Home
Endre Brunstad's picture

Endre Brunstad

Professor, Subject didactics of Nordic languages
 • E-mailEndre.Brunstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 83 99+47 926 60 175
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nordic language didactics

Sociolinguistics 

Language history

Language planning

Nynorsk

Academic article
 • 2003. Svar frå doktoranden. Maal og Minne. 71-80.
 • 2003. Standard language and linguistic purism. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 52-70.
 • 2002. Islandsk purisme etter 1945. Nordica Bergensia. 69-93.
 • 2002. Engelsk ovanfrå og nedanfrå. Refleksjonar kring Bent Preislers bok "Danskerne og det engelske sprog". Nordica Bergensia. 95-108.
 • 2002. Den nye nasjonalkulturen. Refleksjonar kring "Norsk nasjonalkultur" av Bjarne Hodne. Norsklæreren. 59-63.
 • 2000. Ord og uttrykk i Sykkylven. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 103-106.
 • 2000. Ord og uttrykk i Sykkylven. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 103-106.
 • 2000. Dansk purisme mot engelsk? Nordica Bergensia. 69-93.
 • 2000. Dansk purisme mot engelsk? Nordica Bergensia. 69-93.
 • 2000. Alltid fleire normer. Refleksjonar kring språknormomgrepet og talemålsgranskinga. Målbryting. 115-128.
 • 2000. Alltid fleire normer. Refleksjonar kring språknormomgrepet og talemålsgranskinga. Målbryting. 115-128.
 • 1999. Språk er strid. Vagant. 74-79.
 • 1996. Færøysk og frisisk målreising. Språknytt. 35-37.
 • 1995. Eitt sindur um starseting av nynorskum, fr#/isiskum og føroyskum skriftm#/ali #/i 19. øld. Málting. 12.
Lecture
 • 2019. Kva er det som særpregar nynorskelevane? .
 • 2018. Resultat frå spørjegransking på ungdomsskulane i Fjell kommune,.
 • 2017. Fjell-prosjektet "Stolt av eige språk".
 • 2013. Norskfaget i endring.
Popular scientific lecture
 • 2019. Språkstyrking i Fjell kommune.
 • 2019. Språkbruk og språkoppfatningar blant ungdomsskuleelevar i Fjell kommune.
 • 2013. Troll med ord? Støtende eller sensitiv språkbruk.
 • 2013. Rom for språk. Presentasjon av aktuelt prosjekt.
 • 2013. Ivar Aasen og Bergen. Innleiing til opning av utstilling om "Ivar Aasen og Bergen" ved Universitetsbiblioteket i Bergen 2014.
 • 2012. Norsklærarutdanning ved Universitetet i Bergen.
 • 2012. Norskfaget og læreplanen.
 • 2012. Kva slags norskfag treng nynorsken?
 • 2012. Den nye nynorsken.
 • 2010. Målbyte blant skuleungdom.
 • 2010. Distriktshøgskulane og nynorsken.
 • 2009. Kva skjer med norsken? Norsk språk i globaliseringsperspektiv.
 • 2008. Norsk språk og globalisering.
 • 2008. Kva skjer med norsk språk?
 • 2008. Kva skjer med norsk språk under globaliseringa?
 • 2007. Kva skjer med norsken under globaliseringa?
 • 2007. Globalisering som lokal praksis. Om forsking på hipphopparar i Bergen.
 • 2007. Globalisering som lokal praksis. Om forsking på hipphopparar.
 • 2006. Hipphopp – best på nynorsk?
 • 2005. Islandsk og færøysk språkrøkt i dag.
 • 2004. Nynorsk i barne- og ungdomsprogram.
 • 2004. A presentation of Noregs Mållag and its work for Nynorsk.
 • 2003. Nordisk språk-purisme.
 • 2002. Nye importord i norsk.
Academic lecture
 • 2019. Språkvekslingsstrategiar blant ungdomsskuleelevar. Nokre kjønnsperspektiv.
 • 2019. Språkveksling, tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdom i det nynorske kjerneområdet.
 • 2019. Språkveksling som normaltilstand.
 • 2019. Review of Vuk Vukotić´ dissertation, "Language serves the people, not the other way around!".
 • 2019. Nynorskopplæring i språkblanda elevgrupper.
 • 2018. Local language policy for language maintenance .
 • 2018. Framtida for nynorsk skriftkulturforsking.
 • 2018. Fagdidaktikk som del av nordistikken.
 • 2017. Språkveksling blant nynorskelevar.
 • 2017. Er sidemålet til hinder for djupnelæring?
 • 2013. Rom for språk: Introduksjon.
 • 2012. Language conflict as a local practice. Understanding the dynamics between Nynorsk and Bokmål in suburban areas of Western Norway.
 • 2012. Den nye nynorskrettskrivinga.
 • 2011. Språknormeringspolitikk i eit vestnordisk perspektiv.
 • 2011. Plurilingualism and mother tongue education. .
 • 2011. Importord i norsk – aktuelle utfordringar.
 • 2010. 1. Norwegian and Frisian language planning in comparison 2. Rural Hip-hop and the role of dialects in Norway.
 • 2009. Plurilingvalisme og rolla til nynorsk i skulen.
 • 2009. Arkaismar i nynorsk.
 • 2008. Oslo-forsøket og effekten på eksamenskarakteren i norsk skriftleg hovudmål.
 • 2008. Kva er god nynorsk?
 • 2008. Hip-hop. ethnicity and linguistic practice in rural and urban Norway.
 • 2007. Nynorske tekstnormer?
 • 2007. Hipphopparar - ein ny språkminoritet?
 • 2006. Four notions of language globalisation.
 • 2006. Ein politikk for språkleg mangfald. Kommentarar til Nicholas Ostler.
 • 2005. Dynamikken i forskingsprosessen. Om å skrive doktoravhandling.
 • 2004. Sidemålet og den norske tospråksituasjonen.
 • 2004. Når globaliseringa vert lokalisert. Frå eit prosjekt om hipphopp-kulturen.
 • 2004. Hipphopp, dialektar og nynorsk.
 • 2003. The Notion of Value.
 • 2003. Språkdelen av nordiskfaget.
 • 2003. Purisme og identitet. Døme frå hip-hop og språknormering.
 • 2003. Pingle – eit nyord i norsk.
 • 2003. Metodiske sider ved A-prosjektet.
 • 2003. Linguistic and cultural purism. A Nordic comparison.
 • 2003. Hip-hop og glokale språkverdiar.
 • 2003. Glokalisering og målsak.
 • 2003. Dialekt-politikk.
 • 2002. Omfanget av moderne importord i språka i Norden.
 • 2002. Omfanget av importord i språka i Norden.
 • 2002. Normeringspolitikken til Noregs Mållag.
 • 2002. Måling av ordomfang i aviser.
 • 2002. Kodeveksling.
 • 2002. Global linguistic values. The role of English in Norwegian New Age discourse.
 • 2002. Finn-Erik Vinje - ei kraft i norsk språknormering?
 • 2002. Domenet for nynorsk skriftkultur. Kommentarar.
 • 2001. Normer som prosess.
 • 2001. Moderne importord i nordisk avisspråk.
Editorial
 • 2005. Språkleg mangfald. Norsk Tidend. 1 pages.
 • 2005. Nynorsk i Dagbladet og VG. Norsk Tidend. 2-2.
 • 2004. Stå på. Norsk Tidend. 1-1.
 • 2004. Nynorsken i Oslo. Dagsavisen. 26.
 • 2004. Nye vegval. Norsk Tidend. 1-1.
 • 2004. Målstrid og synleggjering av nynorsken. Norsk Tidend. 1-1.
 • 2004. Kampen mot sidemålet. Bergens Tidende.
 • 2004. Fleirtal for å ta bort nynorsken i Oslo-skulen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 13.
 • 2004. Fienden. Norsk Tidend. 1-1.
 • 2004. Alt heng saman med alt. Norsk Tidend. 1-1.
 • 2003. Sidemålet. Norsk Tidend. 2-2.
 • 2003. Lyst og vilje. Norsk Tidend. 2-2.
 • 2003. Ei folkerørsle. Norsk Tidend. 2-2.
Reader opinion piece
 • 2007. Ein fåfengd strid. Bergens Tidende. 11-11.
 • 2005. Provinsiell målstrid? Dagbladet.
 • 2004. Sidemålet nok ein gong. Dag og Tid. 1 pages.
 • 2004. Sidemålet i Oslo. Klassekampen.
 • 2004. Nynorsken i Oslo. Dagsavisen. 26-26.
 • 2004. Kampen mot sidemålet. Bergens Tidende.
 • 2004. Fleirtal for å ta bort nynorsken i Oslo-skulen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 13-13.
 • 2004. Er målstriden over? Klassekampen. 9-9.
 • 2004. Carl I. Hagen – sidemålsvenn og dialektvenn. Dagbladet. 43-43.
 • 2004. Brandal og målrørsla. Klassekampen.
 • 2003. Sidemålet som ressurs. Dagbladet.
 • 2003. Oslo og kampanjen mot nynorsk. Bergens Tidende. 20-20.
 • 2003. Oslo er faktisk hovudstaden i Noreg, Oslo Byes Vel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 30-30.
 • 2003. Oslo Byes Vel og sidemålet. Dagbladet. 37-37.
 • 2003. Oslo - byen med den store navlen. Bergens Tidende. 23-23.
 • 2003. Nynorsken i Åsane. Bergens Tidende. 21-21.
 • 2003. Kvifor hatar Oslo nynorsken? Dag og Tid. 22-23.
 • 2003. Kan nynorskfolk lite på Høgre? Bergens Tidende. 30-30.
 • 2003. Høgre og sidemålet. Bergens Tidende. 26-26.
 • 2003. FrP, sidemålet og det norske. Bergens Tidende. 16-16.
 • 2003. Det språklege mangfaldet. Dagsavisen. 25-25.
 • 2003. Den synlege nynorsken. Dagsavisen. 3-3.
 • 2002. Stille gravferd for samnorsken. Dag og Tid.
 • 2002. Då ein privatiserte normeringa. Dag og Tid. 3.
 • 2000. Det europeiske ved Bergen. Bergens Tidende.
Book review
 • 2007. Norsk Ordbok bd. VI. Norsk Tidend. 1 pages.
 • 2007. Catharina Nyström Höög: Teamwork? NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 124-131.
 • 2005. Ei ekkel bok. "Ut med språket" av Finn-Erik Vinje. Norsk Tidend. 22-23.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2020. Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk.
 • 2019. Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk.
 • 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag.
Non-fiction book
 • 2004. Den fleirspråklege utfordringa. Nova Science Publishers, Inc..
 • 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. Høgskulen i Volda.
Popular scientific article
 • 2014. Pene piker sier ikke døvetolk. Språknytt.
 • 2009. Lærerutdanning ved universitetene. Lektorbladet. 13-15.
 • 2007. Utfordringar for nynorsken. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 26-27.
 • 2006. Frå Bronx til Hovdebygda. Hipphopp – global kultur med lokalt nedslagsfelt. Syn og Segn. 4-11.
 • 2005. Det internasjonale ved nynorsken. LNK-avisa. 1 pages.
 • 2002. Nordisk purisme. Språknytt. 10-14.
 • 2000. Språkstrid og språkleg mangfald i Europa. Språknytt. 5-8.
 • 2000. Språkstrid og språkleg mangfald i Europa. Språknytt. 5-8.
 • 1998. Svart engelsk. Syn og Segn. 314-321.
Feature article
 • 2005. Kjærleiken til målet. Klassekampen. 3-3.
 • 2004. Carl I. Hagen � sidemålsvenn og dialektvenn. Dagbladet. 43.
 • 2000. Det europeiske ved Bergen. Bergens Tidende.
 • 1997. Nordens språk (bokmelding). Syn og Segn. 373-376.
Doctoral dissertation
 • 2017. Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag.
 • 2001. Det reine språket. Om purisme i dansk, svensk, færøysk og norsk.
Interview
 • 2013. Mediebidrag knytte til Språkdagen 2013.
 • 2007. Å rappe om seg sjølv.
 • 2007. Stigmatiserande ord.
 • 2007. Om ord ein bør vere varsame med å bruke.
 • 2007. Norskspråklig rapp gjør ungdom stolte av bygdene og småstedene sine.
 • 2007. Hiphop er typisk norsk.
 • 2006. Nynorsk-rapp med «stål i ondebrellå».
 • 2003. alvorlig talt: ord om annet.
 • 2003. Siste ord er ikkje sagt.
 • 2002. Endeleg farvel til samnorsken.
Programme participation
 • 2012. Nynorsken i nye læreplanar i norsk.
 • 2012. Fredagspenalet - sidemålet som tema.
 • 2008. Stressless (intervju om språklege aspekt ved produktnamnet).
 • 2008. Språket i hipphopp.
 • 2008. Om språkprosjektet ”Double Bubble”.
 • 2008. Intervju om språkprosjektet ”Double Bubble”.
 • 2007. Om norskopplæring etter "Kunnskapsløftet".
 • 2007. Kva er norsk språk verdt?
 • 2007. Er rettskrivingskunnskapen blitt dårlegare?
 • 2007. Engelsk og hipphopp.
 • 2003. Kommentar til sidemålsutspel frå Erling Lae, Oslo.
 • 2002. Ordet "pingle".
 • 2002. Om ordet "pingle".
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Språkveksling på grunnlag av tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdomar i det nynorske kjerneområdet. 26 pages.
 • 2020. Det saumlause språkskiftet – om overgangar frå nynorsk til bokmål i Fjell . 32 pages.
 • 2019. Utfordringar og moglegheiter for skriftkulturforskinga. 11 pages.
 • 2018. Kan sidemålet fremje djupnelæring? Prinsipielle og teoretiske perspektiv på toskriftsopplæringa. 28 pages.
 • 2017. Nynorsk under press. Folkerøystingar om opplæringsspråk i bergensområdet på 2000-talet. 19 pages.
 • 2014. Introduksjon. 22 pages.
 • 2011. Kva om Ivar Aasen tok med islandsk og færøysk? Faktisk og kontrafaktisk språkhistorie. 20 pages.
 • 2011. Archaisms in Nynorsk. 24 pages.
 • 2010. Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural and Urban Norway. 33 pages.
 • 2009. Kva er god nynorsk språkføring? 18 pages.
 • 2007. Språkverdiar. 9 pages.
 • 2006. Globalisering og språkleg mangfald. 33 pages.
 • 2005. Identitet og purisme i ein hipphopp-diskusjon. 14 pages.
 • 2003. Purismeomgrepet gjennom to tusen år. 28 pages.
 • 2003. Mellom rasjonalitet og patriotisme. Om svensk purisme. 33 pages.
 • 2003. Det reine språket. 11 pages.
 • 2000. Språknormer som forskingsobjekt. Refleksjonar kring språknormomgrepet og språknormforskinga. 23 pages.
 • 1999. Namnet �Stressless�. 4 pages.
 • 1998. Stressless. 9 pages.
 • 1998. Purism towards English: A comparative analysis of language planning in the Nordic language communities. 14 pages.
 • 1996. Autonomi som normeringsproblem. Eksempel frå færøysk og frisisk språknormering. 10 pages.
Other
 • 2008. Nordiske språk og språk i Norden. 325-343.
Chapter Translation
 • 2014. Ellen Bialystok: Language experience changes language and cognitive ability. 131-146.
Interview Journal
 • 2012. Vil løfte Nordisk. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 48-51.
 • 2012. Forsking til politisk bruk. Forskerforum.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor of language didactics/Nordic languages

 

Former positions

• Associate Professor of language didcatics, from the 1st of January 2006.

• Post doctoral scholar, Department of Scandinavian languages and literature, University of Bergen, from the 15th of October to the 31st of December 2005, with foundation from the Norwegian Research Council as part of the project “The New Norwegian” (Cf. www.hf.uib.no/dnn.). 

• Chair of Noregs Mållag, ‘Norwegian Language Association’, April 2003 to April 2005

• Researcher at the project “Modern loan-words in the languages of the Nordic countries, from the 1st of October 2005 to the 15th of October 2002.

•  Researcher (doctoral student) at the Department of Scandinavian languages and literature, University of Bergen, with foundation from the Norwegian Research Council. 25 % of the time to teaching, 1996–2001. 

• University lecturer at the University College of Stord/Haugesund, from the 1st of January 1996 to the 31st of July 1996.

• University lecturer in Nordic linguistics, Department of Scandinavian languages and literature, University of Bergen, from the 1st of January 1995 to the 31st of December 1996. 

 

Education

 

• Doctor artium 2001 with a dissertation on linguistic purism in the Nordic language communities. 

 • Cand.philol., autumn 1994, higher degree in Scandinavian languages and literature.

 

• Teacher´s exam, spring 1994.

 

Offices

• Head of the Programme Board for teacher edacation at the University of Bergen, from the 1th of August, 2012.

• Member of the National Council for Teacher Education, from the 1th of August, 2012.

• Member of the Norwegian Language Council´s specialist advicory board on language observation and language planning, from 2008

• Member of the Council for Nynorsk Kultursentrum, from 2011

•