Home
Grete Rusten's picture

Grete Rusten

Professor
 • E-mailGrete.Rusten@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 49+47 928 37 565
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Corporate geography

Location strategies and internationalization

Industrial and regional development

Service Economies

Green economies

Circular economy

Industrial design and innovation economies

Education, training and regional development

Academic article
 • Show author(s) (2018). Contested Energy Spaces: Disassembling Energyscapes of the Canadian North. Norsk Geografisk Tidsskrift. 250-251.
 • Show author(s) (2018). A place-based approach to social entrepreneurship for social integration - Cases from Norway and Sweden. Local Economy. 367-383.
 • Show author(s) (2017). Cross-sector Collaboration in upper secondary School vocational education: experiences from two industrial towns in Sweden and Norway. Journal of Education and Work. 813-826.
 • Show author(s) (2016). The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway. Environment and Planning. C, Government and Policy. 340-355.
 • Show author(s) (2014). Local and global geographies of innovation: Structures, processes, and geographical contexts from a firm perspective. Growth and Change. 403-411.
 • Show author(s) (2012). Sourcing strategies, channels and geographies in the international recruitment of a highly skilled work-force : A case study of companies in the petroleum and maritime sectors in a non-urban location in Norway. Erdkunde. 1-11.
 • Show author(s) (2010). Placing and spacing services: towards a balanced economic geography of firms, clusters, social networks, contracts and the geographies of enterprise. Tijdschrift voor economische en sociale geografie. 248-261.
 • Show author(s) (2008). Transnational corporations and spatial divisions of service expertise as a competitive strategy: the example of 3M and Boeing. Service Industries Journal. 307-323.
 • Show author(s) (2007). The production and consumption of industrial design expertise by small and medium-sized firms: some evidence from Norway. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 75-87.
 • Show author(s) (2007). The organizational and territorial changes of services in a globalized world. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 5-11.
 • Show author(s) (2007). Places through products and product through places: Industrial design and spatial symbols as sources of competitiveness. Norsk Geografisk Tidsskrift. 133-144.
 • Show author(s) (2005). Spatial Divisions of Expertise: Knowledge Intensive Business Service Firms and Regional Development in Norway. Service Industries Journal. 959-977.
 • Show author(s) (2005). Dislocated versus local business service expertise and knowledge: the acquisition of external management consultancy expertise by small and medium-sized enterprises in Norway. Geoforum. 525-539.
 • Show author(s) (2004). Water rights in Norway: a time for change? International Journal of Regulation and Governance. 1-22.
 • Show author(s) (2004). Fritt brukervalg i Norge. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 65-80.
 • Show author(s) (2004). Combinational and dislocated knowledge and the Norwegian client-consultant relationship. Service Industries Journal. 155-170.
 • Show author(s) (2003). The autonomy of foreign subsidiaries. An analysis of headquarter-subsidiary relations. Norsk Geografisk Tidsskrift. 20-30.
 • Show author(s) (2000). Geography of Outsourcing: Business Service Provisions among firms in Norway. Tijdschrift voor economische en sociale geografie. 122-134.
 • Show author(s) (1997). The role of geographic concentration in promoting competitive advantage. The Norwegian furniture industry. Norsk Geografisk Tidsskrift. 173-185.
 • Show author(s) (1991). Hvorfor flytter hovedkontorer? Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift. 29-34.
Report
 • Show author(s) (2019). Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen . .
 • Show author(s) (2008). Mulighetsanalyse for Nordhordland. .
 • Show author(s) (2007). Mulighetsanalyse for Nordhordland. .
 • Show author(s) (2007). De små ingeniørbedriftenes rolle i verdiskaping og næringsutvikling. .
 • Show author(s) (2006). Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda. .
 • Show author(s) (2006). Opplevelsesnæringene på Vestlandsbygdene Betingelser, strategier og muligheter. .
 • Show author(s) (2006). Mongstadlyngen Del 1:Industrielle og regionale utfordringer og muligheter med utgangspunkt i det eksisterende næringsliv. .
 • Show author(s) (2006). Hordaland på nett En analyse av kommunenes hjemmesider. .
 • Show author(s) (2005). Energiverk Mongstad i næringsøkonomisk perspektiv. .
 • Show author(s) (2004). Verdiskaping på Vestlandet. .
 • Show author(s) (2004). VALGETS KVAL. Erfaringer ved innføring av brukervalg. .
 • Show author(s) (2004). Sjøforsvarets betydning for den regionale maritime klyngen i Hordaland. .
 • Show author(s) (2004). Hvordan gjør vi oss nett? Webstrategier for Hordalandskommuner. .
 • Show author(s) (2004). En strategisk analyse av de næringsrettede programmene og satsingene i regional- og distriktspolitikken. .
 • Show author(s) (2004). En strategisk analyse av de næringsrettede programmene og satsingene i regional- og distriktspolitikken. 14. 14. .
 • Show author(s) (2004). Effekter og effektivitet : effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål : utredning fra Effektutvalget, oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001 : avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 29. januar 2004. 2004:2. 2004:2. .
 • Show author(s) (2004). Design Workshops of the World: The production and integration of industrial Design expertise into the product development and manufacturing process in Norway and the United Kingdom. .
 • Show author(s) (2004). Biographical notes on the economics of telecommunications, evidenced in Norwegian research literature 1999-2003. .
 • Show author(s) (2003). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal. .
 • Show author(s) (2003). Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig politikk på postområdet. .
 • Show author(s) (2003). Regionale effekter av statlig politikk i kraftsektoren. .
 • Show author(s) (2003). Norske bedrifters etableringer i utlandet og det offentliges rolle i forhold til disse investeringene. .
 • Show author(s) (2003). IKT og regional utvikling. .
 • Show author(s) (2002). The difference that geography makes to the aquisition of service expertise : some evidence from Norway. 61/02. 61/02. .
 • Show author(s) (2002). Regionale og distriktspolitiske effekter av differensiert arbeidsgiveravgift : en rapport fra "Effektutvalget".
 • Show author(s) (2002). Langtidsledighet Et bruker- og etatsperspektiv. .
 • Show author(s) (2002). Harmonisering av hjemfallsvilkår og konsesjonslengde: Skattepolitiske og næringspoliske aspekter. 20/2002. 20/2002. .
 • Show author(s) (2002). Harmonisering av hjemfallsvilkår og konsesjonslengde: Skattemessige og næringspolitiske aspekter. .
 • Show author(s) (2002). Følgeevaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon. .
 • Show author(s) (2002). A Place on the Web. The use of spatial concepts in business websites. .
 • Show author(s) (2000). Samfunnsøkonomiske virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet. 6. 6. .
 • Show author(s) (2000). Samfunnsøkonomiske virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet. .
 • Show author(s) (1999). Kvaliteten på landsdekkende posttjenester-Måleindikatorer og metoder. .
 • Show author(s) (1999). Internasjonalt eierskap i norsk næringsliv -Omfang og effekter nasjonalt og regionalt. .
 • Show author(s) (1999). Er penger alt? Kvalitet, organisering og effektivitet i pleie- og omsorgssektoren. .
 • Show author(s) (1996). Eksportpotensialet innen industrien i Hordaland. .
 • Show author(s) (1995). Telekommunikasjoner og bedriftsatferd. - Et regionalt empirisk perspektiv Del 2. .
 • Show author(s) (1995). Telekommunikasjoner og bedriftsatferd -Et regional empirisk perspektiv. .
 • Show author(s) (1993). Industrielle konkurransefortrinn i Trøndelag -Næringsstrukturell analyse. .
 • Show author(s) (1993). Industrielle konkurransefortrinn i Trøndelag. .
 • Show author(s) (1992). Årsaker til og regionale implikasjoner av fusjoner og oppkjøp i Norge. .
 • Show author(s) (1992). Samfunnsøkonomiske konsekvenser av sentralisering. .
 • Show author(s) (1992). Møbel- og innredningsindustriens konkurranseevne. .
 • Show author(s) (1991). Regional utvikling. .
 • Show author(s) (1990). Næringsutvikling og lokaliseringsadferd i storbyregioner. .
 • Show author(s) (1990). Geografiske konsekvenser av multinasjonale foretaks lokaliseringsatferd. Et globalt perspektiv. .
Lecture
 • Show author(s) (2022). The act of corporate greenwashing. Strategies, allegations and regulations. Strategic Area Climate and Energy.
 • Show author(s) (2022). The act of corporate greenwashing. Strategies, allegations and regulations. .
 • Show author(s) (2021). Will EU`s Taxonomy Regulation make the Industry Green.
 • Show author(s) (2021). Blir all industri nå grønn og bærekraftig?
 • Show author(s) (2019). The TAF-model (VET). A perfect match between vocational training and academic skills?
 • Show author(s) (2019). Sirkulær økonomi som strategiløsning for en grønnere samfunnsutvikling. .
 • Show author(s) (2019). Kompetanseprosjektet for Nordhordland.
 • Show author(s) (2017). TAF- en industriell-utdanning kompetansemodell.
 • Show author(s) (2015). TAF som framtidsrettet kompetanseoppbygging. Arena for kvalitet i utdanningen.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2021). Is green sustainable?
 • Show author(s) (2020). Foredrag om Grønn omstilling.
 • Show author(s) (2009). Framtidsrettede kunnskapsbroer. Praktiske eksemper på hvordan kunnskap og teknologi kan gi industriell suksess.
 • Show author(s) (2007). Mulighetsanalyse for Nordhordland.
 • Show author(s) (2007). La tala tale! Om statistikk, metodiske utfordringer og tema relevant for kommuneplanlegging.
 • Show author(s) (2007). Kan skog og hei bli en opplevelsesbasert levevei.
 • Show author(s) (2007). Film och regional utveckling i Norden Produksjon og profilering Tystnad, Tagning Turism, Läckö Slott, Sweden.
 • Show author(s) (2003). Internasjonalisering, globalisering og regional utvikling - strategier og utfordringer for næringslivet.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). The act of corporate greenwashing. Strategies, allegations and regulations.
 • Show author(s) (2020). Green Entrepreneurship in rural locations: Conditions, Motivations, Strategies and Performance.
 • Show author(s) (2014). The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway.
 • Show author(s) (2014). Cross-sector partnerships and social innovations for Secondary School Vocational Education: Experiences from two indusrial towns in Sweden and Norway.
 • Show author(s) (2009). Verdiskaping, kompetanse og infrastruktur. Business Region Bergen Indikatorer 2009.
 • Show author(s) (2009). The role and organization of services in production systems A temporal and geographical approach.
 • Show author(s) (2009). Produksjonens organisering i et tid-rom perspektiv som geografisk forskningstema.
 • Show author(s) (2009). Firm organisations, networks and management practices in the global economy. A nordic perspective.
 • Show author(s) (2008). Women in business: The Conditions and experiences of Women Entrepreneurship and Board membership in Norway.
 • Show author(s) (2007). Offshoring and outsourcing by Norwegian organizations.
 • Show author(s) (2007). Far from Florida: The geography of design in the Norwegian context.
 • Show author(s) (2006). Lost in cyberspace? Website performance among furniture firms located in rural areas of Norway.
Editorial
 • Show author(s) (2007). Creative economies: A selection of perspectives and approaches. Norsk Geografisk Tidsskrift. 97-97.
Book review
 • Show author(s) (2014). Returning to the Spanish salted fish market: an institutional approach to a seafood value chain. [Review of: Larsen, Heidi Bjønnes. 2013. Returning to the Spanish Salted Fish Market: An Institutional Approach to a Seafood Value Chain. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD), University of Bergen, Norway 2013. University of Bergen, Bergen. 120 pp. + Articles. ISBN 978-82-308-2401-6.]. Norsk Geografisk Tidsskrift. 197-199.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2018). Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2016). Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan.
 • Show author(s) (2016). Lokal samverkan, tillväxt och omställning -studier från industriregioner i Sverige och Norge. Centrum för Kommunstrategiska studier.
 • Show author(s) (2013). Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2010). Industrial design, competition and globalization. Palgrave Macmillan.
 • Show author(s) (2008). Rusten, G. Designtjenester og geografi, s 223-242. I Isaksen, A., Karlsen,A. Sæther, B. (2008)Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv, Fagbokforlaget, Bergen. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2007). Havbruk: Akvakultur på norsk. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2010). Design economies and the changing world economy : innovation, production and competitiveness.
 • Show author(s) (2008). Information and Communication Technologies in Rural Society Being rural in a digital age. X.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2007). Våronn med nye muligheter Ressurs- og opplevelsesbasert verdiskaping på vestlandsbygdene. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2007). Havbruk: Akvakultur på norsk. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2005). Film och regional utveckling i Norden. Svenska Filminsitutet och Nordregio.
Masters thesis
 • Show author(s) (2022). Tare - en ny industrimulighet for norsk næringsliv? En studie av tarenæringen i Norge. .
 • Show author(s) (2022). Sustainability reporting as a matter of social contract: management and geographical perspective.
 • Show author(s) (2022). Automatisering av jordbruket. En casestudie av teknologi-implementering med eksempler fra jordbruket på Vestlandet .
 • Show author(s) (2020). Vindkraftutbygging i Finnmark. En studie av medvirkningsprosessene med reindrifta.
 • Show author(s) (2020). Plast i produksjonssystem. En studie av fiskeri- og havbruksnæringen i Hordaland.
 • Show author(s) (2020). En Flåm av turister. En studie av stedets betydning for lokalbefolkningen i en turistbygd.
 • Show author(s) (2018). Grønn omstilling i bygningsindustrien - En studie av grønne strategier og praksis ved oppføring av næringsbygg.
 • Show author(s) (2018). Foretak innen funksjonelle salg. Forretningsmodeller og effekter i forhold til en grønn omstilling - En studie med eksempler fra Norge.
 • Show author(s) (2017). Tverrsektorielle samarbeid som regional utvikling. En komparativ studie av TAF-opplæring i Måløy og Ulsteinvik.
 • Show author(s) (2016). Det grøne skiftet og kunnskapsøkonomien. Kvinnelege entreprenørar innanfor miljøsektoren.
 • Show author(s) (2016). Cradle to Cradle- Foretaksstrategier som bidrag til det grønne skiftet- En case-studie av foretak i Limburg-regionen i Nederland.
 • Show author(s) (2015). Norge som turistdestinasjon og autentisk opplevelse. En studie av unge utenlandske turisters reisemotiver og opplevelse av Norge.
 • Show author(s) (2014). Entreprenørskap og regional utvikling I Nordhordland.
 • Show author(s) (2013). Lokaliseringsfaktorer og klyngeeffekter i et foretaksperspektiv - Klosterøya og Herøya næringspark.
 • Show author(s) (2012). Politiske prosesser og regional utvikling. Et studie av politiske prosesser i forbindelse med flyttingen og etableringen av to statsinstitusjoner.
 • Show author(s) (2012). Grønn Innovasjon - en studie av innovasjonsprosessen til to spin-off foretak fra forskningsmiljøet i Bergen.
 • Show author(s) (2011). PRODUKSJON OG SAL AV LOKALE MATPRODUKTEKSEMPELSTUDIE FRÅ AURLAND.
 • Show author(s) (2011). Næringsutviklingsarbeid og den geografiske kontekstens rolle. En studie av det offentlig-private partnerskapet i Gulen og Masfjorden Utvikling AS.
 • Show author(s) (2011). Industridesign som verktøy for å minimere miljøbelastningen –status designprosesser og regionale relasjoner. Eksempler fra Osloregionen.
 • Show author(s) (2010). Vindkraft og reiselivsnæring – konflikt eller samspill? En komparativ studie av reiselivsnæringen i Smøla og Frøya.
 • Show author(s) (2010). INNOVASJONSPROSESSER I NORSK LANDBRUK.
 • Show author(s) (2010). Gardbrukarar og landbruk i endring i Hordaland - ei studie med utgangspunkt i Ulvik og Radøy.
 • Show author(s) (2009). The Internationalization of Service Sourcing in Business. Study of International Outsourcing (Offshoring) of Service Activities by Companies in Norway.
 • Show author(s) (2009). Markedsføringen av Stavangerregionen: Oljenæringen og kulturlivet i samspill.
 • Show author(s) (2009). Implementering av IKT i vidaregåaned skule i et regionalt perspektiv.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2001). Oppdrett og eierskap. Norsk Fiskeoppdrett. 30-32.
Feature article
 • Show author(s) (2009). Se lyset før perlen er ødelagt: fakta kraftlinjer. Bergens Tidende. 23-23.
 • Show author(s) (2008). Kartet og terrenget. Dagens næringsliv. 3-3.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1990). Hvorfor omlokaliserer hovedkontorer? En studie av hovedkontorflyttinger i Norge 1967-1987.
Interview
 • Show author(s) (2007). Stjernelag skaper ny vekst i Larvik Intervju i artikkel i Mandagmorgen nr. 41 s 13.
 • Show author(s) (2007). Om regional filmsatsing.
 • Show author(s) (2007). Om mulighetene for regional filmturisme i forbindelse med lanseringen av den svenske filmen ARN Tempelridderen.
 • Show author(s) (2007). Ny sjanse for vestlandsbygdene, NHH Bulletin nr. 2 2007 s 34-35.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Standards and Certifications for Services A conceptual overview and typology of standards and certifications . 4 pages.
 • Show author(s) (2020). Corporate Social Responsibility, education and job training. 17 pages.
 • Show author(s) (2018). Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling? 19 pages.
 • Show author(s) (2018). Grønn om omstilling og norske veivalg: Introduksjon. 16 pages.
 • Show author(s) (2016). The Structure, Strategy and Geography of Green Certification Services. 23 pages.
 • Show author(s) (2016). The Central Role of Services in the Greening of the Economy Conclusion: The Role of Services in the Greening of the Economy . 12 pages.
 • Show author(s) (2016). Regionale strategier og samarbeid om sosiale innovasjoner i fagopplæringen -eksemplet TAF i Nordhordland. 25 pages.
 • Show author(s) (2016). Introduction: Services and the Green Economy. 22 pages.
 • Show author(s) (2016). Erfaringer med organisering og praktisering av yrkesfaglig opplæring med allmennfag (TAF) i Nordhordland. 26 pages.
 • Show author(s) (2013). The hydropower industry: Technology, regulations and regional effects. 17 pages.
 • Show author(s) (2013). Norway: A young, small and open economy. 13 pages.
 • Show author(s) (2010). Riding the waves of design: industrial design and competitive products in the Norwegian marine, maritime and offshore sectors. 25 pages.
 • Show author(s) (2010). Industrial design, competitiveness, globalization and organizational strategy. 20 pages.
 • Show author(s) (2007). Understanding the relationship between information and communication technology and the behaviour of firms located in regional clusters. 20 pages.
 • Show author(s) (2007). Teknologiutvikling og design blant leverandører til oppdrettsnæringen. 24 pages.
 • Show author(s) (2007). Pløying i den blå åkeren. 28 pages.
 • Show author(s) (2007). Pløying i den blå åkeren. 28 pages.
 • Show author(s) (2006). Spatial Divisions of Expertise and Transnational Service Firms: Aerospace and Management Consultancy. 21 pages.
 • Show author(s) (2004). IKT, foretak og næringsklynger. 16 pages.
 • Show author(s) (2004). Hovedkontorlokalisering og regional utvikling. 35 pages.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (1992). Årsaker til og regionale implikasjoner av fusjoner og oppkjøp i Norge. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning. 120-128.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2003). Når nettet fanger : om behovet og valget av konsulenter. Norsk Fiskeoppdrett. 28-30.
Chapter
 • Show author(s) (2015). Service Economy, Geography of. 648-653. In:
  • Show author(s) (2015). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 17. Elsevier.
Interview Journal
 • Show author(s) (2008). Våget ikke satse svensk i Norge. Bergens Tidende. 1 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Selected publications

Books

Haarstad, H. og Rusten, G 2018. Grønn omstilling.  norske veivalg.   Universitetsforlaget

Jones, A., Ström, P., Hermelin, B. and Rusten, G. 2016.  Services and the Green Economy, Palgrave Macmillan, London. 

Hermelin, B and Rusten, G. 2016. Lokal samverkan, tillväxt och omställning. – studier från industriregioner i Sverige och Norge. Linköpings Universitet: Centrum för Kommunstrategiska studier 2016 (ISBN 978-91-7685-784-7) 118 s.

Rusten, G., Potthoff, K. and L. Sangolt. 2013 (eds). Norway: Nature, Industry and Society. Fagbokforlaget, Bergen

Bryson, J.R. and Rusten, G. 2011 Design Economies and the Changing World Economy, Routledge.

Rusten, G. and Bryson, J.R. 2010 (eds) Industrial design, competition andglobalisation, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Rusten, G. and Skerratt, S. 2007 (eds) Information and Communication Technologies in Rural Society. In Routhledge Studies in Technology, Work and Organizations.

Rusten, G., Iversen, N.M og Hem, L.E 2007. Våronn med nye muligheter. Ressurs- og opplevelsesbasert verdiskaping på vestlandsbygdene, Fagbokforlaget: Bergen.

Aarset, B. og Rusten, G. (2007 red): Aquakultur: havbruk på norsk. Fagbokforlaget. Bergen.

Selected book chapters

Rusten, G. and Tvedt, H.L.2018. Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling? I Haarstad, H. and Rusten G. (red) Grønn omstilling  norske veivalg, Universitetsforlaget, 79-97-

Rusten, G. and Hermelin, B. 2016. Regionale strategier og samarbeid om sosiale innovasjoner i fagopplæringen –eksempelet TAF i Nordhordland. I: Region og regionalisering. Perspektiv og Praksis. NOVUS Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-872-2, s 165-189.

Rusten, G. 2016. The structure, strategy and geography of Green Certification Services. I Jones,A., Ström P., Hermelin, B. and Rusten, G. (eds): Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53708-0, 51-73.

Jones, A, Ström, P., Hermelin, B. and Rusten G. 2016. Introduction: Services and the Green Economy. I Services and the Green Economy: Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53708-0, 51-73, p 1-22.

Jones, A. Ström P, Hermlin, B. and Rusten, G. 2016. The Central role of Services in the Greening of the Economy, Conclusion: The Role of Services in the Greening of the Economy: I Jones,A., Ström P., Hermelin, B. and Rusten, G. (eds): Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53708-0, 51-73.   P 297-308.

 

Hermelin, B and Rusten, G. 2015. Service Economy, Geography of  In: Wright, J.D (editor- of-chief)International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Second Edition, Elsevier, pp 648-653.

Rusten, G. 2008. Designtjenester og geografi. s 223-242 I: Isaksen, A. Karlsen, A og Sæther, B. (red): Innovasjoner i norske næringer. – Et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget, Bergen.

Rusten, G. and Bryson, J.R. (2007) ‘Understanding the relationship between information communication technology and the behaviour of firms located in regional clusters’, in Bryson, J.R. and Daniels, P.W. (eds) The Handbook of Service Industries in the Global Economy, Cheltenham: Edward Elgar: 311-330.

Rusten, G. og Stensheim, I. 2007. Teknologitutvikling og design blant leverandører til oppdrettsnæringen. I: Aarset, B. og Rusten, G. (red): Aquakultur: havbruk på norsk. Fagbokforlaget. Bergen.

Bryson, J.R and Rusten, G. 2006. Spatial divisions of expertise and transnational `service´ firms: aerospace and management consultancy. In: Harrington, J.W. and Daniels, P.W. (red): Knowledge-Based Services, Internatonalization and Regional Development. 79-100. Ashgate 12/06.

Rusten, G. Film og regional utvikling i Norge. I: Dahlstrøm. M. 2005. Film och regional utveckling i Norden. 145-177. Nordregio, Svenska Filminstitutet, Stockholm.

Rusten, G. 2004. Hovedkontorlokalisering og regional utvikling. I. Lindkvist, K.B.: Ressurser og omstilling – et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. 163-197, Fagbokforlaget Bergen

Rusten, G. 2004. IKT, foretak og næringsklynger s 129-144.. I: Arbo, P. og Gammelsæter, H. (red): Innovasjonspolitikkens scenografi. Nye perspektiver på næringsutvikling. Tapir akademisk forlag,, Trondheim.

Norges offentlige utredninger 2004:02 Effekter og effektivitet. Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål. Kommunal- og regionaldepartementet 29. Januar 2004. Oslo

Selected journal articles

Rusten, G. and Hermelin, B. 2017. Cross-sector collaboration in upper secondary school vocational education:  experiences from two industrial towns in Sweden and Norway. Journal of Education and Work, 2017.  http://dx.doi.org/10.1080/13639080.2017.1366647

Haarstad, H. and Rusten, G, 2016. The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway.  Environment and Planning: C Government and Policy. 34.2, 340-355. https://doi.org/10.1177/0263774X15614660

Rusten, G, and Overå, R. 2014. Local and Global Geographies of Innovation: Structures, Processes, and Geographic Context from a Firm Perspective. Growth and Change, Vol 45, No 3. 403-411. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/grow.12051/full

Bruland, S.K. and Rusten, G. (2012). Sourcing strategies, channels and geographies in the international recruitment of a higly skilled work-force. A case study of companies in the petroleum and maritime sectors in a non-urban location in Norway. Erdkunde 66.1.1-11.

Rusten, G. and Bryson, J.R.2010. Placing and spacing services: towards a balanced economic geography of firms, clusters, social networks, contracts and the geographies of enterprise. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 101, 248-261.

Hermelin, B. and Rusten, G. 2007. The organizational and territorial changes of services in a globalized world. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography Vol. 89 issues1 1-5.

Rusten, G. Bryson, J.R and Aarflot. U. 2007. Place through products and product through places. Industry design and Spatial symbols as sources of competitiveness. Norwegian Journal of Geography, 61.3. 133-144.

Rusten, G. and Bryson, J.R. (2007) ‘The production and Consumption of Industrial Design Expertise by Small- and Medium Sized Firms: Some Evidence from Norway’, Geografiska Annaler. Series B, Human Geography.

Rusten, G., Bryson, J.R. og Gammelsæter, H. (2005) ’Dislocated versus local business service expertise and knowledge: the acquisition of external management consultancy expertise by small and medium-sized enterprises in Norway’, Geoforum, 36: 525-539.

Jakobsen, S-E., Rusten, G. and Fløysand, A. 2005. How green is the Valley? Foreign direct investment in two Norwegian Industrial Towns, Canadian Geographer, Volume 49, 244-259.

Hansen, H-T. and Rusten, G. 2005. Arbeidskontorenes kontakt med næringslivet. Tidsskrift for Velferdsforskning, nr 1/2005. 34-46.

Sunnevåg, K.J., Rusten, G. and Ektvedt, T.M.2004. Fritt brukervalg i Norge. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 85.2, 65-79. Sunnevåg, K.J., Rusten, G. 2004. Water rights in Norway. A time for change? International Journal of Regulation and Governance, 4 (1) 1-22.

Rusten, G. Gammelsæter, H., Bryson, J.R. (2004) ‘Combinational and Dislocated Knowledges and the Norwegian Client Consultant Relationship’, Service Industries Journal 24.1: 155-170.

Rusten, G. 2000. Geography of outsourcing: Business service provisions among firms in Norway. Journal of economic and social geography TESG Vol. 91, no2. 122-134.

Rusten, G. 1996. The role of geographic concentration in promoting competitive advantage. The Norwegian furniture industry. Norsk geogr. Tidsskr. Vol. 51, 173-185.

Rusten, G.1991. Hvorfor flytter hovedkontorer? Nordisk Samhällsgeogr. Tidskr. 14, pp. 29-34.  

Selected reports

Rusten, G. og Eldegard, T. 2008. Mulighetsanalyse for Nordhordland. Et regionalt industrielt perspektiv. Samfunns- og næringslivsforskning. Rapport 17/08, Bergen.

Rusten, G. og Eldegard, T. 2007. De små ingeniørbedriftenes rolle i verdiskaping og næringsutvikling. Samfunns- og næringslivsforskning. Rapport 18/07, Bergen.

Andersen, C. Rusten, G. og Stensheim, I. 2006. Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda, Samfunns- og næringslivsforskning rapport 31/06.

Stensheim, I. og Rusten, G. Hordaland på nett – Kommunenes hjemmesidestrategier og profilering. Samfunns- og næringslivsforskning, Workingpaper nr 49/06.

Rusten, G. Eldegard, T. 2006. Mongstadklyngen; Del 1: Industrielle og regionale utfordringer og muligheter med utgangspunkt i det eksisterende næringsliv: Samfunns- og næringslivsforskning, rapport 27/06

Karlsen, J.E. Quale, C., Rusten, G. and Jakobsen, S-E: 2005. Hvordan styrke gassregion Rogaland/Hordaland?, RF, Rogaland Research, rapport 16/05. 60 p.

Osland, O. and Rusten, G. 2005. Energiverk Mongstad i næringsøkonomisk perspektiv. Samfunns- og næringslivsforskning, rapport 02/05. 77p.

Rusten, G. 2004 Verdiskaping på Vestlandet, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), rapport, 10/04.

Rusten, G. 2004. Internasjonalisering, globalisering og regional utvikling- strategier og utfordringer for næringslivet. Notat/foredrag utarbeidet for Distriktskommisjonen, SNF Populærvitenskaplig særtrykk nr. 6/2004. 10 s.

Rusten, G. og Eldegard, T. 2003. Regionale effekter av statlig politikk i kraftsektoren. Samfunns- og næringslivsforskning, arbeidsnotat, 21/03

Rusten, G. 2003. Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig politikk på postområdet. Samfunns- og næringslivsforskning, arbeidsnotat 7/03

Rusten, G. 2003. Norske bedrifters etableringer i utlandet og det offentliges rolle i forhold til disse investeringene. Samfunns- og næringslivsforskning, workingpaper 6/03.

Rusten, G. og Hansen. H-T. 2002. Langtidsledighet et bruker- og etatsperspektiv. Samfunns- og næringslivsforskning, rapport. 54/02.

Sunnevåg, K.J., Rusten, G. og Sørgard. L. 2002. Harmonisering av hjemfallsvilkår og konsesjonslengde:Skattemessige og næringspolitiske aspekter. Samfunns- og næringslivsforskning, rapport, 20/02.

Rusten, G, Kvinge T. og S-E. Jakobsen 1999. Internasjonalt eierskap i norsk næringsliv. Omfang og effekter nasjonalt og regionalt. Stiftelsen for samfunns- og Næringslivsforskning 24/99, 152 pp.

Rusten, G og E. Kjerstad 1999. Kvaliteten på landsdekkende posttjenester – Måleindikatorer og metoder. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, rapport 3/99 66 pp

 

Industrial locations and regional development

This field of research includes the strategies, structures, processes and effects concerning companies, production systems and locations both including companies in Norway and their operations abroad. This includes studies concerning head office location and ownership, as well as entrepreneurship and economies of clusters. Other topics include film, niche food production and culture industries. An ongoing activity includes the industrial and regional development linked to cluster by the oil refinery at Mongstad in Western Norway as well as a publication on international recruitment strategies of companies. List of publications give further details. Master thesis projects are included in this research activity.

 

Service economies

This field of research includes a variety of topics on the knowledge economy, geography and services, both related to sourcing strategies as well as how different production systems have organised and localised their service activities. This research covered by various projects also includes web performance of SMEs as well as municipalities. Ongoing research includes Service Economies in a Nordic perspective and the role of management services in the embracement of eco-innovations in production systems. List of publications give further details of my research in service economies. Master thesis projects are also linked to this research activity.

 

Designing competitiveness

This field of research includes a whole range of studies covering topics like the design professions and design companies as well as seen from the viewpoint of customer firms. It includes industrial design management and role in production systems, design as a competitive tool as well as design and geographical identity all covered various international journal articles and books. Ongoing research that is related to this topic includes business strategies for eco-innovation and green entrepreneurship. Further details are found in publication list, and the research website. Master thesis projects are also linked to this research activity.

Green Economies

 

 

http://greeneconomies.h.uib.no/

 

Economic geography (firm strategies, localisation, entrepreneurship, innovation, industridesign)

Corporate geography

Human geography (regional and industrial development, creative industries)

Research groups