Home
Gudrun Holgersen's picture

Gudrun Holgersen

Emerita
 • E-mailholgersen@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (1999). Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn [2. utg.]. Kommuneforlaget AS.
Academic article
 • Show author(s) (2017). Arbeidsavklaringspenger: om varighet, forlengelse og forholdet til uføretrygden. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 204-240.
 • Show author(s) (2012). "Arbeidsavklaring" og uførepensjon i den norske folketrygden. Nordisk socialrättslig tidskrift. 35-65.
 • Show author(s) (2011). Arbeidsevne, inntektsevne og arbeidsavklaring. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 259-275.
 • Show author(s) (2010). Kravet om attføring som vilkår for rett til uførepensjon - en analyse med utgangspunkt i Rt. 2010 s. 113. Tidsskrift for erstatningsrett. 222-249.
 • Show author(s) (2005). Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av vern mot diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering. Arbeidsrett og arbeidsliv. 55-71.
 • Show author(s) (1996). Trygderetten i søkelyset. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 22-26.
 • Show author(s) (1992). Sykdom som trygderettslig vilkår. Jussens venner. 225-252.
Report
 • Show author(s) (2007). Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre NOU - Norges offentlige utredninger 2007:4. .
 • Show author(s) (2006). Barnet og loven i utdrag. .
 • Show author(s) (2002). Rettslig vern mot etnisk diskriminering (NOU 2002:12). 12. 12. .
 • Show author(s) (1999). Tilhøvet mellom kommunelova og hamnelova. 79. 79. .
 • Show author(s) (1999). Katastrofejuss - særbehandling eller tilpasning av tradisjonell erstatningsrett? 78. 78. .
Lecture
 • Show author(s) (2016). Rettslige mekanismer for å sikre en effektiv gjennomføring av arbeidsavklaringsprosessen.
 • Show author(s) (2016). Forholdet mellom arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
 • Show author(s) (2013). Likestillingsloven - betydning for kvinner i dag?
Academic lecture
 • Show author(s) (2015). Arbeidsavklaring og Trygderettens prøvingsadgang.
 • Show author(s) (2013). Arbeidsavklaring som rettighet.
 • Show author(s) (2012). Årsaksbegrepet i trygderetten.
 • Show author(s) (2012). "Arbeidsevne, inntektsevne og arbeidsavklaring".
 • Show author(s) (2011). Proving discrimination.
 • Show author(s) (2011). European Commission against Rasism and Intolerance.
 • Show author(s) (2010). "Report's main conclusion".
 • Show author(s) (2009). Oversikt over likestillings- og diskrimineringsnemmmndas saker.
 • Show author(s) (2009). ECRI's rapport 2009 om diskriminering og intoleranse i Norge.
 • Show author(s) (2008). Ny uførepensjon i folketrygden.
 • Show author(s) (2007). Conclusions to be drawn from ECRI's Report on Ireland.
 • Show author(s) (2007). "Barns rettigheter i Norge. Særlig om barnets beste og barnets rett til å bli hørt.".
 • Show author(s) (2006). Uførepensjonsordningen.
 • Show author(s) (2005). Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av vern mot diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering.
 • Show author(s) (2005). Kommentarer til pkt. 2.5.: Samvær og økonomi. Samværets betydning for bidragets størrelse samt betaling av reiseutgifter i forbindelse med samvær.
 • Show author(s) (2005). Kommentarer i debatten om Bevisfrågor i den nye "diskrimineringsrätten".
 • Show author(s) (2005). Foredrag i forbindelse med Bevisfrågor i den nya "diskrimineringsrätten".
 • Show author(s) (2002). Proposed anti-discrimination legislation in Norway.
 • Show author(s) (2002). "Forslag til lov om rettslig vern mot etnisk diskriminering. Presentasjon av NOU 2002:12".
 • Show author(s) (2001). Sandman-utvalgets innstilling.
 • Show author(s) (2001). Lovgivning mot etnisk diskriminering - hovedproblemstillinger.
 • Show author(s) (2001). Juridiske virkemidler i arbeidet mot rasisme og diskriminering.
 • Show author(s) (2001). Enklere trygderettslig regelverk?
 • Show author(s) (2000). Kjønnsdiskriminering og etnisk diskriminering kan dette hindres gjennom lovgivning?
 • Show author(s) (2000). "Sykefravær og uførepensjonering. Sandman-utvalgetsinnstilling.".
 • Show author(s) (1999). Juridisk skjønnsutøvelse.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2003). Tryggest å gifte seg. BA. 4-4.
Short communication
 • Show author(s) (2009). Siv bidrar til rasisme. Bergensavisen.
 • Show author(s) (2009). Kjønnslemlestelse skal bekjempes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Book review
 • Show author(s) (2010). Anmeldelse av Pedre Lødrup, Eldbjørg Kluften, Trine Eli Linge og Vibeke Gjøslien: Vergemålsloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2008. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 182-193.
 • Show author(s) (2005). Anmeldelse av Lucy Smith og Peter Lødrup's bok Barn og foreldre, 6. utg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 46-53.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2002). Nybrott og odling Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2002). Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2016). Arbeidsavklaring og trygdeytelser.
 • Show author(s) (2008). Barnerett.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2002). Barnet og loven ny oppdatert elektronisk utgave. Kommuneforlagets oppvekstmodul.
 • Show author(s) (1998). Trygderettslige emner. Alma Mater.
 • Show author(s) (1998). Trygderettslige emner. Alma Mater.
 • Show author(s) (1996). Trygderett Lovforståelse-analysemetode og begrep. 2. utg. Alma Mater.
 • Show author(s) (1995). Barnet og loven : lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn. Kommuneforlaget.
 • Show author(s) (1994). Trygderett. Lovforståelse - analysemetode og begrep. Alma Mater, Bergen.
 • Show author(s) (1992). Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår. Alma Mater forlag, Bergen.
Compendium
 • Show author(s) (2000). Rettigheter og rettslige forpliktelser i barnevernet.
Database
 • Show author(s) (2010). Kommentarer til nytt kapittel 11 i folketrygdloven "Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader" i elektronisk Norsk Lovkommentar, Gyldendal Rettsdata.
Feature article
 • Show author(s) (1999). Anmeldelse av Asbjørn Kjønstad:Innføring i Trygderett, 3.utg. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 478-487.
 • Show author(s) (1998). Anmeldelse over Hege Brækhus' bok Mor kan ikke bli syk. Kritisk juss. 270-275.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1992). Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår.
 • Show author(s) (1991). Tilbake til arbeid? : folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår.
Interview
 • Show author(s) (2011). Pensjonsreformen - Kommentar til: Har Jens Stoltenberg lykkes?
 • Show author(s) (2011). Blir trolig diskriminert.
 • Show author(s) (2011). Blir trolig diskriminert.
 • Show author(s) (2011). Ble behandlet som vanlig folk.
 • Show author(s) (2010). Ønsker omsorg for barnebarnet.
 • Show author(s) (2010). Intervju i forbindelse med barnevern.
 • Show author(s) (2010). Ingen frister er bindende Tema: Nav-brukernes rettigheter.
 • Show author(s) (2010). Bratt oppoverbakke ( i forb. barnefordelingssak).
 • Show author(s) (2009). Vanskelig å få erstatning intervju i forbindelse skriverier ang vansker med Nav-reformen.
 • Show author(s) (2009). Om ECRI's 4. rapport og rasisme i Norge.
 • Show author(s) (2008). intervju i forbindelse med nyhet om Gro i trygdetrøbbel "Tvinges til å oppgi Pepsi-penger".
 • Show author(s) (2008). Vanskelig sak for barnevernet.
 • Show author(s) (2008). Trolig i strid med loven.
 • Show author(s) (2008). Staten betaler millioner i Spania.
 • Show author(s) (2008). Pensjon fra Norge og inntekter i utlandet.
 • Show author(s) (2008). Ikke diskriminert.
 • Show author(s) (2007). Jussprofessor støtter familien.
 • Show author(s) (2007). Har trolig ikke arbeidsplikt (Tema: Arbeidsliv).
 • Show author(s) (2005). Styrket vern for incestutsatte.
 • Show author(s) (2005). Gode sjanser ved klage.
 • Show author(s) (2004). Intervju om rasismeparagrafen og rasistiske ytringer.
 • Show author(s) (2004). Intervju om ECRI's (European Commission against Racisism and Intolerance) 3. rapport om Norge.
 • Show author(s) (2004). Intervju "om foreldreansvar".
 • Show author(s) (2004). Interjvu om "trygderegler/rettigheter for nordmenn i utlandet.
Programme participation
 • Show author(s) (2009). Rasisme i den politiske debatten Politikerne må ta sin del av skylden for at det fortsatt finnes rasisme i Norge.
 • Show author(s) (2009). Politikerne må ta sin del av skylden for at det fremdeles finnes rasisme i landet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Uføretrygd. 69 pages.
 • Show author(s) (2019). Tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak . 8 pages.
 • Show author(s) (2019). Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet. 26 pages.
 • Show author(s) (2019). Grunnstønad og hjelpestønad . 21 pages.
 • Show author(s) (2019). Arbeidsavklaringspenger . 84 pages.
 • Show author(s) (2016). Skjæringspunktet mellom sykepenger og arbeidsavklaringspenger. 12 pages.
 • Show author(s) (2013). Sykdom, symptomer og diagnoser : Folketrygdens sykdomsvilkår i lys av nyere rettspraksis. 14 pages.
 • Show author(s) (2013). Aldersdiskriminering. 13 pages.
 • Show author(s) (2011). "Er det ikke lov å spørre om graviditet". 26 pages.
 • Show author(s) (2008). debattinnlegg i forbindelse med "Bevisfrågor i den nya "diskrimineringsrätten"". 2 pages.
 • Show author(s) (2008). Publisert foredrag i forbindelse med "Bevisfrågor i den nya "diskrimineringsrätten"". 14 pages.
 • Show author(s) (2008). Etnisk diskriminering. 35 pages.
 • Show author(s) (2007). Ytelser under yrkesrettet attføring. 42 pages.
 • Show author(s) (2007). Ytelser under medisinsk rehabilitering. 48 pages.
 • Show author(s) (2007). Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. 62 pages.
 • Show author(s) (2007). Hennes barn - og hans. 16 pages.
 • Show author(s) (2007). Grunnstønad og hjelpestønad. 18 pages.
 • Show author(s) (2006). Nordiske og internasjonale forhold. 14 pages.
 • Show author(s) (2006). Familiemessige, personlige og økonomiske forhold. 66 pages.
 • Show author(s) (2006). Erstatning og straff. 16 pages.
 • Show author(s) (2002). Forord "Nils Nygaard 70 år". 3 pages.
 • Show author(s) (2002). Folketrygdloven på gullvekt. 11 pages.
 • Show author(s) (2002). Barnebidrag og inntekstevne. 12 pages.
 • Show author(s) (2000). Likestilling mellom kjønnene (Kronikk). 2 pages.
 • Show author(s) (1999). Trygdeytelser og andre stønader til barn og foreldre, Kap.3. 101 pages.
 • Show author(s) (1999). Nordiske og internasjonale forhold Kap. 2. 20 pages.
 • Show author(s) (1999). Familiemessige, personlige og økonomiske forhold, kap. 1. 127 pages.
 • Show author(s) (1999). Erstatning og straff. 33 pages.
 • Show author(s) (1998). kap. 6 Grunnstønad og hjelpestønad. 17 pages.
 • Show author(s) (1998). Likestillingsloven og tariffavtaler. 14 pages.
 • Show author(s) (1998). Kap. 12, Uførepensjon. 36 pages.
 • Show author(s) (1998). Kap. 11, Ytelser under yrkesrettet attføring. 30 pages.
 • Show author(s) (1998). Kap. 10, Ytelser under medisinsk rehabilitering. 37 pages.
 • Show author(s) (1997). Likestilling mellom kjønnene. 1 pages.
 • Show author(s) (1997). Kommentarer til Kap.11 Ytelser under yrkesrettet attføring. 18 pages.
 • Show author(s) (1997). Kommentarer til Kap.10 Ytelser under medisinsk rehabilitering. 19 pages.
 • Show author(s) (1997). Kommentarer til Kap. 6 Grunnstønad og hjelpestønad. 8 pages.
 • Show author(s) (1997). Kommentarer til Kap. 12 Uførepensjon. 21 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til Folketrygdloven kap. 8 Uførepensjon m.v. 7 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til Folketrygdloven kap. 5a Ytelser under medisinsk rehabilitering m.v. og kap. 5b Ytelser under yrkesrettet attføring. 9 pages.
 • Show author(s) (1995). Hvor fritt står politikerne til å endre trygderettigheter? 16 pages.
 • Show author(s) (1994). Folketrygdlovens kap. 5a, 5b og 8.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til Folketrygdloven kap. 6 av 28. feb. 1997 nr. 19. 2551-2553. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til Folketrygdloven kap. 10, 11 og 12 av 28. feb. 1997 nr. 19. 2565-2587. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til Folketrygdslovens kap. 6. 2590-2592. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til Folketrygdlovens kap 10, 11 og 12. 2603-2620. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til Folketrygdloven kap 11 "Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader". . In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar. Gyldendal, Oslo.
 • Show author(s) (1999). Skolegang og arbeid, kap. 6. 430-474. In:
  • Show author(s) (1999). Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn [2. utg.]. Kommuneforlaget AS.
Abstract
 • Show author(s) (2011). ECRI's syn på kjønnslemlestelse (ECRI- Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse). Dagbladet.
Interview Journal
 • Show author(s) (2009). Politikerne må ta sin del av skylden for at det fremdeles finnes rasisme i landet. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2007). Hjelper ikke at saken blir henlagt. Bergens Tidende. 6.

More information in national current research information system (CRIStin)