Home
Erik Monsen's picture

Erik Monsen

Professor
 • E-mailErik.Monsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 49
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Contract Law / Tort Law / Law of Unjustified Enrichment

Books
 • Monsen, Erik. 2012. Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Cappelen Damm Akademisk. 292 pages. ISBN: 9788202392758.
 • Monsen, Erik. 2007. Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet. Cappelen Damm Akademisk. 607 pages. ISBN: 978-82-02-26534-2.
Journal articles
 • Monsen, Erik; Strand, Magnus. 2019. Passing-on unlawful charges: Still no small matter. European Public Law.
 • Monsen, Erik. 2018. Betalingskrav på berikelsesrettslig grunnlag i kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger og som supplement til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid. Tidsskrift for forretningsjus. 24: 159-190. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2018-02-05
 • Monsen, Erik. 2018. Hensynet til sammenheng i regelverket på kontraktslovgivningens område. Jussens venner. 53: 227-249. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-04-02
 • Monsen, Erik. 2017. Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.
 • Monsen, Erik. 2017. Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 2: 241-267. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2017-03-04-04
 • Monsen, Erik. 2013. Om krav til innholdet i en fristavbrytende nøytral reklamasjon. En kommentar til Rt. 2012 s. 1779 (Victocor-dommen). Tidsskrift for forretningsjus. 2. 97-115.
 • Monsen, Erik. 2012. Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten. Jussens venner. 6. 319-345.
 • Monsen, Erik. 2011. Forbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-4. 479-522.
 • Monsen, Erik. 2011. Disgorgement damages for breach of pre-contractual obligation and contract. European Review of Private Law. 1. 799-815.
 • Monsen, Erik. 2010. Om utfylling av kontrakt i lys av Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen). Jussens venner. 45: 384-408.
 • Monsen, Erik. 2010. Draft Common Frame of Reference (DCFR) and Restitution for Wrongs. European Review of Private Law. 18: 813-822.
 • Monsen, Erik. 2010. Erstatningskrav, vederlagskrav og vinningsavståelseskrav - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for erstatningsrett. 7: 1-4.
 • Monsen, Erik. 2010. Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Unjustified Enrichment (PEL Unj. Enr.). Prepared by Christian von Bar and Stephen Swann. Sellier European Law Publishers, Bruylant, Stämpfli Publishers Ltd. Berne, München 2009. 739 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4-5. 875-883.
 • Monsen, Erik. 2010. Om rekkevidden av erstatningsrettslig vern for tap og ulempe som følge av formuesskade. Jussens venner. 45: 1-66.
 • Monsen, Erik. 2010. Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser. Jussens venner. 45: 147-203.
 • Monsen, Erik. 2007. Om miljøhensyn på formuerettens område - særlig om bruken av miljøhensyn i Støvlettdommen i Rt. 2006 s. 179. Lov og Rett. 46: 613-630.
 • Monsen, Erik. 2007. Fradrag for overvelting ved erstatnings- og tilbakesøkingskrav? Om fordeling av tap mellom skadevolder (betalingsmottaker), skadelidt (betaler) og tredjemann. Tidsskrift for erstatningsrett. 4: 195-233.
 • Monsen, Erik. 2007. Bevistilgang til elektronisk lagret material. Tidsskrift for forretningsjus. 12: 194-235.
 • Monsen, Erik. 2007. Nyere, norske dommer om berikelseskrav på immaterialrettens område. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 4. 323-347.
 • Monsen, Erik. 2007. Om eiendomsmeglerens rett til provisjon - utvalgte problemstillinger. Tidsskrift for eiendomsrett. 3: 23-44.
 • Monsen, Erik. 2006. Vinningsavståelseskrav et alternativ til erstatningskrav ved overtredelse av konkurransebegrensningsavtale? Tidsskrift for forretningsjus. 03. 157-176.
 • Monsen, Erik. 2006. Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om harominsering av regner og håndheving av immateriealrettigheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.
 • Monsen, Erik. 2005. Om restitusjonskrav på ulovfestet grunnlag. Jussens venner. 40: 157-197.
Reports and theses
 • Monsen, Erik. 2015. Disgorgement damages in Norwegian law. Springer International Publishing Switzerland. 9 pages.
 • Monsen, Erik. 2011. Høringsuttalelse til Justisdepartementets høringsnotat av april 2011 om styrking av lovgivningen om håndheving av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet. 6 pages.
 • Monsen, Erik. 2009. NOU 2009: 11 Kredittavtaler (sekretær). Staten. 210 pages.
 • Monsen, Erik. 2006. Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. § 8a jf. § 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett. Det juridiske fakultet, Bergen. 458 pages.
Book sections
 • Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie; Færstad, Jan-Ove; Monsen, Erik. 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. Kapittel 13, pages 197-224. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Monsen, Erik. 2013. Legalitetsprinsippet og tvangsmessig gjennomføring av vask og stell i institusjon i medhold av et snevert, ulovfestet hjemmelsgrunnlag. En kommentar til Sårstelldommen i Rt. 2010 s. 612. Artikkel, pages 419-430. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Monsen, Erik. 2007. Om forholdet mellom erstatningskrav og vederlagskrav. 8. artikkel, del V, pages 777-786. In:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 pages. ISBN: 978-82-05-37592-5.

More information in national current research information system (CRIStin)