Home
Axel West Pedersen's picture

Axel West Pedersen

Guest Researcher
 • E-mailAxel.Pedersen@uib.no
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Lønner det seg å jobbe? Inntektsutvikling blant stønadsmottakere som øker sin arbeidsdeltakelse. Søkelys på arbeidslivet. 15 pages.
 • Show author(s) (2023). How to measure the timing of retirement in Norway – different definitions, methods, and results. Søkelys på arbeidslivet. 1-16.
 • Show author(s) (2022). Is the National Insurance pension system progressive in a lifetime perspective? Søkelys på arbeidslivet. 1-17.
 • Show author(s) (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? Tidsskrift for velferdsforskning. 1-16.
 • Show author(s) (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen? . Tidsskrift for samfunnsforskning. 199-221.
 • Show author(s) (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security (EJSS). 241-261.
 • Show author(s) (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research. 109-122.
 • Show author(s) (2018). Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy. 130-143.
 • Show author(s) (2016). When the going gets tough: The Differential Impact of National Unemployment on the Perceived Threats of Immigration. Political Studies. 60-73.
 • Show author(s) (2016). Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment. Scandinavian Political Studies. 482-494.
 • Show author(s) (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. Tidsskrift for velferdsforskning. 164-178.
 • Show author(s) (2014). Comfort in numbers? Social integration and political participation among disability benefit recipients in Norway. European Journal of Social Security (EJSS). 290-307.
 • Show author(s) (2013). Welfare Dualism in Two Scandinavian Welfare States: Public Opinion and Party Politics. West European Politics. 199-220.
 • Show author(s) (2013). Arbeidsbetingede stønader - liberale virkemidler i arbeidslinjas verktøykasse. Søkelys på arbeidslivet. 335-355.
 • Show author(s) (2012). The Impact of Relative Poverty on Norwegian Adolescents' Subjective Health: A Causal Analysis with Propensity Score Matching. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). 4715-4731.
 • Show author(s) (2012). Fører dårlig familieøkonomi til flere subjektive helseplager blant ungdom? Tidsskrift for velferdsforskning. 78-92.
 • Show author(s) (2010). Hvem er fattigst i landet her? : livsfase, inntekt og boligøkonomi. Tidsskrift for velferdsforskning. 247-261.
 • Show author(s) (2008). The gender gap in subjective poverty: A comparative study. The Open Social Science Journal. 22-30.
 • Show author(s) (2007). Uføretrygding i strid med lovens krav? Sterke budskap fra diskutabel forskning. Tidsskrift for velferdsforskning. 33-39.
 • Show author(s) (2007). Uføretrygding i strid med lovens krav? Sterke budskap fra diskutabel forskning. Tidsskrift for velferdsforskning. 33-38.
 • Show author(s) (2007). Sluttkommentar. Tidsskrift for velferdsforskning. 46-47.
 • Show author(s) (2006). The limits of social solidarity: Basic income, immigration and the legitimacy of the universal welfare state. Acta Sociologica. 419-436.
 • Show author(s) (2006). Mens vi venter på pensjonsreformen. Søkelys på arbeidslivet.
 • Show author(s) (2006). Er sosialhjelpen et effektivt virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen? Tidsskrift for velferdsforskning. 58-72.
 • Show author(s) (2006). Child poverty - A persisting challenge. European Journal of Social Security (EJSS). 229-234.
 • Show author(s) (2004). The privatization of retirement income? Variation and trends in the income packages of old age pensioners. Journal of European Social Policy. 5-23.
 • Show author(s) (2004). National pension systems and mass opinion. A case-study of confidence, satisfaction and political attitudes in Norway. International Journal of Social Welfare. 112-123.
 • Show author(s) (2004). Inequality as relative deprivation: A sociological approach to inequality measurement. Acta Sociologica. 31-49.
 • Show author(s) (2004). Halvhjertet kopi av brutal original. En sammenligning av Pensjonskommisjonens forslag og det nye svenske pensjonssystemet. Tidsskrift for velferdsforskning. 168-178.
 • Show author(s) (2003). Der Mix aus privaten und staatlichen Quellen der Einkommensicherung im Alter im internationalen Vergleich. Zeitschrift für Sozialreform (ZSR). 109-133.
 • Show author(s) (2002). Garantipensjon eller grunnpensjon? Kommentar til Pensjonskommisjonens foreløpige rapport. Tidsskrift for velferdsforskning. 221-228.
 • Show author(s) (2001). Svarteperspill eller spleiselag? Fordeling av risiko i folketrygden, det svenske pensjonssystemet og private pensjoner. Tidsskrift for velferdsforskning. 153-168.
 • Show author(s) (1991). Offentlige tilleggspensjoner - et knefall for markedskreftene? Arbeiderhistorie. 147-160.
 • Show author(s) (1983). Oprustningen og den folkelige opinion. Tidsskriftet GRUS. 52-67.
Lecture
 • Show author(s) (2017). Hvor går Ny AFP? Fra columbi egg til gordisk knute, til....?
 • Show author(s) (2016). Likestillingsperspektiver på det norske pensjonssystemet.
 • Show author(s) (2016). Innvandring, fattigdom og velferdsstatens legitimitet.
 • Show author(s) (2016). Innvandring en trussel mot velferdsstaten? Problemforståelse og politiske alternativer (fra Brochmann til Listhaug/Haugli).
 • Show author(s) (2016). Det finske borgelønnseksperimentet. En kommentar.
 • Show author(s) (2015). Kommentar til rapport om offentlig tjenestepensjon.
 • Show author(s) (2014). The Norwegian pension reform. An incomplete miracle.
 • Show author(s) (2014). Social inequalities in life-expectancy. What implications for pension design?
 • Show author(s) (2014). Pensjonssystemene i de nordiske land. Likheter og forskjeller.
 • Show author(s) (2014). Pensjonsreformen - et ufullendt mirakel.
 • Show author(s) (2014). It happened here. The Norwegian pension reform: process and content.
 • Show author(s) (2013). Arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller - hvorfor og hvordan?
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Veier ut av arbeidslivet.
 • Show author(s) (2023). Uføretrygd og dyrtid - en kommentar.
 • Show author(s) (2022). Ulike veier ut av arbeidslivet.
 • Show author(s) (2022). The ecological dilemma of rich welfare states: Popular attitudes and scope for eco-social policy developments in Norway .
 • Show author(s) (2022). Is the welfare state an asset or a liability in the fight against global warming? The development in popular attitudes towards eco-social policy in Norway .
 • Show author(s) (2022). Hvordan måle alder for avgang fra yrkeslivet?
 • Show author(s) (2021). The Norwegian pension reform: background, content, and future challenges.
 • Show author(s) (2021). The Norwegian pension reform miracle and the trilemma of minimum protection in old age .
 • Show author(s) (2021). Minstesikringen for alderspensjonister i Danmark, Sverige og Norge.
 • Show author(s) (2021). Minimum income protection in old age. Comparing the three Scandinavian countries.
 • Show author(s) (2021). Kapittel 1 og 2 Økonomisk ulikhet. Oppsummering og kommentarer.
 • Show author(s) (2021). Inntektsfordeling og velferdspolitikk. To problemer ved måling av inntektsulikhet og inntektsfattigdom.
 • Show author(s) (2021). Bidrar folketrygdens pensjonssystem til inntektsutjevning i et livsløpsperspektiv?
 • Show author(s) (2019). Velferdsstat og fordeling mellom generasjoner.
 • Show author(s) (2019). Et blikk fra samfunnsfagene. Norges vei til velstand og likhet.
 • Show author(s) (2018). Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i ny folketrygd.
 • Show author(s) (2018). Partenes rolle i det norske pensjonssystemet.
 • Show author(s) (2018). Norsk velferdspolitikk. Nordisk modell konservert i olje(penger)? .
 • Show author(s) (2018). Is the Norwegian pension system progressive? Taking social inequalities in longevity into account.
 • Show author(s) (2017). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway.
 • Show author(s) (2017). Inequality trends in the Nordic countries: The role of social security retrenchment.
 • Show author(s) (2017). Equity versus efficiency in public pension schemes: Compensating for joint work-family decisions.
 • Show author(s) (2016). Trends, needs and opportunities for Research. The case for Nordic comparisons.
 • Show author(s) (2016). For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger.
 • Show author(s) (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Show author(s) (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Show author(s) (2016). Disentangling the gender gap in pensions. A micro-simulation of the reformed Norwegian pension system .
 • Show author(s) (2016). Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system .
 • Show author(s) (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the reformed Norwegian pension system .
 • Show author(s) (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the Norwegian NDC pension system .
 • Show author(s) (2015). Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i et kjønnsperspektiv.
 • Show author(s) (2014). Linking and closing of early exit routes as game changers. On the political charms and social dangers of benefit linking.
 • Show author(s) (2014). Changing marriage behavoiur among ethnic minorities in Denmark and Norway - enforced by regulation or spontaneous adaptation?
 • Show author(s) (2013). To reform or not to reform? Exploring the conditions for successful welfare reform through a comparison of pension reform and sick pay inertia.
 • Show author(s) (2013). Gjennomføringen av pensjonsreformen i Norge. Historien om et ufullendt mirakel.
 • Show author(s) (2013). Et kvinnevennlig pensjonssystem? Om likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformen.
 • Show author(s) (2004). Gender, employment and social security in Norway.
Editorial
 • Show author(s) (2019). Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller. Tidsskrift for samfunnsforskning. 285-287.
 • Show author(s) (2013). Kausalitet - i teori og praksis. Tidsskrift for samfunnsforskning. 339-340.
 • Show author(s) (2010). Økonomisk ulikhet. Tidsskrift for velferdsforskning. 204-205.
Book review
 • Show author(s) (2017). Anthony B. Atkinson: Ulikhet. Hva kan gjøres? Tidsskrift for velferdsforskning. 89-92.
 • Show author(s) (2000). Kautto, M. et al. (eds) Nordic Social Policy: Changing welfare states. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Show author(s) (2000). Gustafsson & Pedersen (eds.) Poverty and low income in the Nordic countries. Tidsskrift for samfunnsforskning. 327-337.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2009). Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. Abstrakt forlag.
Compendium
 • Show author(s) (2020). Vedlegg. Alternative modeller for avkortning av GI mot lønnsinntekt. .
 • Show author(s) (1994). The welfare state and inequality: Still no answer to the big questions. 109.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Tilbake til borgerlønn "light" - svar til Espen R. Moen og Christian Riis. Søkelys på arbeidslivet. 1-3.
 • Show author(s) (2021). Nye prinsipper - nye floker. Velferd.no.
 • Show author(s) (2021). Borgerlønn «light». Skisse til en reform av det norske trygde- og skattesystemet. Søkelys på arbeidslivet. 158-165.
 • Show author(s) (2020). Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år. Tidsskrift for samfunnsforskning. 5-11.
 • Show author(s) (2019). Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 74-76.
 • Show author(s) (2015). Økonomisk ulikhet og kapitalismens fremtid. Tidsskrift for samfunnsforskning. 321-323.
 • Show author(s) (2012). Innvandring og velferdspolitikk – slemme dansker og snille nordmenn? Sosial Trygd.
 • Show author(s) (2009). Udokumenterte påstander om sykefravær. Sosial Trygd.
 • Show author(s) (2009). Den norske fattigdomsdebatten - krusning på overflaten eller sosialpolitisk linjeskift? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
 • Show author(s) (2008). Ny handlingsplan mot fattigdom: Skippertak på tampen. Fontene.
 • Show author(s) (2006). Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon. Sosial Trygd. 27-29.
 • Show author(s) (2006). Velferdsreformer i oljerike Norge - takt og utakt. Samfundsøkonomen. 26-28.
 • Show author(s) (2004). Ny behovsprøvd alderstryg for innvandrere. Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2004). Kommentar til Pensjonskommisjonens rapport. Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2004). Folketrygd for fremtiden? Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2004). Fattigdom i 'verdens rikeste land'. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 24-29.
 • Show author(s) (2003). Presentasjon av Fami - senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon. Tidsskrift for velferdsforskning. 131-133.
 • Show author(s) (2003). Pensjonsordninger: Et hinder for mobilitet mellom offentlig og privat sektor? Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2003). Mot et indidorientert pensjonssystem? Økt grunnpensjon for gifte og samboende pensjonister. Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2003). Innskuddspensjon - fortsatt ingen bestselger. Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2003). Favorisering av deltidsansatte i offentlige og private tjenestepensjonsordninger. Pensjon&Trygd. 4-5.
 • Show author(s) (2002). Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom: Sosialpolitisk kursendring eller mer av det samme? Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2002). Pensjonskommisjonens foreløpige rapport. Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2002). Pensjon gjennom jobben? Om utbredelsen av tjenestepensjon i det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet. 77-84.
 • Show author(s) (2002). Lik statlig basispensjon eller modernisert folketrygd? Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2002). Hva skjedde med visjonen om to tredjedels pensjonsdekning? Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2002). Det skal alltid lønne seg å arbeide. Forslaget til nye regler for inntektsprøving av uførepensjon. Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2002). Det norske pensjonshuset. Modent for full rehabilitering? Sosial Trygd. 28-30.
 • Show author(s) (2002). Det danske pensjonssystemet: Et spleiselag mellom stat og marked. Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2001). Innskuddspensjon og foretakspensjon: Hva skjer med pensjonsordningene i privat sektor? Aktuelt for tillitsvalgte (Norsk kommuneforbund).
 • Show author(s) (2001). Forholdsmessighet i Lov om foretakspensjon: Et prinsipp med modifikasjoner. Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (2001). Den svenske pensjonsreformen - aktuell også for Norge? Pensjon&Trygd.
 • Show author(s) (1997). Sykefraværet som barometer. Sosial Trygd.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Vi bør tenke nytt om dagpengeordningen. Frifagbevegelse LO Media.
 • Show author(s) (2022). Pensjonsreformen virker. Klassekampen.
 • Show author(s) (2021). Unge arbeidsledige må slippe å gå veien om en medisinsk diagnose. Velferd.no.
 • Show author(s) (2021). Det er på tide å finne et alternativ til AFP. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2020). Skal ikke Oslos innbyggere få vite om sine rettigheter til sosialhjelp? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2020). Sjenerøse trygdeytelser og forbruket av trygd – er det en sammenheng? KAI-kronikken. 2 pages.
 • Show author(s) (2019). Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2018). Sverige øker pensjonsalderen - det bør vi også gjøre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2017). Umoderne ytelser til etterlatte? Dagbladet.
 • Show author(s) (2017). Stortinget bør rette opp pensjonsfeilen. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2017). Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2016). Regjeringen skaper fattige flyktninger. Dagbladet.
 • Show author(s) (2015). Å krenke eller ikke krenke. Har vi plikt til å sjikanere muslimer? Dagbladet.
 • Show author(s) (2014). Villedende om Piketty. Aftenposten Viten.
 • Show author(s) (2014). Uvett om Piketty. Aftenposten Viten.
 • Show author(s) (2014). Unødvendig 24-års regel. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2014). Den vanskelige barnefattigdommen. Ytring : NRK.
 • Show author(s) (2013). Urimelig favorisering? Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2013). Fattigdomsmål må inkludere folk i gråsonen. Forskning.no.
 • Show author(s) (2012). Fattigdomsdilemmaet. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2011). Uakseptable forslag. Dagbladet.
 • Show author(s) (2011). Til høyre med Rawls? Klassekampen.
 • Show author(s) (2011). Pensjonsfelle kunne vært unngått. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2011). Dem opp for tidligpensjoneringsbølgen. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2010). ”Ingen enkle løsninger”, Aftenposten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2010). Trygdereform: Noe å lære av David Cameron? Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2009). Fattigdom - et valgkamptema uten velgerappell. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2007). Tapere og vinnere med ny AFP. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2000). Pensjonsordninger i privat sektor. Dagsavisen.
 • Show author(s) (1999). Minstepensjonen - moden for reform. VG : Verdens gang.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1999). The taming of inequality in retirement: A comparative study of pension policy outcomes.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). The Norwegian Welfare State Adjusting to Crisis: Temporary Changes in Unemployment Benefit Regulations during the COVID-19 Pandemic and their Long-Term Implications. 16 pages.
 • Show author(s) (2021). Welfare state redistribution between overlapping generations – normative theories applied to two contemporary debates. 19 pages.
 • Show author(s) (2021). The age profile of European welfare states. A source of intergenerational conflict? 21 pages.
 • Show author(s) (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. 28 pages.
 • Show author(s) (2021). Approaches to minimum-income protection in old age: comparing the three Scandinavian countries. 22 pages.
 • Show author(s) (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Kapittel 14: Trygd og inntektsfordeling. 24 pages.
 • Show author(s) (2019). Kapittel 12: Inntektssikring i alderdommen. 25 pages.
 • Show author(s) (2019). Helsesvikt og arbeidsuførhet. 26 pages.
 • Show author(s) (2017). The Nordic welfare state model. 20 pages.
 • Show author(s) (2017). Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv. 20 pages.
 • Show author(s) (2015). Økonomiske insentiver i trygdesystemet. 29 pages.
 • Show author(s) (2015). Trygdepolitiske dilemmaer: Effektivitet versus fordeling. 27 pages.
 • Show author(s) (2015). Trygd og sysselsetting i et internasjonalt perspektiv. 18 pages.
 • Show author(s) (2015). To Reform or Not to Reform? Explaining the Coexistence of Successful Pension Reform and Sick Pay Inertia in Norway. 23 pages.
 • Show author(s) (2015). En velferdsstat (bare) for middelklassen? 15 pages.
 • Show author(s) (2013). Levealdersjustering av alderspensjonen - økonomisk ansvarlighet og usosial populisme. 11 pages.
 • Show author(s) (2010). Uførhet. 19 pages.
 • Show author(s) (2010). Trygd og velferd. 17 pages.
 • Show author(s) (2010). Trygd og inntektsfordeling. 23 pages.
 • Show author(s) (2010). Demografi og økonomi. 19 pages.
 • Show author(s) (2009). Politikk og velferd. 22 pages.
 • Show author(s) (2009). Når kan barn kalles fattige? En opinionsbasert tilnærming. 23 pages.
 • Show author(s) (2009). Fra konkurranse til kompromiss. En sammenlignende studie av to norske pensjonsreformer. 40 pages.
 • Show author(s) (2009). En nordisk opinion? Syn på fattige i Norge og Finland. 17 pages.
 • Show author(s) (2009). Den nye velferdsstaten – politikkens abdikasjon? 16 pages.
 • Show author(s) (2008). Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår. Resultater fra en spørreundersøkelse.
 • Show author(s) (2006). Sykefravær: innfallsporten til permanent trygding? 21 pages.
 • Show author(s) (2006). Boutgifter, fattigdom og bostøttens treffsikkerhet. 30 pages.
 • Show author(s) (2003). La desigualdad como privacion relativa: asoectis teoreticos y consecuencias para la investigacion empirica. 27 pages.
 • Show author(s) (1996). Labor movement, social policy, and occupational welfare in Norway.
 • Show author(s) (1994). What makes the difference? Crossnational variation in pension systems and their distributional outcomes. 32 pages.
 • Show author(s) (1992). Erfahrungen mit Regelungen zur Mindestsicherung im Alter in Skandinavien. 14 pages.
 • Show author(s) (1991). Tilleggspensjoner - offentlig eller privat ansvar? 20 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2000). Utjamningsmeldinga - en kritisk kommentar. Tidsskrift for velferdsforskning.
Briefs
 • Show author(s) (2021). Nye prinsipper, nye floker.
 • Show author(s) (2020). "Den enes død..." Høye dødstall i Sverige som følge av korona-pandemien vil gi høyere pensjoner i mange år fremover.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2023). Vi bør tenke nytt om dagpengeordningen. Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2023). Bostøtten – quo vadis? Kommentar til rapporten fra ekspertutvalget som har evaluert bostøtten. Tidsskrift for boligforskning. 66-69.
Chapter
 • Show author(s) (2023). Ulike avgangsløp - en kartlegging. 29-49. In:
  • Show author(s) (2023). Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang. .
 • Show author(s) (2019). Demografi og økonomi. 48-67. In:
  • Show author(s) (2019). Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2018). Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. 61-74. In:
  • Show author(s) (2018). Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene. .
 • Show author(s) (2010). Boutgifter, fattigdom og bostøttens treffsikkerhet. 87-115. In:
  • Show author(s) (2010). Bolig og levekår i Norge 2007. En artikkelsamling. 2. 2010: 2. .
Interview Journal
 • Show author(s) (2021). Vil bekjempe barnefattigdom med borgerlønn «light». Velferd.no.

More information in national current research information system (CRIStin)