Home
 • E-mailGeir.Nielsen@uib.no
 • Phone+47 911 48 183
 • Visitor Address
  Christiesgt. 12
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
Academic article
 • 2011. The relationship between activating affects, inhibitory affects, and self-compassion in patients with Cluster C personality disorders. Psychotherapy. 293-303.
 • 2010. What is a “good outcome” in psychotherapy? A qualitative exploration of former patients' point of view. Psychotherapy Research. 285-294.
 • 2010. Training graduate students as raters in psychotherapy process research. Nordic Psychology. 4-20.
 • 2010. Psykoedukativ behandling i gruppe: Hvor mange oppnåre bedring som gjør en forskjell? Matrix. 230-239.
 • 2010. Commitment under pressure: Experienced therapists' inner work during difficult therapeutic impasses. Psychotherapy Research. 309 -320.
 • 2009. Why did I change when I went to therapy? A qualitative analysis of former patients' conceptions of successful psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. 250-256.
 • 2009. Why did I change when I went to therapy? A qualitative analysis of former patients' conceptions of successful psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. 250-256.
 • 2009. Self-esteem and interpersonal functioning in psychiatric outpatients. The role of agency and communion. Scandinavian Journal of Psychology. 259-265.
 • 2009. Nondisclosure in group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology. 28-48.
 • 2009. Nondisclosure in group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology. 5-27.
 • 2009. Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology. 49-59.
 • 2009. Klinisk intuisjon: Forenlig med evidensbasert praksis? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 940-947.
 • 2009. Får jeg det til? en kartlegging av studentterapeuters bekymringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 240-245.
 • 2008. Tidsavgrensningens innvirkning på bevisste og ubevisste prosesser i psykoterapi. Matrix. 165-175.
 • 2008. Re-establishing contact: A qualitative exploration of how therapists work with ruptures in adolescent psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. 239-245.
 • 2008. Predicting self-esteem in psychiatric outpatients. Nordic Psychology. 43-57.
 • 2008. Establishing a bond that works: a qualitative study of how psychotherapists make contact with adolescent patients. European Journal of Psychotherapy & Councelling. 55-69.
 • 2007. Barn og ungdom med seksualisert problematferd - innspill til en forklaringsmodell. Matrix. 198-213.
 • 2006. Unge overgripere fenomen, psykoterapi og utfall. Skolepsykologi. 17-30.
 • 2006. Psykologisk arbeid med selvaktelse i lys av interpersonlig teori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 932-939.
 • 2006. Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 899-908.
 • 2006. Affect consciousness or mentalization? A comparison of two concepts with regard to affect development and affect regulation. Scandinavian Journal of Psychology. 237-244.
 • 2006. A comparison of actigraphy and polysomnography in older adults treated for chronic primary insomnia. Sleep. 1353-1358.
 • 2005. Unge overgripere. En kartleggingsundersøkelse fra Hordaland. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 987-993.
 • 2005. Psykiske lidelser i eldre år. Sentrale tilstandsbilder, utbredelse og nytteverdien av psykologisk behandling. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 86-103.
 • 2004. Relasjon, dialog og meningsskaping er psykoterapiens kjerne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 396-399.
 • 2003. Psykodynamisk forståing av Gud som objektrepresentasjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 945-953.
 • 2003. Behavioral treatment of insomnia in older adults: An open trial comparing two interventions. Behaviour Research and Therapy. 31-48.
 • 2002. Psychological characteristics of elderly insomniacs. Scandinavian Journal of Psychology. 425-432.
 • 2001. Relasjonsorientert psykodynamisk praksis er støttet av evidens. En granskning av visse forutsetninger i diskusjonen om terapeutisk effekt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 528-539.
 • 2001. Psykodynamisk forståing av Gud som objektrepresentasjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • 2001. Prevalence of insomnia in the adult Norwegian population. Sleep. 771-779.
 • 2001. Clinical assessment and treatment of insomnia. Professional Psychology:Research and Practice. 115-124.
 • 1999. Utdanning av kliniske veiledere. Erfaringer fra et utdanningsprogram ved Universitetet i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1151-1156.
 • 1999. Treatments that work. Journal of the Norwegian Psychological Association. 617-619.
 • 1999. Psykoterapi som kunnskapsbasert praksis. Utfordringer og dilemmaer ved årtusenskiftet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 436-446.
 • 1999. Hinsides tilpasningsprinsippet. Omriss av en fortolkende relasjonell psykoanalyse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 636-646.
 • 1999. Brief dynamic psychotherapy with older adults. Journal of Clinical Psychology. 935-947.
 • 1998. Tema: Aldring og eldre. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 717-720.
 • 1998. Psykologisk behandling i eldre år. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 731-738.
 • 1998. Psykologisk behandling av søvnløshet: En oversikt med vekt på atferdsorienterte metoder. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 337-344.
 • 1998. Psykologisk behandling av søvnløshet. En oversikt med vekt på atferdsorienterte metoder. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 337-344.
 • 1998. Psykoanalytisk psykologi mot tusenårsskiftet. Fremveksten av de relasjonelle perspektivene. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • 1998. Personality characteristics of women with alcohol addiction: A Rorschach study of women in an early treatment programme. Scandinavian Journal of Psychology. 47-54.
 • 1998. Personality characteristics of women with alcohol addiction. A Rorschach study of 60 women in an early treatment programme. Scandinavian Journal of Psychology. 47-54.
 • 1998. Perception of sleep in the elderly. Norsk Epidemiologi. 183-189.
 • 1998. Perception of sleep in the elderly. Norsk Epidemiologi. 183-189.
 • 1998. Klinisk praksis og supervisjon i grunnutdanningen: Erfaringer fra Universitetet i Bergen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • 1998. Historical background and current trends in short-term dynamic psychotherapy. (Abstract). Nordic Journal of Psychiatry. 154-154.
 • 1997. Validation of the Dental Fear Scale and the Dental Belief Survey on a Norwegian sample. Community Dentistry and Oral Epidemiology. 160-164.
 • 1997. Kunnskapsbasert praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 858-859.
 • 1996. Prinsipper for behandling av odontofobe pasienter ved Senter for odontofobi. Den norske tannlegeforenings tidende. 544-548.
 • 1996. Kronisk søvnløshet hos eldre. En oversikt med særlig henblikk på grunnlaget for ikke-farmakologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 623-633.
 • 1996. Klinisk veiledning. Noen betraktninger på dagens situasjon og aktuelle utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 32-42.
 • 1996. Frykt for tannbehandling: Utbredelse, etiologi og behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 785-793.
 • 1996. Evaluering av klinisk praksis og veiledning. Noen erfaringer fra psykologutdanningen i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 120-126.
 • 1996. Behandling av odontofobe pasienter. Resultater etter tre år ved Senter for odontofobi. Den norske tannlegeforenings tidende. 550-554.
 • 1995. Pasientrettigheter, kvalitetssikring og etikk i arbeid med aldersdemente. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 8-14.
 • 1995. En sunn sjel i en sunn kropp? Forandring i kroppsforhold etter korttids dynamisk psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 220-231.
 • 1994. Etikkopplæring i psykologstudiet : en omtale av undervisningsopplegget i Bergen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 630-633.
 • 1993. Om å skrive faglige artikler. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 546-553.
Academic lecture
 • 2014. Hvordan bli en god terapeut?
 • 2013. Henimot en mer kortvarig dynamisk psykoterapi?
 • 2012. Utfordringer i klinisk veiledning.
 • 2012. Samtaler som forandrer.
 • 2012. Korttids dynamisk psykoterapi: Muligheter og begrensninger.
 • 2012. Korttids dynamisk psykoterapi: Gunnleggende prinsipper.
 • 2012. Korttids dynamisk psykoterapi på relasjonell grunn.
 • 2012. Korttids dynamisk psykoterapi i lys av nyere teoriutvikling.
 • 2011. Prinsipper og metodiske tilnærminger i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2011. Korttids dynamisk psykoterapi: Innflytelsen fra interpersonlige og relasjonsorienterte modeller.
 • 2011. Korttids dynamisk psykoterapi: Grunnleggende prinsipper og metoder.
 • 2011. Korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2011. Kortids dynamisk psykoterapi i lys av interpersonlige og relasjonsorientert tenkning.
 • 2011. Klinisk intuisjon: Forenlig med evidensbasert praksis?
 • 2011. Har klinisk intuisjon noen plass i evidensbasert praksis?
 • 2011. Bruk av SCL-90-R i klinisk arbeid.
 • 2011. Betydningen av klinisk intuisjon i evidensbasert praksis.
 • 2010. Å skrive fagtekst: Fra kompleks klinisk situasjon til klart formulerte problemstillinger.
 • 2010. Systematisering av eget klinisk arbeid med henblikk på spesialistoppgave, forskning og publisering.
 • 2010. Psykoterapi i lys av interpersonlig psykoanalyse.
 • 2010. Prinsipper og arbeidsmåter i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2010. Mindfulness-basert behandling av angstlidelser.
 • 2010. Mindfulness training for patients with anxiety disorders - results from a randomized controlled trial.
 • 2010. Korttids dynamisk psykoterapi: Teorigrunnlag og arbeidsmetodikk.
 • 2010. Det skriftlige arbeidet til spesialiteten i klinisk psykologi.
 • 2009. ”Å skrive fagtekst: Fra kompleks klinisk situasjon, til klart formulerte problemstillinger.”.
 • 2009. What is a “good outcome” in psychotherapy? An exploration of former patients’ point of view.
 • 2009. What is a “good outcome” in psychotherapy? An exploration of former patients’ point of view.
 • 2009. Nye veier i psykoterapien: Korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2009. Kan man oppnå gode resultater på kort tid? Ulike innfallsvinkler til korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2009. Hva er evidensbasert praksis i psykologi?
 • 2009. Affect exposure as a mechanism of change in affect phobia treatment.
 • 2008. Særlige utfordringer og vanskeligheter i klinisk veiledningsarbeid.
 • 2008. Self-esteem changes in group therapy patients.
 • 2008. Relasjonell psykoanalyse: Kjennetegn, historikk og aktuelle utviklingstrekk.
 • 2008. Psykoanalytisk terapi og kognitv terapi: En sammenligning md henblikk på potensielle møtepunkter og integrasjon.
 • 2008. Prinsipper for korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2008. Opplæring i psykoterapi: Noen betraktninger med særlig henblikk på noviseterapeuten.
 • 2008. Noen betraktninger på klinisk veiledningsmetodikk.
 • 2008. Korttids dynamisk psykoterapi: Muligheter og begrensninger.
 • 2008. Korttids dynamisk psykoterapi: Kjennetegn, historikk og prototypiske arbeidsmodeller.
 • 2008. Korttids dynamisk psykoterapi: Aktuelle utviklingstrekk og integrasjonsbestrebelser.
 • 2008. Klinisk veiledningsmetodikk på relasjonell grunn.
 • 2008. Hva er virksom praksis i Bup-feltet? Betraktninger på dagens situasjon og noen tanker om veien videre.
 • 2008. Hva er psykodynamisk psykoterapi?
 • 2008. Forskning og publisering med utgangspunkt i egen praksis.
 • 2007. Å skrive faglige og vitenskapelige artikler.
 • 2007. Å drive forskning i egen praksis.
 • 2007. Supervisjon og narsissistisk sårbarhet.
 • 2007. Om å formidle faglige erfaringer i skriftlig tekst.
 • 2007. Klinisk supervisjon med utgangspunkt i relasjonell psykodynamisk teori.
 • 2007. Grunnbegreper i klinisk veiledningsmetodikk.
 • 2006. Psykoterapisupervisjon på relasjonell psykoanalytisk grunn.
 • 2006. Psykoterapisupervisjon på relasjonell psykoanalytisk grunn.
 • 2006. Perfeksjonisme, angst og narsissistisk sårbarhet hos utdannelseskandidater og supervisorer.
 • 2006. Om å skrive faglige artikler.
 • 2006. Korttids dynamisk psykoterapi: Grunnprinsipper og aktuelle utviklingstrekk.
 • 2006. Klinisk supervisjon på grunnlag av relasjonell psykoanalytisk teori.
 • 2006. Hva vet vi om virkninger av korttids dynamisk psykoterapi?
 • 2006. Hva er god opplæring i psykoterapi?
 • 2006. Erfaringer med korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2006. Aktuelle utviklingstrekk i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2005. "Veier til forandring: En sammenligning av dynamisk psykoterapi og kognitiv terapi".
 • 2005. "Terapisupervisjon på relasjonell psykoanalytisk grunn".
 • 2005. "Psykoanalytisk psykoterapi og kognitiv terapi: Er integrasjon mulig - og ønskelig".
 • 2005. "Korttids dynamisk psykoterpi: Henimot teoretisk integrasjonisme?".
 • 2005. "Korttids dynamisk psykoterapi: Historisk bakgrunn og prinsipper".
 • 2005. "Korttids dynamisk psykoterapi: Aktuelle utviklingslinjer".
 • 2005. "Klinisk supervisjon med basis i relasjonell psykoanalyse".
 • 2005. "Hjelper det å snakke om det? Om nytteverdien av psykoterapi".
 • 2005. "Fokusvalg og arbeidsmetodikk i korttids dynamisk psykoterapi".
 • 2005. "Evidensbasert praksis i BUP: Idealer og realiteter".
 • 2005. "Behandlingsforskning og kunnskapsbasert praksis".
 • 2004. The historical development of short-term dynamic psychotherapy.
 • 2004. Psykoterapi: Forskning over prosess og utfall.
 • 2004. Perferksjonisme, angst og narsisstisk sårbarhet hos supervisander og supervisorer.
 • 2004. Noen vitenskapsteoretiske betraktninger på forståelsen av psykiske lidelser.
 • 2004. Motstand og motstandsbearbeidelse i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2004. Main Characteristics of Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy.
 • 2004. Korttids dynamisk psykoterapi: Hovedprinsipper og aktuelle utviklingslinjer.
 • 2004. Korttids dynamisk psykoterapi: Historikk og hovedkjennetegn.
 • 2004. Korttids dynamisk psykoterapi: Aktuelle utviklingslinjer og forskning.
 • 2004. Bruk av motoverføring i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2004. Bruk av SCL-90 som evalueringsinstrument i løpende pasientbehandling og forskning.
 • 2003. Supervisjon og konsultasjon.
 • 2003. Supervisjon i lys av nyere relasjonsorientert psykoanalytisk teori.
 • 2003. Korttids dynamisk psykoterapi: Hva kan hypnose bidra med?
 • 2003. Korttids dynamisk psykoterapi: Hovedkjennetegn og aktuelle utviklingslinjer.
 • 2003. Korttids dynamisk psykoterapi ved tilstander der angst inngår.
 • 2003. Klinisk veiledningsmetodikk med forankring i relasjonsorientert psykoanalytisk teori.
 • 2003. Klinisk bruk av hypnose: Indikasjoner og kontraindikasjoner.
 • 2003. Hypnose som hjelpemiddel i psykoterapi.
 • 2003. Hypnose innenfor korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2003. Fag, psykologidentitet og fag-etikk.
 • 2003. Affect Phobias and Short-Term Dynamic Psychotherapy: Some comments on its relatiosnship to traditional forms of short-term dynamic psychotherapy.
 • 2002. Utviklingslinjer i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2002. Motstand og motstandsbearbeidelse i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2002. Kunnskapstradisjoner og forståelsesmodeller i psykiatrien.
 • 2002. Korttids dynamisk psykoterapi: Prinsipper og arbeidsmåte.
 • 2002. Korttids dynamisk psykoterapi: Aktuelle utviklingslinjer.
 • 2002. Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Comments on Della Selva's Modified Approach.
 • 2002. Individualterapi med barn og unge: En nyttig og regningssvarende behandlingsform?
 • 2002. Hypnose for underholdning - ja? For tannbehandling - nei?
 • 2002. Er motstand fortsatt et fruktbart begrep i dynamisk psykoterapi?
 • 2002. Davanloo's Short-Term Dynamic Psychotherapy: Some Critical Reflections.
 • 2001. psykoterapiveiledning: Teoretiske og kliniske innfallsvinkler.
 • 2001. Veier til forandring - betraktninger med basis i interpersonlig psykoanalytisk teori.
 • 2001. Teori og teknikk i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2001. Psykopatologiforståelse i lys av interpersonlig og relasjonell psykoanalyse.
 • 2001. Noen betraktninger på klinisk veiledning og veiledningsmetodikk.
 • 2001. Korttids psykoterapi for pasienter med kroniske somatiske lidelser.
 • 2001. Korttids dynamisk psykoterapi: Tradisjonelle modeller.
 • 2001. Korttids dynamisk psykoterapi: Status og utviklingslinjer.
 • 2001. Korttids dynamisk psykoterapi: Nyere modeller og utviklingslinjer.
 • 2001. Korttids dynamisk psykoterapi: Fremvekst, teoetisk forankring og klinisk arbeidsmetodikk.
 • 2001. Klinisk supervisjon: Noen grunnleggende betraktninger og praktiske innfallsvinkler.
 • 2001. Klinisk supervisjon: Noen erfaringer fra en universitetsklinikk.
 • 2001. Aktuelle utviklingslinjer i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2000. Supervisor som bedømmer av utdanningskandidaters egnethet for terapeutisk arbeid.
 • 2000. Psykologiske universitetsklinikker: Muligheter og begrensninger.
 • 2000. Preventive interventions for older adults: Early treatment in an outpatient university clinic.
 • 2000. Korttids dynamisk psykoterapi ved ulike kliniske tilstandsbilder.
 • 2000. Korttids dynamisk psykoterapi i klinisk arbeid med barn og ungdom.
 • 2000. Korttids dynamisk psykoterapi i arbeid med ungdomsklientell.
 • 2000. Kliniske utfordringer i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2000. Hva har psykoterapiforskningen lært oss - hvilke utfordringenr står vi overfor?
 • 2000. Forskning fra en klinisk basis.
 • 2000. Evidensbasert klinisk praksis: Fornuft og ufornuft.
 • 2000. Dynamisk psykoterapi med eldre.
 • 2000. Det skriftlige spesialistarbeidet: Hvordan overvinner man skrivesperrer?
 • 2000. Barne- og ungdomspsykiatrien i det nye årtusen.
 • 2000. Alvorlige personlighetsforstyrrelser, med særlig vekt på borderline problematikk.
 • 2000. Aktuelle utviklingslinjer innenfor korttids dynamisk psykoterapi.
 • 1999. Psykoterapi og effekt.
 • 1995. Fear of dental treatment: When exposure therapy is not enough.
Abstract
 • 2008. CBT versus pharmacological treatment of insomnia in older adults. International Journal of Psychology. 16-16.
 • 2006. Cognitive-behavioural therapy is more effective than hypnotic treatment. a randomized controlled trial of elderly chronic primary insomniacs. Journal of Sleep Research. 158-158.
 • 2006. Cognitive-behavioral and hypnotic treatment of chronic primary insomnia among the elderly. A randomized controlled trial. Sleep. A253-A254.
Academic literature review
 • 2015. The Impact of Group-Based Mindfulness Training on Self-Reported Mindfulness: a Systematic Review and Meta-analysis. 501-522.

More information in national current research information system (CRIStin)