Home
Anne Marie Frøseth's picture

Anne Marie Frøseth

Professor
 • E-mailAnne.Froseth@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 49
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Wandall, Rasmus. 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk. 320 pages. ISBN: 978-82-0548-952-3.
 • Frøseth, Anne Marie. 2013. Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten. Fagbokforlaget. 420 pages. ISBN: 978-82-450-1009-1.
 • Frøseth, Anne Marie. 1999. Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd - særlig om siktedes rettssikkerhet. Universitetsforlaget. 117 pages. ISBN: 82-00-12901-2.
Journal articles
 • Frøseth, Anne Marie. 2018. Erstatningsrettslig vern av foreldres personskade ved barns død. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 15: 215-219.
 • Frøseth, Anne Marie. 2018. Skadelidtes egenrisiko for avvik fra gjenoppretting av skade i erstatningsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 131: 3-41. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-01-01
 • Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie. 2016. Proporsjonalt ansvar i norsk rett? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 3-6.
 • Frøseth, Anne Marie; Askeland, Bjarte. 2016. Naturskader og bærekraftig rettsutvikling. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 13: 93-96.
 • Frøseth, Anne Marie. 2015. Erstatningsrettslig vern for pårørendes personskade - særlig på pasientskaderettens område. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 12: 102-144.
 • Frøseth, Anne Marie. 2015. James Goudkamp,Tort Law Defences - Hart Studies in Private Law, Book review. Journal of European Tort Law. 6: 102-107.
 • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Remøy, Jan Tore; Wandall, Rasmus. 2015. Mellom rett og følelse. Strafferettssystemets håndtering av befolkningens rettsfølelse. Tidsskrift for strafferett. 2. 215-232.
 • Frøseth, Anne Marie. 2014. Kapitaliseringsrenten - et "borgerlig lavmål" for de svakest stilte? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 4. 257-262.
 • Frøseth, Anne Marie; Strandberg, Magne. 2013. Norwegian report, European Tort Law 2012. European Tort Law. 501-519.
 • Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2012. Norwegian Perspective on OGH 4 Ob 8/11x. European Review of Private Law. 20: 597-602.
 • Anfinsen, Anne Marie Frøseth; Askeland, Bjarte. 2012. Norwegian report, developments in tort law. European Tort Law. 11: 472-489.
 • Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie. 2012. En katalysator for rettsutviklingen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 9: 237-239.
 • Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2002. Grensene for samtykkets virkeområde i strafferetten og erstatningsretten. Jussens venner. 37: 291-313.
 • Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2000. Er utlendingelovens virkemidler for å oppklare identitetstvil i strid med selvinkrimineringsforbudet i EMK art 6? Kritisk juss. 45-62.
Reports and theses
 • Frøseth, Anne Marie; Gröning, Linda. 2018. Functionality of the Criminal Justice System: A research programme in Bergen 2011 – 2018. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 6: 2. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, University of Bergen.
 • Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2008. Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten. 470 pages.
Book sections
 • Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie; Færstad, Jan-Ove; Monsen, Erik. 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. Kapittel 13, pages 197-224. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Frøseth, Anne Marie. 2019. Hybridsanksjoner ved krenkelser av den personlige integritet - særlig om oppreisningskrav ved trakassering. kapittel, pages 601-626. In:
  • Strandbakken, Asbjørn; Matningsdal, Magnus. 2019. Integritet og ære - Festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Juridisk. 696 pages. ISBN: 9788205509436.
 • Frøseth, Anne Marie; Askeland, Bjarte. 2018. Norway. Central texts national codes leading cases, pages 255-266. In:
  • Karner, Ernst; Oliphant, Ken; Steininger, Barbara C. 2018. European Tort Law Basic Texts. Jan Sramek Verlag. 466 pages. ISBN: 9783709701706.
 • Frøseth, Anne Marie; Askeland, Bjarte. 2018. Norway. Norway, pages . In:
  • Winiger, B.; Karner, E.; Oliphant, K. 2018. Digest of European Tort Law. Volume 3: Essential Cases on Misconduct. Walter de Gruyter. 1286 pages. ISBN: 978-3-11-053434-4.
 • Frøseth, Anne Marie. 2016. Voldsoffererstatning som kriminalpolitikk forankret i den alminnelige rettsfølelse. 10, pages 231-261. In:
  • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Wandall, Rasmus. 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk. 320 pages. ISBN: 978-82-0548-952-3.
 • Frøseth, Anne Marie. 2013. Materiell koherens i formueretten generelt, og erstatningsretten spesielt. kapittel, pages 141-151. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Askeland, Bjarte; Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2011. Norway (Norwegian report). 19, pages 438-450. In:
  • Koziol, Helmut; Steininger, Barbara C. 2011. European tort law 2010. Walter de Gruyter. 706 pages. ISBN: 978-3-11-023941-6.
 • Askeland, Bjarte; Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2010. Norwegian report 2008. Chapter XIX, pages 484-498. In:
  • Koziol, Helmut; Steininger, Barbara C. 2010. European tort law 2008. Springer. 708 pages. ISBN: 978-3-211-92797-7.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence