Home
Gert Johan Kjelby's picture

Gert Johan Kjelby

Professor, Project "police and Prosecution Law"
 • E-mailgert.kjelby@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 34
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Professor PhD Gert Johan Kjelby is a former regional public prosecutor (1999-2015) - See English CV below.

He has been the project leader of a 5-year project "Police and Prosecution Law" at The Faculty of Law, University of Bergen, Norway (2017-2022).The project is co-financed by Bergen Research Foundation and the National Police Directorate in Norway. You can read more about the project here.

Kjelby has since 1996 published books and articles in field of Criminal law and Criminal procedure, Human rights in criminal proceedings, legal history and Police and Prosecution Law. He completed his PhD-thesis in 2013 on “The legal development and legal frameworks of the principle of discretionary prosecution in Norwegian criminal procedure.” In 2017 (2.ed 2019) he published a textbook on “Prosecution Law”.  

Kjelby arranged, lead and held a lecture on the “Police and Prosecution”-projects conference 15-16 November 2018 - “On the boundaries of police and prosecution law”. Read more about the conference.

Selected invited lectures:

Lecture on "Prosecutors functional independence in Norway" on the OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) study visit to Norway 14-15 May 2018 (Subject: Strengthening the functional independence of prosecutors in Eastern Partnership countries). The delegation had participants from the prosecution authorities in Ukraine, Georgia, Armenia, Belarus and Moldova.

Kjelby is an associate member of The Georgian-Norwegian Rule of Law Association. He has attended the 1 - 4th annual conference in Tbilisi, Georgia (2014-2017) and given lectures on e.g. “Crime and conduct of criminal cases in Norway” (2017), "Prosecutors accountability" (2015) and "Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law" (2014), printed in open access; Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 3, Issue 1, 2015, pp. 61-83.

Kjelby has supervised graduate master students for several years.

At the Faculty of Law in Bergen:

Course leading and teaching: Prosecution Law (JUSS255-2-A Påtalerett)

Teaching:
Police Law (JUSS254-2-A Politirett), Criminal procedure (JUSS 242 Rettargang) and Legal ethics for prosecutors (JUSSETIKK)

Other
Guest lecturer at The Norwegian Police University College (2018-2022) - education courses for young and senior police prosecutors, and on courses for senior police officers (Master program on criminal investigation). Affiliated professor from 2022.

Professor Gert Johan Kjelby is the author of several articles, book sections and books, and has co-edited publications.
See more information in national current research information system (CRIStin)

 • Show author(s) (2023). Påtalerett.
 • Show author(s) (2023). Politirettslige tekster: En utvikling fra fag til vitenskap. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2023). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 203-261. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2023). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 192 – 202c. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2023). Beviskravet ved prejudisiell prøving av et sivilrettslig rettsforhold i en straffesak - hva innebærer avgjørelsen HR-2019-2400-A? 12 pages.
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen og norsk straffeprosess. 23 pages.
 • Show author(s) (2022). Research on Police and Prosecution Law in Bergen. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 51-59.
 • Show author(s) (2022). Politiets visitasjoner – når, hvor, av hvem og på hvilket grunnlag? Lov og Rett. 129-138.
 • Show author(s) (2022). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 170a- 190. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2022). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 108-170 (lovens del 3). Karnov lovkommentar. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2022). I politi- og påtalerettens grenseland. Lovregulering av enkelte gråsoner mellom politioppgaver og påtaleoppgaver? Tidsskrift for strafferett. 355-373.
 • Show author(s) (2021). «Bevisførsel om innholdet i uttalelser fra vitner og mistenkte avgitt «på stedet»». 27 pages.
 • Show author(s) (2021). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 1-107i (lovens del 1-3). Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2020). Straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning – hva er rettstilstanden ved brudd på omsorgsplikter overfor barn? Tidsskrift for strafferett. 384-401.
 • Show author(s) (2020). Høring: Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av COVID-19. .
 • Show author(s) (2020). Høring – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. .
 • Show author(s) (2020). Barnerett og strafferett: omsorgsansvar og straffansvar. Noen tanker om passiv medvirkning og avgjørelsen i HR-2019-561-A. 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Påtalerett.
 • Show author(s) (2019). Påtalemyndighetens skrivebord er strafferettspleiens sentrum. 12 pages.
 • Show author(s) (2019). Politi- og påtalerett som akademiske fag ved Det juridiske fakultet i Bergen. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). Beviskravet for påtalemyndighetens beslutning om tiltale. Relativisering av beviskravet i lys av EMK og Armani Da Silva mot Storbritannia fra 2016? . 22 pages.
 • Show author(s) (2018). Politiets advarsler – OPS, don‘t do it again! Tidsskrift for strafferett. 285-300.
 • Show author(s) (2018). En politiembetsmann og politirettsforsker takker av – Ragnar Auglend 70 år. Tidsskrift for strafferett. 262-264.
 • Show author(s) (2017). Påtalerett.
 • Show author(s) (2017). Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes «dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets fremvekst. 41 pages.
 • Show author(s) (2016). Påtalemyndigheten og rettsfølelsen. 20 pages.
 • Show author(s) (2016). "En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov" Rapport av 8. februar 2016 til Straffeprosessutvalget. vedlegg 2. vedlegg 2. .
 • Show author(s) (2015). Some Aspects of and Perspectives on the Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 61-83.
 • Show author(s) (2015). Prosecutors accountability. Accountability to whom – a need for disciplinary bodies?
 • Show author(s) (2015). Håndhevingsplikt og skjønnsutøvelse. Legalitet og opportunitet i politi- og påtaleretten.
 • Show author(s) (2015). Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker. 79-152. In:
  • Show author(s) (2015). Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2014). Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten. 22 pages.
 • Show author(s) (2014). Some aspects and perspectives on the public prosecutors objectivity according to the ECtHR case-law.
 • Show author(s) (2014). En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk rett. Tidsskrift for strafferett. 262-282.
 • Show author(s) (2013). Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
 • Show author(s) (2013). Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon. 15 pages.
 • Show author(s) (2012). Mellom rett og plikt til straffeforfølging. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
 • Show author(s) (2008). Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider ved EMK art. 3. Tidsskrift for strafferett. 290-298.
 • Show author(s) (2007). Rettslige rammer for bevisførselen.
 • Show author(s) (2007). Preventiv og pre-aktiv etterforsknings- og påtalestrategi "The Al Capone approach" og hjemlig nulltoleranse. 18 pages.
 • Show author(s) (2007). Betydningen av Kaste og Mathisen mot Norge – en replikk. Lov og Rett. 190-192.
 • Show author(s) (2006). Saken K og M mot Norge - Det er en menneskerett å få stille spørsmål, men ikke å få svar. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2006). Rettslige rammer for bevisførselen.
 • Show author(s) (2005). Bevisførsel og bevissikring i familievoldsaker – særlig om adgangen til opplesning av tidligere avgitte forklaringer. Tidsskrift for strafferett. 7-43.
 • Show author(s) (2002). Opplesning av tidligere avgitte forklaringer fra en medskyldig. 16 pages.
 • Show author(s) (1998). Rettergangsbot for utilbørlig forhold i anledning etterforsking - noen synspunkt på domstolloven § 200, jf § 213 femte ledd. 17 pages.
 • Show author(s) (1996). Forhandlinger og avtaler mellom påtalemyndigheten og siktede - straffeprosessuelle forlik? Kritisk juss. 227-256.

More information in national current research information system (CRIStin)

Project leader of “Police and Prosecution Law”, co-financed by Bergen Research Foundation and the National Police Directorate in Norway.

Member of editorial board of the project “The legal history of the Norwegian Police” (starting 1. January 2019), founded by the National Police Directorate in Norway.