Home
Helge Sandøy's picture

Helge Sandøy

Emeritus, Nordic (Scandinavian) linguistics
 • E-mailhelge.sandoy@uib.no
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Fjordnamna. Årbok / Romsdalsmuseet. 8-27.
 • Show author(s) (2020). Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I). NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 93-131.
 • Show author(s) (2019). Romsdalsk - eit produkt av kontaktar. Årbok / Romsdalsmuseet. 54-83.
 • Show author(s) (2017). Norsk Ordbok – nasjonalverket i mål. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 35-66.
 • Show author(s) (2010). Introduction. The linguistic consequences of globalization: the Nordic laboratory. International Journal of the Sociology of Language. 1-8.
 • Show author(s) (2010). English influence on the spoken language – with a special focus on its social. semantic and functional conditioning. International Journal of the Sociology of Language. 43-58.
 • Show author(s) (2010). Conclusion. Globalization and language in the Nordic countries: conditions and consequences. International Journal of the Sociology of Language. 151-160.
 • Show author(s) (2010). Andmæli við doktorsvörn Ara Páls Kristinssonar. Íslenskt mál og almenn málfræði.
 • Show author(s) (2009). Standardtalemål? Ja, men...! Ein definisjon og ei drøfting av begrepet. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 27-48.
 • Show author(s) (2007). Experiences from Nordic research collaboration in linguistics. Nordlyd. 25-33.
 • Show author(s) (2005). Presset mot språka i Norden. Språk i Norden. 177-196.
 • Show author(s) (2005). Normering som kamp om symbol- og premissmakt. Frå norsk normeringshistorie. Språk i Norden. 61-80.
 • Show author(s) (2004). [Review of] Michael Barnes, Faroese Language Studies. NOWELE. North-Western European Language Evolution. 121-131.
 • Show author(s) (2003). Sociolinguistic Bibliography 2001. Norway. MANGLER.
 • Show author(s) (2003). Dialektvariasjonen i Österbotten. Ei drøfting av Barbro Wiiks doktoravhandling. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 75-88.
 • Show author(s) (2002). Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2000. Fareoe Islands, Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 206,239-243.
 • Show author(s) (2002). Nordiske språkoppfatningar. Nordica Bergensia. 53-67.
 • Show author(s) (2001). Bibliographie 1999. Norwegen. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 201-206.
 • Show author(s) (2000). Vitnemål frå ein dativbrukar. Lennart Elmevik (red.): Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000.. 231-239.
 • Show author(s) (2000). Utviklingslinjer i moderne norske dialektar. Folkmålsstudier. 345-384.
 • Show author(s) (1996). Språkleg norm og språkleg fridom i norske etermedia. Årsberetning 1994-1995 Selskabet for Nordisk Filologi. 33-39.
 • Show author(s) (1995). The nature of. Phonologica 1992. 10.
 • Show author(s) (1995). Sociolinguistic patterns in Bergen. International Journal of the Sociology of Language. 15.
 • Show author(s) (1995). Rettskrivingsarkitekturen. Norsk språkråds skrifter. 8.
 • Show author(s) (1995). Norsk ordforråd - ressurs eller hindring. Korleis bør nynorsken sjå ut?. 4.
 • Show author(s) (1995). Norrike var namnet. Bergens Tidende. 20-20.
 • Show author(s) (1995). Neset på Åndal? Årbok / Romsdalsmuseet. 9.
 • Show author(s) (1995). Kva er opphavet åt landsnamnet? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1995). Faget 'nordisk' både i og utafor Norden. Erfaringar frå eit Erasmus-nettverk. Nordiskt språksamarbete inom de högre utbildingarna.. 4.
 • Show author(s) (1994). Tradisjon og brot i nynorsk ordtilfang. Språklig Samling. 10-16.
 • Show author(s) (1994). Stavilsisberandi n #/i føroyskum. Málting. 12-19.
 • Show author(s) (1994). Namnet Bjørnsund. Nordvesten. 3.
 • Show author(s) (1994). Kognitiv fonologi. Nordica Bergensia. 3-25.
 • Show author(s) (1993). Nynorsk ordforråd - ressurs eller hindring? Språklig Samling. 18-21.
 • Show author(s) (1993). Kjønnet på ord - eit problem? Språklig Samling. 20-21.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Dialektendringar dei siste 200 åra. .
 • Show author(s) (2020). Frå genitiv til eigedomsuttrykk.
 • Show author(s) (2018). Strategiar i normeringa av importord – kort historikk.
 • Show author(s) (2018). Prosjektet Moderne importord i språka i Norden.
 • Show author(s) (2018). Kommunaldepartemang mot dialektkart. Eigentleg: Tankar om språkkontakt.
 • Show author(s) (2018). Det norske talesamfunnet gjennom 200 år.
 • Show author(s) (2017). Societal variation – correlating with type of society?
 • Show author(s) (2016). Språkendringar kan vi ikkje forstå på intuisjonen.
 • Show author(s) (2016). Korfor ei ny norsk språkhistorie? Ny kunnskap og nye perspektiv.
 • Show author(s) (2016). Endringar i talemålet Nye granskingsmetodar – og nokre norske resultat.
 • Show author(s) (2015). What's the opposite of Denmark?
 • Show author(s) (2015). Når folket uttalar seg.
 • Show author(s) (2014). Ytre og indre forklaringsfaktorar.
 • Show author(s) (2014). Verbal guise tests: The Norwegian experiences and ideas.
 • Show author(s) (2014). Språkholdningar på Vestlandet og i Norge. Refleksjonar over resultata frå ein masketest.
 • Show author(s) (2014). Oppfatningar av dialekt på 1700-talet i Norge.
 • Show author(s) (2014). Krav til systematiske tolkingar til språkendring. Historisk sosiolingvistikk.
 • Show author(s) (2013). Types of communities and dialect change in Norway.
 • Show author(s) (2013). Sources of dialect change. A comparison of changes in eight Norwegian communities.
 • Show author(s) (2013). Som, einkvan og nokon i nordiske talemål Kva hjelper NDK oss med?
 • Show author(s) (2013). Norsk talemål etter Aasen.
 • Show author(s) (2013). Ad hoc. Er det godt nok?
 • Show author(s) (2012). Forestillingar om dialektar og språkendring.
 • Show author(s) (2010). The interaction of linguistic structure and speech community.
 • Show author(s) (2010). Norsk språkideologi gjennom 500 år (og litt lenger!) Eller: Når og korleis oppstår 'norsk'?
 • Show author(s) (2010). Nordvestlandsk etter reformasjonen.
 • Show author(s) (2010). Language attitudes in Norway. Subconscious attitudes - a driving force?
 • Show author(s) (2010). Language attitudes in Norway. Subconscious attitudes - a driving force?
 • Show author(s) (2010). Frå tre dialektar til tre språk. Språkleg og ideologisk.
 • Show author(s) (2010). Engelsk påverknad på språkbruken i Norden.
 • Show author(s) (2010). Dialektendringprosessar i moderne norsk.
 • Show author(s) (2010). Dativen i vekst og fall. - Og meir enn relikt.
 • Show author(s) (2010). Dativ frå gammalnorsk til romsdalsk.
 • Show author(s) (2009). To språkhistoriske spørs.
 • Show author(s) (2009). Norsk språkhistorie. Nyskriving.
 • Show author(s) (2009). Ei sosiolingvistisk drøfting av begrepet standardtalemål.
 • Show author(s) (2009). Attitudes to standarlanguage and dialects in Norway.
 • Show author(s) (2009). Andmælaræða við vörn Ara Páls Kristinssonar [Opposisjon ved disputas].
 • Show author(s) (2008). Sørvis og snøbrett, eller service og snowboard? Korleis kan innrette oss språkleg under globaliseringa?
 • Show author(s) (2008). Standardtalemål?
 • Show author(s) (2008). Sociolinguistic insights from the Nordic language communities.
 • Show author(s) (2008). Sju nordiske språkkulturar. Korleis? Og korfor?
 • Show author(s) (2008). Linguistic relationships between Icelandic, Faroese and Norwegian after the Viking age.
 • Show author(s) (2008). Foreign influence on Faroese language after World War II.
 • Show author(s) (2008). Faroese in a sociolinguistic typology: Bilingualism and other issues.
 • Show author(s) (2008). Endeleg vår vi vete det.
 • Show author(s) (2008). Dialect Change Processes.
 • Show author(s) (2008). A comparative overview of Faroese morphology and historical phonology.
 • Show author(s) (2007). Vi vil ha både i pose og sekk! Språkpolitikk ved universiteta.
 • Show author(s) (2007). Språkinnstillingane frå Universitetet i Bergen og frå utvalet under UHR.
 • Show author(s) (2007). Quantifying linguistic changes. Experiments from Norwegian language history.
 • Show author(s) (2006). Ytre og indre krefter i endringane i norske dialektar.
 • Show author(s) (2006). Språknormering i Norge.
 • Show author(s) (2006). Possible relationship between variables at different linguistic levels, phonetics, morphology, syntax. A Norwegian perspective.
 • Show author(s) (2006). Norden som forskingslaboratorium. Resultat frå prosjektet Moderne importord i språka i Norden.
 • Show author(s) (2006). Kvantifisering og typologisering av språkendring og samfunn.
 • Show author(s) (2004). Normering som kamp om symbol- og premissmakt. Frå norsk normeringshistorie.
 • Show author(s) (2003). Types of society and language change in the Nordic countries.
 • Show author(s) (2003). Types of Society and Language Change. The Nordic Laboratory.
 • Show author(s) (2002). The adaptation of loan words in spoken Norwegian.
 • Show author(s) (2002). Ordforrådet i nynorsk.
 • Show author(s) (2002). Den norske normeringssirkelen.
 • Show author(s) (2001). Nordiske språkholdningar.
 • Show author(s) (2001). Korleis kan vi sannsynleggjere språkkontakt i vestnordisk språkhistorie?
 • Show author(s) (2001). Gamle og nye kasus.
 • Show author(s) (2000). · "Språkutviklinga - forflating?".
 • Show author(s) (2000). Moderne importord i dei nordiske språk. Språkbruk og språkrøkt.
 • Show author(s) (2000). "Synsmåtar på forholdet mellom skrift og tale.".
 • Show author(s) (2000). "Romsdalsdialekten. Kva veg tek han?".
 • Show author(s) (2000). "Færøysk i vestnordisk språkhistorie.".
 • Show author(s) (1994). Utan kontakt og endring?
 • Show author(s) (1991). Kva skjer med norsk talemål i dag. (Side 224-242 i konferanserapport: Proceedings of the Ninth Biennial Conference of the Brittish Association of Scandinavian Studies held at the University of East Anglia, 8-11 April 1991, utgitt av University of East Anglia.
 • Show author(s) (1990). Opning av konferansen. I konferanserapporten: Språkideologi og språkplanlegging i Noreg, redigert av Sandøy, Helge et al. ISBN 82-90500 -12-2, utgitt i 1991 ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1990). Faroese - a Minority Language or a National Language? (I konferanserapporten: Minority Languages - The Scandinavian Experience, utgitt på Novus, Oslo.).
Book review
 • Show author(s) (2017). [Melding av] Anne-Marie Ivars, Dialekter och småstadsspråk. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 240-248.
 • Show author(s) (2016). Svahn, Margareta/Nilsson, Jenny (2014): Dialektutjämning i Västsverige [Dialect levelling in Western Sweden]. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 237-242.
 • Show author(s) (2012). Språken i Sverige. Temaredaktörer: Östen Dahl & Lars-Erik Edlund. Stockholm 2010. 176 s. Inb., ill., stort format, + cd. (Sveriges nationalatlas.). Svenska landsmål och svenskt folkliv. 234-239.
 • Show author(s) (2012). Solheim, Randi (2010): Sosial smeltedigel – språklege legeringar. Om talemålsutviklinga i industrisamfunnet Høyanger. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 189-192.
 • Show author(s) (2006). Stabeisen bak bokmålet. Dag og Tid. 20-20.
 • Show author(s) (2003). [Melding av] Martin Skjekkeland: Tysk-danske lånord i nynorsk og i bygdemåla. Om ein frisk debatt - og om ei gransking av ordtilfanget i to bygdemål. MANGLER.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2016). Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2015). Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2012). Ole-Jørgen Johannessen: Norrøne og navnefaglige studier. Festskrift til 70-årsdagen. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2011). Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2008). Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2007). Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2007). Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2006). Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2004). "Det främmande" i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. Nova Science Publishers.
 • Show author(s) (2003). Nordisk dialektologi. MANGLER.
 • Show author(s) (2003). Med 'bil' i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utalandske ord. MANGLER.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2019). Da Aasen skulle gjere landsmålet forståeleg. Språkprat. 5 pages.
 • Show author(s) (2005). Importerte ord i 1905. Språknytt. 26-29.
 • Show author(s) (2004). Norsk skrivemåte av importord. (2. utg.). Norsk språkråds skrifter.
 • Show author(s) (2004). Holmar og skjer på og kring Bjørnsund. Nordvesten. 3-11.
 • Show author(s) (2003). Nynorsken står støtt. MANGLER.
 • Show author(s) (2003). Morsmål. Språknytt. 2-2.
 • Show author(s) (2002). Norsk tale i to generasjonar. Språknytt. 10-13.
 • Show author(s) (2002). Lovfest at "undervisningsspråket er til vanleg norsk"! Språknytt. leiar,omsl.
 • Show author(s) (2002). Førestellingar om språket. Språknytt. leiar,omsl.
 • Show author(s) (2001). Skal me reise utpå Onen, Vardå eller Riksfjorda? Romsdals Budstikke..
 • Show author(s) (2001). Skal du te Sekk?». Romsdals Budstikke..
 • Show author(s) (2001). Norsk til engelsk først som sist. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2001). Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Språknytt. 2.
 • Show author(s) (2001). Galderskjera. Romsdals Budstikke..
 • Show author(s) (2001). Fotspor i romsdalsdialekten. Romsdals Budstikke..
 • Show author(s) (2001). Den nye teljemåten – ein sosiolingvistisk sensasjon!». Språknytt. 19-21.
 • Show author(s) (2000). Norske avløysarord. Språknytt. 1-5.
 • Show author(s) (1996). Å skrive lånorda på norsk. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1992). Nynorsk med sideformer. Erna Osland: Daniella D: Søte drops og skarpe knivar. (Vedlegg). 4.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Romsdalsk – like gjerne eit eige språk eller ein svensk dialekt? Romsdals Budstikke.. 36-36.
 • Show author(s) (2012). Bryt bokmålsdominansen - Kristin Halvorsen tek feil - nynorsken kan ikkje styrkast gjennom pedagogiske tiltak. Klassekampen. 16-16.
 • Show author(s) (2009). Utan samnorsk: språklig avpolitisering. Dag og Tid. 25-25.
 • Show author(s) (2004). Å røre ved bokstavane. Dagbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (1997). Valfridomen i nynorsk. Dag og Tid. 29-29.
 • Show author(s) (1992). Puslespelet norsk. Språknytt. 10-12.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2009). Standardspråk - kultur og ukultur. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). Sju nordiske språkkulturar. Korleis? Og korfor? 20 pages.
 • Show author(s) (2009). Nynorsk ordforråd – resurs eller hindring? 5 pages.
 • Show author(s) (2009). Namn og dialekt på Bjørnsund. 16 pages.
 • Show author(s) (2009). Moderne importord i språka i Norden (MIN). Ei orientering. 10 pages.
 • Show author(s) (2009). Language cultures in the Nordic countries. 19 pages.
 • Show author(s) (2009). Forskjellar i likskapane? Om importord i skandinavisk. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). Bibliography 2007. Faroe Islands. 1 pages.
 • Show author(s) (2008). Tilpasning af importord i det færøske skriftsprog. 8 pages.
 • Show author(s) (2008). På talemålsgrunn eller etter læreboknormalen? 16 pages.
 • Show author(s) (2008). Norske syntaktiske "avvik" i norsk. 12 pages.
 • Show author(s) (2008). Faroese (Färingisch, Färöisch, Färisch). 11 pages.
 • Show author(s) (2007). Tilpassing av importord i færøysk talemål. 20 pages.
 • Show author(s) (2007). Kvantifisering og typologisering av språkendring og samfunn. 16 pages.
 • Show author(s) (2007). Avisspråket i Norden – ei jamføring. 29 pages.
 • Show author(s) (2007). Avisspråk og importord. 16 pages.
 • Show author(s) (2006). Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. 12 pages.
 • Show author(s) (2005). The typological development of the Nordic langugages. 20 pages.
 • Show author(s) (2005). Bjarne Ulvestad. Minneord. 4 pages.
 • Show author(s) (2003). Språkendringar med eller utan kontakt i Vest-Norden?
 • Show author(s) (2003). Purisme i færøysk.
 • Show author(s) (2003). Moderne importord i Norden.
 • Show author(s) (2003). Den norske normeringssirkelen.
 • Show author(s) (2003). Bil, språk og brukskunst - innleiing.
 • Show author(s) (2003). 9. Skriftvariasjon 10. Språkendring 11. Kontakt og spreiing. 81 pages.
 • Show author(s) (1993). Hordamåla. 4 pages.
 • Show author(s) (1992). Vikingtid og høgmellomalder (omlag 800-1350). (Kap. 5).
 • Show author(s) (1992). Seinmellomalderen (1350-1536). (Kap.6).
 • Show author(s) (1992). Indefinite pronouns in Faroese. 8 pages.
 • Show author(s) (1992). Dei nordiske grandemåla. (Kap.13).
 • Show author(s) (1991). Dialekten i Romsdal. 6 pages.
Abstract
 • Show author(s) (2010). Bibliography 2008. Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 287-287.
Academic literature review
 • Show author(s) (2022). Anmeldelse av Dansk Sproghistorie 5. Dansk i samspil. Nydanske Sprogstudier. 102-121.
 • Show author(s) (2019). Höskuldur Thráinsson, Caroline Heycock, Hjalmar P. Petersen & Zakaris Svabo Hansen, (eds.), Syntactic Variation in Insular Scandinavian. Amsterdam: John Benjamins, 2017. v + 343 pp. NOWELE. North-Western European Language Evolution. 99-115.
 • Show author(s) (2014). Bibliography 2012 Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 267-267.
 • Show author(s) (2013). [Melding av] Lehecka, Tomas: Interrelaterade lexikala egenskaper. Engelska adjektivimporter i en svensk tidningskorpus (2012). Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning. 243-249.
 • Show author(s) (2013). Bibliography 2011. Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 259-260.
 • Show author(s) (2012). Bibliography 2010. Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 247-247.
 • Show author(s) (2004). Bibliography 2002 The Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 217.
 • Show author(s) (2004). Bibliography 2002 Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 238-242.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2016). Reiser du ‘te’ Elnesvågen? Romsdals Budstikke.. 42-42.
 • Show author(s) (2016). Maleremma, Malefeta osv. Romsdals Budstikke.. 40-40.
 • Show author(s) (2016). Landskapet i språket. Romsdals Budstikke.. 44-44.
 • Show author(s) (2016). Kor fort forandrar dialekten seg? Romsdals Budstikke.. 40-40.
 • Show author(s) (2016). Kommunereformer – og dialektforandring. Romsdals Budstikke.. 42-42.
 • Show author(s) (2016). I. Romsdals Budstikke.. 34-34.
 • Show author(s) (2016). Gjert, men ikkje Karl. Romsdals Budstikke.. 46-46.
 • Show author(s) (2016). Definisjonsmakt. Romsdals Budstikke.. 40-40.
Chapter
 • Show author(s) (2013). Perspektiv på norsk talemålsforsking siste 100 åra. 79-108. In:
  • Show author(s) (2013). Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. Swedish Science Press.

More information in national current research information system (CRIStin)