Home
Gunnstein Akselberg's picture

Gunnstein Akselberg

Professor Emeritus, Nordic (Scandinavian) linguistics
 • E-mailGunnstein.Akselberg@uib.no
 • Phone+47 480 14 165
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2013. Vossamålet - korleis står det til i dag? Gamalt frå Voss. 9-38.
 • Show author(s) 2012. Socioonomastics – a critical approach. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 107-118.
 • Show author(s) 2011. Talespråket – tvangstrøye eller kvardagstrøye? Litt om talespråkleg entropi. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 34-39.
 • Show author(s) 2009. How to optimalise relations between Library,Administration and Teaching Staff? Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. 7-11.
 • Show author(s) 2009. Er det fruktbart å applisera termen standardspråk på norske talemålstilhøve? NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 67-78.
 • Show author(s) 2008. Talemålsvariasjon, identitet og talespråkleg medvit. Målbryting. 5-6.
 • Show author(s) 2008. "Kor pent bergensk snakkar du?" Ei gransking av sjølrapporterte språkdata til avisa Bergens Tidende si heimeside, bt.no. Målbryting. 149-166.
 • Show author(s) 2006. Sosiolingvistisk språkbruksnivå og normforestillingsnivå. Målbryting. 5-6.
 • Show author(s) 2006. Kor lenge var stadir-namna produktive? Gardsnamnkategori, kategorikronologi og namneendring illustrert med namneskiftet Hvitheimd > Dúkstadir. Norna-rapporter. 19-38.
 • Show author(s) 2006. Horisontalistar versus vertikalistar. Om ulike tolkingar av talespråklege endringsprosessar i Noreg. Målbryting. 133-150.
 • Show author(s) 2005. test. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS).
 • Show author(s) 2005. Den nordiske namnerenessansen - renessansenamn versus andre tradisjonsnamn. Om tilhøvet mellom eit onomastisk normidealnivå og eit namnebruksnivå. Skriftserien. Høgskolen i Agder. 99-122.
 • Show author(s) 2002. [Nordisk namnforskning.] Norge. Namn och bygd. 146-153.
 • Show author(s) 2002. Talespråkleg regionalisering i Noreg - Keisarens nye klede? Nordica Bergensia. 35-59.
 • Show author(s) 2002. Rejsen til Horsens 4. januar 2002. Språkdød eller språkvekst? Om språkleg pluralisme som normalsituasjon. Nordica Bergensia. 125-137.
 • Show author(s) 2002. Open eller trong nynorsknorm i den vidaregåande skulen? Praksis og haldningar til valfridomen i den nynorske skriftnorma hjå elevar som har nynorsk som hovudmål - jamført med elevar som har nynorsk som sidemål. Nordica Bergensia. 3-43.
 • Show author(s) 2002. Kvifor kjem ikkje engelsk språk til å overta i Noreg? Nokre merknader til myten om norsk språkdød og engelsk språkovertaking i Noreg. Nordica Bergensia. 109-123.
 • Show author(s) 2002. Kongefamilien, namneval og namnetradisjonar. Nytt om namn. 3-4.
 • Show author(s) 2002. Kinofilmar - namn og nemne. Nytt om namn. 4-5.
 • Show author(s) 2002. Gustav Indrebø: Norsk Målsoga. [Bokmelding.]. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 122.
 • Show author(s) 2002. Gransking av regionaltalemål i Noreg - Bakgrunn og særtrekk. Nordica Bergensia. 3-33.
 • Show author(s) 2002. Bergen - an international meeting place and a linguistic melting pot. Nordica Bergensia. 39-51.
 • Show author(s) 2000. Tolkingsmetodane til Oluf Rygh som mønster for norsk og nordisk gardsnamntolking. Eit faghistorisk og vitskapsteoretisk perspektiv. Nordica Bergensia. 201-221.
 • Show author(s) 2000. Onomastikk og teori. Teoridebatten i norsk og nordisk onomastikk i 1990-åra – sett i ljos av tidlegare onomastiske arbeid. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 27-44.
 • Show author(s) 2000. Norske doktorsgradsarbeid i namnegransking. Nytt om namn. 2-3.
 • Show author(s) 2000. Norsk namnegransking ved tusenårsskiftet. Nytt om namn. 4-5.
 • Show author(s) 2000. Norge [Namnekrønike for Noreg 1999]. Namn och bygd. 148-155.
 • Show author(s) 2000. Norge [Namnekrønike for Noreg 1999]. Namn och bygd. 148-155.
 • Show author(s) 2000. Kåre Flokenes: Stadnman i Askvoll. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 118 pages.
 • Show author(s) 2000. Ivar Aasen: Ordbog over det norske Folkesprog. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 117 pages.
 • Show author(s) 2000. Innleiing. Målbryting. 5-7.
 • Show author(s) 2000. Frå Indrebø til Kjærstad. Nordica Bergensia. 3-6.
 • Show author(s) 2000. Den nordiska namnforskningen. I går, i dag, i morgon. Handlingar från NORNA:s 25. symposium i Uppsala 7-9 februari 1997. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 121-122.
 • Show author(s) 1999. Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster. Nordica Bergensia. 63-75.
 • Show author(s) 1999. Nordisk namnforskning 1998. 2.5. Norge. Namn och bygd. 122-130.
 • Show author(s) 1998. Skulebarninnsamlinga av stadnamn i Rogaland i 1931 - gøymd og gløymd i 50 år. ?. 7-19.
 • Show author(s) 1997. Språkkontakt i gammalt koloniområde. Om ei gruppe av normanniske namn på -<I>tuit</I>. ?. 21-38.
 • Show author(s) 1997. Norsk namnegransking i dag. Fagleg utvikling eller status quo? 1997: Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Namneg ransking som studie- og undervisningsfag.. 11-40.
 • Show author(s) 1997. Endingsvokalar i talemålet i Tórshavn. Nordica Bergensia. 69-87.
 • Show author(s) 1996. Bunden og/eller ubunden form som normert skriftform i offisielle stadnamn. Heimen - Lokal og regional historie. 35-51.
Academic lecture
 • Show author(s) 2012. Talemålsutvikling i Odda og Tyssedal.
 • Show author(s) 2012. Stadnamn i Hordaland. Likskapar og skilnader.
 • Show author(s) 2012. Sosiale personnamnmønster i Noreg.
 • Show author(s) 2012. Ordforråd i et kontrastivt perspektiv.
 • Show author(s) 2012. Ludvig, Jeppe og Voss. Inspirasjon og førebilete.
 • Show author(s) 2012. Kulturhistorisk dansk-norsk bakgrunn for eit norsk nasjonalt skriftspråk.
 • Show author(s) 2012. Dansk skriftspråkpåverknad på norske gardsnamn.
 • Show author(s) 2012. Arkivsituasjonen. Norske namnearkiv.
 • Show author(s) 2011. Særtrekk ved gardsnamn i ein norsk kystkommune. Døme frå Fjell kommune vest for Bergen.
 • Show author(s) 2011. Socioonomastics – definition, scope, characteristics and funtion.
 • Show author(s) 2011. Research processes and research education. How can academic libraries contribute?
 • Show author(s) 2011. Norsk ordtilfang i dansk. Om norvagismar i nydansk fram til 1950 sett i eit nabospråkperspektiv med vekt på forståing og frekvens.
 • Show author(s) 2011. Industritalemål i Noreg. Sauda, Odda, Tyssedal og Årdal.
 • Show author(s) 2011. Forskingsfeltet urban names. Avgrensing og utfordringar.
 • Show author(s) 2011. Er norsk språk truga? Ytre og indre trugsmål?
 • Show author(s) 2011. Den sisiolingvistiske stoda ved UiB hausten 2011.Dugnadsgruppe i norsk sosiolingvistikk: Kvar står vi og kvar går vi?
 • Show author(s) 2003. Årsmøteforedraget: Språkendring og språkleg variasjon er naudsynt for identiteten vår og ein levande kultur. - Vert språket statisk, døyr identiteten og kulturen.
 • Show author(s) 2003. Større kommunar - språkleg einsretting?
 • Show author(s) 2003. Regional Dialects in Norway - Facts or Fictions?
 • Show author(s) 2003. Redsla for teoretiske og metodiske diskusjonar i sosiolingvistikken.
 • Show author(s) 2003. Names composed in -stadir in Shetland and Western Norway. Continuity or discontinuity?
 • Show author(s) 2003. Landskap og stadnamn med vekt på gardsnamn.
 • Show author(s) 2003. Frå kvalitetsreform til studiereform. Om endringar av termar og termbruk.
 • Show author(s) 2003. Frå Uttrågata via Vadet til Øvre Storehagen.
 • Show author(s) 2003. Bedre gjennomføring og mindre frafall - erfaringer fra HF-fakultetet ved Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2003. Administrative inndelingar i Hordaland sett i ljos av Indrebøs studiar av den gamle fylkesskipnaden.
 • Show author(s) 2002. Utviklinga av vossemålet ved årtusen-skiftet. -Ei gransking av språkhaldningar og språkbruk hjå ungdomar på Voss 2001-2002.
 • Show author(s) 2002. Torp-namn i Aust-Noreg med hovudvekt på namn i Østfold fylke.
 • Show author(s) 2002. The structure of the onomasticon and name classification.
 • Show author(s) 2002. Operasjonalisering av Bourdieu sin kultursosiologi for gransking av eit norsk lokalmiljø. Om sosiolingvistiske tilhøve på Voss.
 • Show author(s) 2002. Open eller trong nynorsknorm i den vidaregåande skulen? Praksis og haldning til valfridomen i den nynorske skriftnorma hjå elevar som har nynorsk som hovudmål. Kristiansand normering.
 • Show author(s) 2000. Stadnamn og kristning på Voss.
 • Show author(s) 2000. Kva teori(ar) treng norsk namnegransking?
 • Show author(s) 2000. Færøysk språk sett i sosiolingvistisk perspektiv.
 • Show author(s) 2000. Dialektutviklinga på Vestlandet.
 • Show author(s) 2000. Det kristne onomastikonet - utvikling, samansetjing og struktur. Om kristningsprosessen i mellomalderen og stadnamn på Voss.
Book review
 • Show author(s) 2011. Bjørkum og Bygd. Hordaland - avisen.
 • Show author(s) 2009. Silvio Brendler: Nomematik. Identitätstheoretische Grundlagen der Namenforschung (inbesondere der Namengescichte, Namenlexikographie, Namengeographie, Namenstatistik und Namentheorie). 448 s. Hamburg: Baar-Verlag 2008. ISBN 978-3-935536-54-7. Namn och bygd. 175-178.
 • Show author(s) 2008. Bokmelding. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 123-124.
 • Show author(s) 2003. Nordisk namnforskning 2002: Litteraturkrönika: Norge. Namn och bygd. 120-127.
 • Show author(s) 2001. Nordisk namnforskning 2000: Litteraturkrönika: Norge. ?. 127-136.
 • Show author(s) 2000. Nordisk namnforskning 1999. 2. Litteraturkrönika, 2.5 Norge. Namn och bygd. 148-155.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2017. Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. NORNA-förlaget.
 • Show author(s) 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag.
 • Show author(s) 2010. Jakob Sande 2010. Sande på diktarveg. Jakob Sande-selskapet.
 • Show author(s) 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2006. Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2012. Vossabygdi og 17. mai – Ei bygd i skjeringspunktet mellom det lokale, nasjonale og internasjonale. Gamalt frå Voss. 232-242.
 • Show author(s) 2006. Norsk namnegransking i medgang og motgang. Nytt om namn. 4-5.
 • Show author(s) 2006. Kva slags namnegransking treng vi? Nytt om namn. 3-3.
 • Show author(s) 2003. Torp-namn i Østfold fylke. Ei tilnærming med vekt på geografisk distribusjon, jordtype og landskapstype. Nordiske torpnavne. Rapport fra Nornas 31 symposium i Jaruplund 25.-28.4.2002. 11-46.
 • Show author(s) 2003. Symposiet Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Ei oppsummering. Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14-16 september 2001. 227-238.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Vasekaggje. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Vasabrok. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Vabbakadl. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Tølù. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Tòdna. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Snèka. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Slamp. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Skjøytaslaus. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Mednha. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Lyrja. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Klure. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Klaka/klakjen. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Jolasnikkar. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Idl/idla. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Grùst'n. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Bùrla. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Bùdla. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Byridl. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Balen. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2003. Ord or vossamålet: Aurkjend. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Òndùr. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Yvegoven. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Vøla (2). Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Vøla (1). Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Viaotta. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Vandivla. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Ubjaodle. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Tyl. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Tveridl. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Taska. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Taoe. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Spyt. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Sponagjerd. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Snùggjen og snùrten. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Snyrten. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Slya. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Slask. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Sjùga. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Sjodna. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Pryssidl. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Mjødn. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Kollfòta. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Jestùr. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Hedna. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Handivle. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Grebba (2). Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Grebba (1). Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Gaolausù. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Fasidl. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Dravle. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Bùdla. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Brok. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Bisk. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Aofaott. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Aobakle. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Ordet] Annigù. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Orda] Òldra og òldring. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Orda] Kvitl(e) og Kvetidl. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. [Orda] Gjaor og gjerkvelde. Hordaland.
 • Show author(s) 2002. Frå Glurvenut til Jerusalem. I: Ove Eide (red.) Dale: Jakob Sande-selskapet. Jacob Sande. 100-134.
 • Show author(s) 2001. Vert namnelova betre? Nytt om namn.
 • Show author(s) 2001. Skrivemåten av stadnamn. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Samarbeidsprosjekt innom namnegranskinga. Nytt om namn.
 • Show author(s) 2001. På Bømoen, men i Skulestadmoen? Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Nordisk namnforskning 2000. Norge. Namn och bygd. 127-136.
 • Show author(s) 2001. Namnetolking. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Voss. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Volli. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Tyrlingen. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Trylingen - eit problem. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Taulen. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Potten. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Palmafossen. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Nyre. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Kvitli. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Hommedal. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Hangur. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Gossland. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Gjernes. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Geitle. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Dyrvedalen. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Bulken. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Brislingabroki. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Bobrui. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Afdal. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namnet: Abenkrå. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namna: Tintro og Tintrabakken. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namna: Rastalii og Rastakleivi. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Namna: Gjelle og Tillung. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Meir om Abenkrå. Hordaland.
 • Show author(s) 2001. Grauo - eit løyndomsfullt namn. God Jol. Avisa Hordaland sitt jolehefte.
 • Show author(s) 2001. Feil om [namnet] Moldbakken og vegen til Strondi? Hordaland.
 • Show author(s) 2000. TEIN Talemålsendring i Noreg. Norsklæreren. 29-31.
 • Show author(s) 2000. Nordisk namnforskning 1999. Norge. Namn och bygd. 148-155.
 • Show author(s) 2000. Mellomnorske diplom – ein viktig sakprosasjanger. Norsklæreren. 20-25.
 • Show author(s) 2000. Eit diplom frå Voss dagsett 18. august 1447. Gamalt frå Voss. 119-136.
Feature article
 • Show author(s) 2011. Forenkling av historia. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. Etter terroren - ordtydingar. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. Ein bytur i Bergen 1350? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. Difor treng vi litteraturhuset. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2002. Talemålet på Askøy og det nynorske skriftmålet. Askøyværingen. s. 16.
 • Show author(s) 2002. Kalfardialekten forsvinn, penbergensk lever. Bergens Tidende. s. 25.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2013. Dansk skriftspråkspåverknad ov norske gardsnavn. 13 pages.
 • Show author(s) 2008. Etterord. Fem norrøne foprnaldersoger - Frå Suderøyane til Syria, Arabia, og Indialand. 2 pages.
 • Show author(s) 1998. Personnamn og stadnamn i Ervingen (1855) : namneval og skriftnormering. 13 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) 2018. Nordisk namnforskning 2017. Litteraturkrönika. Norge. Namn och bygd. 145-150.
 • Show author(s) 2005. Nytt frå Norsk namnelag. Nytt om namn. 5-6.

More information in national current research information system (CRIStin)