Home
 • E-mailcessa.rauch@uib.no
 • Visitor Address
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2024). Diversity, habitat endemicity and trophic ecology of the fauna of Loki’s Castle vent field on the Arctic Mid-Ocean Ridge. Scientific Reports.
 • Show author(s) (2022). Polycera norvegica is a valid species, and a plea for good taxonomic practices - A reply to Korshunova et al.2021. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.
 • Show author(s) (2022). High-level taxonomic splitting in allopatric taxa causes confusion downstream: a revision of the nudibranch family Coryphellidae. Zoological Journal of the Linnean Society. 215-249.
 • Show author(s) (2021). The genus Jorunna (Nudibranchia: Discodorididae) in Europe: A new species and a possible case of incipient speciation. Journal of molluscan studies. 31 pages.
 • Show author(s) (2020). Integrative taxonomy reveals a cryptic species of the nudibranch genus Polycera (Polyceridae) in European waters. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 733-752.
 • Show author(s) (2019). Shrimps of the genus Periclimenes (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) associated with mushroom corals (Scleractinia, Fungiidae): Linking DNA barcodes to morphology. Contributions to zoology. 201-235.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2022). Hopp i havet med hoppekreps.

More information in national current research information system (CRIStin)

Hoppekreps i hyperbenthos - HYPCOP 

Hoppekreps (Copepoda) er en gruppe små krepsdyr som lever av alger og mindre dyr, og er selv viktig næring for større dyr i havet. Hoppekreps som lever nær overflaten er forholdsvis godt studert, men kunnskapen er dårligere om artene som lever nær bunn (hyperbenthos).

Hoppekreps, som for eksempel raudåte (Calanus finmarchicus), utgjør næringsgrunnlaget for mange fiskearter og er derfor en artsgruppe av stor betydning for norske fiskestammer. Likevel vet vi lite om artsmangfoldet, taksonomien og utbredelsen til mange arter. Dette prosjektet skal spesielt fokusere på artene i gruppen Harpacticoida som lever i vannmassene like over eller nær bunn. Det skal samles inn hoppekreps fra grunt vann i kystnære strøk, i dype fjorder og på kontinentalsokkelen.

Havforskningsinstituttet skal kartlegge diversiteten av hoppekreps i norske farvann og forventer å finne og beskrive arter som er nye for vitenskapen. I tillegg skal man bruke både molekylære og morfologiske metoder for å identifisere arter som er vanskelig å skille fra hverandre (såkalte kryptiske arter). Videre skal prosjektet fremskaffe informasjon om forskjellige hoppekrepsarters habitat og utbredelse. Et annet mål med prosjektet er å fremskaffe DNA-strekkoder av over 200 arter og legge dette inn i strekkode-biblioteket NorBOL. Den taksonomiske kompetansen i Norge er mangelfull, og gjennom samarbeid med utenlandske eksperter skal øke denne blant norske forskere og studenter.

Twitter