Home
Hans-Tore Hansen's picture

Hans-Tore Hansen

Professor
 • E-mailHans-Tore.Hansen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 59+47 976 19 927
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

 

Welfare sociology, Social Security, Labour market, social stratification. 

 

Academic article
 • Show author(s) (2023). Social exclusion and the accumulation of problems with living conditions: New or traditional risk factors? A quantitative analysis based on the Norwegian living conditions surveys EU-SILC 2014, 2017 and 2020. Tidsskrift for samfunnsforskning. 206-229.
 • Show author(s) (2023). Feelings of being socially excluded: A matter of education, labour market situation, income, deprivation, or other things? International Journal of Social Welfare. 202-219.
 • Show author(s) (2022). Early retirement from the labour market among immigrants and natives: A register-based study of Norway. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. 75-95.
 • Show author(s) (2020). Are low-skilled young people increasingly useless, and are men the losers among them? Journal of Education and Work. 392-409.
 • Show author(s) (2018). Work and welfare-state trajectories in Norway over two decades: Has the goal of getting more people into work been achieved? International Journal of Social Welfare. 1-14.
 • Show author(s) (2018). Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences. Social Policy & Administration. 67-90.
 • Show author(s) (2015). His, her, or their divorce? Marital dissolution and sickness absence in Norway. Journal of Marriage and Family. 461-479.
 • Show author(s) (2014). Sickness absence among immigrants in Norway: Does occupational disparity matter? European Sociological Review. 1-12.
 • Show author(s) (2012). Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift. 203-224.
 • Show author(s) (2011). Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? :. Nordiske organisasjonsstudier. 55-80.
 • Show author(s) (2011). General Practitioner characteristics and sickness absence – A register based study of 348,054 vocationally active Norwegians. European Journal of General Practice. 210-216.
 • Show author(s) (2011). Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors: The Hordaland Health Study Cohort. BMC Public Health.
 • Show author(s) (2010). Sickness absence among immigrants in Norway, 1992-2003. Acta Sociologica. 35-52.
 • Show author(s) (2010). Sickness Absence among Immigrants in Norway, 1992-2003. Acta Sociologica. 35-52.
 • Show author(s) (2010). Klasseforskjeller i sykefravær i Norge : en sammenligning av ulike klasseskjemaer. Sosiologisk Tidsskrift. 355-377.
 • Show author(s) (2009). The Dynamics of Social Assistance Recipiency: Empirical Evidence from Norway. European Sociological Review. 215-231.
 • Show author(s) (2009). NAV på rett vei? en surveybasert brukerundersøkelse. Tidsskrift for velferdsforskning. 207-227.
 • Show author(s) (2009). Brukererfaringer med NAV: NAV på rett vei? En surveybasert brukerundersøkelse. Tidsskrift for velferdsforskning. 207-227.
 • Show author(s) (2008). Social Class and Sickness Absence in Norway. Acta Sociologica. 309-327.
 • Show author(s) (2006). Poverty among households with children: a comparative study of Norway and Germany. International Journal of Social Welfare. 269-279.
 • Show author(s) (2005). Unemployment and marital dissolution - A panel data study of Norway. European Sociological Review. 135-148.
 • Show author(s) (2005). Arbeidslediges tilfredshet med Aetat. Tidsskrift for velferdsforskning. 160-178.
 • Show author(s) (2005). Arbeidskontorenes kontakt med næringslivet. Tidsskrift for velferdsforskning. 34-46.
 • Show author(s) (2003). Fra servicehierarki til servicearena? Trygdefunksjonærers oppfølging av sykmeldte. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Show author(s) (2003). Fra servicehierarki til serivicearena? Trygdefunksjonærers oppfølging av sykmeldte. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Show author(s) (2001). Using time-series analyses to detect the health effects of medical care reforms: a Norwegian example. Social Science and Medicine. 1037-1043.
 • Show author(s) (2001). Detecting the Health Effects of Medical Care Reforms: A Norwegian Example. Social Science and Medicine.
 • Show author(s) (1999). The ecological effect of unemployment on the incidence of very low birthweight in Norway and Sweden. Journal of Health and Social Behavior. 422-428.
 • Show author(s) (1999). The ecological effect of unemployment on the incidence of very low birthweight in Norway and Sweden. Journal of Health and Social Behavior. 422-428.
 • Show author(s) (1999). The Ecological Effect of Unemployment on the Incident of Very Low Birthweight in Norway and Sweden. Journal of Health and Social Behavior. 422-428.
 • Show author(s) (1998). Betydningen av individuelle valg i trygdekarrierer.Teoretiske og metodiske problemer. Tidsskrift for velferdsforskning.
Report
 • Show author(s) (2014). Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. 5. 5. .
 • Show author(s) (2009). Bidrar etableringen av lokale NAV-kontorer til bedre tilbakemeldinger fra brukerne? .
 • Show author(s) (2004). Poverty among households with children : a comparative study of lone parents and couples with children in Norway and Germany. .
 • Show author(s) (2004). Poverty among Households with Children: A Comparative Study of Lone Parents and Couples with Children in Norway and Germany. 7-2004. 7-2004. .
 • Show author(s) (2003). Langtidsledighet: et bruker- og etatsperspektiv. .
 • Show author(s) (2003). Gjengangere på sykepenger. .
 • Show author(s) (2003). Gjengangere på sykepenger. .
 • Show author(s) (2002). Langtidsledighet Et bruker- og etatsperspektiv. .
 • Show author(s) (1999). Kunnskapsstatus for den nordiske trygdeforskningen på 1990-tallet. .
 • Show author(s) (1999). Kunnskapsstatus for den nordiske trygdeforskningen på 1990- tallet. .
 • Show author(s) (1996). Sammenhengen mellom sykepenger, attføring og uførepensjon. .
 • Show author(s) (1996). Hvem er på attføring og hva blir gjort? .
 • Show author(s) (1993). Klientkarrierer i trygdesystemet. .
 • Show author(s) (1992). Langtidsarbeidsløshet : årsaker, konsekvenser og mestring. .
 • Show author(s) (1991). Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av attføring. .
Lecture
 • Show author(s) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
 • Show author(s) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Are Low-Skill Young People Increasingly Useless, and Are Boys the Losers Among Them?
 • Show author(s) (2018). Gender and change among early school leavers: a multi-cohort study of life course patterns in Norway.
 • Show author(s) (2018). Gender and change among early school leavers: a multi-cohort study of life course patterns in Norway.
 • Show author(s) (2014). Welfare encounters and web-technlogy in street level bureaucracy.
 • Show author(s) (2013). Service use and complaint behaviour in complex organizations: An analysis of the Norwegian Labour and Welfare administration.
 • Show author(s) (2013). Nav - med brukeren i sentrum? - En presentasjon.
 • Show author(s) (2011). NAV og brukerne.
 • Show author(s) (2011). Hvordan går det med brukernes vurdering (tilfredshet) med NAV?
 • Show author(s) (2010). Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter.
 • Show author(s) (2010). GP affiliation and sickness absence: a register-based analysis including 185785 men and 162269 women in two Norwegian cities.
 • Show author(s) (2009). sosiologisk perpsektiv på sykefraværet.
 • Show author(s) (2009). Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter.
 • Show author(s) (2009). Hvordan går det brukernes tilfredshet med NAV?
 • Show author(s) (2008). NAV - Brukertilfredshet.
 • Show author(s) (2008). Bidrar lokale NAV kontorer til å forbedre brukernes situasjon?
 • Show author(s) (2007). Sykefravær blant innvandrere i Norge.
 • Show author(s) (2007). Sickness Absence among Immigrants in Norway.
 • Show author(s) (2005). The dynamics of social assistance: Empirical evidence from Norway.
 • Show author(s) (2003). Sickness absence and disability retirment � what is the problem and what are the solutions?
 • Show author(s) (2003). Health Care reform-Norway.
 • Show author(s) (1998). Ulikhet i risiko for trygd.
 • Show author(s) (1998). Om sammenhengen mellom arbeidsledighet og arbeidsuførhet.
 • Show author(s) (1994). Trygde- og velferdsforskningen ved Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning.
 • Show author(s) (1992). Klientkarrierer i trygdesystemet.
 • Show author(s) (1992). Eksempler på bruk av KIRUT-databasen.
 • Show author(s) (1991). Klientstrømmer i trygdesystemet.
 • Show author(s) (1991). Forløpsanalyse brukt i et eksempel fra Postverket. Paralleller til analyser av trygdesystemet.
Editorial
 • Show author(s) (2018). Velferdsstatens normative spørsmål. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5-7.
Book review
 • Show author(s) (2009). Arbeid, sykdom og moral. Om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb av Johans Sandvin (red.). Sosiologisk Tidsskrift. 189-192.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2013). Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2007). Kjønnsforskjeller i sykefraværet -betydningen av familie- og arbeidsforhold.
 • Show author(s) (2007). Bistand og journalistikk: En sammenligning av Tv-aksjonen Reddd Barna 2003 og Tv-aksjonen Hjerterom 2004 med utgangspunkt i kritisk diskursanalyse.
 • Show author(s) (2005). Narkoforebyggende tiltak i skolen.
 • Show author(s) (2004). Godal, Kristine Fjone: Consequences of deregulation and organisational restructuring on job content and occupational health in the Norwegian electric energy sector.
 • Show author(s) (1990). Karriereforløp i et internt arbeidsmarked : en forløpsanalyse av Postverket.
Masters thesis
 • Show author(s) (2011). Førtidspensjon og innvandrere.
 • Show author(s) (2010). "-Folk er i bunn og grunn sliten..." En kvalitativ studie av sykefraværet i kommunale barnehager i Bergen kommune.
 • Show author(s) (2009). Tidligpensjonering. Uførepensjonering og pensjonering med AFP før fylte 67 år blant eldre arbeidstakere mellom 50 - 66 år.
 • Show author(s) (2008). Tre offentlige kontor i et bygg - NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen.
 • Show author(s) (2008). NAV-reformen fra bakkebyråkratens ståsted. En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og erfaringer med NAV-reformen.
 • Show author(s) (2008). Klasse-og kjønnsskilnader i sjukefråvær En kvantitativ analyse av samanhengen mellom sosial klasse, kjønn og langtidssjukefråvær.
 • Show author(s) (2008). Klasse-og kjønnsskilnadar i sjukefråvær Ei kvantitativ analyse av samanhengen mellom sosial klasse, kjønn og langtidssjukefråvær.
 • Show author(s) (2008). En kvalitativ analyse av en kirketjeners hverdag.
 • Show author(s) (2007). Women who cross borders-black magic? A Critical Discourse Analysis of the Norwegian newspaper coverage of Nigerian women in prostitution in Norway.
 • Show author(s) (2007). Likestilling i familien?
 • Show author(s) (2007). Fra attføring til arbeid? En kvantitativ analyse av yrkesrettede attføringsforløp basert på data fra Forløpsdatabasen-Trygd.
 • Show author(s) (2007). Arbeidsledige og selvforståelse - en narrativ framstilling.
 • Show author(s) (2006). Livsløp eller kumulative ulemper? En analyse av utfall av sosialhjepsmottak i 1996.
 • Show author(s) (2006). Klasseforskjeller i sykefraværet "En kvantitativ analyse av sammenhengen mellom langtidsfravær og sosial klasse basert på EGP klasseskjemaet".
 • Show author(s) (2005). Midlertidig ansatte - mindre jobbsikkerhet og selvbestemmelse? En sosiologisk analyse av Levekårsundersøkelsen 2003.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2020). Myter om frafallsungdom og kjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Feature article
 • Show author(s) (2017). Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer? Magasinet Velferd. 36-37.
 • Show author(s) (2013). Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen. Sosial Trygd. 22-24.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1997). Trygd - en midlertidig bro, eller en vei ut av arbeidsmarkedet?
Interview
 • Show author(s) (2010). Flere brukere føler seg som en kasteball.
 • Show author(s) (2009). Fire av ti er misfornøyde Nav-brukerne klager mest på lang ventetid og at de ikke får snakke uforstyrret med saksbehandlerne. Bare seks av ti er fornøyde.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Fattigdom. 28 pages.
 • Show author(s) (2018). Myten om velferdsstaten . 23 pages.
 • Show author(s) (2017). Klagegapet, isfjellet og stiene. 21 pages.
 • Show author(s) (2013). Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. 20 pages.
 • Show author(s) (2013). Brukererfaringer med NAV : Kontakt og tilfredshet. 23 pages.
 • Show author(s) (2013). Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer? 1814 pages.
 • Show author(s) (2003). Disability pension and sosicial security in Norway. 41 pages.
 • Show author(s) (2002). The case of Norway.
 • Show author(s) (2001). Sykmeldt, friskmeldt ...? 18 pages.
 • Show author(s) (1999). Trygdesystemets langsiktige virkninger. 25 pages.
Poster
 • Show author(s) (2007). Sickness Absence among Immigrants.
Academic literature review
 • Show author(s) (2021). Et viktig og spennende blikk på kommunale velferdstjenester. Fontene forskning. 94-94.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

https://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/default?la=no&inst=305 

 

Selected publications (since 1997)

 

 

·     (1997). Trygd- en midlertidig bro, eller en vei ut av arbeidsmarkedet? Thesis, dr.philos. Bergen. 

·     (1998) ”Betydningen av individuelle valg i trygdekarrierer. Teoretiske og metodiske problemer.” Tidsskrift for Velferdsforskning, 1 (4): 213-226.

·     (1999). “The ecological effect of unemployment on the incidence of very low birthweight in Norway and Sweden.”Journal of health and social behavior, 40 (4): 422-428. (With RCatalano and T. Hartig).

·     (2001). “Detecting the Health Effects of Medical Care Reforms: A Norwegian Example.” Social Science & Medicine, Vol. 53, 1037-1043. (With R. Catalano).

·     (2001). “Sykmeldt, friskmeldt, …?” I Ann-Helen Bay, Bjørn Hvinden og Charlotte Koren (red.) Virker velferdsstaten?Kristiansand, Høyskoleforlaget. (With S.Å Dahl).

·     (2002). “The case of Norway” I Christopher Prinz (red.):European Disability Pension Policies. European disability pension policies: 11 country trends 1970-2002 London. Ashgate. (With S.ÅDahl).

·     (2003). “Fra servicehierarki til serivicearena? Trygdefunksjonærers oppfølging av sykmeldte” Tidsskrift for Velferdsforskning, 6 (4): 217-232. (With M. Kvalvåg ).

·    (2005) ”Arbeidskontorenes kontakt med næringslivet.” VelferdVol. 8 nr. 1. (With G. Rusten).

·    (2005) ”Arbeidslediges tilfredshet med Aetat.” Tidsskrift for Velferdsforskning Vol 8 nr. 3 (2005).

·    (2005) ”Unemployment and Marital Dissolution: A Panel data Study of Norway.” European Sociological Review 21: 135-148.

·    (2006) ”Poverty Among Household with Children: a Comparative Study of Norway and Germany.”InternationalJournal of Social Welfare 11: 1-11. (With A.H. Strand, O. Jürgens and W.Voges).

·     (2008) Social Class and sickness absence in Norway. Acta Sociologica, Vol. 51, No. 4, 309-327.  (With T. Ingebrigtsen).

·     (2009) ” The dynamics of Social Assistance Recipiency: Empirical Evidence from Norway.” European Sociological Review25 (2) : 215-231.

·     (2009) ” Brukererfaringer med NAV: NAV på rett vei? En surveybasert brukerundersøkelse. Tidsskrift for velferdsforskning2009 ;Volum 12.(3) s. 207-227

·     (2009) ” Klasseforskjeller i sykefravær i Norge : en sammenligning av ulike klasseskjemaer. Sosiologisk Tidsskrift2010 ;Volum 18.(4) s. 355-377. (With A.M Steinsland).

·     (2009) “Sickness Absence among Immigrants in Norway, 1992-2003.” Acta Sociologica Volum 53.(1) s. 35-52. (With S.Å. Dahl and K.M. Olsen)

·     (2011) “General Practitioner characteristics and sickness absence – A register based study of 348,054 vocationally active Norwegians. European Journal of General Practice Volum 17.(4) s. 210-216. (With L.D. Winde and S. Gjesdal).  

·     (2011) “Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors: The Hordaland Health Study Cohort. BMC Public Health Volum 11. (With I. Haukenes, A.  Mykletun, A. K. Knudsen, J.G. Mæland.  

·     (2011) “Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? . Nordiske organisasjonsstudier Volum 13.(3) s. 55-80 (With D. A. Christensen and J.

·     (2012) Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift Volum 20.(3) s. 203-224. (With K. Lundberg and L. Syltevik).

·     (2013) ·     (2009) ” Sickness Absence Among Immigrants in Norway: Does Occupational Disparity Matter?.” European Sociological Review 25 (2) : 215-231. (With T. H. Holmås, M. K. Islam and G. Naz).

 

 

 

 

 

 

 

dr.philos 1997 (University of Bergen)

Professor in Sociology since 2004 (University of Bergen)