Home
Dag Arne Christensen's picture

Dag Arne Christensen

Researcher
 • E-maildag.christensen@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 68
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Getting out the vote in different electoral contexts: the effect of impersonal voter mobilization techniques in middle and high salience Norwegian elections. Journal of Elections, Public Opinion and Parties.
 • Show author(s) (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.
 • Show author(s) (2020). The population’s attitudes towards increasing the use of unpaid volunteers in elderly care: Results from a survey experiment. Tidsskrift for omsorgsforskning. 1-16.
 • Show author(s) (2020). The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again. Regional & Federal Studies. 13 pages.
 • Show author(s) (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.
 • Show author(s) (2019). When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior. 1-21.
 • Show author(s) (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 62-76.
 • Show author(s) (2019). Does Democracy Decrease Fear of Terrorism? Terrorism and Political Violence. 615-631.
 • Show author(s) (2019). Do immigration scenarios influence Norwegians’ attitudes towards immigrants? A survey experiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 123-139.
 • Show author(s) (2019). Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping. Political Behavior. 997-1015.
 • Show author(s) (2018). Education and political participation: the impact of educational environments. Acta Politica. 1-17.
 • Show author(s) (2017). The 22 July terrorist attacks in Norway: impact on public attitudes towards counterterrorist authorities. Scandinavian Political Studies. 312-329.
 • Show author(s) (2017). Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 191-209.
 • Show author(s) (2016). The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections. Regional & Federal Studies. 243-253.
 • Show author(s) (2016). Personvalg ved stortingsvalg? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 217-242.
 • Show author(s) (2013). The impact of local associational life on citizens' attitudes towards local government. Policy & Politics. 371-388.
 • Show author(s) (2012). Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. Public Organization Review. 367-382.
 • Show author(s) (2011). Hvis bare flere kunne stille! : kjønn og politisk motivasjon. Tidsskrift for kjønnsforskning. 234-252.
 • Show author(s) (2011). Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? :. Nordiske organisasjonsstudier. 55-80.
 • Show author(s) (2010). Electing mayors with the supplementary vote method: evidence from Norway. Local Government Studies. 823-841.
 • Show author(s) (2009). Idées et politiques en matière de veillissement actif en Norvège et au Royaume-Uni. Revue internationale des sciences sociales. 615-630.
 • Show author(s) (2008). Ideas and policies on active ageing in Norway and the UK. International Social Science Journal. 571-584.
 • Show author(s) (1998). Foreign Policy Objectives: Left-Socialist Opposition in Denmark, Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies.
 • Show author(s) (1998). Foreign Policy Objectives: Left Socialist Opposition in Denmark, Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies. 51-70.
 • Show author(s) (1997). Europautvala i Danmark, Sverige og Noreg: Sandpåstrøingsorgan eller politiske muldvarpar? Nordisk Administrativt Tidsskrift. 143-162.
 • Show author(s) (1997). Europautvala i Danmark, Sverige og Noreg: Sandpåstrøingsorgan eller politiske muldvarpar? Nordisk Administrativt Tidsskrift. 143-162.
 • Show author(s) (1997). Adaptation of Agrarian Parties in Norway and Sweden. Party Politics. 391-406.
 • Show author(s) (1997). Adaptation of Agrarian Parties in Norway and Sweden. Party Politics. 391-406.
 • Show author(s) (1996). The Left-Wing Opposition in Denmark, Norway and Sweden: Cases of Euro-Phobia? West European Politics. 525-546.
 • Show author(s) (1996). The Left-Wing Opposition in Denmark, Norway and Sweden: Cases of Euro-Phobia. West European Politics.
Report
 • Show author(s) (2022). The Feasibility of Using Data-Driven Algorithmic Recommendations for Refugee Placement in Norway. .
 • Show author(s) (2022). Accessibility for disabled persons at the 2021 parliamentary election. 2022:2. 2022:2. .
 • Show author(s) (2021). Kunnskap om kommunene for å videreutvikle treffsikker bosetting. .
 • Show author(s) (2021). Foreldrevurderingar og ny rammeplan: Brukarundersøkingar før og etter implementeringa av ny rammeplan for barnehagen. .
 • Show author(s) (2018). Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. 2018:7. 2018:7. .
 • Show author(s) (2016). Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway. 2016:12. 2016:12. .
 • Show author(s) (2015). Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 2015-4. 2015-4. .
 • Show author(s) (2014). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg. 2014:008. 2014:008. .
 • Show author(s) (2014). Internet voting: voter attitudes and behaviour. 2014:007. 2014:007. .
 • Show author(s) (2013). Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011. 2013:001. 2013:001. .
 • Show author(s) (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. .
 • Show author(s) (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. .
 • Show author(s) (2013). Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene. 2. 2. .
 • Show author(s) (2013). Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. .
 • Show author(s) (2012). Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Sluttrapport. 2. 2. .
 • Show author(s) (2012). "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. .
 • Show author(s) (2011). Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009. 2011-6. 2011-6. .
 • Show author(s) (2011). Styring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtalene. 1. 1. .
 • Show author(s) (2011). Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. 2011-3. 2011-3. .
 • Show author(s) (2010). Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects. 8. 8. .
 • Show author(s) (2010). Tilfredshet med velferdstjenester. Har egenskaper ved kommunene noe å si? 11. 11. .
 • Show author(s) (2010). Online Political Activism: The Use of new information and communication technology during phases of political mobilization. 6. 6. .
 • Show author(s) (2010). Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. 05. 05. .
 • Show author(s) (2010). Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn. 12. 12. .
 • Show author(s) (2010). Evaluering av innbyggerinitiativordningen. .
 • Show author(s) (2010). Does place matter? A study of Norwegian local party support. 2. 2. .
 • Show author(s) (2010). Diversity, uniformity and urban political participation. 04. 04. .
 • Show author(s) (2010). Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections. 3. 3. .
 • Show author(s) (2009). The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen. VI. VI. .
 • Show author(s) (2009). Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg. 2009:005. 2009:005. .
 • Show author(s) (2008). Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. 2. 2. .
 • Show author(s) (2008). To valg med ny personvalgordning - Kontinuitet eller endring? 9. 9. .
 • Show author(s) (2006). Innbyggerinitiativ og lokaldemokrati. .
 • Show author(s) (2005). Velferdsstat, rettighetslovgivning og lokalt selvstyre. .
 • Show author(s) (2005). Modalen. Fra off-road til on-line på 25 år. 2. 2. .
 • Show author(s) (2004). Velferdsstat, rettighetslovgivning og lokalt selvstyre. 19. 19. .
 • Show author(s) (2004). På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003. 2004:006. 2004:006. .
 • Show author(s) (2004). Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003. 8. 8. .
 • Show author(s) (2003). The Impact of Institutional Legacies On Active Ageing Policies: Norway and the UK as Contrasting Cases. 18. 18. .
 • Show author(s) (2003). Gjennomføring og frafall ved doktorgradsprogrammet ved HF: En empirisk analyse. .
 • Show author(s) (2003). Active Ageing: Country Report Norway. 16. 16. .
 • Show author(s) (2002). Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! 29. 29. .
 • Show author(s) (2002). Hovedtyper av valgordninger. Proporsjonalitet eller politisk styring? 26. 26. .
Lecture
 • Show author(s) (2022). Look to Denmark or Not? An Experimental Study of the Social Democrats' Strategic Choices.
 • Show author(s) (2021). Valgdeltakelse og mobilisering.
 • Show author(s) (2021). Mobiliseringsvalget 2019.
 • Show author(s) (2021). Field experiments in voter mobilization among immigrants in the Norwegian 2017 parliamentary election.
 • Show author(s) (2014). Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2011). Endringar i det lokale organisasjonssamfunnet. Presentasjon av resultat frå Hordalandsundersøkinga 2009.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Mobilizing Immigrants and Their Families to Vote: Is Political Participation Contagious?
 • Show author(s) (2020). Påvirker begrunnelser for involvering av ubetalte frivillige i lokal eldreomsorg befolkningens holdninger til slik involvering? Et surveyeksperiment.
 • Show author(s) (2019). Påvirker begrunnelser for involvering av ubetalte frivillige i lokal eldreomsorg befolkningens holdninger til slik involvering? Et surveyeksperiment.
 • Show author(s) (2017). Counterterrorist legislation and beliefs in democracy: A longitudinal study.
 • Show author(s) (2016). Ruling out democracy? Counterterrorist legislation and citizens’ support for democratic government.
 • Show author(s) (2016). Lokale lister i norske kommuner: noe om variasjoner mellom og innenfor kommunene ved kommunevalgene 2011-2015.
 • Show author(s) (2016). Does democracy decrease fear of terrorism?
 • Show author(s) (2015). Velferdstjenestenes kvalitet: Tjenestetilfredshet i private vs offentlige tjenester.
 • Show author(s) (2015). Tjenestetilfredshet i private vs offentlige velferdstjenester: Kvalitet i barnehage og sykehjem.
 • Show author(s) (2015). Personvalg ved stortingsvalg?
 • Show author(s) (2015). Output Democracy in local government.
 • Show author(s) (2015). Innbyggerundersøkelsen 2015 - Gjesteartikkel: Hva påvirker innbyggernes tilfredshet med velferdstjenestene?
 • Show author(s) (2014). Velferdstjenestenes kvalitet: Tjenestetilfredshet i private vs offentlige tjenester.
 • Show author(s) (2013). Service use and complaint behaviour in complex organizations: An analysis of the Norwegian Labour and Welfare administration.
 • Show author(s) (2012). Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget 2011.
 • Show author(s) (2010). Working across boundaries: Collegial admijistration in central government - scope, variation amnd effects.
 • Show author(s) (2010). Online Political activism: The use of new information and communication technology during phases of political mobilization.
 • Show author(s) (2010). Online Political activism: The use of new information and communication technology during phases of political mobilization.
 • Show author(s) (2010). Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Kartlegging av forsøkets første år. Foreløpige hovedfunn.
 • Show author(s) (2010). Boundary spanning activities. Collegial central government admministration - a multi-level analysis.
 • Show author(s) (2008). The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen.
 • Show author(s) (2008). Electing Mayors with the Supplementary Vote Method: Norway and the UK compared.
 • Show author(s) (2007). Political Activism in an Urban Context: The Activist Group 'Byen Vår' and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen.
 • Show author(s) (2007). New Metropolitan Areas – New Contexts for Participation?
 • Show author(s) (2006). Mera av personval?
 • Show author(s) (2006). IKT: Politisk kommunikasjon, deltakelse og mobilisering i storbyer.
 • Show author(s) (2005). The Norwegian and the UK Versions of Active Ageing.
 • Show author(s) (2003). The Impact of Institutional Legacies on Active Ageing Policies: Norway and UK as Contrasting Cases.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2017). Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2017). Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag.
 • Show author(s) (2013). Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2017). Tjenestedemokratiet. Stat og styring. 42-46.
 • Show author(s) (2011). Organisasjonslivet i Hordaland under lupen. Lokalhistorisk magasin. 14-18.
Feature article
 • Show author(s) (2017). Terror og toleranse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2003). Personvalgets farer. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2001). Myter om valg. Dagbladet.
 • Show author(s) (1995). Meir folkestyre? Dagbladet.
 • Show author(s) (1995). Bondeparti lagra på bås. Bergens Tidende.
Letter to the editor
 • Show author(s) (2005). "Når angrep blir et forsvar. En kritikk av Helleviks "Kritikk". Tidsskrift for samfunnsforskning. 554-564.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1999). Venstresosialistisk EU-politikk : ei analyse av Sosialistisk Venstreparti i Noreg, Vänsterpartiet i Sverige og Socialistisk Folkeparti i Danmark, 1973-1997.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Service Satisfaction and Service Quality: A Longitudinal and Multilevel Study of User Satisfaction with Kindergartens in Norway. 19 pages.
 • Show author(s) (2021). The Attitude of the population towards the Involvement of Volunteers in Elderly Care: Results from a survey experiment. 30 pages.
 • Show author(s) (2021). Nasjonale partier og lokale lister i kommunestyrevalgene 2015 og 2019. 22 pages.
 • Show author(s) (2021). Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? . 28 pages.
 • Show author(s) (2020). Stortingsvalgordningen: Mellom partiinteresser og geografi. 11 pages.
 • Show author(s) (2019). Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere? 14 pages.
 • Show author(s) (2018). The 22 July Terrorist Attacks in Noway and Citizens' Attitudes Toward Counterterrorist Authorities. 19 pages.
 • Show author(s) (2018). Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study. 19 pages.
 • Show author(s) (2018). Countering Fear: Democratic States' Ability to Ease Citizens' Fear of Terrorism. 17 pages.
 • Show author(s) (2017). Tjenestedemokratiet. 11 pages.
 • Show author(s) (2017). Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. 21 pages.
 • Show author(s) (2017). Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester. 18 pages.
 • Show author(s) (2017). Klagegapet, isfjellet og stiene. 21 pages.
 • Show author(s) (2017). Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. 18 pages.
 • Show author(s) (2017). Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway. 24 pages.
 • Show author(s) (2017). Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen. 16 pages.
 • Show author(s) (2017). Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. 20 pages.
 • Show author(s) (2017). Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. 5 pages.
 • Show author(s) (2017). "Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen? 16 pages.
 • Show author(s) (2014). Do the Media Set the Agenda of Parliament or Is It the Other Way Around? Agenda Interactions between MPs and Mass Media. 20 pages.
 • Show author(s) (2013). Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle? 20 pages.
 • Show author(s) (2013). The people and structure solution? Collegial administration in Norway. 14 pages.
 • Show author(s) (2013). Det norske lokaldemokratiet: En statusrapport. 6 pages.
 • Show author(s) (2013). Deltakelsen ved kommunestyrevalget 2011. 26 pages.
 • Show author(s) (2013). De mange partisystemene: lokallister og nasjonale partier i kommunestyrevalget 2011. 18 pages.
 • Show author(s) (2012). Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner. 23 pages.
 • Show author(s) (2011). Har det lokale organisasjonslivet betydning for innbyggernes vurderinger av lokalpolitikere? 22 pages.
 • Show author(s) (2010). The Danish Socialist People's Party: Still Waiting After all these Years. 17 pages.
 • Show author(s) (2010). Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. 14 pages.
 • Show author(s) (2008). Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. 36 pages.
 • Show author(s) (2007). IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. 32 pages.
 • Show author(s) (2007). "Candidate Popularity in the 2003 Norwegian municipal elections: Preference votes counts but parties decide". 19 pages.
 • Show author(s) (2005). Senterpartiene i Norge og Sverige. 32 pages.
 • Show author(s) (2005). Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringene. 20 pages.
 • Show author(s) (2001). The Norwegian Agrarian Centre Party: Class, Rural or Catchall Party? 28 pages.
 • Show author(s) (1998). Norvege.
 • Show author(s) (1997). Utanrikspolitikk og regjeringsambisjonar : Den venstresosialistiske opposisjonen i Danmark, Sverige og Noreg. 27 pages.
 • Show author(s) (1994). Fornyinga av bondepartia i Noreg og Sverige. 31 pages.
Other
 • Show author(s) (2001). Norsk valgdeltagelse i et makro-perspektiv.
 • Show author(s) (2001). Kva utset kandidatar til norske kommunestyreval seg for? Ei undersøking av Kristiansand, Østre Toten, Narvik og Trondheim.
Foreword
 • Show author(s) (2017). Forord. 1 pages.
Introduction
 • Show author(s) (2021). Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg? . 9-25.
Briefs
 • Show author(s) (2015). Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2021). Betinget støtte til flere frivillige. Stat og styring. 44-47.
Chapter
 • Show author(s) (2020). Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge. 81-95. In:
  • Show author(s) (2020). Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. 2020:10. 2020:10. .
 • Show author(s) (2017). Lokalvalget 2015: tilbake til det normale? 11-20. In:
  • Show author(s) (2017). Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)