Home
Cathrine Edelhard Tømte's picture
 • E-mailCathrine.Tomte@uib.no
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2024). Flexible learning spaces as an arena for developing professional digital competence through small group collaboration. Teachers and Teaching: theory and practice.
 • Show author(s) (2023). Understanding the Digital Companions of Our Future Generation. Communications of the Association for Information Systems. 465-479.
 • Show author(s) (2023). Transformative innovation policies detached from existing systems of innovation in the global south. Innovation and Development. 1-24.
 • Show author(s) (2023). Governance and digital transformation in schools with 1:1 tablet coverage. Frontiers in Education. 9 pages.
 • Show author(s) (2023). Early and late adopter effects between schools in a one-to-one computer initiative. Computers & Education. 1-12.
 • Show author(s) (2022). Professional digital competence in initial teacher education: An examination of differences in two cohorts of pre-service teachers. Nordic Journal of Digital Literacy. 61-74.
 • Show author(s) (2021). A balancing Act – Perceptions of how Teachers in Norwegian and Mathematics combine Digital and Analogue Devices. Nordic Journal of Digital Literacy. 102-114.
 • Show author(s) (2020). Ready to Go? Schools? Preparedness for Teaching and Learning Within a One-to-One Program. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 569-580.
 • Show author(s) (2020). Online or offline – Does it matter?: A study of in-service teachers' perceptions of learning outcomes in Norway. Nordic Journal of Digital Literacy. 259-273.
 • Show author(s) (2020). Is there a Scandinavian model for MOOCs? Nordic Journal of Digital Literacy. 234-245.
 • Show author(s) (2020). How a SPOC might facilitate in-service teachers' interactions in professional development. Nordic Journal of Digital Literacy. 125-137.
 • Show author(s) (2020). Guest Editorial: Digital transformations with “Nordic characteristics”? Latest trends in the digitalisation of teaching and learning in Nordic higher education. Nordic Journal of Digital Literacy. 225-233.
 • Show author(s) (2020). Digital transformations with “Nordic characteristics”? Latest trends in the digitalisation of teaching and learning in Nordic higher education. Nordic Journal of Digital Literacy. 225-233.
 • Show author(s) (2019). Leaving the windows open – økt mangel på IKT-sikkerhetskompetanse i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift. 173-190.
 • Show author(s) (2019). Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning. Quality in Higher Education. 98-114.
 • Show author(s) (2019). Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA). UNIPED. 41-59.
 • Show author(s) (2018). MOOCs in teacher education: institutional and pedagogical change? European Journal of Teacher Education. 65-81.
 • Show author(s) (2017). Massive, Open, Online, and National? A Study of How National Governments and Institutions Shape the Development of MOOCs . International Review of Research in Open and Distance Learning. 211-226.
 • Show author(s) (2016). The effect of pen and paper or tablet computer on early writing - A pilot study. Computers & Education. 70-80.
 • Show author(s) (2016). The Impact of Digital Devices vs. Pen(cil) and Paper on Primary School Students’ Writing Skills - a Research Review . Computers & Education. 19-35.
 • Show author(s) (2016). Kjønnsubalanse blant historikere - bare et spørsmål om tid? Tidsskrift for kjønnsforskning. 24-44.
 • Show author(s) (2015). Educating teachers for the New Millennium? Teacher training, ICT and digital competence. Nordic Journal of Digital Literacy. 138-154.
 • Show author(s) (2015). Educating online student teachers to master professional digital competence: The TPACK-framework goes online. Computers & Education. 26-35.
 • Show author(s) (2013). Educating Teachers for the New millennium? Teacher training, ICT and digital competence. Nordic Journal of Digital Literacy. 74-88.
 • Show author(s) (2011). Gender-differences in Self-efficacy ICT related to various ICT-user profiles in Finland and Norway. How do self-efficacy, gender and ICT-user profiles relate to findings from PISA 2006. Computers & Education. 1416-1424.
 • Show author(s) (2011). Challenging our views on ICT, gender and education. Nordic Journal of Digital Literacy. 309-325.
Report
 • Show author(s) (2016). Styring og styrking av en fragmentert sektor: En evaluering av Nasjonalt fagskoleråd. 11. 11. .
 • Show author(s) (2016). Læremidler og formidling i høyere utdanning: En evaluering av tilskuddsordningen og en vurdering av insentivene. 18. 18. .
 • Show author(s) (2016). Hva hemmer og fremmer karriereutvikling for førsteamanuenser ved Politihøgskolen? En studie av betingelser for kvalifisering til professorat og forskingsledelse med sikte på kjønnsbalanse. 23. 23. .
 • Show author(s) (2016). Evaluering av videreutdanningstilbudet MatematikkMOOC 2015-2016. .
 • Show author(s) (2016). Evaluering av eCampus-programmet. 44. 44. .
 • Show author(s) (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. 24. 24. .
 • Show author(s) (2015). Pennal eller pad? Kvasi-eksperimentell studie av skrivehastighet i tidlig skriveopplæring med og uten digitale verktøy. 6. 6. .
 • Show author(s) (2015). Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge. 39. 39. .
 • Show author(s) (2015). Hva teller når barn skriver? En ekspertpanelstudie. 38. 38. .
 • Show author(s) (2015). Evaluering av Den virtuelle matematikkskolen for ungdomstrinnet: Nettbasert læring i grunnleggende ungdomsskolematematikk. 20. 20. .
 • Show author(s) (2014). Kvalitetsvurdering av Difi-rapporter. 37. 37. .
 • Show author(s) (2014). Den virtuelle matematikkskolen: Evaluering av pilotering for skoleåret 2013-2014. 27. 27. .
 • Show author(s) (2013). Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark: Rapport fra følgeforskning. 37. 37. .
 • Show author(s) (2013). Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen. 2. 2. .
 • Show author(s) (2013). IKT og læring i høyere utdanning: Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. 32. 32. .
 • Show author(s) (2013). IKT i lærerutdanningen: På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? 20. 20. .
 • Show author(s) (2012). PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in Norway. 25. 25. .
 • Show author(s) (2012). Nettskolen i Nordland: Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland. 19. 19. .
 • Show author(s) (2012). Kvinner og menns karriereløp i norsk forskning: En tilstandsrapport. 9. 9. .
 • Show author(s) (2011). Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste. 21. 21. .
 • Show author(s) (2011). Evaluering av Teknologirådet. 32. 32. .
 • Show author(s) (2010). Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU. 46. 46. .
 • Show author(s) (2009). ICT in Initial Teacher Training. Norway. Country Report. .
 • Show author(s) (2009). Effekter av samlokalisering i høyere utdanning: Erfaringer fra fire norske læresteder. 27. 27. .
 • Show author(s) (2007). Schooling for Tomorrow. En oppsummering. .
Lecture
 • Show author(s) (2023). Digital kompetanseheving i lokale profesjonsfelleskap – praksisøkt med askerskolen.
 • Show author(s) (2022). eTwinning - en døråpner til internasjonalt samarbeid.
 • Show author(s) (2022). Netflix for Learning? Engaging Students with Video and Multimedia: Insights from Canada and Norway.
 • Show author(s) (2022). Fem år med samskaping og samarbeid.En fortelling om en kommune og et tverrfaglig FoU-team.
 • Show author(s) (2022). Digitalisering i høyere utdanning før og etter pandemien. Trender, utviklingstrekk, og et sideblikk til de nordiske landene .
 • Show author(s) (2022). Digital transformation of higher education.What competencies do teachers (and students) need? A tale from Norway.
 • Show author(s) (2021). Panelsamtale om fremtidens utdanning.
 • Show author(s) (2021). Læringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning.
 • Show author(s) (2021). Digital transformation in/of higher education in Norway and Denmark. Same, but different?
 • Show author(s) (2021). Bidrag på Rundebordskonferanse: Læringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning .
 • Show author(s) (2020). Teaching and Learning in the 21st Century: How can we balance digital and analogue practices? .
 • Show author(s) (2020). Tales from the field:"The use of ICT in education" a TTI-project.
 • Show author(s) (2020). Tales from the field: a TTI-project on «The use of ICT in education» Presentation, teacher trainers from University of Salerno, Italy; University College South Denmark; University of Agder, Norway .
 • Show author(s) (2020). Tales from the field: a TTI-project on the use of ICT in education.
 • Show author(s) (2020). Partnerskap i lærerutdanning – lærere i delte stillinger ved Universitetet i Agder.
 • Show author(s) (2019). Profesjonsfaglig digital kompetanse i teori og praksis.
 • Show author(s) (2018). The role of technology in the changing landscape of higher education institutions.
 • Show author(s) (2018). Online or offline - does it matter? A study on teachers’ perceptions on study formats and quality when participating in continuing education programs (in Mathematics).
 • Show author(s) (2018). Digital læring – hva sier forskningen? Følgeforskning på digital læring i Askerskolene .
 • Show author(s) (2016). Kjønnsubalanse i historiefaget.
 • Show author(s) (2016). Etter- og videreutdanningstilbud i fagskolene.
 • Show author(s) (2016). Etter- og videreutdanningstilbud i Norge. Hovedpunkter og refleksjoner fra NIFUs kartlegging.
 • Show author(s) (2015). Forskerkarrierer og kjønn. Innlegg på NIHs karriereseminar for kvinnelige 1. amanuenser .
 • Show author(s) (2015). Educating teachers for the future? Teacher training institutions’ approaches towards enhancing professional digital competence in the teacher profession .
 • Show author(s) (2014). På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?
 • Show author(s) (2014). På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?
 • Show author(s) (2014). IKT og læring i høyere utdanning.
 • Show author(s) (2014). Hva vet vi om nettundervisning?
 • Show author(s) (2014). Difi-rapporter. En kvalitetsvurdering.
 • Show author(s) (2014). Den virtuelle matematikkskolen - foreløpige innspill - 1T.
 • Show author(s) (2013). Women and men in top academic positions and management. State of the art.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2018). Hva sier forskningen om læring og teknologi i skolen?
 • Show author(s) (2013). IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?
 • Show author(s) (2012). Presentasjon av foreløpige funn: Nettskolen Nordland.
 • Show author(s) (2011). Selvtillit, IKT og kjønn.
 • Show author(s) (2011). Gutter, jenter og IKT, panelinnlegg.
 • Show author(s) (2002). Hvem skriver du til? Om kommunikasjonssituasjonen i e-møter (og generelt).
 • Show author(s) (2002). Hva 'skjer' egentlig i digital kommunikasjon?
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Å utvikle en delingskultur – hva slags rolle har skoleledere og ressursteamene/IKT koordinatoren? .
 • Show author(s) (2023). The ILUKS-planner – a digital collaboration tool for teachers’ professional learning. .
 • Show author(s) (2023). Senteret og kompetansen som forsvant da skole-Norge trengte det mest.
 • Show author(s) (2023). Professional digital competence development for teachers in schools with 1:1 coverage of digital devices. Inputs from a longitudinal study. .
 • Show author(s) (2023). Hva slags lærerkompetanser kreves i den digitaliserte skolen?
 • Show author(s) (2023). How to foster professional digital competence development in schools with 1:1 coverage. Inputs from a longitudinal study.
 • Show author(s) (2022). Understanding the Digital Companions of Our Next Generation.
 • Show author(s) (2022). Implementing digital transformation in higher education following COVID-19.
 • Show author(s) (2022). Changing roles of the ICT coordinator in schools – from an individualist to a team player?
 • Show author(s) (2021). “Emergency remote teaching” in Italy and Norway: empirical research findings and implications for teacher training.
 • Show author(s) (2021). Technology transfer for transformative change? Systemic barriers ti innovation in the global south.
 • Show author(s) (2021). Is there a Scandinavian model for MOOCs? Mapping the landscape of online learning.
 • Show author(s) (2021). Is There a Scandinavian Model for MOOCs? Understanding the MOOC Phenomenon in Denmark, Norway, and Sweden.
 • Show author(s) (2021). Enhancing digital literacy as meaning making and practices: Exploring teacher education in new learning spaces.
 • Show author(s) (2021). Digital Transformation in Higher education in Times of Turbulence: a Scandinavian Tale.
 • Show author(s) (2020). Professional digital competence for teachers in theory and practice.
 • Show author(s) (2020). Organization of teaching and learning with 1:1 digital devices .
 • Show author(s) (2020). Operasjonalisering av PfDK-rammeverket i partnerskap .
 • Show author(s) (2020). Introducing the Nordic Journal of Digital Literacy special issue project & overview of themes.
 • Show author(s) (2020). Digitalisering av lærerprofesjonen.
 • Show author(s) (2020). Covid-19, rapid digitalization of HE teaching & learning and HE funding policies: towards a responsive knowledge framework for policy analysis and intervention.
 • Show author(s) (2019). Is there a Scandinavian model for MOOCs? Studying the effects of digital transformation in higher education in Norway, Sweden and Denmark.
 • Show author(s) (2019). Is there a Scandinavian model for MOOCs? Studying the effects of digital transformation in higher education in Norway, Sweden and Denmark.
 • Show author(s) (2019). A balancing act – How do teachers in Norwegian and mathematics combine digital and non-digital devices?
 • Show author(s) (2018). Participant or observer in an online MBA? .
 • Show author(s) (2017). Ready to go? How are Schools prepared for teaching and Learning With 1:1 digital Devices?
 • Show author(s) (2017). Online or offline - does it matter? Findings from a study on teachers’ perceptions on quality and learning outcome when participating in a MOOC-like continuing education program in Mathematics. .
 • Show author(s) (2017). Educational leadership and Technology. Findings from surveys from Norway and Denmark.
 • Show author(s) (2016). The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments .
 • Show author(s) (2016). The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments.
 • Show author(s) (2016). MOOCs in Norway. National Motivations and Interpretations .
 • Show author(s) (2016). MOOCs and Change Dynamics in Higher Education.
 • Show author(s) (2016). How a MOOC-like course is facilitating teachers’ continuing education and professional learning communities.
 • Show author(s) (2014). EXPLORING QUALITY IN TEACHING AND LEARNING WITH ICT: A QUALITATIVE STUDY.
 • Show author(s) (2013). Exploring teaching and learning with ICT in higher education institutions.
 • Show author(s) (2013). Digital competence in teacher education.
 • Show author(s) (2012). Women and men in top academic positions and management.
 • Show author(s) (2012). Presentasjon av foreløpige funn: Følgeevaluering av nettstøttet grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark.
 • Show author(s) (2012). Presentasjon av foreløpige funn: Følgeevaluering av nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark.
 • Show author(s) (2012). Muligheter og utfordringer for dialog i nettbasert undervisning.
 • Show author(s) (2012). Information - and communication technology (ICT) and the gender issue.
 • Show author(s) (2011). ICT, gender and education: An updated perspective on the gender issue.
 • Show author(s) (2008). Return to Gender. Gender, ICT and Education.
 • Show author(s) (2008). Gender, ICT and education. A research review.
 • Show author(s) (2007). OPERATIONALIZATION OF DIGITAL LITERACY AND ICT SKILLS IN THE NEW SCIENCE CURRICULUM IN NORWAY.
 • Show author(s) (2007). Electronic Meeting Systems - A New Digital Genre?
 • Show author(s) (2002). Storytelling and collaborative Activities.
 • Show author(s) (2002). Electronic Discourse in Organizations.
 • Show author(s) (2000). Story and Discourse in Electronic Meeting Systems. (computer-based synchronous written dialogue) : Analysis of Manifestations of Power Structures, Ggender and Identity.
Editorial
 • Show author(s) (2018). Guest editorial: Online learning in the Nordic countries. Nordic Journal of Digital Literacy. 5-8.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2017). Hva vet vi og hva vet vi ikke om det som skjer når elevene får «kastet nettbrettene etter seg»? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2014). En utdanningsrevolusjon satt på vent? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2013). Hva vet vi om nettundervisning? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2013). En lærer må kjenne sin IKT! Klassekampen.
 • Show author(s) (2010). Homo Zappiens-generasjonen. Aftenposten Innsikt.
Book review
 • Show author(s) (2015). Digitale læringsformer i høyere utdanning [Anmeldelse av boken: Trine Fossland: Digitale læringsformer i høyere utdanning]. Forskningspolitikk.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2024). Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2023). Digital Transformations in Nordic Higher Education. Palgrave Macmillan.
Compendium
 • Show author(s) (2018). Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud og behov. 6.
 • Show author(s) (2017). MatAdapt – erfaringer fra pilotering av en adaptiv digital læringsressurs i matematikk for elever i videregående skole. 6.
 • Show author(s) (2017). IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud. 8.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2001). Å snakke skriftlig med hverandre - den elekroniske samtalen. Forskningsfellesskapet Dragvoll gård. 13-19.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Å fjerne skjermen fra skolen er ikke løsningen. Fædrelandsvennen.
 • Show author(s) (2023). Hvorfor er det ingen som spør forskerne om bruk av skjermer i skolen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2022). Er det på tide med ny organisering av digitale systemer? Khrono.no.
 • Show author(s) (2021). Kroken på døra for den allmenndannende enhetsskolen? Fædrelandsvennen.
 • Show author(s) (2021). Kroken på døra for den allmenndannende enhetsskolen? Fædrelandsvennen.
 • Show author(s) (2019). Hvorfor skal vi ha nettbrett i skolen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2019). Hvor er det faglige lederskapet i digitaliseringsdebattene i akademia? Khrono.no.
 • Show author(s) (2018). Svakt rigget for neste utdanningsreform. Khrono.no.
 • Show author(s) (2017). Mangelfull utdanning i IKT-sikkerhet. Mediaplanet. 12-12.
 • Show author(s) (2015). PC på skolen? Utstyret virker ikke. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2015). Digital duell - pennal eller pad? Debatten om digitaliseringen i norsk skole er stadig mer polarisert og lite konstruktiv. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2015). Blyant, nettbrett og sinnsro. Klassekampen.
 • Show author(s) (2014). Ikke kutt nettskolene! Dagens næringsliv.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2005). Å snakke skriftlig sammen. En studie av skriftbasert, digital kommunikasjon i organisasjoner.
Interview
 • Show author(s) (2017). Fra krittiden til IT-tiden.
 • Show author(s) (2017). Effektiv, storskalaetterutdanning i matematikk - og lærerne er fornøyd.
 • Show author(s) (2008). Kønsstereotypier ved tasterne.
 • Show author(s) (2001). E-språket under lupen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2024). Å utdanne til digitalt medborgerskap. 25 pages.
 • Show author(s) (2024). Med hele verden som klasserom. 23 pages.
 • Show author(s) (2024). Digitale transformasjoner av utdanning og lærerrollen. 7 pages.
 • Show author(s) (2024). "Et klasserom uten vegger": Nettundervisning og nettpedagogikk. 25 pages.
 • Show author(s) (2024). Lærerrollen i endring. 34 pages.
 • Show author(s) (2023). Possible Scenarios for the Future of Digital Transformations in Higher Education.
 • Show author(s) (2023). Moving Beyond Policy on Digital Transformation: Perceptions of Digital Transformation of Teaching by Academic Staff and Students. 19 pages.
 • Show author(s) (2023). Implementing Digital Transformations in Higher Education Following COVID-19: A Norwegian Case Study. 24 pages.
 • Show author(s) (2023). Educating for Professional Digital Competence? Exploring Teacher Education in a New Learning Space. 20 pages.
 • Show author(s) (2023). Digital transformations in higher education before and following COVID-19: a Scandinavian tale. 16 pages.
 • Show author(s) (2023). Digital Transformations in Nordic Higher Education: A Step Towards Unpacking a Multifaceted and Emergent Phenomenon. 23 pages.
 • Show author(s) (2022). Student Assistant Perspective on Flexible Learning Spaces: Challenges and Success Factors. 8 pages.
 • Show author(s) (2020). Technology as Quality Work? Educational Leaders and Teachers’ Use of Digital Technology. 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Det norske klasserom - på nett! 24 pages.
 • Show author(s) (2018). Adaptive Learning Systems in Mathematics Classrooms. 17 pages.
 • Show author(s) (2016). Forskerkarrierer og kjønn. 12 pages.
 • Show author(s) (2015). How Information And Communication Technology Is Shaping Higher Education. 17 pages.
 • Show author(s) (2014). To MOOC or not to MOOC?: A Case Study of Norway. 14 pages.
 • Show author(s) (2013). Digital competence in teacher education. 11 pages.
 • Show author(s) (2009). Teachers’ Preparedness for Integrating Programming and Computational Thinking in Art and Crafts. 12 pages.
 • Show author(s) (2009). Forhandling og posisjonering i elektroninske møter. 15 pages.
 • Show author(s) (2008). Gamle forventninger til nye sjangere? En studie av samarbeidsteknologien elektroniske møter. 19 pages.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2010). Brev fra Cathrine.
 • Show author(s) (2009). Å vokse opp digitalt. Dagens barn og unge. 217-231.
Briefs
 • Show author(s) (2019). The need for demand and local anchoring of innovations.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2018). Utprøving og innføring av ny teknologi i skolen – hva har vi lært? Bedre Skole. 22-27.
Chapter
 • Show author(s) (2018). Online teaching and learning in an experience-based MBA programme. 136-151. In:
  • Show author(s) (2018). Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses. 3. 3. .
 • Show author(s) (2014). Utdannning på nett - kommet for å bli. 104-104. In:
  • Show author(s) (2014). Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014. 2014. 2014. .
 • Show author(s) (2013). Equity and Science Education: Challenging Our views on ICT, Gender and Education. 19-26. In:
  • Show author(s) (2013). Enhancing Innovation and Creativity in Science Teaching. STENCIL Annual Report n.3. .
Interview Journal
 • Show author(s) (2014). Velger virtuell viten. Universitas.
 • Show author(s) (2014). Nettstudenter like fornøyde med studiekvaliteten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

More information in national current research information system (CRIStin)