Home
Elisabeth Hesjedal's picture

Elisabeth Hesjedal

Associate Professor
 • E-mailElisabeth.Hesjedal@uib.no
 • Phone+47 55 58 32 39
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

I have a particular interest in special needs education, interprofessional collaboration and inclusive education for children at risk.

Academic article
 • Show author(s) (2023). Adapted Eduction for Gifted Students in Norway: A Mixed Methods Study. Education Sciences.
 • Show author(s) (2022). Teachers' perspective on gifted students with extraordinary learning potential in Norway: a descriptive study with primary and secondary teachers. Gifted and Talented International. 163-172.
 • Show author(s) (2021). Educational psychology counsellors’ views about children’s participation in educational decision-making: A thematic analysis. The International Journal of Children's Rights. 640-661.
 • Show author(s) (2020). Voksne CI-brukeres post-operative erfaringer. En kvalitativ undersøkelse av hva fire voksne CI-brukere erfarer som viktig i tiden etter lydpåsetting. Norsk tidsskrift for logopedi. 6-15.
 • Show author(s) (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid i ansvarsgrupper for utsette barn i lys av etisk fordring og instrumentalistisk mistak. Norsk pedagogisk tidsskrift. 304-314.
 • Show author(s) (2016). The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients [Bruken av ansvarsgrupper for å støtte barnevernsbarn]. European Journal of Social Work. 841-855.
 • Show author(s) (2015). Interprofessional collaboration: self-reported successful collaboration by teachers and social workers in multidisciplinary teams. Child & Family Social Work. 437-445.
 • Show author(s) (2015). Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents. International Journal of Inclusive Education. 1280-1293.
Report
 • Show author(s) (2022). Kartlegging av samhandling mellom skular og rettleiingsteneste i Vestland fylkeskommune. .
Lecture
 • Show author(s) (2023). Tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid sett fra et utdanningsperspektiv.
 • Show author(s) (2022). Nasjonalt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
 • Show author(s) (2020). Barnevernsforum: Utdanning for barn i barnevernet - status og tverretatlig samarbeid.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2022). Impact Challenge Dypdykk 1. Tidlig innsats og forebygging av skolefrafall.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Where art thou going Special education?
 • Show author(s) (2022). Utdanning for barn i barnevernet: status og tverretatlig samarbeid.
 • Show author(s) (2012). Interprofessional collaboration regarding children at risk.
 • Show author(s) (2012). External interprofessional collaboration: Self-reported successful external inter-professional collaboration by primary teachers and social workers in multidisciplinary teams.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2023). Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin. En utviklingslinje i tre deler. Fagbokforlaget.
Feature article
 • Show author(s) (2017). Barnevernsbarna taper. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2016). Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2022). Gifted Education in Norway: A mixed-method study with teachers and students in Norwegian comprehensive school. .
 • Show author(s) (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid mellom skule og barnevern. Kva kan støtte utsette barn og unge?
Interview
 • Show author(s) (2023). Norske forskere med ny antologi: — For å sikre spesialpedagogikkens fremtid, er det nødvendig å bevare historien.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Hvordan er historisk og idéhistorisk grunnlagsmateriale for det spesialpedagogiske fagområdet ivaretatt i norske doktorgradsavhandlinger? . 20 pages.
 • Show author(s) (2023). FRA UTLANDET TIL JAKOB SÆTHRES INSTITUTT PÅ VESTLANDET – FREMVEKSTEN AV ET OPPLÆRINGSTILBUD FOR ÅNDSSVAKE BARN. 20 pages.
 • Show author(s) (2020). Spesialpedagogikk og spesialundervisning - noen sentrale momenter. 22 pages.
 • Show author(s) (2020). Lærerens rolle og elevenes medvirkning i den spesialpedagogiske tiltakskjeden. 19 pages.
 • Show author(s) (2020). Individuelle opplæringsplaner i skolen. 18 pages.
 • Show author(s) (2016). Spesialpedagogikk og spesialpedagogisk kompetanse i lys av tverrprofesjonelt samarbeid for utsette barn og unge. 7 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2021). "We Want to be Educated!": A thematic analysis of gifted students' view on education in Norway. Nordic Studies in Education. 219-238.
Chapter
 • Show author(s) (2023). Spesialpedagogikk - i fortid, nåtid og fremtid. 15-24. In:
  • Show author(s) (2023). Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin. En utviklingslinje i tre deler. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)

Hesjedal, E. (2016). Spesialpedagogikk og spesialpedagogisk kompetanse i lys av tverrprofesjonelt samarbeid for utsette barn og unge. I R. S. Hausstätter & S. M. Reindal (Red.), Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte (s. 113-119). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.