedre". 26 pages.
 • Show author(s) 2000. The Development of Citizenship in Norway: Marshall Remodelled. 21 pages.
 • Show author(s) 2000. The Development of Citizenship in Norway.
 • Show author(s) 1999. Mary Wollstonecraft (1759-1797)- Rettighetsforsvareren. 22 pages.
 • Show author(s) 1998. Kjønnsskiller i sosiale rettigheter. 46 pages.
 • Show author(s) 1998. Innledning. 16 pages.
 • Show author(s) 1998. Desentralisering og deltakelse under eneveldet. En rettssaks avgjørende betydning på 1760-tallet. 14 pages.
 • Show author(s) 1998. Desentralisering og deltakelse under eneveldet En rettssaks avgjørende betydning på 1760-tallet. 14 pages.
 • Show author(s) 1998. Citizen father. 15 pages.
 • Show author(s) 1998. Administrative history in Norway (1536-1814). 7 pages.
 • Show author(s) 1997. Enhver som frykter Gud skal ære Kongen. Kirkens oppgaver under eneveldet. 23 pages.
 • Show author(s) 1997. En lang linje bak norsk oljerett. 16 pages.
 • Show author(s) 1997. En lang linje bak norsk olje-rett. 17 pages.
 • Show author(s) 1996. Historiske linjer i utviklingen av velferdsstaten. 17 pages.
 • Show author(s) 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse teori- høst 1993. 5 pages.
 • Show author(s) 1993. Embedsmennene i lokalsamfunnet. 5 pages.
 • Show author(s) 1991. Wii Margrete - 600 års norsk bergverkspolitikk.
 • Show author(s) 1991. Innledning: kommunene og velferden. 16 pages.
 • Show author(s) 1991. Den tvetydige utviklingen. Demokratiseringsprosessen og kvinnene i Øst-Europa. 12 pages.
 • Show author(s) 1986. Ekspropriasjon og tvangsarbeid. Et jernverk blir til.
 • Show author(s) 1985. Styringsapparatet i Norge.
 • Show author(s) 1985. Avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier i Norge.
 • Show author(s) 1976. Bergverksnæringen.
 • Show author(s) 1975. Klassekamp mellom kvinner. Om stiftelsen av Hjemmenes Vel.
Encyclopedia article
 • Show author(s) 2007. 2006 - Skandaleåret da forskningsetikken kom på dagsorden. . In:
  • Show author(s) 2007. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Supplement 2006.
 • Show author(s) 2004. Schjelderup (Schieledrup), Søren, 1698-1736, offiser og koloniadministrator. 86-87. In:
  • Show author(s) 2004. Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Show author(s) 2003. Neumann, Jakob, 1721-77, jernverkseier. . In:
  • Show author(s) 2003. Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget.
 • Show author(s) 2003. Mykland, Knut, 1920 - , historiker. . In:
  • Show author(s) 2003. Norsk Biografisk Leksikon bd.6 (Lassen-Nitter).
 • Show author(s) 2003. Marselis, Selius, 1600-1663, storkapitalist, kongelig långiver, generalpostmester for Norge. . In:
  • Show author(s) 2003. Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget.
 • Show author(s) 2003. Marselis, Gabriel, 1609-1673, storkapitalist og kongelig långiver. . In:
  • Show author(s) 2003. Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget.
 • Show author(s) 2003. Løchen, Herman, 1822-76, brukseier og stortingsmann”. . In:
  • Show author(s) 2003. Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget.
 • Show author(s) 2003. Lundegaard, Teis Jakob Torkildsen, 1774-1854, skipsreder, gardbruker, politiker. . In:
  • Show author(s) 2003. Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget.
 • Show author(s) 2002. "Knoff, Daniel Danielsen, 1614-87, forretningsmann og tollforvalter! . In:
  • Show author(s) 2002. Norsk biografisk leksikon.
 • Show author(s) 2001. "Hofnagel, Peter". . In:
  • Show author(s) 2001. Norsk Biografisk Leksikon Bd.4.
 • Show author(s) 2001. "Hammond, Fredrik". . In:
  • Show author(s) 2001. Norsk Biografisk Leksikon Bd.4.
 • Show author(s) 2001. "Geelmuyden, Jakob". . In:
  • Show author(s) 2001. Norsk Biografisk Leksikon Bd.3.
Introduction
 • Show author(s) 2014. Innleiing. 5-7.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2014. Stemmeretten og kravet om uavhengighet. Vox publica. 5 pages.
Interview Journal
 • Show author(s) 2013. 1814: Frå einevelde til folkemeakt. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 24-27.
 • Show author(s) 2010. "Etikk mer enn juss". Forskningsetikk. 8-8.
 • Show author(s) 2009. Bidrar med etisk bibliotek. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Show author(s) 2009. Betaling av informanter - et normalt tabu. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Show author(s) 2008. Betaling av informanter. Forskerforum. 9-9.
 • Show author(s) 2007. Strenge krav til humanistar (Tema: Ny tid for etikken). Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 9-9.
 • Show author(s) 2007. I snakkehjørnet; Anne-Hilde Nagel (Om "Sammen om kunnskap II", en ny formidlingskomponent). På Høyden ( UiBs nettavis). 2 pages.
 • Show author(s) 2006. Vil kartlegge etikkundervisning. Forskning.no.

More information in national current research information system (CRIStin)