Home
Anne Marie Frøseth's picture

Anne Marie Frøseth

Professor
 • E-mailAnne.Froseth@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 49
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Course leader tort law https://www.uib.no/emne/JUS22

Course leader master thesis research option https://www.uib.no/emne/JUS397

Module leader master theses within tort law and insurance law

Academic article
 • Show author(s) (2018). Skadelidtes egenrisiko for avvik fra gjenoppretting av skade i erstatningsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-41.
 • Show author(s) (2015). Erstatningsrettslig vern for pårørendes personskade - særlig på pasientskaderettens område. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 102-144.
 • Show author(s) (2012). Norwegian Perspective on OGH 4 Ob 8/11x. European Review of Private Law. 597-602.
 • Show author(s) (2012). En katalysator for rettsutviklingen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 237-239.
 • Show author(s) (2002). Grensene for samtykkets virkeområde i strafferetten og erstatningsretten. Jussens venner. 291-313.
 • Show author(s) (2000). Er utlendingelovens virkemidler for å oppklare identitetstvil i strid med selvinkrimineringsforbudet i EMK art 6? Kritisk juss. 45-62.
Report
 • Show author(s) (2018). Functionality of the Criminal Justice System: A research programme in Bergen 2011 – 2018. 2. 2. .
Lecture
 • Show author(s) (2023). Samspillet mellom erstatningsrettens grunnvilkår og prosess og bevisregler i EU- Illustrert ved nye regler om bevistilgang, årsaks- og ansvarspresumsjoner i EUs nye direktivforslag knyttet til kunstig intelligens.
 • Show author(s) (2023). Informasjonssvikt, samtykke og erstatning ved KI-basert medisinsk behandling - Erstatningsrettens muligheter og begrensninger for å sikre tilstrekkelig hjemmel og forsvarlig behandling.
 • Show author(s) (2014). Tredjemanns personskade - illustrert ved pasientskade.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Strict Liability for damage caused by artificial intelligence - A comparison of the general principles of strict liability in French Law and in Norwegian Law, Institute for European Tort Law, Austrian Academy of Science.
 • Show author(s) (2023). Liability for the users of artificial intelligence, CEPRI Universitet I København.
 • Show author(s) (2023). Enterprise liability Models and Challenges Arising from the Specific Risk Profile of AI Systems. Institute for European Tort Law, Vienna.
 • Show author(s) (2022). Diskrimineringsansvar ved trakassering på digitale medier - Særlig om utmåling og oppreisning ved trakassering i arbeidsforhold.
 • Show author(s) (2014). Erstatning til pårørende - Avgrensning av psykisk innvirkning på skadelidtesiden.
 • Show author(s) (2010). Norwegian Report 2009.
Editorial
 • Show author(s) (2022). Mot et skifte i EU-rettens forhold til nasjonal erstatningsrett? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 130-135.
 • Show author(s) (2020). Adekvansbegrensning av informasjonsansvar ved pasientskade - HR-2020-1332-A. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 83-86.
 • Show author(s) (2018). Erstatningsrettslig vern av foreldres personskade ved barns død . Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 215-219.
 • Show author(s) (2016). Proporsjonalt ansvar i norsk rett? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 3-6.
 • Show author(s) (2016). Naturskader og bærekraftig rettsutvikling. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 93-96.
 • Show author(s) (2014). Kapitaliseringsrenten - et "borgerlig lavmål" for de svakest stilte? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 257-262.
Book review
 • Show author(s) (2021). Sabina Hellborg: Diskrimineringsansvar - En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar og ersättning vid diskriminering. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 77-83.
 • Show author(s) (2015). James Goudkamp,Tort Law Defences - Hart Studies in Private Law, Book review. Journal of European Tort Law. 102-107.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2016). Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk.
Academic monograph
 • Show author(s) (2013). Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten.
 • Show author(s) (1999). Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd - særlig om siktedes rettssikkerhet.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Rettferdsvederlag. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2008). Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten.
Interview
 • Show author(s) (2019). Høyesteretts "Ullevål-dom" om erstatning for psykisk skade kan bli foregangsdom i Europa.
 • Show author(s) (2005). Fare og frivillighet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Ansvar for skade forårsaket av kunstig intelligens i selvkjørende kjøretøy – en komparativ oversikt. 21 pages.
 • Show author(s) (2021). Utmåling av straff for diskriminerende og hatefulle ytringer etter straffeloven § 185. 23 pages.
 • Show author(s) (2020). The Accountability of Politicians under the Law of Damages in Norway. 36 pages.
 • Show author(s) (2020). Likestilling av kvinner i form av selvbestemmelse og integritetsvern - noen milepæler og eksempler. 17 pages.
 • Show author(s) (2019). Hybridsanksjoner ved krenkelser av den personlige integritet - særlig om oppreisningskrav ved trakassering. 25 pages.
 • Show author(s) (2019). Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 pages.
 • Show author(s) (2018). Essential Cases on Misconduct: Norway. 40 pages.
 • Show author(s) (2016). Voldsoffererstatning som kriminalpolitikk forankret i den alminnelige rettsfølelse. 30 pages.
 • Show author(s) (2013). Materiell koherens i formueretten generelt, og erstatningsretten spesielt. 10 pages.
 • Show author(s) (2011). Norway (Norwegian report). 12 pages.
 • Show author(s) (2010). Norwegian report 2008. 14 pages.
Other
 • Show author(s) (2018). Norway. 255-266.
Abstract
 • Show author(s) (2015). Mellom rett og følelse. Strafferettssystemets håndtering av befolkningens rettsfølelse. Tidsskrift for strafferett. 215-232.
Book Translation
 • Show author(s) (2011). European Tort Law Basic texts.
Academic literature review
 • Show author(s) (2013). Norwegian report, European Tort Law 2012. European Tort Law. 501-519.
 • Show author(s) (2012). Norwegian report, developments in tort law. European Tort Law. 472-489.

More information in national current research information system (CRIStin)

The functionality of the criminal justice system - Bergens Forskningsstiftelse https://www.uib.no/en/project/fcjs

International projects:

Personal Injury Claims in 3 European Countries - A socio legal analysis, Institute of European Tort Law, Austrian Academy of Sciences

Digest of European Tort Law - Misconduct, Institute of European Tort Law, Austrian Academy of Sciences

Accountability of Politicians, European Center of Tort and Insurance Law, https://www.ectil.org/

Reasonable Conduct, Common Core of European Private Law, http://www.common-core.org/