Home
Erik Monsen's picture

Erik Monsen

Professor
 • E-mailErik.Monsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 49
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Contract Law / Tort Law / Law of Unjustified Enrichment

Textbook
 • 2012. Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Cappelen Damm Akademisk.
Academic article
 • 2019. Passing-on unlawful charges: Still no small matter. European Public Law. 249-273.
 • 2018. Hensynet til sammenheng i regelverket på kontraktslovgivningens område. Jussens venner. 227-249.
 • 2018. Betalingskrav på berikelsesrettslig grunnlag i kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger og som supplement til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid. Tidsskrift for forretningsjus. 159-190.
 • 2017. Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.
 • 2017. Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 241-267.
 • 2013. Om krav til innholdet i en fristavbrytende nøytral reklamasjon. En kommentar til Rt. 2012 s. 1779 (Victocor-dommen). Tidsskrift for forretningsjus. 97-115.
 • 2012. Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten. Jussens venner. 319-345.
 • 2011. Forbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 479-522.
 • 2011. Disgorgement damages for breach of pre-contractual obligation and contract. European Review of Private Law. 799-815.
 • 2010. Om utfylling av kontrakt i lys av Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen). Jussens venner. 384-408.
 • 2010. Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser. Jussens venner. 147-203.
 • 2010. Om rekkevidden av erstatningsrettslig vern for tap og ulempe som følge av formuesskade. Jussens venner. 1-66.
 • 2010. Draft Common Frame of Reference (DCFR) and Restitution for Wrongs. European Review of Private Law. 813-822.
 • 2007. Om miljøhensyn på formuerettens område - særlig om bruken av miljøhensyn i Støvlettdommen i Rt. 2006 s. 179. Lov og Rett. 613-630.
 • 2007. Om eiendomsmeglerens rett til provisjon - utvalgte problemstillinger. Tidsskrift for eiendomsrett. 23-44.
 • 2007. Nyere, norske dommer om berikelseskrav på immaterialrettens område. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 323-347.
 • 2007. Fradrag for overvelting ved erstatnings- og tilbakesøkingskrav? Om fordeling av tap mellom skadevolder (betalingsmottaker), skadelidt (betaler) og tredjemann. Tidsskrift for erstatningsrett. 195-233.
 • 2007. Bevistilgang til elektronisk lagret material. Tidsskrift for forretningsjus. 194-235.
 • 2006. Vinningsavståelseskrav et alternativ til erstatningskrav ved overtredelse av konkurransebegrensningsavtale? Tidsskrift for forretningsjus. 157-176.
 • 2006. Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om harominsering av regner og håndheving av immateriealrettigheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.
 • 2005. Om restitusjonskrav på ulovfestet grunnlag. Jussens venner. 157-197.
Report
 • 2015. Disgorgement damages in Norwegian law. .
 • 2011. Høringsuttalelse til Justisdepartementets høringsnotat av april 2011 om styrking av lovgivningen om håndheving av industrielle rettigheter m.m. .
 • 2009. NOU 2009: 11 Kredittavtaler (sekretær). .
Lecture
 • 2017. Avtaleinngåelse og avtaletolkning.
 • 2015. Compensatory, Restitutionary and Disgorgement Damages in cases of Infringement of Intellectual Properties. EU Law and Norwegian Legislation as compared to US Law on Restitution for Wrongs.
 • 2015. Berikelseskrav.
Popular scientific lecture
 • 2013. Sårstelldommen - ulovfestet rett på legalitetsprinsippets område?
 • 2012. Nøytral reklamasjon.
 • 2012. Nøytral reklamasjon.
Academic lecture
 • 2015. Regeldanning i erstatningsretten.
 • 2012. Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten.
 • 2012. Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten.
 • 2011. Metodespørsmål i kontraktsretten.
 • 2011. Lovfestete og ulovfestete regler om avtaleinngåelse.
 • 2010. Blanda drops: Litt om (i) prisavslag (ii) angrerett ved internettinitiert kjøpeavtale og (iii) metodespørsmål i kontraktsretten.
 • 2009. Om rettsdannelse i kontraktsretten - særlig om alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og analogisk anvendelse av lovregel.
 • 2008. Uberettiget berikelse som grunnlag for betalingskrav.
 • 2007. Om godtroende besitters fruktrett og rettsvirkninger av urettmessig utnyttelse av annen manns ting.
 • 2007. Berikelseskrav ved brudd på immaterialrettslovgivningen og markedsføringslovgivningen.
Book review
 • 2010. Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Unjustified Enrichment (PEL Unj. Enr.). Prepared by Christian von Bar and Stephen Swann. Sellier European Law Publishers, Bruylant, Stämpfli Publishers Ltd. Berne, München 2009. 739 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 875-883.
Academic monograph
 • 2007. Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet.
Doctoral dissertation
 • 2015. Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling: Særlig om fordelsfradag ved tingsskade og mislighold.
 • 2006. Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. § 8a jf. § 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 pages.
 • 2013. Legalitetsprinsippet og tvangsmessig gjennomføring av vask og stell i institusjon i medhold av et snevert, ulovfestet hjemmelsgrunnlag. En kommentar til Sårstelldommen i Rt. 2010 s. 612. 12 pages.
 • 2007. Om forholdet mellom erstatningskrav og vederlagskrav. 10 pages.
Academic literature review
 • 2010. Erstatningskrav, vederlagskrav og vinningsavståelseskrav - noen utviklingstrekk. 1-4.

More information in national current research information system (CRIStin)