Home
Erling Johannes Husabø's picture

Erling Johannes Husabø

Professor
 • E-mailHusabo@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 68
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2013. Die strafprozessuale Stellung von Opfern bei Massenverletzungen, Eine Rechtsvergleichung anhand des norwegischen Falls Breivik. Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht. 337-359.
 • Show author(s) 2013. Counterterrorism and the expansion of proactive police powers in the Nordic states. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 1-21.
 • Show author(s) 2012. Die Kriminalisierung von terroristischen Straftaten und deren Vorbereitung in den nordischen Ländern – eine kritische Betrachtung. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 1155-1183.
 • Show author(s) 2011. Nødrett som heimel for hemmeleg husransaking, romavlytting og fjernsynsovervaking i Treholt-saka. Tidsskrift for strafferett. 368-400.
 • Show author(s) 2010. Strafferettsvitskapen si oppgåve i åra som kjem. Tidsskrift for strafferett. 384-388.
 • Show author(s) 2010. History and Tendencies in the Development of Criminal Procedure Law in the Scandinavian Countries, and in Norway in Particular. Law & Justice. 19-34.
 • Show author(s) 2005. Bekjempelse av terrorisme og forsvar for rettsstaten - et britisk eksempel. Lov og Rett. 515-530.
 • Show author(s) 2004. Strafferetten og kampen mot terrorismen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 180-193.
 • Show author(s) 2003. Verdival og lovtekniske utfordringar ved revisjone av straffelova kap. 8 og 9. Tidsskrift for strafferett. 217-237.
 • Show author(s) 2003. Pre-aktiv strafferett (en presentasjon av prosjektet). Tidsskrift for strafferett. 97-108.
 • Show author(s) 2003. Legalisering av aktiv dødshjelp i lys av menneskerettane (med særleg fokus på Pretty-saka). Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 7 pages.
 • Show author(s) 2000. Det sivile og strafferettslige ansvar for rådgivning - herunder medvirkeransvaret. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69. 151-155.
 • Show author(s) 1999. Retten til å dø Eit juridisk perspektiv på eutanasidebatten. Kreftsykepleien. 5-13.
 • Show author(s) 1999. Autonomi og aktiv dødshjelp. Inter Medicos. 49-55.
 • Show author(s) 1995. Strafferetten og menneskerettane. Jussens venner. 129-143.
 • Show author(s) 1995. Sjølvmord i norsk rett. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 13-15.
 • Show author(s) 1994. Retten til undergrunnen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 882-904.
 • Show author(s) 1994. Anke i straffesaker etter to-instansordninga. Lov og Rett. 515-530.
Report
 • Show author(s) 2016. Hvilke krav stiller Grunnloven og EMK til etterfølgende kontroll av sikkerhets- og etterretningstjenestenes inngrep i menneskerettigheter? .
 • Show author(s) 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • Show author(s) 2012. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler: En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2011. .
 • Show author(s) 2011. Nødrett som heimel for hemmeleg husransaking, romavlytting og fjernsynsovervaking i Treholt-saka. .
 • Show author(s) 2009. Skjult informasjon - åpen kontroll. 15. 15. .
 • Show author(s) 2005. Harmonization of Criminal Law in Europe. .
 • Show author(s) 1998. Kriminalisering av førebuingshandlingar Ei utgreiing skriven på oppdrag frå Straffelovkommisjonen, avgitt 3.7.98. .
Lecture
 • Show author(s) 2014. Rett til sjølvvalt livsavslutning?
 • Show author(s) 2014. Rett til sjølvvalt livsavlsutning?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2011. Ansvarskommisjonens rolle etter ny riksrettsordning.
 • Show author(s) 2008. Ein fengslande tanke.
 • Show author(s) 1999. Livshjelp eller dødshjelp?
 • Show author(s) 1995. Livets avslutning: sjølvråderett, lagnad eller kva?
 • Show author(s) 1994. Aktiv dødshjelp.
 • Show author(s) 1991. Sjølvråderett over livet?
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Straffansvar for deltaking i kriminelle organisasjonar - ein prinsipiell analyse.
 • Show author(s) 2018. Terrorreglane i straffelova: Utfordringar og forbetringspotensiale.
 • Show author(s) 2014. The definition of terrorism and the potensial for international adjudication of terrorist acts.
 • Show author(s) 2014. Grenser for pre-aktiv kriminalisering og overvaking i ein demokratisk rettsstat.
 • Show author(s) 2014. Grenser for overvaking i ein demokratisk rettsstat.
 • Show author(s) 2013. Lov og rett i lys av 11. september og 22. juli.
 • Show author(s) 2013. Grenser for kriminalisering og overvaking i ein demokratisk rettsstat.
 • Show author(s) 2013. Forholdet mellom straffeprosesslova og utlendingslova. Om fengsling og andre tvangsmidlar.
 • Show author(s) 2012. Utviklingen av norsk terrorlovgivning og politimetoder.
 • Show author(s) 2012. The Role of the Legislator in Future Criminal Law. Some observations and suggestions based on experiences with the latest Norwegian criminal law reform.
 • Show author(s) 2012. Rekkevidda av medverkingsansvaret, med særleg vekt på ansvaret for ytringar og passivitet.
 • Show author(s) 2012. Rekkevidda av medverkingsansvaret.
 • Show author(s) 2012. Grenser for kriminalisering av førebuingshandlingar og bruk av skjulte tvangsmidlar mot terrorisme i ein demokratisk rettsstat. Eit innspel til 22.juli-kommisjonen, avgitt 20.03.2012.
 • Show author(s) 2012. Characteristics and challenges of multilevel law.
 • Show author(s) 2012. A critical review of the last decade’s counterterrorism legislation in the Nordic states.
 • Show author(s) 2011. Multilevel Law.
 • Show author(s) 2011. Hvordan ser norsk terrorlovgivning faktisk ut i dag?
 • Show author(s) 2011. Die Kriminalisierung der Vorbereitung und Durchführung von terroristischen Straftaten in den nordischen Staaten – eine kritische Betrachtung.
 • Show author(s) 2011. Counterterrorism and the expansion of proactive police powers in the Nordic states.
 • Show author(s) 2011. Ansvar for passiv medverking til vald og overgrep i heimen.
 • Show author(s) 2010. The regulation of complicity, attempts and preparatory acts in the new Norwegian Penal Code (2005), seen in a historical and European perspective.
 • Show author(s) 2010. Om kva skjønnsmargin ein stat har eller bør ha ved implementering av konvensjonar og andre folkerettsleg bindande instrument på strafferettens område.
 • Show author(s) 2010. Ansvar for medverking til vald og overgrep, med særleg vekt på passivitet.
 • Show author(s) 2009. The need for a margin of discretion in the implementation of international law, taking terrorism as an example.
 • Show author(s) 2009. The jury system in Norway.
 • Show author(s) 2009. The borderline between intelligence and criminal investigation.
 • Show author(s) 2009. Korleis påverkar den internasjonale retten dei nasjonale straffereglane?
 • Show author(s) 2009. Grunnvilkår for medverkingsansvar.
 • Show author(s) 2008. The Contested Definition of Terrorism: Implications for the Criminalization and Prosecution of Inciting and Encouraging Terrorism.
 • Show author(s) 2007. Multilevel regulation.
 • Show author(s) 2007. Juridiske perspektiv på eutanasi.
 • Show author(s) 2007. Internasjonalisering av strafferettspleia,utfordringar for lovgivar, politi/påtalemakt og domstolar.
 • Show author(s) 2007. Internasjonalisering av strafferettspleia,utfordringar for lovgivar, politi/påtalemakt og domstolar.
 • Show author(s) 2006. Yttergrenser for medverkingsansvar.
 • Show author(s) 2006. Yttergrenser for medverkingsansvar.
 • Show author(s) 2006. The Interaction between Global, Regional and National Definitions of Terrorism.
 • Show author(s) 2006. The Interaction between Global, Regional and National Definitions of Terrorism.
 • Show author(s) 2006. Prinsipielle problemstillingar ved ei eventuell kriminalisering av "grooming" i nordisk rett.
 • Show author(s) 2006. Medverkingsansvarets ytre grenser.
 • Show author(s) 2006. Internasjonalisering av norsk strafferettspleie, med særleg vekt på europeisk integrasjon.
 • Show author(s) 2006. Fundamental Rights in states of emergency.
 • Show author(s) 2006. EU-lovgiving mot terrorisme og nordisk implementering.
 • Show author(s) 2005. Behandling med heimerespirator ved livet slutt - juridiske aspekt.
 • Show author(s) 2004. The implementation of new rules on terrorism through the pillars of the European Union.
 • Show author(s) 2004. Strafferetten og kampen mot terrorismen.
 • Show author(s) 2003. Juridiske perspektiv på eutanasi og lindrende sedering.
 • Show author(s) 2002. Kollektivt vs. personleg straffansvar under kapittel "Tilsammans och i samförstånd - ett nytt begrepp før gärningsmannaskap".
 • Show author(s) 2002. Forvaring -vilkår og saksbehandling.
 • Show author(s) 2002. Demokrati og rettssikkerhet etter 11. september.
 • Show author(s) 2001. Rett til ei verdig livsavslutning.
 • Show author(s) 2001. Medverkingslæra.
 • Show author(s) 2001. Juridiske vurderinger i tilknytning til dødshjelp.
 • Show author(s) 2001. Ansvar for rådgivning, herunder medvirkningsansvaret.
 • Show author(s) 2001. Ansvar for advokatråd.
 • Show author(s) 2000. Neue Entwicklungen im Auslieferungsrecht -Die Schengen- Vertragsstaaten, Landesbereicht Norwegen. Rapport til forsknings- prosjektet "Rechtsvergleichende Übersichten - Die Schengen- Zusammenarbeit und Rechtsintegration in der Europäischen Union".
 • Show author(s) 2000. Neue Entwicklungen im Auslieferungsrecht -Die Schengen- Vertragsstaaten, Landesbereicht Norwegen. Rapport til forsknings- prosjektet "Rechtsvergleichende Übersichten - Die Schengen- Zusammenarbeit und Rechtsintegration in der Europäischen Union".
 • Show author(s) 2000. Eit juridisk perspektiv på debatten om terminal sedering.
 • Show author(s) 2000. Dødshjelp og autonomi.
 • Show author(s) 1999. Retten til å dø. Eit juridisk perspektiv på eutanasidebatten.
 • Show author(s) 1999. Landesbericht Norwegen, Rapport til forskningsprosjektet "Rechtsvergleichende Übersichten - Die Schengen-Zusammenarbeit und Rechtsintegration in der Europäischen Union".
 • Show author(s) 1999. Das Norwegische Strafrecht: Strafgesetzbuch, Normative Grundlage, Entwicklung.
 • Show author(s) 1998. Verdikonfliktar ved behandlingsval i livets sluttfase.
 • Show author(s) 1997. Selvråderettens berettigelse og begrensning.
 • Show author(s) 1997. Juridiske og etiske aspekt ved igangsetjing og avslutning av livsforlengande behandling.
 • Show author(s) 1997. Det selvbestemmende menneske.
 • Show author(s) 1996. Selvråderettens berettigelse og begrensning.
 • Show author(s) 1996. Patient rights.
 • Show author(s) 1996. Juridiske og etiske aspekt ved oppstart og avslutning av livsforlengande behandling.
 • Show author(s) 1996. Eutanasi.
 • Show author(s) 1996. Advokaters ansvar for rådgivning sett fra en strafferettslig synsvinkel.
 • Show author(s) 1995. Sjølvvalt livsavslutning i lys av dei rettslege verdiane liv, helse, integritet og autonomi.
 • Show author(s) 1995. Livskvalitet som verdi ved behandlingsval i livets sluttfase.
 • Show author(s) 1995. Har individet ein rett til sjølvmord og andre former for sjølvvalt livsavslutning? Rett og plikt for andre til å hindra sjølvmord?
 • Show author(s) 1995. Etiske og juridiske aspekter ved selvmord og livstruende vegring mot hjelp; - den enkeltes råderett over eget liv og hjelpeapparatets ansvar.
 • Show author(s) 1995. Bruk av framand rett i juridiske doktoravhandlingar.
 • Show author(s) 1995. Aktiv dødshjelp og livskvalitetsbegrepet.
 • Show author(s) 1994. Retten til å dø. Aktiv og passiv dødshjelp.
 • Show author(s) 1994. Rett til sjølvvalt livsavslutning?
 • Show author(s) 1994. Ret til selvvalgt livsafslutning?
 • Show author(s) 1994. Aktiv dødshjelp: Er der behov for nye regler?
Editorial
 • Show author(s) 2002. Utvising av mistenkte - import av dårleg rettstryggleik lederartikkel. Lov og Rett. 321-322.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2009. Usakleg hets mot Jagland. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 2009. Usakleg hets mot Jagland. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) 2009. Usakleg hets mot Jagland. Bergens Tidende.
Book review
 • Show author(s) 2012. Bokanmeldelse: Ståle Eskeland, De mest alvorlige forbrytelser. Tidsskrift for strafferett. 146-160.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) 2020. Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. .
 • Show author(s) 2019. Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Show author(s) 2018. Terrorisme i norsk strafferett: Ein analyse av straffelova kapittel 18.
 • Show author(s) 2016. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Show author(s) 2015. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II.
 • Show author(s) 2014. Das norwegische Strafgesetz : vom 20. Mai 2005 nach dem Stand vom 1. Juni 2014 / deutsche Übersetzung und Einführung.
 • Show author(s) 2009. Fighting terrorism through multilevel criminal legislation : Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law.
 • Show author(s) 1999. Straffeansvarets periferi Medverking, forsøk, førebuing.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2021. Das norwegische Strafgesetz - Lov om straff (straffeloven) : vom 20. Mai 2005 - nach dem Stand vom 1. Dezember 2020. Duncker & Humblot.
 • Show author(s) 1994. Rett til sjølvvalt livsavslutning? Ad Notam Gyldendal, Oslo.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2014. Grunnlova vår - før og no. Mål og Miljø. 26-27.
Feature article
 • Show author(s) 2007. Feiar omsynet til barnet under teppet (kronikk). Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2005. Ekteskap er ikkje kjønnsnøytralt (kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4-4.
 • Show author(s) 2002. Terrortiltak endrar også norsk strafferett (kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 1999. Aktiv dødshjelp og rettslege grunnverdiar (kronikk). Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1998. Forbrytelse og straff, Lærebok i strafferett Anmeldelse av bok skrevet av Svein Slettan og Toril Marie Øie. Lov og Rett. 508-511.
 • Show author(s) 1996. Anmeldelse over Nils Jareborg: Straffr@ættens g@ærningsl@æra. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 743-748.
 • Show author(s) 1995. Aktiv dødshjelp - er det behov for nye regler? Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 1992. Legimitering av dødshjelp. (Kronikk). Dagbladet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2009. Utlevering for straffbare forhold : norsk rett i nordisk, europeisk og globalt samarbeid.
 • Show author(s) 1994. Rett til sjølvvalt livsavslutning?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Strafferett og straffeprosess. 22 pages.
 • Show author(s) 2013. The Regulation of Complicity, Attempts and Preparatory Acts in the New Norwegian Penal Code (2005), seen in a Historical and European Perspective. 15 pages.
 • Show author(s) 2010. Grunnlova § 102 som skranke for ransaking, romavlytting og dataavlesing for å førebyggja eller avverja straffbare handlingar. 29 pages.
 • Show author(s) 2009. Grunnlova § 102 og bruk av enkelte tvangsmidlar for å førebyggja eller avverja straffbare handlingar. 15 pages.
 • Show author(s) 2008. The Interaction between Global, Regional and National Definitions of Terrorism. 16 pages.
 • Show author(s) 2005. Livsutfalding krev rammer - Om grensesetting og kvite ark (intervju). 9 pages.
 • Show author(s) 2005. Chapter V, The Implementation of New Rules on Terrorism Through the Pillars of the European Union. 26 pages.
 • Show author(s) 2002. Norvegen. 17 pages.
 • Show author(s) 2002. Advokatrolleforventningar - med særleg fokus på skatterådgiving. 19 pages.
 • Show author(s) 2000. Det sivile og strafferettslige ansvar for rådgivning - herunder medvirkeransvaret. 5 pages.
 • Show author(s) 1998. Den nedre grensa for straffbart forsøk. 21 pages.
 • Show author(s) 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa. 89 pages.
 • Show author(s) 1997. Strafrechtsentwicklung in Europa. 89 pages.
Other
 • Show author(s) 2003. Problemnotat til revisjon av straffelova kap. 8 og 9 m.v.
Poster
 • Show author(s) 2004. Forebygging av terrorisme vs. Individets rettssikkerhet.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) 2011. Sentrale prinsipp og utviklingstrekk i norsk og skandinavisk straffeprosess. 112-123.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

 

Books:

2003-2007

Leader of the research project “Pre-active criminal law” (financed by the Norwegian Research Council) 2007-2013
Leader of the research project “Internationalisation of criminal law and challenges to the rule of law” (financed by the Norwegian Research Council) 2012-2014
German translation and introduction to the Norwegian Criminal Code (together with dr. Karin Cornils)

29.09.61

Born in Leikanger, Norway
1986 Cand.jur., University of Bergen
1986-1988 Senior executive officer, Department of legislation, Norwegian Ministry of Justice
1988-1992 Stipendiat at the Faculty of Law, University og Bergen 1993-1998 Associate professor at the Faculty of Law, University og Bergen 1994 Dr. juris
1995 Melzer award for young reseachers
February-March 1998 Acting presiding judge, Gulating Court of Appeal From June 1998 Professor at the Faculty of Law, University of Bergen
1999-2001 Vicedean II at the Faculty of Law, University og Bergen 2000-2004: Member of the National Advisory Board for Prioritization in Health Care 2004-2008: Member of the Norwegian Biotechnology Advisory Board 2007-2017 Chairman of the Impeachment Commission of the Norwegian Parilament (Storting)
August 2010-June 2011 Acting presiding judge, Gulating Court of Appeal