Home
Gert Johan Kjelby's picture

Gert Johan Kjelby

Professor, Project "police and Prosecution Law"
 • E-mailGert.Kjelby@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 34
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Professor PhD Gert Johan Kjelby is a former regional public prosecutor (1999-2015) - See English CV below.

He is currently project leader of a 5-year project "Police and Prosecution Law" at The Faculty of Law, University of Bergen, Norway. The project started in 2017. It includes a PhD fellow and 4 senior researchers, all doing research on matters regarding the legal framework and practices of the police and the prosecution. The project is co-financed by Bergen Research Foundation and the National Police Directorate in Norway. You can read more about the project here.

Kjelby has since 1996 published books and articles in field of Criminal law and Criminal procedure, Human rights in criminal proceedings, legal history and Police and Prosecution Law. He completed his PhD-thesis in 2013 on “The legal development and legal frameworks of the principle of discretionary prosecution in Norwegian criminal procedure.” In 2017 he published a textbook on “Prosecution Law”.  

Kjelby arranged, lead and held a lecture on the “Police and Prosecution”-projects conference 15-16 November 2018 - “On the boundaries of police and prosecution law”. Read more about the conference.

Selected invited lectures:

Lecture on "Prosecutors functional independence in Norway" on the OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) study visit to Norway 14-15 May 2018 (Subject: Strengthening the functional independence of prosecutors in Eastern Partnership countries). The delegation had participants from the prosecution authorities in Ukraine, Georgia, Armenia, Belarus and Moldova.

Kjelby is an associate member of The Georgian-Norwegian Rule of Law Association. He has attended the 1 - 4th annual conference in Tbilisi, Georgia (2014-2017) and given lectures on e.g. “Crime and conduct of criminal cases in Norway” (2017), "Prosecutors accountability" (2015) and "Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law" (2014), printed in open access; Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 3, Issue 1, 2015, pp. 61-83.

Kjelby has supervised graduate master students for several years.

At the Faculty of Law in Bergen:

Course leading and teaching: Prosecution Law (JUSS255-2-A Påtalerett)

Teaching:
Police Law (JUSS254-2-A Politirett), Criminal procedure (JUSS 242 Rettargang) and Legal ethics for prosecutors (JUSSETIKK)

Other
Guest lecturer at The Norwegian Police University College (2018-2019) - education courses for young and senior police prosecutors, and on courses for senior police officers (Master program on criminal investigation).

Professor Gert Johan Kjelby is the author of several articles, book sections and books, and has co-edited publications.
See more information in national current research information system (CRIStin)

 • Kjelby, Gert Johan. 2019. Påtalerett.
 • Kjelby, Gert Johan. 2019. Politi- og påtalerett som akademiske fag ved Det juridiske fakultet i Bergen. 16 pages.
 • Kjelby, Gert Johan. 2019. Beviskravet for påtalemyndighetens beslutning om tiltale. Relativisering av beviskravet i lys av EMK og Armani Da Silva mot Storbritannia fra 2016? . 22 pages.
 • Kjelby, Gert Johan. 2018. Politiets advarsler – OPS, don‘t do it again! Tidsskrift for strafferett. 285-300.
 • Kjelby, Gert Johan; Strandbakken, Asbjørn. 2018. En politiembetsmann og politirettsforsker takker av – Ragnar Auglend 70 år. Tidsskrift for strafferett. 262-264.
 • Kjelby, Gert Johan. 2017. Påtalerett.
 • Kjelby, Gert Johan. 2017. Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes «dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets fremvekst. 41 pages.
 • Kjelby, Gert Johan; Sæther, Knut Erik. 2016. Påtalemyndigheten og rettsfølelsen. 20 pages.
 • Kjelby, Gert Johan; Skyberg, Lisbet Fullu. 2016. "En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov" Rapport av 8. februar 2016 til Straffeprosessutvalget. vedlegg 2. vedlegg 2. .
 • Kjelby, Gert Johan. 2015. Some Aspects of and Perspectives on the Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 61-83.
 • Kjelby, Gert Johan. 2015. Prosecutors accountability. Accountability to whom – a need for disciplinary bodies?
 • Kjelby, Gert Johan. 2015. Håndhevingsplikt og skjønnsutøvelse. Legalitet og opportunitet i politi- og påtaleretten.
 • Kjelby, Gert Johan. 2015. Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker. 79-152. In:
  • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.
 • Kjelby, Gert Johan. 2014. Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten. 22 pages.
 • Kjelby, Gert Johan. 2014. Some aspects and perspectives on the public prosecutors objectivity according to the ECtHR case-law.
 • Kjelby, Gert Johan. 2014. En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk rett. Tidsskrift for strafferett. 262-282.
 • Kjelby, Gert Johan. 2013. Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
 • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2013. Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon. 15 pages.
 • Kjelby, Gert Johan. 2012. Mellom rett og plikt til straffeforfølging. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
 • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2008. Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider ved EMK art. 3. Tidsskrift for strafferett. 290-298.
 • Kjelby, Gert Johan. 2007. Rettslige rammer for bevisførselen.
 • Kjelby, Gert Johan. 2007. Preventiv og pre-aktiv etterforsknings- og påtalestrategi "The Al Capone approach" og hjemlig nulltoleranse. 18 pages.
 • Kjelby, Gert Johan. 2007. Betydningen av Kaste og Mathisen mot Norge – en replikk. Lov og Rett. 190-192.
 • Kjelby, Gert Johan. 2006. Saken K og M mot Norge - Det er en menneskerett å få stille spørsmål, men ikke å få svar. Bergens Tidende.
 • Kjelby, Gert Johan. 2006. Rettslige rammer for bevisførselen.
 • Kjelby, Gert Johan. 2005. Bevisførsel og bevissikring i familievoldsaker – særlig om adgangen til opplesning av tidligere avgitte forklaringer. Tidsskrift for strafferett. 7-43.
 • Kjelby, Gert Johan. 2002. Opplesning av tidligere avgitte forklaringer fra en medskyldig. 16 pages.
 • Kjelby, Gert Johan. 1998. Rettergangsbot for utilbørlig forhold i anledning etterforsking - noen synspunkt på domstolloven § 200, jf § 213 femte ledd. 17 pages.
 • Kjelby, Gert Johan. 1996. Forhandlinger og avtaler mellom påtalemyndigheten og siktede - straffeprosessuelle forlik? Kritisk juss. 227-256.

More information in national current research information system (CRIStin)

Project leader of “Police and Prosecution Law”, co-financed by Bergen Research Foundation and the National Police Directorate in Norway.

Member of editorial board of the project “The legal history of the Norwegian Police” (starting 1. January 2019), founded by the National Police Directorate in Norway.