Home
Anne Marie Frøseth's picture

Anne Marie Frøseth

Professor
 • E-mailAnne.Froseth@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 49+47 928 46 139
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2018. Skadelidtes egenrisiko for avvik fra gjenoppretting av skade i erstatningsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-41.
 • Show author(s) 2015. Erstatningsrettslig vern for pårørendes personskade - særlig på pasientskaderettens område. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 102-144.
 • Show author(s) 2012. Norwegian Perspective on OGH 4 Ob 8/11x. European Review of Private Law. 597-602.
 • Show author(s) 2012. En katalysator for rettsutviklingen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 237-239.
 • Show author(s) 2002. Grensene for samtykkets virkeområde i strafferetten og erstatningsretten. Jussens venner. 291-313.
 • Show author(s) 2000. Er utlendingelovens virkemidler for å oppklare identitetstvil i strid med selvinkrimineringsforbudet i EMK art 6? Kritisk juss. 45-62.
Report
 • Show author(s) 2018. Functionality of the Criminal Justice System: A research programme in Bergen 2011 – 2018. 2. 2. .
Lecture
 • Show author(s) 2014. Tredjemanns personskade - illustrert ved pasientskade.
Academic lecture
 • Show author(s) 2014. Erstatning til pårørende - Avgrensning av psykisk innvirkning på skadelidtesiden.
 • Show author(s) 2010. Norwegian Report 2009.
Editorial
 • Show author(s) 2020. Adekvansbegrensning av informasjonsansvar ved pasientskade - HR-2020-1332-A. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 83-86.
 • Show author(s) 2018. Erstatningsrettslig vern av foreldres personskade ved barns død . Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 215-219.
 • Show author(s) 2016. Proporsjonalt ansvar i norsk rett? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 3-6.
 • Show author(s) 2016. Naturskader og bærekraftig rettsutvikling. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 93-96.
 • Show author(s) 2014. Kapitaliseringsrenten - et "borgerlig lavmål" for de svakest stilte? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 257-262.
Book review
 • Show author(s) 2021. Sabina Hellborg: Diskrimineringsansvar - En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar og ersättning vid diskriminering. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 77-83.
 • Show author(s) 2015. James Goudkamp,Tort Law Defences - Hart Studies in Private Law, Book review. Journal of European Tort Law. 102-107.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk.
Academic monograph
 • Show author(s) 2013. Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten.
 • Show author(s) 1999. Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd - særlig om siktedes rettssikkerhet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2008. Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten.
Interview
 • Show author(s) 2019. Høyesteretts "Ullevål-dom" om erstatning for psykisk skade kan bli foregangsdom i Europa.
 • Show author(s) 2005. Fare og frivillighet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. The Accountability of Politicians under the Law of Damages in Norway. 36 pages.
 • Show author(s) 2020. Likestilling av kvinner i form av selvbestemmelse og integritetsvern - noen milepæler og eksempler. 17 pages.
 • Show author(s) 2019. Hybridsanksjoner ved krenkelser av den personlige integritet - særlig om oppreisningskrav ved trakassering. 25 pages.
 • Show author(s) 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 pages.
 • Show author(s) 2018. Essential Cases on Misconduct: Norway. 40 pages.
 • Show author(s) 2016. Voldsoffererstatning som kriminalpolitikk forankret i den alminnelige rettsfølelse. 30 pages.
 • Show author(s) 2013. Materiell koherens i formueretten generelt, og erstatningsretten spesielt. 10 pages.
 • Show author(s) 2011. Norway (Norwegian report). 12 pages.
 • Show author(s) 2010. Norwegian report 2008. 14 pages.
Other
 • Show author(s) 2018. Norway. 255-266.
Abstract
 • Show author(s) 2015. Mellom rett og følelse. Strafferettssystemets håndtering av befolkningens rettsfølelse. Tidsskrift for strafferett. 215-232.
Book Translation
 • Show author(s) 2011. European Tort Law Basic texts.
Academic literature review
 • Show author(s) 2013. Norwegian report, European Tort Law 2012. European Tort Law. 501-519.
 • Show author(s) 2012. Norwegian report, developments in tort law. European Tort Law. 472-489.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence