Home
Gunnstein Akselberg's picture

Gunnstein Akselberg

Emeritus, Nordic (Scandinavian) linguistics
Academic article
 • Show author(s) (2013). Vossamålet - korleis står det til i dag? Gamalt frå Voss. 9-38.
 • Show author(s) (2012). Socioonomastics – a critical approach. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 107-118.
 • Show author(s) (2011). Talespråket – tvangstrøye eller kvardagstrøye? Litt om talespråkleg entropi. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 34-39.
 • Show author(s) (2009). How to optimalise relations between Library,Administration and Teaching Staff? Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. 7-11.
 • Show author(s) (2009). Er det fruktbart å applisera termen standardspråk på norske talemålstilhøve? NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 67-78.
 • Show author(s) (2008). Talemålsvariasjon, identitet og talespråkleg medvit. Målbryting. 5-6.
 • Show author(s) (2008). "Kor pent bergensk snakkar du?" Ei gransking av sjølrapporterte språkdata til avisa Bergens Tidende si heimeside, bt.no. Målbryting. 149-166.
 • Show author(s) (2006). Sosiolingvistisk språkbruksnivå og normforestillingsnivå. Målbryting. 5-6.
 • Show author(s) (2006). Kor lenge var stadir-namna produktive? Gardsnamnkategori, kategorikronologi og namneendring illustrert med namneskiftet Hvitheimd > Dúkstadir. Norna-rapporter. 19-38.
 • Show author(s) (2006). Horisontalistar versus vertikalistar. Om ulike tolkingar av talespråklege endringsprosessar i Noreg. Målbryting. 133-150.
 • Show author(s) (2005). test. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS).
 • Show author(s) (2005). Den nordiske namnerenessansen - renessansenamn versus andre tradisjonsnamn. Om tilhøvet mellom eit onomastisk normidealnivå og eit namnebruksnivå. Skriftserien. Høgskolen i Agder. 99-122.
 • Show author(s) (2002). [Nordisk namnforskning.] Norge. Namn och bygd. 146-153.
 • Show author(s) (2002). Talespråkleg regionalisering i Noreg - Keisarens nye klede? Nordica Bergensia. 35-59.
 • Show author(s) (2002). Rejsen til Horsens 4. januar 2002. Språkdød eller språkvekst? Om språkleg pluralisme som normalsituasjon. Nordica Bergensia. 125-137.
 • Show author(s) (2002). Open eller trong nynorsknorm i den vidaregåande skulen? Praksis og haldningar til valfridomen i den nynorske skriftnorma hjå elevar som har nynorsk som hovudmål - jamført med elevar som har nynorsk som sidemål. Nordica Bergensia. 3-43.
 • Show author(s) (2002). Kvifor kjem ikkje engelsk språk til å overta i Noreg? Nokre merknader til myten om norsk språkdød og engelsk språkovertaking i Noreg. Nordica Bergensia. 109-123.
 • Show author(s) (2002). Kongefamilien, namneval og namnetradisjonar. Nytt om namn. 3-4.
 • Show author(s) (2002). Kinofilmar - namn og nemne. Nytt om namn. 4-5.
 • Show author(s) (2002). Gustav Indrebø: Norsk Målsoga. [Bokmelding.]. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 122.
 • Show author(s) (2002). Gransking av regionaltalemål i Noreg - Bakgrunn og særtrekk. Nordica Bergensia. 3-33.
 • Show author(s) (2002). Bergen - an international meeting place and a linguistic melting pot. Nordica Bergensia. 39-51.
 • Show author(s) (2000). Tolkingsmetodane til Oluf Rygh som mønster for norsk og nordisk gardsnamntolking. Eit faghistorisk og vitskapsteoretisk perspektiv. Nordica Bergensia. 201-221.
 • Show author(s) (2000). Onomastikk og teori. Teoridebatten i norsk og nordisk onomastikk i 1990-åra – sett i ljos av tidlegare onomastiske arbeid. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 27-44.
 • Show author(s) (2000). Norske doktorsgradsarbeid i namnegransking. Nytt om namn. 2-3.
 • Show author(s) (2000). Norsk namnegransking ved tusenårsskiftet. Nytt om namn. 4-5.
 • Show author(s) (2000). Norge [Namnekrønike for Noreg 1999]. Namn och bygd. 148-155.
 • Show author(s) (2000). Norge [Namnekrønike for Noreg 1999]. Namn och bygd. 148-155.
 • Show author(s) (2000). Kåre Flokenes: Stadnman i Askvoll. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 118 pages.
 • Show author(s) (2000). Ivar Aasen: Ordbog over det norske Folkesprog. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 117 pages.
 • Show author(s) (2000). Innleiing. Målbryting. 5-7.
 • Show author(s) (2000). Frå Indrebø til Kjærstad. Nordica Bergensia. 3-6.
 • Show author(s) (2000). Den nordiska namnforskningen. I går, i dag, i morgon. Handlingar från NORNA:s 25. symposium i Uppsala 7-9 februari 1997. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 121-122.
 • Show author(s) (1999). Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster. Nordica Bergensia. 63-75.
 • Show author(s) (1999). Nordisk namnforskning 1998. 2.5. Norge. Namn och bygd. 122-130.
 • Show author(s) (1998). Skulebarninnsamlinga av stadnamn i Rogaland i 1931 - gøymd og gløymd i 50 år. ?. 7-19.
 • Show author(s) (1997). Språkkontakt i gammalt koloniområde. Om ei gruppe av normanniske namn på -<I>tuit</I>. ?. 21-38.
 • Show author(s) (1997). Norsk namnegransking i dag. Fagleg utvikling eller status quo? 1997: Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Namneg ransking som studie- og undervisningsfag.. 11-40.
 • Show author(s) (1997). Endingsvokalar i talemålet i Tórshavn. Nordica Bergensia. 69-87.
 • Show author(s) (1996). Bunden og/eller ubunden form som normert skriftform i offisielle stadnamn. Heimen - Lokal og regional historie. 35-51.
Academic lecture
 • Show author(s) (2012). Talemålsutvikling i Odda og Tyssedal.
 • Show author(s) (2012). Stadnamn i Hordaland. Likskapar og skilnader.
 • Show author(s) (2012). Sosiale personnamnmønster i Noreg.
 • Show author(s) (2012). Ordforråd i et kontrastivt perspektiv.
 • Show author(s) (2012). Ludvig, Jeppe og Voss. Inspirasjon og førebilete.
 • Show author(s) (2012). Kulturhistorisk dansk-norsk bakgrunn for eit norsk nasjonalt skriftspråk.
 • Show author(s) (2012). Dansk skriftspråkpåverknad på norske gardsnamn.
 • Show author(s) (2012). Arkivsituasjonen. Norske namnearkiv.
 • Show author(s) (2011). Særtrekk ved gardsnamn i ein norsk kystkommune. Døme frå Fjell kommune vest for Bergen.
 • Show author(s) (2011). Socioonomastics – definition, scope, characteristics and funtion.
 • Show author(s) (2011). Research processes and research education. How can academic libraries contribute?
 • Show author(s) (2011). Norsk ordtilfang i dansk. Om norvagismar i nydansk fram til 1950 sett i eit nabospråkperspektiv med vekt på forståing og frekvens.
 • Show author(s) (2011). Industritalemål i Noreg. Sauda, Odda, Tyssedal og Årdal.
 • Show author(s) (2011). Forskingsfeltet urban names. Avgrensing og utfordringar.
 • Show author(s) (2011). Er norsk språk truga? Ytre og indre trugsmål?
 • Show author(s) (2011). Den sisiolingvistiske stoda ved UiB hausten 2011.Dugnadsgruppe i norsk sosiolingvistikk: Kvar står vi og kvar går vi?
 • Show author(s) (2003). Årsmøteforedraget: Språkendring og språkleg variasjon er naudsynt for identiteten vår og ein levande kultur. - Vert språket statisk, døyr identiteten og kulturen.
 • Show author(s) (2003). Større kommunar - språkleg einsretting?
 • Show author(s) (2003). Regional Dialects in Norway - Facts or Fictions?
 • Show author(s) (2003). Redsla for teoretiske og metodiske diskusjonar i sosiolingvistikken.
 • Show author(s) (2003). Names composed in -stadir in Shetland and Western Norway. Continuity or discontinuity?
 • Show author(s) (2003). Landskap og stadnamn med vekt på gardsnamn.
 • Show author(s) (2003). Frå kvalitetsreform til studiereform. Om endringar av termar og termbruk.
 • Show author(s) (2003). Frå Uttrågata via Vadet til Øvre Storehagen.
 • Show author(s) (2003). Bedre gjennomføring og mindre frafall - erfaringer fra HF-fakultetet ved Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2003). Administrative inndelingar i Hordaland sett i ljos av Indrebøs studiar av den gamle fylkesskipnaden.
 • Show author(s) (2002). Utviklinga av vossemålet ved årtusen-skiftet. -Ei gransking av språkhaldningar og språkbruk hjå ungdomar på Voss 2001-2002.
 • Show author(s) (2002). Torp-namn i Aust-Noreg med hovudvekt på namn i Østfold fylke.
 • Show author(s) (2002). The structure of the onomasticon and name classification.
 • Show author(s) (2002). Operasjonalisering av Bourdieu sin kultursosiologi for gransking av eit norsk lokalmiljø. Om sosiolingvistiske tilhøve på Voss.
 • Show author(s) (2002). Open eller trong nynorsknorm i den vidaregåande skulen? Praksis og haldning til valfridomen i den nynorske skriftnorma hjå elevar som har nynorsk som hovudmål. Kristiansand normering.
 • Show author(s) (2000). Stadnamn og kristning på Voss.
 • Show author(s) (2000). Kva teori(ar) treng norsk namnegransking?
 • Show author(s) (2000). Færøysk språk sett i sosiolingvistisk perspektiv.
 • Show author(s) (2000). Dialektutviklinga på Vestlandet.
 • Show author(s) (2000). Det kristne onomastikonet - utvikling, samansetjing og struktur. Om kristningsprosessen i mellomalderen og stadnamn på Voss.
Book review
 • Show author(s) (2011). Bjørkum og Bygd. Hordaland - avisen.
 • Show author(s) (2009). Silvio Brendler: Nomematik. Identitätstheoretische Grundlagen der Namenforschung (inbesondere der Namengescichte, Namenlexikographie, Namengeographie, Namenstatistik und Namentheorie). 448 s. Hamburg: Baar-Verlag 2008. ISBN 978-3-935536-54-7. Namn och bygd. 175-178.
 • Show author(s) (2008). Bokmelding. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 123-124.
 • Show author(s) (2003). Nordisk namnforskning 2002: Litteraturkrönika: Norge. Namn och bygd. 120-127.
 • Show author(s) (2001). Nordisk namnforskning 2000: Litteraturkrönika: Norge. ?. 127-136.
 • Show author(s) (2000). Nordisk namnforskning 1999. 2. Litteraturkrönika, 2.5 Norge. Namn och bygd. 148-155.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2017). Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. NORNA-förlaget.
 • Show author(s) (2016). Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2011). Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag.
 • Show author(s) (2010). Jakob Sande 2010. Sande på diktarveg. Jakob Sande-selskapet.
 • Show author(s) (2007). Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2006). Holberg og essayet. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2012). Vossabygdi og 17. mai – Ei bygd i skjeringspunktet mellom det lokale, nasjonale og internasjonale. Gamalt frå Voss. 232-242.
 • Show author(s) (2006). Norsk namnegransking i medgang og motgang. Nytt om namn. 4-5.
 • Show author(s) (2006). Kva slags namnegransking treng vi? Nytt om namn. 3-3.
 • Show author(s) (2003). Torp-namn i Østfold fylke. Ei tilnærming med vekt på geografisk distribusjon, jordtype og landskapstype. Nordiske torpnavne. Rapport fra Nornas 31 symposium i Jaruplund 25.-28.4.2002. 11-46.
 • Show author(s) (2003). Symposiet Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Ei oppsummering. Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14-16 september 2001. 227-238.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Vasekaggje. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Vasabrok. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Vabbakadl. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Tølù. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Tòdna. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Snèka. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Slamp. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Skjøytaslaus. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Mednha. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Lyrja. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Klure. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Klaka/klakjen. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Jolasnikkar. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Idl/idla. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Grùst'n. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Bùrla. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Bùdla. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Byridl. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Balen. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2003). Ord or vossamålet: Aurkjend. Hordaland, Voss.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Òndùr. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Yvegoven. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Vøla (2). Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Vøla (1). Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Viaotta. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Vandivla. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Ubjaodle. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Tyl. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Tveridl. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Taska. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Taoe. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Spyt. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Sponagjerd. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Snùggjen og snùrten. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Snyrten. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Slya. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Slask. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Sjùga. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Sjodna. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Pryssidl. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Mjødn. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Kollfòta. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Jestùr. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Hedna. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Handivle. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Grebba (2). Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Grebba (1). Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Gaolausù. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Fasidl. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Dravle. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Bùdla. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Brok. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Bisk. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Aofaott. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Aobakle. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Ordet] Annigù. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Orda] Òldra og òldring. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Orda] Kvitl(e) og Kvetidl. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). [Orda] Gjaor og gjerkvelde. Hordaland.
 • Show author(s) (2002). Frå Glurvenut til Jerusalem. I: Ove Eide (red.) Dale: Jakob Sande-selskapet. Jacob Sande. 100-134.
 • Show author(s) (2001). Vert namnelova betre? Nytt om namn.
 • Show author(s) (2001). Skrivemåten av stadnamn. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Samarbeidsprosjekt innom namnegranskinga. Nytt om namn.
 • Show author(s) (2001). På Bømoen, men i Skulestadmoen? Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Nordisk namnforskning 2000. Norge. Namn och bygd. 127-136.
 • Show author(s) (2001). Namnetolking. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Voss. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Volli. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Tyrlingen. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Trylingen - eit problem. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Taulen. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Potten. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Palmafossen. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Nyre. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Kvitli. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Hommedal. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Hangur. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Gossland. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Gjernes. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Geitle. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Dyrvedalen. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Bulken. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Brislingabroki. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Bobrui. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Afdal. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namnet: Abenkrå. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namna: Tintro og Tintrabakken. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namna: Rastalii og Rastakleivi. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Namna: Gjelle og Tillung. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Meir om Abenkrå. Hordaland.
 • Show author(s) (2001). Grauo - eit løyndomsfullt namn. God Jol. Avisa Hordaland sitt jolehefte.
 • Show author(s) (2001). Feil om [namnet] Moldbakken og vegen til Strondi? Hordaland.
 • Show author(s) (2000). TEIN Talemålsendring i Noreg. Norsklæreren. 29-31.
 • Show author(s) (2000). Nordisk namnforskning 1999. Norge. Namn och bygd. 148-155.
 • Show author(s) (2000). Mellomnorske diplom – ein viktig sakprosasjanger. Norsklæreren. 20-25.
 • Show author(s) (2000). Eit diplom frå Voss dagsett 18. august 1447. Gamalt frå Voss. 119-136.
Feature article
 • Show author(s) (2011). Forenkling av historia. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Etter terroren - ordtydingar. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Ein bytur i Bergen 1350? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Difor treng vi litteraturhuset. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2002). Talemålet på Askøy og det nynorske skriftmålet. Askøyværingen. s. 16.
 • Show author(s) (2002). Kalfardialekten forsvinn, penbergensk lever. Bergens Tidende. s. 25.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2009). Talemålet i ei ulvetid. Vil dialektane døy eller overleva? foredrag påfellesmøte i Bergen den 6. november 2008. 27 pages.
 • Show author(s) (2009). Haldningar til talemålsnormering og talespråkleg praksis blant ei gruppe elevar og lærarar i den vidaregåande skulen. 12 pages.
 • Show author(s) (2007). Helge Sandøy - han som tek språket på alvor. 5 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2018). Nordisk namnforskning 2017. Litteraturkrönika. Norge. Namn och bygd. 145-150.
 • Show author(s) (2005). Nytt frå Norsk namnelag. Nytt om namn. 5-6.

More information in national current research information system (CRIStin)