Home
Grete Rusten's picture

Grete Rusten

Professor
 • E-mailGrete.Rusten@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 49+47 928 37 565
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Corporate geography

Location strategies and internationalization

Industrial and regional development

Service Economies

Green economies

Circular economy

Industrial design and innovation economies

Education, training and regional development

Academic article
 • 2018. Contested Energy Spaces: Disassembling Energyscapes of the Canadian North. Norsk Geografisk Tidsskrift. 250-251.
 • 2018. A place-based approach to social entrepreneurship for social integration - Cases from Norway and Sweden. Local Economy. 367-383.
 • 2017. Cross-sector Collaboration in upper secondary School vocational education: experiences from two industrial towns in Sweden and Norway. Journal of Education and Work. 813-826.
 • 2016. The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway. Environment and Planning. C, Government and Policy. 340-355.
 • 2014. Local and global geographies of innovation: Structures, processes, and geographical contexts from a firm perspective. Growth and Change. 403-411.
 • 2012. Sourcing strategies, channels and geographies in the international recruitment of a highly skilled work-force : A case study of companies in the petroleum and maritime sectors in a non-urban location in Norway. Erdkunde. 1-11.
 • 2010. Placing and spacing services: towards a balanced economic geography of firms, clusters, social networks, contracts and the geographies of enterprise. Tijdschrift voor economische en sociale geografie. 248-261.
 • 2008. Transnational corporations and spatial divisions of service expertise as a competitive strategy: the example of 3M and Boeing. Service Industries Journal. 307-323.
 • 2007. The production and consumption of industrial design expertise by small and medium-sized firms: some evidence from Norway. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography. 75-87.
 • 2007. The organizational and territorial changes of services in a globalized world. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography. 5-11.
 • 2007. Places through products and product through places: Industrial design and spatial symbols as sources of competitiveness. Norsk Geografisk Tidsskrift. 133-144.
 • 2005. Spatial Divisions of Expertise: Knowledge Intensive Business Service Firms and Regional Development in Norway. Service Industries Journal. 959-977.
 • 2005. Dislocated versus local business service expertise and knowledge: the acquisition of external management consultancy expertise by small and medium-sized enterprises in Norway. Geoforum. 525-539.
 • 2004. Water rights in Norway: a time for change? International Journal of Regulation and Governance. 1-22.
 • 2004. Fritt brukervalg i Norge. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 65-80.
 • 2004. Combinational and dislocated knowledge and the Norwegian client-consultant relationship. Service Industries Journal. 155-170.
 • 2003. The autonomy of foreign subsidiaries. An analysis of headquarter-subsidiary relations. Norsk Geografisk Tidsskrift. 20-30.
 • 2000. Geography of Outsourcing: Business Service Provisions among firms in Norway. Tijdschrift voor economische en sociale geografie. 122-134.
 • 1997. The role of geographic concentration in promoting competitive advantage. The Norwegian furniture industry. Norsk Geografisk Tidsskrift. 173-185.
 • 1991. Hvorfor flytter hovedkontorer? Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift. 29-34.
Report
 • 2019. Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen . .
 • 2008. Mulighetsanalyse for Nordhordland. .
 • 2007. Mulighetsanalyse for Nordhordland. .
 • 2007. De små ingeniørbedriftenes rolle i verdiskaping og næringsutvikling. .
 • 2006. Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda. .
 • 2006. Opplevelsesnæringene på Vestlandsbygdene Betingelser, strategier og muligheter. .
 • 2006. Mongstadlyngen Del 1:Industrielle og regionale utfordringer og muligheter med utgangspunkt i det eksisterende næringsliv. .
 • 2006. Hordaland på nett En analyse av kommunenes hjemmesider. .
 • 2005. Energiverk Mongstad i næringsøkonomisk perspektiv. .
 • 2004. Verdiskaping på Vestlandet. .
 • 2004. VALGETS KVAL. Erfaringer ved innføring av brukervalg. .
 • 2004. Sjøforsvarets betydning for den regionale maritime klyngen i Hordaland. .
 • 2004. Hvordan gjør vi oss nett? Webstrategier for Hordalandskommuner. .
 • 2004. En strategisk analyse av de næringsrettede programmene og satsingene i regional- og distriktspolitikken. .
 • 2004. En strategisk analyse av de næringsrettede programmene og satsingene i regional- og distriktspolitikken. 14. 14. .
 • 2004. Effekter og effektivitet : effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål : utredning fra Effektutvalget, oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001 : avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 29. januar 2004. 2004:2. 2004:2. .
 • 2004. Design Workshops of the World: The production and integration of industrial Design expertise into the product development and manufacturing process in Norway and the United Kingdom. .
 • 2004. Biographical notes on the economics of telecommunications, evidenced in Norwegian research literature 1999-2003. .
 • 2003. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal. .
 • 2003. Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig politikk på postområdet. .
 • 2003. Regionale effekter av statlig politikk i kraftsektoren. .
 • 2003. Norske bedrifters etableringer i utlandet og det offentliges rolle i forhold til disse investeringene. .
 • 2003. IKT og regional utvikling. .
 • 2002. The difference that geography makes to the aquisition of service expertise : some evidence from Norway. 61/02. 61/02. .
 • 2002. Regionale og distriktspolitiske effekter av differensiert arbeidsgiveravgift : en rapport fra "Effektutvalget".
 • 2002. Langtidsledighet Et bruker- og etatsperspektiv. .
 • 2002. Harmonisering av hjemfallsvilkår og konsesjonslengde: Skattepolitiske og næringspoliske aspekter. 20/2002. 20/2002. .
 • 2002. Harmonisering av hjemfallsvilkår og konsesjonslengde: Skattemessige og næringspolitiske aspekter. .
 • 2002. Følgeevaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon. .
 • 2002. A Place on the Web. The use of spatial concepts in business websites. .
 • 2000. Samfunnsøkonomiske virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet. 6. 6. .
 • 2000. Samfunnsøkonomiske virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet. .
 • 1999. Kvaliteten på landsdekkende posttjenester-Måleindikatorer og metoder. .
 • 1999. Internasjonalt eierskap i norsk næringsliv -Omfang og effekter nasjonalt og regionalt. .
 • 1999. Er penger alt? Kvalitet, organisering og effektivitet i pleie- og omsorgssektoren. .
 • 1996. Eksportpotensialet innen industrien i Hordaland. .
 • 1995. Telekommunikasjoner og bedriftsatferd. - Et regionalt empirisk perspektiv Del 2. .
 • 1995. Telekommunikasjoner og bedriftsatferd -Et regional empirisk perspektiv. .
 • 1993. Industrielle konkurransefortrinn i Trøndelag -Næringsstrukturell analyse. .
 • 1993. Industrielle konkurransefortrinn i Trøndelag. .
 • 1992. Årsaker til og regionale implikasjoner av fusjoner og oppkjøp i Norge. .
 • 1992. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av sentralisering. .
 • 1992. Møbel- og innredningsindustriens konkurranseevne. .
 • 1991. Regional utvikling. .
 • 1990. Næringsutvikling og lokaliseringsadferd i storbyregioner. .
 • 1990. Geografiske konsekvenser av multinasjonale foretaks lokaliseringsatferd. Et globalt perspektiv. .
Lecture
 • 2019. Kompetanseprosjektet for Nordhordland.
Popular scientific lecture
 • 2009. Framtidsrettede kunnskapsbroer. Praktiske eksemper på hvordan kunnskap og teknologi kan gi industriell suksess.
 • 2007. Mulighetsanalyse for Nordhordland.
 • 2007. La tala tale! Om statistikk, metodiske utfordringer og tema relevant for kommuneplanlegging.
 • 2007. Kan skog og hei bli en opplevelsesbasert levevei.
 • 2007. Film och regional utveckling i Norden Produksjon og profilering Tystnad, Tagning Turism, Läckö Slott, Sweden.
 • 2003. Internasjonalisering, globalisering og regional utvikling - strategier og utfordringer for næringslivet.
Academic lecture
 • 2014. The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway.
 • 2014. Cross-sector partnerships and social innovations for Secondary School Vocational Education: Experiences from two indusrial towns in Sweden and Norway.
 • 2009. Verdiskaping, kompetanse og infrastruktur. Business Region Bergen Indikatorer 2009.
 • 2009. The role and organization of services in production systems A temporal and geographical approach.
 • 2009. Produksjonens organisering i et tid-rom perspektiv som geografisk forskningstema.
 • 2009. Firm organisations, networks and management practices in the global economy. A nordic perspective.
 • 2008. Women in business: The Conditions and experiences of Women Entrepreneurship and Board membership in Norway.
 • 2007. Offshoring and outsourcing by Norwegian organizations.
 • 2007. Far from Florida: The geography of design in the Norwegian context.
 • 2006. Lost in cyberspace? Website performance among furniture firms located in rural areas of Norway.
Editorial
 • 2007. Creative economies: A selection of perspectives and approaches. Norsk Geografisk Tidsskrift. 97-97.
Book review
 • 2014. Returning to the Spanish salted fish market: an institutional approach to a seafood value chain. [Review of: Larsen, Heidi Bjønnes. 2013. Returning to the Spanish Salted Fish Market: An Institutional Approach to a Seafood Value Chain. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD), University of Bergen, Norway 2013. University of Bergen, Bergen. 120 pp. + Articles. ISBN 978-82-308-2401-6.]. Norsk Geografisk Tidsskrift. 197-199.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2018. Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget.
 • 2016. Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan.
 • 2016. Lokal samverkan, tillväxt och omställning -studier från industriregioner i Sverige och Norge. Centrum för Kommunstrategiska studier.
 • 2013. Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget.
 • 2010. Industrial design, competition and globalization. Palgrave Macmillan.
 • 2008. Rusten, G. Designtjenester og geografi, s 223-242. I Isaksen, A., Karlsen,A. Sæther, B. (2008)Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv, Fagbokforlaget, Bergen. Fagbokforlaget.
 • 2007. Havbruk: Akvakultur på norsk. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • 2010. Design economies and the changing world economy : innovation, production and competitiveness.
 • 2008. Information and Communication Technologies in Rural Society Being rural in a digital age. X.
Non-fiction book
 • 2007. Våronn med nye muligheter Ressurs- og opplevelsesbasert verdiskaping på vestlandsbygdene. Fagbokforlaget.
 • 2007. Havbruk: Akvakultur på norsk. Fagbokforlaget.
 • 2005. Film och regional utveckling i Norden. Svenska Filminsitutet och Nordregio.
Masters thesis
 • 2018. Grønn omstilling i bygningsindustrien - En studie av grønne strategier og praksis ved oppføring av næringsbygg.
 • 2018. Foretak innen funksjonelle salg. Forretningsmodeller og effekter i forhold til en grønn omstilling - En studie med eksempler fra Norge.
 • 2017. Tverrsektorielle samarbeid som regional utvikling. En komparativ studie av TAF-opplæring i Måløy og Ulsteinvik.
 • 2016. Det grøne skiftet og kunnskapsøkonomien. Kvinnelege entreprenørar innanfor miljøsektoren.
 • 2016. Cradle to Cradle- Foretaksstrategier som bidrag til det grønne skiftet- En case-studie av foretak i Limburg-regionen i Nederland.
 • 2015. Norge som turistdestinasjon og autentisk opplevelse. En studie av unge utenlandske turisters reisemotiver og opplevelse av Norge.
 • 2014. Entreprenørskap og regional utvikling I Nordhordland.
 • 2013. Lokaliseringsfaktorer og klyngeeffekter i et foretaksperspektiv - Klosterøya og Herøya næringspark.
 • 2012. Politiske prosesser og regional utvikling. Et studie av politiske prosesser i forbindelse med flyttingen og etableringen av to statsinstitusjoner.
 • 2012. Grønn Innovasjon - en studie av innovasjonsprosessen til to spin-off foretak fra forskningsmiljøet i Bergen.
 • 2011. PRODUKSJON OG SAL AV LOKALE MATPRODUKTEKSEMPELSTUDIE FRÅ AURLAND.
 • 2011. Næringsutviklingsarbeid og den geografiske kontekstens rolle. En studie av det offentlig-private partnerskapet i Gulen og Masfjorden Utvikling AS.
 • 2011. Industridesign som verktøy for å minimere miljøbelastningen –status designprosesser og regionale relasjoner. Eksempler fra Osloregionen.
 • 2010. Vindkraft og reiselivsnæring – konflikt eller samspill? En komparativ studie av reiselivsnæringen i Smøla og Frøya.
 • 2010. INNOVASJONSPROSESSER I NORSK LANDBRUK.
 • 2010. Gardbrukarar og landbruk i endring i Hordaland - ei studie med utgangspunkt i Ulvik og Radøy.
 • 2009. The Internationalization of Service Sourcing in Business. Study of International Outsourcing (Offshoring) of Service Activities by Companies in Norway.
 • 2009. Markedsføringen av Stavangerregionen: Oljenæringen og kulturlivet i samspill.
 • 2009. Implementering av IKT i vidaregåaned skule i et regionalt perspektiv.
Popular scientific article
 • 2001. Oppdrett og eierskap. Norsk Fiskeoppdrett. 30-32.
Feature article
 • 2009. Se lyset før perlen er ødelagt: fakta kraftlinjer. Bergens Tidende. 23-23.
 • 2008. Kartet og terrenget. Dagens næringsliv. 3-3.
Doctoral dissertation
 • 1990. Hvorfor omlokaliserer hovedkontorer? En studie av hovedkontorflyttinger i Norge 1967-1987.
Interview
 • 2007. Stjernelag skaper ny vekst i Larvik Intervju i artikkel i Mandagmorgen nr. 41 s 13.
 • 2007. Om regional filmsatsing.
 • 2007. Om mulighetene for regional filmturisme i forbindelse med lanseringen av den svenske filmen ARN Tempelridderen.
 • 2007. Ny sjanse for vestlandsbygdene, NHH Bulletin nr. 2 2007 s 34-35.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Corporate Social Responsibility, education and job training. 17 pages.
 • 2018. Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling? 19 pages.
 • 2018. Grønn om omstilling og norske veivalg: Introduksjon. 16 pages.
 • 2016. The Structure, Strategy and Geography of Green Certification Services. 23 pages.
 • 2016. The Central Role of Services in the Greening of the Economy Conclusion: The Role of Services in the Greening of the Economy . 12 pages.
 • 2016. Regionale strategier og samarbeid om sosiale innovasjoner i fagopplæringen -eksemplet TAF i Nordhordland. 25 pages.
 • 2016. Introduction: Services and the Green Economy. 22 pages.
 • 2016. Erfaringer med organisering og praktisering av yrkesfaglig opplæring med allmennfag (TAF) i Nordhordland. 26 pages.
 • 2013. The hydropower industry: Technology, regulations and regional effects. 17 pages.
 • 2013. Norway: A young, small and open economy. 13 pages.
 • 2010. Riding the waves of design: industrial design and competitive products in the Norwegian marine, maritime and offshore sectors. 25 pages.
 • 2010. Industrial design, competitiveness, globalization and organizational strategy. 20 pages.
 • 2007. Understanding the relationship between information and communication technology and the behaviour of firms located in regional clusters. 20 pages.
 • 2007. Teknologiutvikling og design blant leverandører til oppdrettsnæringen. 24 pages.
 • 2007. Pløying i den blå åkeren. 28 pages.
 • 2007. Pløying i den blå åkeren. 28 pages.
 • 2006. Spatial Divisions of Expertise and Transnational Service Firms: Aerospace and Management Consultancy. 21 pages.
 • 2004. IKT, foretak og næringsklynger. 16 pages.
 • 2004. Hovedkontorlokalisering og regional utvikling. 35 pages.
Popular scientific chapter/article
 • 1992. Årsaker til og regionale implikasjoner av fusjoner og oppkjøp i Norge. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning. 120-128.
Article in business/trade/industry journal
 • 2003. Når nettet fanger : om behovet og valget av konsulenter. Norsk Fiskeoppdrett. 28-30.
Chapter
 • 2015. Service Economy, Geography of. 648-653. In:
  • 2015. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 17. Elsevier.
Interview Journal
 • 2008. Våget ikke satse svensk i Norge. Bergens Tidende. 1 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Selected publications

Books

Haarstad, H. og Rusten, G 2018. Grønn omstilling.  norske veivalg.   Universitetsforlaget

Jones, A., Ström, P., Hermelin, B. and Rusten, G. 2016.  Services and the Green Economy, Palgrave Macmillan, London. 

Hermelin, B and Rusten, G. 2016. Lokal samverkan, tillväxt och omställning. – studier från industriregioner i Sverige och Norge. Linköpings Universitet: Centrum för Kommunstrategiska studier 2016 (ISBN 978-91-7685-784-7) 118 s.

Rusten, G., Potthoff, K. and L. Sangolt. 2013 (eds). Norway: Nature, Industry and Society. Fagbokforlaget, Bergen

Bryson, J.R. and Rusten, G. 2011 Design Economies and the Changing World Economy, Routledge.

Rusten, G. and Bryson, J.R. 2010 (eds) Industrial design, competition andglobalisation, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Rusten, G. and Skerratt, S. 2007 (eds) Information and Communication Technologies in Rural Society. In Routhledge Studies in Technology, Work and Organizations.

Rusten, G., Iversen, N.M og Hem, L.E 2007. Våronn med nye muligheter. Ressurs- og opplevelsesbasert verdiskaping på vestlandsbygdene, Fagbokforlaget: Bergen.

Aarset, B. og Rusten, G. (2007 red): Aquakultur: havbruk på norsk. Fagbokforlaget. Bergen.

Selected book chapters

Rusten, G. and Tvedt, H.L.2018. Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling? I Haarstad, H. and Rusten G. (red) Grønn omstilling  norske veivalg, Universitetsforlaget, 79-97-

Rusten, G. and Hermelin, B. 2016. Regionale strategier og samarbeid om sosiale innovasjoner i fagopplæringen –eksempelet TAF i Nordhordland. I: Region og regionalisering. Perspektiv og Praksis. NOVUS Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-872-2, s 165-189.

Rusten, G. 2016. The structure, strategy and geography of Green Certification Services. I Jones,A., Ström P., Hermelin, B. and Rusten, G. (eds): Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53708-0, 51-73.

Jones, A, Ström, P., Hermelin, B. and Rusten G. 2016. Introduction: Services and the Green Economy. I Services and the Green Economy: Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53708-0, 51-73, p 1-22.

Jones, A. Ström P, Hermlin, B. and Rusten, G. 2016. The Central role of Services in the Greening of the Economy, Conclusion: The Role of Services in the Greening of the Economy: I Jones,A., Ström P., Hermelin, B. and Rusten, G. (eds): Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53708-0, 51-73.   P 297-308.

 

Hermelin, B and Rusten, G. 2015. Service Economy, Geography of  In: Wright, J.D (editor- of-chief)International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Second Edition, Elsevier, pp 648-653.

Rusten, G. 2008. Designtjenester og geografi. s 223-242 I: Isaksen, A. Karlsen, A og Sæther, B. (red): Innovasjoner i norske næringer. – Et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget, Bergen.

Rusten, G. and Bryson, J.R. (2007) ‘Understanding the relationship between information communication technology and the behaviour of firms located in regional clusters’, in Bryson, J.R. and Daniels, P.W. (eds) The Handbook of Service Industries in the Global Economy, Cheltenham: Edward Elgar: 311-330.

Rusten, G. og Stensheim, I. 2007. Teknologitutvikling og design blant leverandører til oppdrettsnæringen. I: Aarset, B. og Rusten, G. (red): Aquakultur: havbruk på norsk. Fagbokforlaget. Bergen.

Bryson, J.R and Rusten, G. 2006. Spatial divisions of expertise and transnational `service´ firms: aerospace and management consultancy. In: Harrington, J.W. and Daniels, P.W. (red): Knowledge-Based Services, Internatonalization and Regional Development. 79-100. Ashgate 12/06.

Rusten, G. Film og regional utvikling i Norge. I: Dahlstrøm. M. 2005. Film och regional utveckling i Norden. 145-177. Nordregio, Svenska Filminstitutet, Stockholm.

Rusten, G. 2004. Hovedkontorlokalisering og regional utvikling. I. Lindkvist, K.B.: Ressurser og omstilling – et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. 163-197, Fagbokforlaget Bergen

Rusten, G. 2004. IKT, foretak og næringsklynger s 129-144.. I: Arbo, P. og Gammelsæter, H. (red): Innovasjonspolitikkens scenografi. Nye perspektiver på næringsutvikling. Tapir akademisk forlag,, Trondheim.

Norges offentlige utredninger 2004:02 Effekter og effektivitet. Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål. Kommunal- og regionaldepartementet 29. Januar 2004. Oslo

Selected journal articles

Rusten, G. and Hermelin, B. 2017. Cross-sector collaboration in upper secondary school vocational education:  experiences from two industrial towns in Sweden and Norway. Journal of Education and Work, 2017.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080.2017.1366647

Haarstad, H. and Rusten, G, 2016. The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway.  Environment and Planning: C Government and Policy. 34.2, 340-355. https://doi.org/10.1177/0263774X15614660

Rusten, G, and Overå, R. 2014. Local and Global Geographies of Innovation: Structures, Processes, and Geographic Context from a Firm Perspective. Growth and Change, Vol 45, No 3. 403-411. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/grow.12051/full

Bruland, S.K. and Rusten, G. (2012). Sourcing strategies, channels and geographies in the international recruitment of a higly skilled work-force. A case study of companies in the petroleum and maritime sectors in a non-urban location in Norway. Erdkunde 66.1.1-11.

Rusten, G. and Bryson, J.R.2010. Placing and spacing services: towards a balanced economic geography of firms, clusters, social networks, contracts and the geographies of enterprise. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 101, 248-261.

Hermelin, B. and Rusten, G. 2007. The organizational and territorial changes of services in a globalized world. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography Vol. 89 issues1 1-5.

Rusten, G. Bryson, J.R and Aarflot. U. 2007. Place through products and product through places. Industry design and Spatial symbols as sources of competitiveness. Norwegian Journal of Geography, 61.3. 133-144.

Rusten, G. and Bryson, J.R. (2007) ‘The production and Consumption of Industrial Design Expertise by Small- and Medium Sized Firms: Some Evidence from Norway’, Geografiska Annaler. Series B, Human Geography.

Rusten, G., Bryson, J.R. og Gammelsæter, H. (2005) ’Dislocated versus local business service expertise and knowledge: the acquisition of external management consultancy expertise by small and medium-sized enterprises in Norway’, Geoforum, 36: 525-539.

Jakobsen, S-E., Rusten, G. and Fløysand, A. 2005. How green is the Valley? Foreign direct investment in two Norwegian Industrial Towns, Canadian Geographer, Volume 49, 244-259.

Hansen, H-T. and Rusten, G. 2005. Arbeidskontorenes kontakt med næringslivet. Tidsskrift for Velferdsforskning, nr 1/2005. 34-46.

Sunnevåg, K.J., Rusten, G. and Ektvedt, T.M.2004. Fritt brukervalg i Norge. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 85.2, 65-79. Sunnevåg, K.J., Rusten, G. 2004. Water rights in Norway. A time for change? International Journal of Regulation and Governance, 4 (1) 1-22.

Rusten, G. Gammelsæter, H., Bryson, J.R. (2004) ‘Combinational and Dislocated Knowledges and the Norwegian Client Consultant Relationship’, Service Industries Journal 24.1: 155-170.

Rusten, G. 2000. Geography of outsourcing: Business service provisions among firms in Norway. Journal of economic and social geography TESG Vol. 91, no2. 122-134.

Rusten, G. 1996. The role of geographic concentration in promoting competitive advantage. The Norwegian furniture industry. Norsk geogr. Tidsskr. Vol. 51, 173-185.

Rusten, G.1991. Hvorfor flytter hovedkontorer? Nordisk Samhällsgeogr. Tidskr. 14, pp. 29-34.  

Selected reports

Rusten, G. og Eldegard, T. 2008. Mulighetsanalyse for Nordhordland. Et regionalt industrielt perspektiv. Samfunns- og næringslivsforskning. Rapport 17/08, Bergen.

Rusten, G. og Eldegard, T. 2007. De små ingeniørbedriftenes rolle i verdiskaping og næringsutvikling. Samfunns- og næringslivsforskning. Rapport 18/07, Bergen.

Andersen, C. Rusten, G. og Stensheim, I. 2006. Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda, Samfunns- og næringslivsforskning rapport 31/06.

Stensheim, I. og Rusten, G. Hordaland på nett – Kommunenes hjemmesidestrategier og profilering. Samfunns- og næringslivsforskning, Workingpaper nr 49/06.

Rusten, G. Eldegard, T. 2006. Mongstadklyngen; Del 1: Industrielle og regionale utfordringer og muligheter med utgangspunkt i det eksisterende næringsliv: Samfunns- og næringslivsforskning, rapport 27/06

Karlsen, J.E. Quale, C., Rusten, G. and Jakobsen, S-E: 2005. Hvordan styrke gassregion Rogaland/Hordaland?, RF, Rogaland Research, rapport 16/05. 60 p.

Osland, O. and Rusten, G. 2005. Energiverk Mongstad i næringsøkonomisk perspektiv. Samfunns- og næringslivsforskning, rapport 02/05. 77p.

Rusten, G. 2004 Verdiskaping på Vestlandet, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), rapport, 10/04.

Rusten, G. 2004. Internasjonalisering, globalisering og regional utvikling- strategier og utfordringer for næringslivet. Notat/foredrag utarbeidet for Distriktskommisjonen, SNF Populærvitenskaplig særtrykk nr. 6/2004. 10 s.

Rusten, G. og Eldegard, T. 2003. Regionale effekter av statlig politikk i kraftsektoren. Samfunns- og næringslivsforskning, arbeidsnotat, 21/03

Rusten, G. 2003. Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig politikk på postområdet. Samfunns- og næringslivsforskning, arbeidsnotat 7/03

Rusten, G. 2003. Norske bedrifters etableringer i utlandet og det offentliges rolle i forhold til disse investeringene. Samfunns- og næringslivsforskning, workingpaper 6/03.

Rusten, G. og Hansen. H-T. 2002. Langtidsledighet et bruker- og etatsperspektiv. Samfunns- og næringslivsforskning, rapport. 54/02.

Sunnevåg, K.J., Rusten, G. og Sørgard. L. 2002. Harmonisering av hjemfallsvilkår og konsesjonslengde:Skattemessige og næringspolitiske aspekter. Samfunns- og næringslivsforskning, rapport, 20/02.

Rusten, G, Kvinge T. og S-E. Jakobsen 1999. Internasjonalt eierskap i norsk næringsliv. Omfang og effekter nasjonalt og regionalt. Stiftelsen for samfunns- og Næringslivsforskning 24/99, 152 pp.

Rusten, G og E. Kjerstad 1999. Kvaliteten på landsdekkende posttjenester – Måleindikatorer og metoder. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, rapport 3/99 66 pp

 

Economic geography (firm strategies, localisation, entrepreneurship, innovation, industridesign)

Corporate geography

Human geography (regional and industrial development, creative industries)

Industrial locations and regional development

This field of research includes the strategies, structures, processes and effects concerning companies, production systems and locations both including companies in Norway and their operations abroad. This includes studies concerning head office location and ownership, as well as entrepreneurship and economies of clusters. Other topics include film, niche food production and culture industries. An ongoing activity includes the industrial and regional development linked to cluster by the oil refinery at Mongstad in Western Norway as well as a publication on international recruitment strategies of companies. List of publications give further details. Master thesis projects are included in this research activity.

 

Service economies

This field of research includes a variety of topics on the knowledge economy, geography and services, both related to sourcing strategies as well as how different production systems have organised and localised their service activities. This research covered by various projects also includes web performance of SMEs as well as municipalities. Ongoing research includes Service Economies in a Nordic perspective and the role of management services in the embracement of eco-innovations in production systems. List of publications give further details of my research in service economies. Master thesis projects are also linked to this research activity.

 

Designing competitiveness

This field of research includes a whole range of studies covering topics like the design professions and design companies as well as seen from the viewpoint of customer firms. It includes industrial design management and role in production systems, design as a competitive tool as well as design and geographical identity all covered various international journal articles and books. Ongoing research that is related to this topic includes business strategies for eco-innovation and green entrepreneurship. Further details are found in publication list, and the research website. Master thesis projects are also linked to this research activity.

Green Economies

 

 

http://greeneconomies.h.uib.no/