Home
Erik Titlestad Monsen's picture

Erik Titlestad Monsen

Professor
 • E-mailErik.Monsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 49
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Contract Law / Tort Law / Law of Unjustified Enrichment

Textbook
 • Show author(s) (2012). Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Cappelen Damm Akademisk.
Academic article
 • Show author(s) (2020). Høyesterett avklarer om reklamasjons- og passivitetsregler. Jussens venner.
 • Show author(s) (2019). Passing-on unlawful charges: Still no small matter. European Public Law. 249-273.
 • Show author(s) (2018). Hensynet til sammenheng i regelverket på kontraktslovgivningens område. Jussens venner. 227-249.
 • Show author(s) (2018). Betalingskrav på berikelsesrettslig grunnlag i kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger og som supplement til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid. Tidsskrift for forretningsjus. 159-190.
 • Show author(s) (2017). Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.
 • Show author(s) (2017). Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 241-267.
 • Show author(s) (2013). Om krav til innholdet i en fristavbrytende nøytral reklamasjon. En kommentar til Rt. 2012 s. 1779 (Victocor-dommen). Tidsskrift for forretningsjus. 97-115.
 • Show author(s) (2012). Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten. Jussens venner. 319-345.
 • Show author(s) (2011). Forbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 479-522.
 • Show author(s) (2011). Disgorgement damages for breach of pre-contractual obligation and contract. European Review of Private Law. 799-815.
 • Show author(s) (2010). Om utfylling av kontrakt i lys av Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen). Jussens venner. 384-408.
 • Show author(s) (2010). Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser. Jussens venner. 147-203.
 • Show author(s) (2010). Om rekkevidden av erstatningsrettslig vern for tap og ulempe som følge av formuesskade. Jussens venner. 1-66.
 • Show author(s) (2010). Draft Common Frame of Reference (DCFR) and Restitution for Wrongs. European Review of Private Law. 813-822.
 • Show author(s) (2007). Om miljøhensyn på formuerettens område - særlig om bruken av miljøhensyn i Støvlettdommen i Rt. 2006 s. 179. Lov og Rett. 613-630.
 • Show author(s) (2007). Om eiendomsmeglerens rett til provisjon - utvalgte problemstillinger. Tidsskrift for eiendomsrett. 23-44.
 • Show author(s) (2007). Nyere, norske dommer om berikelseskrav på immaterialrettens område. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 323-347.
 • Show author(s) (2007). Fradrag for overvelting ved erstatnings- og tilbakesøkingskrav? Om fordeling av tap mellom skadevolder (betalingsmottaker), skadelidt (betaler) og tredjemann. Tidsskrift for erstatningsrett. 195-233.
 • Show author(s) (2007). Bevistilgang til elektronisk lagret material. Tidsskrift for forretningsjus. 194-235.
 • Show author(s) (2006). Vinningsavståelseskrav et alternativ til erstatningskrav ved overtredelse av konkurransebegrensningsavtale? Tidsskrift for forretningsjus. 157-176.
 • Show author(s) (2006). Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om harominsering av regner og håndheving av immateriealrettigheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.
 • Show author(s) (2005). Om restitusjonskrav på ulovfestet grunnlag. Jussens venner. 157-197.
Report
 • Show author(s) (2015). Disgorgement damages in Norwegian law. .
 • Show author(s) (2011). Høringsuttalelse til Justisdepartementets høringsnotat av april 2011 om styrking av lovgivningen om håndheving av industrielle rettigheter m.m. .
 • Show author(s) (2009). NOU 2009: 11 Kredittavtaler (sekretær). .
Lecture
 • Show author(s) (2017). Avtaleinngåelse og avtaletolkning.
 • Show author(s) (2015). Compensatory, Restitutionary and Disgorgement Damages in cases of Infringement of Intellectual Properties. EU Law and Norwegian Legislation as compared to US Law on Restitution for Wrongs.
 • Show author(s) (2015). Berikelseskrav.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2013). Sårstelldommen - ulovfestet rett på legalitetsprinsippets område?
 • Show author(s) (2012). Nøytral reklamasjon.
 • Show author(s) (2012). Nøytral reklamasjon.
Academic lecture
 • Show author(s) (2015). Regeldanning i erstatningsretten.
 • Show author(s) (2012). Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten.
 • Show author(s) (2012). Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten.
 • Show author(s) (2011). Metodespørsmål i kontraktsretten.
 • Show author(s) (2011). Lovfestete og ulovfestete regler om avtaleinngåelse.
 • Show author(s) (2010). Blanda drops: Litt om (i) prisavslag (ii) angrerett ved internettinitiert kjøpeavtale og (iii) metodespørsmål i kontraktsretten.
 • Show author(s) (2009). Om rettsdannelse i kontraktsretten - særlig om alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og analogisk anvendelse av lovregel.
 • Show author(s) (2008). Uberettiget berikelse som grunnlag for betalingskrav.
 • Show author(s) (2007). Om godtroende besitters fruktrett og rettsvirkninger av urettmessig utnyttelse av annen manns ting.
 • Show author(s) (2007). Berikelseskrav ved brudd på immaterialrettslovgivningen og markedsføringslovgivningen.
Book review
 • Show author(s) (2010). Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Unjustified Enrichment (PEL Unj. Enr.). Prepared by Christian von Bar and Stephen Swann. Sellier European Law Publishers, Bruylant, Stämpfli Publishers Ltd. Berne, München 2009. 739 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 875-883.
Academic monograph
 • Show author(s) (2007). Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2015). Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling: Særlig om fordelsfradag ved tingsskade og mislighold.
 • Show author(s) (2006). Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. § 8a jf. § 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 pages.
 • Show author(s) (2013). Legalitetsprinsippet og tvangsmessig gjennomføring av vask og stell i institusjon i medhold av et snevert, ulovfestet hjemmelsgrunnlag. En kommentar til Sårstelldommen i Rt. 2010 s. 612. 12 pages.
 • Show author(s) (2007). Om forholdet mellom erstatningskrav og vederlagskrav. 10 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2010). Erstatningskrav, vederlagskrav og vinningsavståelseskrav - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for erstatningsrett. 1-4.

More information in national current research information system (CRIStin)