Home
Erling Johannes Husabø's picture

Erling Johannes Husabø

Professor
 • E-mailhusabo@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 68
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 5. Karnov lovkommentarer. 7 pages.
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 30 (371-377, 385-386, 390-391 og 395-396). Karnov lovkommentarer. 74 pages.
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 3 (§§ 14-19). Karnov lovkommentarer. 76 pages.
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 28. Karnov lovkommentarer. 30 pages.
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 27 (§§ 321-331 og 342-346). Karnov lovkommentarer. 80 pages.
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 21 (§§ 209-211). Karnov lovkommentarer. 18 pages.
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 2 (§§ 9-10 og 12-13). Karnov lovkommentarer. 20 pages.
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 19 (§§ 151-154 og 161-170). Karnov lovkommentarer. 69 pages.
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 18. Karnov lovkommentarer. 130 pages.
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 14. Karnov lovkommentarer. 60 pages.
 • Show author(s) (2022). Straffeloven kapittel 1. Karnov lovkommentarer. 50 pages.
 • Show author(s) (2013). Die strafprozessuale Stellung von Opfern bei Massenverletzungen, Eine Rechtsvergleichung anhand des norwegischen Falls Breivik. Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht. 337-359.
 • Show author(s) (2013). Counterterrorism and the expansion of proactive police powers in the Nordic states. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 1-21.
 • Show author(s) (2012). Die Kriminalisierung von terroristischen Straftaten und deren Vorbereitung in den nordischen Ländern – eine kritische Betrachtung. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 1155-1183.
 • Show author(s) (2011). Nødrett som heimel for hemmeleg husransaking, romavlytting og fjernsynsovervaking i Treholt-saka. Tidsskrift for strafferett. 368-400.
 • Show author(s) (2010). Strafferettsvitskapen si oppgåve i åra som kjem. Tidsskrift for strafferett. 384-388.
 • Show author(s) (2010). History and Tendencies in the Development of Criminal Procedure Law in the Scandinavian Countries, and in Norway in Particular. Law & Justice. 19-34.
 • Show author(s) (2005). Bekjempelse av terrorisme og forsvar for rettsstaten - et britisk eksempel. Lov og Rett. 515-530.
 • Show author(s) (2004). Strafferetten og kampen mot terrorismen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 180-193.
 • Show author(s) (2003). Verdival og lovtekniske utfordringar ved revisjone av straffelova kap. 8 og 9. Tidsskrift for strafferett. 217-237.
 • Show author(s) (2003). Pre-aktiv strafferett (en presentasjon av prosjektet). Tidsskrift for strafferett. 97-108.
 • Show author(s) (2003). Legalisering av aktiv dødshjelp i lys av menneskerettane (med særleg fokus på Pretty-saka). Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 7 pages.
 • Show author(s) (2000). Det sivile og strafferettslige ansvar for rådgivning - herunder medvirkeransvaret. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69. 151-155.
 • Show author(s) (1999). Retten til å dø Eit juridisk perspektiv på eutanasidebatten. Kreftsykepleien. 5-13.
 • Show author(s) (1999). Autonomi og aktiv dødshjelp. Inter Medicos. 49-55.
 • Show author(s) (1995). Strafferetten og menneskerettane. Jussens venner. 129-143.
 • Show author(s) (1995). Sjølvmord i norsk rett. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 13-15.
 • Show author(s) (1994). Retten til undergrunnen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 882-904.
 • Show author(s) (1994). Anke i straffesaker etter to-instansordninga. Lov og Rett. 515-530.
Report
 • Show author(s) (2016). Hvilke krav stiller Grunnloven og EMK til etterfølgende kontroll av sikkerhets- og etterretningstjenestenes inngrep i menneskerettigheter? .
 • Show author(s) (2012). Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • Show author(s) (2012). Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler: En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2011. .
 • Show author(s) (2011). Nødrett som heimel for hemmeleg husransaking, romavlytting og fjernsynsovervaking i Treholt-saka. .
 • Show author(s) (2009). Skjult informasjon - åpen kontroll. 15. 15. .
 • Show author(s) (2005). Harmonization of Criminal Law in Europe. .
 • Show author(s) (1998). Kriminalisering av førebuingshandlingar Ei utgreiing skriven på oppdrag frå Straffelovkommisjonen, avgitt 3.7.98. .
Lecture
 • Show author(s) (2014). Rett til sjølvvalt livsavslutning?
 • Show author(s) (2014). Rett til sjølvvalt livsavlsutning?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2011). Ansvarskommisjonens rolle etter ny riksrettsordning.
 • Show author(s) (2008). Ein fengslande tanke.
 • Show author(s) (1999). Livshjelp eller dødshjelp?
 • Show author(s) (1995). Livets avslutning: sjølvråderett, lagnad eller kva?
 • Show author(s) (1994). Aktiv dødshjelp.
 • Show author(s) (1991). Sjølvråderett over livet?
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Straffansvar for deltaking i kriminelle organisasjonar - ein prinsipiell analyse.
 • Show author(s) (2018). Terrorreglane i straffelova: Utfordringar og forbetringspotensiale.
 • Show author(s) (2014). The definition of terrorism and the potensial for international adjudication of terrorist acts.
 • Show author(s) (2014). Grenser for pre-aktiv kriminalisering og overvaking i ein demokratisk rettsstat.
 • Show author(s) (2014). Grenser for overvaking i ein demokratisk rettsstat.
 • Show author(s) (2013). Lov og rett i lys av 11. september og 22. juli.
 • Show author(s) (2013). Grenser for kriminalisering og overvaking i ein demokratisk rettsstat.
 • Show author(s) (2013). Forholdet mellom straffeprosesslova og utlendingslova. Om fengsling og andre tvangsmidlar.
 • Show author(s) (2012). Utviklingen av norsk terrorlovgivning og politimetoder.
 • Show author(s) (2012). The Role of the Legislator in Future Criminal Law. Some observations and suggestions based on experiences with the latest Norwegian criminal law reform.
 • Show author(s) (2012). Rekkevidda av medverkingsansvaret, med særleg vekt på ansvaret for ytringar og passivitet.
 • Show author(s) (2012). Rekkevidda av medverkingsansvaret.
 • Show author(s) (2012). Grenser for kriminalisering av førebuingshandlingar og bruk av skjulte tvangsmidlar mot terrorisme i ein demokratisk rettsstat. Eit innspel til 22.juli-kommisjonen, avgitt 20.03.2012.
 • Show author(s) (2012). Characteristics and challenges of multilevel law.
 • Show author(s) (2012). A critical review of the last decade’s counterterrorism legislation in the Nordic states.
 • Show author(s) (2011). Multilevel Law.
 • Show author(s) (2011). Hvordan ser norsk terrorlovgivning faktisk ut i dag?
 • Show author(s) (2011). Die Kriminalisierung der Vorbereitung und Durchführung von terroristischen Straftaten in den nordischen Staaten – eine kritische Betrachtung.
 • Show author(s) (2011). Counterterrorism and the expansion of proactive police powers in the Nordic states.
 • Show author(s) (2011). Ansvar for passiv medverking til vald og overgrep i heimen.
 • Show author(s) (2010). The regulation of complicity, attempts and preparatory acts in the new Norwegian Penal Code (2005), seen in a historical and European perspective.
 • Show author(s) (2010). Om kva skjønnsmargin ein stat har eller bør ha ved implementering av konvensjonar og andre folkerettsleg bindande instrument på strafferettens område.
 • Show author(s) (2010). Ansvar for medverking til vald og overgrep, med særleg vekt på passivitet.
 • Show author(s) (2009). The need for a margin of discretion in the implementation of international law, taking terrorism as an example.
 • Show author(s) (2009). The jury system in Norway.
 • Show author(s) (2009). The borderline between intelligence and criminal investigation.
 • Show author(s) (2009). Korleis påverkar den internasjonale retten dei nasjonale straffereglane?
 • Show author(s) (2009). Grunnvilkår for medverkingsansvar.
 • Show author(s) (2008). The Contested Definition of Terrorism: Implications for the Criminalization and Prosecution of Inciting and Encouraging Terrorism.
 • Show author(s) (2007). Multilevel regulation.
 • Show author(s) (2007). Juridiske perspektiv på eutanasi.
 • Show author(s) (2007). Internasjonalisering av strafferettspleia,utfordringar for lovgivar, politi/påtalemakt og domstolar.
 • Show author(s) (2007). Internasjonalisering av strafferettspleia,utfordringar for lovgivar, politi/påtalemakt og domstolar.
 • Show author(s) (2006). Yttergrenser for medverkingsansvar.
 • Show author(s) (2006). Yttergrenser for medverkingsansvar.
 • Show author(s) (2006). The Interaction between Global, Regional and National Definitions of Terrorism.
 • Show author(s) (2006). The Interaction between Global, Regional and National Definitions of Terrorism.
 • Show author(s) (2006). Prinsipielle problemstillingar ved ei eventuell kriminalisering av "grooming" i nordisk rett.
 • Show author(s) (2006). Medverkingsansvarets ytre grenser.
 • Show author(s) (2006). Internasjonalisering av norsk strafferettspleie, med særleg vekt på europeisk integrasjon.
 • Show author(s) (2006). Fundamental Rights in states of emergency.
 • Show author(s) (2006). EU-lovgiving mot terrorisme og nordisk implementering.
 • Show author(s) (2005). Behandling med heimerespirator ved livet slutt - juridiske aspekt.
 • Show author(s) (2004). The implementation of new rules on terrorism through the pillars of the European Union.
 • Show author(s) (2004). Strafferetten og kampen mot terrorismen.
 • Show author(s) (2003). Juridiske perspektiv på eutanasi og lindrende sedering.
 • Show author(s) (2002). Kollektivt vs. personleg straffansvar under kapittel "Tilsammans och i samförstånd - ett nytt begrepp før gärningsmannaskap".
 • Show author(s) (2002). Forvaring -vilkår og saksbehandling.
 • Show author(s) (2002). Demokrati og rettssikkerhet etter 11. september.
 • Show author(s) (2001). Rett til ei verdig livsavslutning.
 • Show author(s) (2001). Medverkingslæra.
 • Show author(s) (2001). Juridiske vurderinger i tilknytning til dødshjelp.
 • Show author(s) (2001). Ansvar for rådgivning, herunder medvirkningsansvaret.
 • Show author(s) (2001). Ansvar for advokatråd.
 • Show author(s) (2000). Neue Entwicklungen im Auslieferungsrecht -Die Schengen- Vertragsstaaten, Landesbereicht Norwegen. Rapport til forsknings- prosjektet "Rechtsvergleichende Übersichten - Die Schengen- Zusammenarbeit und Rechtsintegration in der Europäischen Union".
 • Show author(s) (2000). Neue Entwicklungen im Auslieferungsrecht -Die Schengen- Vertragsstaaten, Landesbereicht Norwegen. Rapport til forsknings- prosjektet "Rechtsvergleichende Übersichten - Die Schengen- Zusammenarbeit und Rechtsintegration in der Europäischen Union".
 • Show author(s) (2000). Eit juridisk perspektiv på debatten om terminal sedering.
 • Show author(s) (2000). Dødshjelp og autonomi.
 • Show author(s) (1999). Retten til å dø. Eit juridisk perspektiv på eutanasidebatten.
 • Show author(s) (1999). Landesbericht Norwegen, Rapport til forskningsprosjektet "Rechtsvergleichende Übersichten - Die Schengen-Zusammenarbeit und Rechtsintegration in der Europäischen Union".
 • Show author(s) (1999). Das Norwegische Strafrecht: Strafgesetzbuch, Normative Grundlage, Entwicklung.
 • Show author(s) (1998). Verdikonfliktar ved behandlingsval i livets sluttfase.
 • Show author(s) (1997). Selvråderettens berettigelse og begrensning.
 • Show author(s) (1997). Juridiske og etiske aspekt ved igangsetjing og avslutning av livsforlengande behandling.
 • Show author(s) (1997). Det selvbestemmende menneske.
 • Show author(s) (1996). Selvråderettens berettigelse og begrensning.
 • Show author(s) (1996). Patient rights.
 • Show author(s) (1996). Juridiske og etiske aspekt ved oppstart og avslutning av livsforlengande behandling.
 • Show author(s) (1996). Eutanasi.
 • Show author(s) (1996). Advokaters ansvar for rådgivning sett fra en strafferettslig synsvinkel.
 • Show author(s) (1995). Sjølvvalt livsavslutning i lys av dei rettslege verdiane liv, helse, integritet og autonomi.
 • Show author(s) (1995). Livskvalitet som verdi ved behandlingsval i livets sluttfase.
 • Show author(s) (1995). Har individet ein rett til sjølvmord og andre former for sjølvvalt livsavslutning? Rett og plikt for andre til å hindra sjølvmord?
 • Show author(s) (1995). Etiske og juridiske aspekter ved selvmord og livstruende vegring mot hjelp; - den enkeltes råderett over eget liv og hjelpeapparatets ansvar.
 • Show author(s) (1995). Bruk av framand rett i juridiske doktoravhandlingar.
 • Show author(s) (1995). Aktiv dødshjelp og livskvalitetsbegrepet.
 • Show author(s) (1994). Retten til å dø. Aktiv og passiv dødshjelp.
 • Show author(s) (1994). Rett til sjølvvalt livsavslutning?
 • Show author(s) (1994). Ret til selvvalgt livsafslutning?
 • Show author(s) (1994). Aktiv dødshjelp: Er der behov for nye regler?
Editorial
 • Show author(s) (2002). Utvising av mistenkte - import av dårleg rettstryggleik lederartikkel. Lov og Rett. 321-322.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2009). Usakleg hets mot Jagland. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Usakleg hets mot Jagland. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2009). Usakleg hets mot Jagland. VG : Verdens gang.
Book review
 • Show author(s) (2012). Bokanmeldelse: Ståle Eskeland, De mest alvorlige forbrytelser. Tidsskrift for strafferett. 146-160.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2019). Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2020). Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. .
 • Show author(s) (2019). Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Show author(s) (2018). Terrorisme i norsk strafferett: Ein analyse av straffelova kapittel 18.
 • Show author(s) (2016). Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Show author(s) (2015). Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II.
 • Show author(s) (2014). Das norwegische Strafgesetz : vom 20. Mai 2005 nach dem Stand vom 1. Juni 2014 / deutsche Übersetzung und Einführung.
 • Show author(s) (2009). Fighting terrorism through multilevel criminal legislation : Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law.
 • Show author(s) (1999). Straffeansvarets periferi Medverking, forsøk, førebuing.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2021). Das norwegische Strafgesetz - Lov om straff (straffeloven) : vom 20. Mai 2005 - nach dem Stand vom 1. Dezember 2020. Duncker & Humblot.
 • Show author(s) (1994). Rett til sjølvvalt livsavslutning? Ad Notam Gyldendal, Oslo.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2014). Grunnlova vår - før og no. Mål og Miljø. 26-27.
Feature article
 • Show author(s) (2007). Feiar omsynet til barnet under teppet (kronikk). Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2005). Ekteskap er ikkje kjønnsnøytralt (kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4-4.
 • Show author(s) (2002). Terrortiltak endrar også norsk strafferett (kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (1999). Aktiv dødshjelp og rettslege grunnverdiar (kronikk). Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Forbrytelse og straff, Lærebok i strafferett Anmeldelse av bok skrevet av Svein Slettan og Toril Marie Øie. Lov og Rett. 508-511.
 • Show author(s) (1996). Anmeldelse over Nils Jareborg: Straffr@ættens g@ærningsl@æra. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 743-748.
 • Show author(s) (1995). Aktiv dødshjelp - er det behov for nye regler? Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (1992). Legimitering av dødshjelp. (Kronikk). Dagbladet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2009). Utlevering for straffbare forhold : norsk rett i nordisk, europeisk og globalt samarbeid.
 • Show author(s) (1994). Rett til sjølvvalt livsavslutning?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Strafferett og straffeprosess. 22 pages.
 • Show author(s) (2013). The Regulation of Complicity, Attempts and Preparatory Acts in the New Norwegian Penal Code (2005), seen in a Historical and European Perspective. 15 pages.
 • Show author(s) (2010). Grunnlova § 102 som skranke for ransaking, romavlytting og dataavlesing for å førebyggja eller avverja straffbare handlingar. 29 pages.
 • Show author(s) (2009). Grunnlova § 102 og bruk av enkelte tvangsmidlar for å førebyggja eller avverja straffbare handlingar. 15 pages.
 • Show author(s) (2008). The Interaction between Global, Regional and National Definitions of Terrorism. 16 pages.
 • Show author(s) (2005). Livsutfalding krev rammer - Om grensesetting og kvite ark (intervju). 9 pages.
 • Show author(s) (2005). Chapter V, The Implementation of New Rules on Terrorism Through the Pillars of the European Union. 26 pages.
 • Show author(s) (2002). Norvegen. 17 pages.
 • Show author(s) (2002). Advokatrolleforventningar - med særleg fokus på skatterådgiving. 19 pages.
 • Show author(s) (2000). Det sivile og strafferettslige ansvar for rådgivning - herunder medvirkeransvaret. 5 pages.
 • Show author(s) (1998). Den nedre grensa for straffbart forsøk. 21 pages.
 • Show author(s) (1997). Strafrechtsentwicklung in Europa. 89 pages.
 • Show author(s) (1997). Strafrechtsentwicklung in Europa. 89 pages.
Other
 • Show author(s) (2003). Problemnotat til revisjon av straffelova kap. 8 og 9 m.v.
Poster
 • Show author(s) (2004). Forebygging av terrorisme vs. Individets rettssikkerhet.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2011). Sentrale prinsipp og utviklingstrekk i norsk og skandinavisk straffeprosess. 112-123.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

 

Books:

2003-2007

Leader of the research project “Pre-active criminal law” (financed by the Norwegian Research Council) 2007-2013
Leader of the research project “Internationalisation of criminal law and challenges to the rule of law” (financed by the Norwegian Research Council) 2012-2014
German translation and introduction to the Norwegian Criminal Code (together with dr. Karin Cornils)

29.09.61

Born in Leikanger, Norway
1986 Cand.jur., University of Bergen
1986-1988 Senior executive officer, Department of legislation, Norwegian Ministry of Justice
1988-1992 Stipendiat at the Faculty of Law, University og Bergen 1993-1998 Associate professor at the Faculty of Law, University og Bergen 1994 Dr. juris
1995 Melzer award for young reseachers
February-March 1998 Acting presiding judge, Gulating Court of Appeal From June 1998 Professor at the Faculty of Law, University of Bergen
1999-2001 Vicedean II at the Faculty of Law, University og Bergen 2000-2004: Member of the National Advisory Board for Prioritization in Health Care 2004-2008: Member of the Norwegian Biotechnology Advisory Board 2007-2017 Chairman of the Impeachment Commission of the Norwegian Parilament (Storting)
August 2010-June 2011 Acting presiding judge, Gulating Court of Appeal