Home
Bjørnar Borvik's picture

Bjørnar Borvik

Professor
 • E-mailBjornar.Borvik@uib.no
 • Phone+47 55 58 98 80+47 402 80 030
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Room 
  717
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Borvik, Bjørnar. 2011. Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar. Universitetsforlaget. 407 pages. ISBN: 978-82-15-01457-9.
 • Borvik, Bjørnar. 2004. The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights - With a special emphasis on the protection of honour and reputation. Fagbokforlaget. 145 pages. ISBN: 82-450-0212-7.
 • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard; Bjørkly, Tarjei Ytrehus; Tørum, Amund Bjøranger. 2004. Håkonarmål 2004. 69 pages. ISBN: 82-7960-030-2.
Journal articles
 • Borvik, Bjørnar. 2016. Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar. Vox publica.
 • Borvik, Bjørnar. 2014. Ingen seier for norsk presse [Om EMDs dom i Lillo-Stenberg og Sæther mot Norge]. Bergens Tidende. Published 2014-01-23.
 • Borvik, Bjørnar. 2013. Burmeisters blogginnlegg er ikke offentlig. Ytring : NRK. Published 2013-03-13.
 • Lunde, Tore; Borvik, Bjørnar. 2012. Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys? Bergens Tidende. 7-del 2. Published 2012-09-05.
 • Borvik, Bjørnar. 2011. Solid dom, men for høg erstatningssum. Dag og Tid. 23. 1 pages. Published 2011-06-10.
 • Borvik, Bjørnar. 2011. Nasjonal skjønnsmargin etter EMK – replikk til Jens Edvin A. Skoghøy. Lov og Rett. 10. 575-595.
 • Borvik, Bjørnar. 2010. Privatlivets fred og ærekrenkingsretten. Lov og Rett. 8. 449-450.
 • Borvik, Bjørnar. 2008. Privatlivets fred i fjøresteinane. Lov og Rett. 47: 449-450.
 • Borvik, Bjørnar. 2008. For svake argumenter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2008-11-12.
 • Borvik, Bjørnar. 2008. Flere kan bli krenket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2008-12-17.
 • Borvik, Bjørnar. 2007. Personvernet, grunnlova og domstolane. Lov og Rett. 5. 257-258.
 • Borvik, Bjørnar. 2006. Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. Lov og Rett. 45: 600-612.
 • Borvik, Bjørnar. 2005. Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 23: 159-173.
 • Borvik, Bjørnar. 2005. Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen, Jens Vedsted-Hansen: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-10), 2. udgave, København 2003. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3. 379-393.
 • Borvik, Bjørnar. 2004. Anonym adopsjon og retten til opplysningar om sine biologiske foreldre (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3 og 4. 261-271.
 • Borvik, Bjørnar. 2004. Ytringsfridom på norsk - ein kritikk. Lov og Rett. 1 og 2. 72-98.
 • Borvik, Bjørnar. 2004. Bindande forarbeid til grunnlova § 100? Lov og Rett. 9. 513-514.
 • Borvik, Bjørnar. 2003. Transseksuelle si rettslege stilling etter kjønnsskifteoperasjon (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 70-78.
 • Borvik, Bjørnar. 2003. Statens plikt til å avklare farskap (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 128-133.
 • Borvik, Bjørnar. 2003. EMK artikkel 8 og vernet mot ærekrenkingar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2. 246-307.
 • Borvik, Bjørnar. 2003. Diskrimineringsforbudet som skranke i adopsjonssaker (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 197-212.
 • Borvik, Bjørnar. 2002. Mortifikasjon - ein veleigna reaksjon i ærekrenkingssaker. Lov og Rett. 9-10. 632-636.
 • Borvik, Bjørnar. 2001. Ytringsfridom og injurievern. Bergens Tidende. 24-24. Published 2001-12-06.
Reports and theses
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. Justisdepartementet. 8 pages.
 • Borvik, Bjørnar. 2008. Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar. 387 pages.
 • Borvik, Bjørnar. 2008. Utredning om det strafferettslige og sivilrettslige vernet mot ærekrenkelser. Forslag til lovbestemmelser i straffeloven 2005 og tvisteloven. Justis- og politidepartementet, Oslo. 42 pages.
 • Borvik, Bjørnar. 2001. Ærevernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen: Med hovudvekt på artikkel 8. Bjørnar Borvik, Bergen. 107 pages.
Book sections
 • Borvik, Bjørnar. 2013. Ytringsfridom, privatliv og avvegingsnorm: Nokre merknader til Menneskerettsutvalets grunnlovsforslag. Kapittel 7, pages 99-113. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Borvik, Bjørnar. 2005. Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. kap. 1, pages 4-12. In:
  • Lilleholt, Kåre. 2005. Håkonarmål 2005. 45 pages. ISBN: 82-8088-524-2.
 • Borvik, Bjørnar. 2004. Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. Kapittel, pages 9-21. In:
  • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard; Bjørkly, Tarjei Ytrehus; Tørum, Amund Bjøranger. 2004. Håkonarmål 2004. 69 pages. ISBN: 82-7960-030-2.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor of Law (part time), University of Stavanger Business School (from 23 August 2018 to present)

Professor of Law, Faculty of Law, University of Bergen (from 24 April 2018 to present)

Director, Norwegian China Law Centre at the Faculty of Law, University of Bergen (from 1 August 2017 to present)

Vice Chairman, Personvernnemnda [Privacy Appeals Board] (appointed by the Norwegian Parliament, from 1 January 2017 to present)