Home
Brita Bjørkelo's picture

Brita Bjørkelo

Guest Researcher
 • E-mailbrita.bjorkelo@uib.no
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Unpacking preventive policing: Towards a holistic framework. International Journal of Police Science and Management. 1-12.
 • Show author(s) (2023). The Role of verbal peer feedback in the police: A Scoping Review. Vocations and Learning.
 • Show author(s) (2022). Workplace bullying: individual hostility, poor work environment or both? Exploring competing explanatory models in a single longitudinal study. International Archives of Occupational and Environmental Health.
 • Show author(s) (2022). Upper and lower musculoskeletal back pain, stress, physical activity, and organisational work support: An exploratory study of police investigative interviewers. Health Psychology Open (HPO). 11 pages.
 • Show author(s) (2022). Transparens og tilsløring i politiets kunnskapssystemer. Nytt Norsk Tidsskrift. 111-121.
 • Show author(s) (2022). Ekte politiarbeid? Utvikling og uttesting av et prestisjehierarki for politiarbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 150-165.
 • Show author(s) (2022). A Scoping review of stress measurements and psychometry in police research. Journal of Police and Criminal Psychology.
 • Show author(s) (2021). Perceived adequate education in ethics: A way to tap into ethical SNS dilemma awareness? . Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. 2-13.
 • Show author(s) (2020). To Comply or not to comply: Social exclusion increases compliance in cyberball but only with the non-rejecters. Forum Oświatowe. 75-85.
 • Show author(s) (2020). Diversity in Education and Organization:From Political Aims to Practice in the Norwegian Police Service. Police Quarterly (PQ).
 • Show author(s) (2019). The role of personality in the form of temperament in relation to bullying at work. Polish Psychological Bulletin. 237-246.
 • Show author(s) (2019). Becoming a professional digital competent teacher. Professional Development in Education. 13 pages.
 • Show author(s) (2018). Varslingens ettervirkninger: Innenfor eller utenfor? : en studie av varslingens ettervirkninger blant personer med varslererfaring i og utenfor arbeidslivet . Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 57-67.
 • Show author(s) (2018). External whistleblowers' experiences of workplace bullying by superiors and colleagues. Journal of Business Ethics. 1-11.
 • Show author(s) (2017). «Kan det være godt politiarbeid?» En undersøkelse av erfaringslæring av gråsonesaker. Nordisk politiforskning. 187-210.
 • Show author(s) (2016). Whistleblowing: Antecedents and consequences. Psychologia Społeczna. 267-283.
 • Show author(s) (2016). Sociocultural dynamics in whistleblowing: insights from India. Asia-Pacific Journal of Business Administration. 143-162.
 • Show author(s) (2015). Å forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonen. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 34-46.
 • Show author(s) (2015). Police Leadership Development : Intentions and Critical Success-Factors. Central European Public Administration Review. 11-26.
 • Show author(s) (2015). Barriers to achieving ethnic diversity in the Norwegian police service. Policing: A journal og Policy and Practice. 36-45.
 • Show author(s) (2013). Workplace bullying after whistleblowing: Future research and implications. Journal of Managerial Psychology. 306-323.
 • Show author(s) (2013). Whistleblowing and neoliberalism: Political resistance in late capitalist economy. Psychology & Society. 28-40.
 • Show author(s) (2013). Social networking sites in education - governmental recommendations and actual use. Nordic Journal of Digital Literacy. 191-207.
 • Show author(s) (2013). Emosjonenes rolle i profesjonelt lærerarbeid: En av veien til bevisstgjøring i lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 28-38.
 • Show author(s) (2012). Whistleblowing at work in India? Indian Journal of Psychology. 9-16.
 • Show author(s) (2012). The stigma of reporting wrongdoing at work: When doing right is perceived as wrong. Polish Psychological Bulletin. 70-75.
 • Show author(s) (2011). Veien videre: Psykoterapi for arbeidstakere med mobbeerfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 759-765.
 • Show author(s) (2011). Silence is golden? Characteristics and experiences of self-reported whistleblowers. European Journal of Work and Organizational Psychology. 206-238.
 • Show author(s) (2010). Varsling som intern sikkerhetsventil i større IKT-prosjekt: Om organisasjonens rolle i håndtering av operasjonell risiko. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 36-43.
 • Show author(s) (2010). Sexual harassment: Prevalence, outcomes, and gender differences assessed by three different estimation methods. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 252-274.
 • Show author(s) (2010). Predicting proactive behaviour at work: Exploring the role of personality as an antecedent of whistleblowing behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 371-394.
 • Show author(s) (2008). Varslingens mange ansikter: en oppsummering av forskning og litteratur om varsling i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. 3-19.
 • Show author(s) (2008). Tilhørighet og sosial identitet: Fortellinger og opplevelser fra en organisasjon i endring. Psykologisk tidsskrift. 70-74.
 • Show author(s) (2008). Sladrehank skal selv ha bank: Om "whistleblowing" i norsk arbeidsliv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 318-328.
 • Show author(s) (2008). 'When you talk and talk and nobody listens': a mixed method case study of whistleblowing and its consequences. International Journal of Organisational Behaviour. 18-40.
Lecture
 • Show author(s) (2022). Middle managers as gatekeepers of legal rights: Diversity and inclusion within the police organization.
 • Show author(s) (2021). Seksuell trakassering i politiorganisasjonen.
 • Show author(s) (2021). Seksuell trakassering.
 • Show author(s) (2018). Varsling.
 • Show author(s) (2017). Lederes rolle i varslersaker: De få som ser og de som gjør noe der andre tier: Om hva vi som samfunn risikerer når innholdet i varslingsaker forsvinner .
 • Show author(s) (2014). Lederkompetanse.
 • Show author(s) (2014). Etikk, sosiale medier og lærerutdanning.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2006). Paneldeltager i etikkdebatt "Hva gir grobunn for korrupsjon og hvordan kan dette motvirkes?". Arr. ved uka i Ås, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). «Speak Up!»: A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH) - Efforts and results.
 • Show author(s) (2023). Varsling som et middel til å sikre organisasjonens legitime interesser.
 • Show author(s) (2022). “Speak Up!”:  A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH).
 • Show author(s) (2022). “Speak Up!” A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH).
 • Show author(s) (2022). Workplace bullying: Individual hostility, poor work environment or both? Exploring multicausality in a single longitudinal study.
 • Show author(s) (2022). The need to belong: at work.
 • Show author(s) (2022). SUSH – Speak up against Sexual Harassment (SH) at work.
 • Show author(s) (2022). Middle-Managers as gatekeepers of legal rights - Harassment within the police .
 • Show author(s) (2021). “Dette kan jeg ikke gjøre alene”. Formelle ansattrepresentanters rolle i varslingssaker-en kvalitativ studie fra kriminalomsorgen.
 • Show author(s) (2021). Verbal peer feedback in police workplace learning programs.
 • Show author(s) (2021). Varsling som et middel for å sikre bærekraftige virksomheter.
 • Show author(s) (2021). Varsling.
 • Show author(s) (2021). Stress in the police: Measurements and psychometric properties .
 • Show author(s) (2021). Mangfold i utdanning og etat.
 • Show author(s) (2021). Kunnskapsutvikling i politi(leder)utdanning – en samtidshistorie.
 • Show author(s) (2021). Kultur, holdninger, ledelse og læring (KHLL).
 • Show author(s) (2021). Diversity in education and organisation: From political aims to practice in the Norwegian Police Service.
 • Show author(s) (2021). Digitale relasjoner.
 • Show author(s) (2021). "A matter of facts".
 • Show author(s) (2020). The psychology of whistleblowing and the European Directive.
 • Show author(s) (2020). Presentasjon av den tverrfaglige og forskningsbaserte boken «Varsling i arbeidslivet - arbeidsgivers og leders roller og ansvar».
 • Show author(s) (2020). Police stress studies around the world – measurements that work.
 • Show author(s) (2020). Leaders and managers role in whistleblowing: Seen from psychology and law.
 • Show author(s) (2020). Arbeidssituasjonen for politiansatte under Covid-19: På vei mot mer fleksible arbeidsformer og økt digital kompetanse.
 • Show author(s) (2019). Whistleblowing and workplace bullying: A linear, circular or mixed relationship?
 • Show author(s) (2019). Whistleblowing and other “varslings-” related concepts as seen from social (and organizational) psychology.
 • Show author(s) (2019). Uhøflighet på jobb: Er ansatte som tilhører ulike minoritetsgrupper mer utsatt?
 • Show author(s) (2019). Perceived career support: The interaction of subordinate and supervisor gender in the Norwegian Police Service.
 • Show author(s) (2019). Organisasjonsteori om krisehåndtering: Teori og praksis.
 • Show author(s) (2019). Mangfold – sett fra politiorganisasjonen.
 • Show author(s) (2019). Kulturelt mangfold i et kapasitets- og kompetanseperspektiv – Erfaringer fra politiet.
 • Show author(s) (2019). FIX'ing experiences: Results from projects aimed at increasing gender balance in top research positions at the Norwegian Police University College.
 • Show author(s) (2019). Etiske dilemma, sosiale medier og etikk i profesjoner.
 • Show author(s) (2019). Diversity in education and organisation: From political aims to practice in the Norwegian Police Service.
 • Show author(s) (2019). Challenging and Demanding Work: Operative and Organisational Work Demands and Individual and Organisational Resources as Predictors of Health and Work Engagement in the Norwegian Police Service .
 • Show author(s) (2019). Arbeidsgivers og lederes ansvar og roller ved varsling i arbeidslivet.
 • Show author(s) (2019). "Coping with the aftermath": Diversity and the experience of whistleblowers in the Norwegian Police.
 • Show author(s) (2018). Whistleblowing and workplace bullying: The role of leaders, as seen from psychology and law.
 • Show author(s) (2018). Leading and managing interaction under risk in the police: What may be some of the underlying conditions for learning from experience?
 • Show author(s) (2018). Kan det være godt politiarbeid? .
 • Show author(s) (2018). FIX’ing experiences: On temporary and sustainable effects of the FIX-project.
 • Show author(s) (2018). Does it matter who blows the whistle? Diversity and Whistleblowing in the Norwegian Police.
 • Show author(s) (2018). Between the legalist and the Dirty Harry: Ethical dilemmas as experienced by Senior Investigating Officers under further and continuing education.
 • Show author(s) (2018). Becoming a teacher in the digital area.
 • Show author(s) (2017). Whistleblowing Research - The Norwegian experience.
 • Show author(s) (2017). From private to professional: A longitudinal study of SNS use.
 • Show author(s) (2016). “To develop police research through gender balance, the FIX project”.
 • Show author(s) (2016). “Fix the system and achieve unique institutional goals» The FIX project.
 • Show author(s) (2016). Å lede samhandling under risiko i Politiet: Hvilke underliggende betingelser for å lede læring av erfaring krever det?
 • Show author(s) (2016). «Is that good-enough policing? A study of ethical grey area cases; From the unfortunate to the improper».
 • Show author(s) (2016). «How do we choose in ethical dilemmas?» Research on social media and ethics in professions.
 • Show author(s) (2016). Varsling – utfordring i skjæringspunktet mellom juss og psykologi.
 • Show author(s) (2016). Når offentlig ansatte varsler.
 • Show author(s) (2015). The role of whistleblowing in relation to bullying behaviours: A predecessor or successor?
 • Show author(s) (2014). Police leadership development: Intentions, hope and critical factors.
 • Show author(s) (2013). The role of teacher education in ethics in relation to negative experiences on social media.
 • Show author(s) (2012). Whistleblowing, Bullying, and Beyond.
 • Show author(s) (2012). Ethics, social media and teacher education.
 • Show author(s) (2012). Ethics, Social media and Teacher Education.
 • Show author(s) (2011). Varsling: Forløpere og konsekvenser.
 • Show author(s) (2011). Preventing and dealing with retaliation against whistleblowers.
 • Show author(s) (2011). Etikk, sosiale medier og lærerutdanning.
 • Show author(s) (2011). Etikk, sosiale medier og lærerutdanning.
 • Show author(s) (2011). Ethics, social media and teacher education.
 • Show author(s) (2010). Whistleblowing: Demographical characteristics, workplace bullying and the role of personality.
 • Show author(s) (2010). Whistleblowing: Antecedents and consequences.
 • Show author(s) (2010). Whistleblowing: Antecedents and consequences.
 • Show author(s) (2009). The role of whistleblowing in relation to bullying behaviours – a predecessor, successor or both?
 • Show author(s) (2009). Consequences for well-being after whistleblowing: Findings from a national survey study.
 • Show author(s) (2008). The relationship between formal power, whistleblowing and bullying in the police.
 • Show author(s) (2006). Retaliation and victimization after whistleblowing: epidemiological findings in a nationwide representative study.
 • Show author(s) (2006). Retaliation and victimisation after whistle-blowing.
 • Show author(s) (2006). Personal characteristics and interpersonal problems related to whistelblowing and its consequences.
 • Show author(s) (2005). ”Don´t shoot the messenger” A case study on whistleblowing and workplace bullying.
 • Show author(s) (2005). 'Don't shoot the messenger' - A case study on whistleblowing and workplace bullying.
 • Show author(s) (2004). "Don't shoot the messenger". A case study on whistleblowing and workplace bullying.
Editorial
 • Show author(s) (2020). We Didn't win the battle, but we are gonna win the war! Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). 160-165.
 • Show author(s) (2016). Leder. Nordisk politiforskning. 95-95.
 • Show author(s) (2016). Leder. Nordisk politiforskning. 5-6.
 • Show author(s) (2015). Velkommen! Nordisk politiforskning. 123-124.
Book review
 • Show author(s) (2016). Anmeldelse og kommentarer til En svensk tiger: Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån. Nordisk politiforskning. 212-216.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2022). Betydningen av å møtes: Relasjoner som grunnlag for læring og undervisning. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2017). Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2016). Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter. Gyldendal Akademisk.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Varslingssakene: På tide å kalle inn den tause majoritet. Forsvarets forum.
 • Show author(s) (2021). Psykologifaget må bidra sterkere til en mer bærekraftig organisering av arbeidslivet. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist.
 • Show author(s) (2016). Om ordbruk om og i offentlig ledelse i møte med digital læring. Lensmannsbladet - Politilederen. 28-29.
 • Show author(s) (2012). Sosiale medium og Facebook. Bedre Skole. 76-80.
 • Show author(s) (2012). Sosiale medier og politiet. Politiforum. 36-37.
 • Show author(s) (2012). Førstegangsledelse og politiet. Politiforum. 40-41.
 • Show author(s) (2007). Stigmatisering av varslere. Ukeavisen ledelse. 44.
 • Show author(s) (2007). Medias rolle i korrupsjonssaker. Ukeavisen ledelse. 34.
Feature article
 • Show author(s) (2022). Troen på en eller flere veier til læring . Politiforum.
 • Show author(s) (2021). Mangfold i politiet. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2021). Ingen motsetning mellom autonomi og samhandling. Politiforum.
 • Show author(s) (2021). Faktasjekk om politiforskning, politiutdanning og faglig autonomi ved Politihøgskolen. Politiforum.
 • Show author(s) (2020). Når politiets gode intensjoner oppleves som mistenkeliggjøring. Forskersonen.no.
 • Show author(s) (2020). Kritikken treffer ikke. Dagbladet. 31-31.
 • Show author(s) (2020). Et genuint ønske om utvikling: Politiet skal bør og må lære av sine feil. Dagbladet. 32-33.
 • Show author(s) (2020). En undring over forskningsformidling og retorikk. Politiforum.
 • Show author(s) (2016). Toppledelse i politiet. Ukeavisen ledelse.
 • Show author(s) (2013). Ledelse av mangfold i politiet. Lensmannsbladet - Politilederen. 4-5.
 • Show author(s) (2003). Forskningens forgubbing. Bergens Tidende. 27.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2010). Whistleblowing at work: Antecedents and consequences.
Interview
 • Show author(s) (2021). Vi må flørte mer på jobb. Nordmenn er redde for avvisning og er lettkrenkede. Det gjør at vi risikerer å gå glipp av en viktig ingrediens for økt trivsel og motivasjon på arbeidsplassen, mener BI-professor Øyvind Kvalnes.
 • Show author(s) (2021). Interview with authors for PDiE and LfPL.
 • Show author(s) (2021). - Det er krevende å virkelig få ledere til å forstå at det å varsle er en lojal handling.
 • Show author(s) (2020). «Julie» meldte ifra om arbeidsmiljøet, DN brukte 36 dager på å svare: Advokater mener DN kunne gjort mer.
 • Show author(s) (2017). Varslerne.
 • Show author(s) (2017). Politihøgskolens BALANSE-prosjekt.
 • Show author(s) (2017). Jensen-saken er krevende for politifolk.
 • Show author(s) (2016). Bedre vern for varslere.
 • Show author(s) (2015). Gjertrud Hannasvik varsla om ein skandale. Det endra livet hennar. - Eg blei som ein spedalsk, seier ho.
 • Show author(s) (2014). Melder ikke fra om trakassering.
 • Show author(s) (2014). Donner l’alerte, envers et contre tout.
 • Show author(s) (2013). Was treibt den Whistleblower eigentlich an?
 • Show author(s) (2013). Forskar på rolleblanding i sosiale medium.
 • Show author(s) (2013). Fornuft og Facebook.
 • Show author(s) (2010). Whistle-blowing helps, but can cost.
 • Show author(s) (2010). Varsling nytter, men koster.
 • Show author(s) (2010). Varsling nytter.
 • Show author(s) (2010). Når sladder giver mening.
 • Show author(s) (2010). Mer mobbing av varslere. Ansatte som varsler om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen, har lavere trivsel på jobben og mobbes i større grad enn kollegene.
 • Show author(s) (2010). Mangler varslerkultur.
 • Show author(s) (2010). Doktoren svarer. Det hjelper å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men konsekvensene kan bli ubehagelige.
 • Show author(s) (2010). Belønner ikke varsling.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Relasjoner som grunnlag for læring og utvikling. 23 pages.
 • Show author(s) (2022). Relasjoner i digitale læringsmiljø. 23 pages.
 • Show author(s) (2021). Whistleblowing and bullying at work: The Role of leaders. 34 pages.
 • Show author(s) (2021). Kunnskapsutvikling i politi(leder)utdanning: En samtidshistorie. 23 pages.
 • Show author(s) (2020). Organisasjonsteori om krisehåndtering i teori og praksis. 15 pages.
 • Show author(s) (2018). Leading and managing interaction under risk in the police: What may be some of the underlying conditions for learning from experience? 13 pages.
 • Show author(s) (2016). Etiske dilemma knyttet til teknologibruk. 15 pages.
 • Show author(s) (2016). Etikk, sosiale medier og lærerutdanning. 21 pages.
 • Show author(s) (2014). Sammenhengen mellom organisasjonskultur og risiko for ulovlig gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler om korrupsjon. 24 pages.
 • Show author(s) (2014). On the Appropriateness of Research Design: Intended and Actual Whistleblowing. 21 pages.
 • Show author(s) (2014). Arbeidsgivers plikt til å forebygge og håndtere konflikt i kjølvannet av varsling. 21 pages.
 • Show author(s) (2011). Workplace bullying as the dark side of whistleblowing. 23 pages.
 • Show author(s) (2011). Workplace bullying - A toxic part of organizational life. 16 pages.
 • Show author(s) (2011). Varsling : utfordring i skjæringspunktet mellom juss og psykologi. 3 pages.
 • Show author(s) (2011). Preventing and dealing with retaliation against whistleblowers. 23 pages.
 • Show author(s) (2009). Oppslukt av jobben - hva kan gjøres? Om arbeidsnarkomani i dagens arbeidsliv. 30 pages.
Introduction
 • Show author(s) (2016). Innledning. 16-23.
Briefs
 • Show author(s) (2021). Mangfoldskompetanse – betyr det noe?
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2022). Are Investigation Plans at Risk of Becoming ‘The Emperor’s New Clothes’? Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP).
 • Show author(s) (2021). Et verktøy som sikrer kvalitet og effektivitet, eller keiserens nye klær? Politiforum.
 • Show author(s) (2020). Seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, og ja - i politiet. Politiforum. 52-53.
 • Show author(s) (2018). Profesjonelt politiarbeid ved bruk av "Stopp og sjekk": Hva er det og hva krever det? Politiforum. 36-37.
 • Show author(s) (2017). Coping strategies to exposure to workplace bullying. Forum Oświatowe. 79-94.
 • Show author(s) (2015). Varsling i politiet: Faglig uenighet eller "kritikk-verdige forhold"? Politiforum. 44-45.
 • Show author(s) (2013). Øvelse gjør mester. Politiforum. 38-39.
 • Show author(s) (2013). Ruled by numbers: Om politiets handlingsrom. Politiforum. 42-43.
 • Show author(s) (2013). Opplevd lederstøtte for kvinner i lederutdanning i politiet. Politiforum. 38-39.
 • Show author(s) (2013). Emosjonenes rolle i profesjonelt lærerarbeid: En av veiene til bevisstgjøring i lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2013). At blæse i fløjte. Psykolog Nyt. 4-7.
Chapter
 • Show author(s) (2017). Norwegian whistleblowing research: a case of Nordic exceptionalism? 6-17. In:
  • Show author(s) (2017). Selected papers from the International Whistleblowing Research Network Conference in Oslo, June 2017. International Whistleblowing Research Network.
 • Show author(s) (2014). Whistleblowing at work in India? 61-70. In:
  • Show author(s) (2014). Biopsychological impacts: In the era of science and technology. Narendra Publishing House.

More information in national current research information system (CRIStin)