Home
Henriette Sinding Aasen's picture

Henriette Sinding Aasen

Professor
 • E-mailHenriette.Aasen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 85+47 924 50 607
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Professor Henriette Sinding Aasen, Faculty of Law, UiB, is a well-established researcher in the field of health and human rights, including access to healthcare services for vulnerable groups, patient rights, and the relationship between welfare state regulations and social citizenship. She has extensive experience in leading and collaborating in interdisciplinary research projects (VAM, Constitution Program, NORGLOBAL).

Aasen is currently leading an interdisciplinary pilot project in Pretoria, South Africa, concerning experiences of both young women and clinic staff regarding sexual and reproductive health services. One of the insights so far is that violations of women´s dignity and basic patient rights (confidentiality and respectful treatment) have negative implications for effective service delivery and health outcomes. Despite a different social context, immigrant women in Norway may also experience dignity violations and barriers in service provision, with negative impact on their rights and utilisation of services.

Jus 276-2-A Economic, social and cultural Rights

Jus 250-2-A Velferdsrett

Jus 250-2-C Health and human rights in the welfare state

Academic article
 • 2019. Realizing women's right to maternal health: A study of awareness of rights and utilization of maternal health services among reproductive age women in two rural districts in Tanzania. PLOS ONE.
 • 2016. Prioriteringsveiledere som styringsveiledere i skjæringspunktet mellom rett og medisin. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 19-31.
 • 2015. Right to Hospital Care and Prioritisation from a Law and Politics Perspective - The Experiences of Norway and Denmark. European Journal of Social Security (EJSS). 409-435.
 • 2012. Velferd og menneskerettigheter: "Ulovlig opphold" som grunnlag for å avskjære helse- og sosialhjelp? Tidsskrift for velferdsforskning. 93-108.
 • 2011. Huleboer-dommen og bruk av tvang i sykehjem: Rt. 2010 s. 612 :. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 50-68.
 • 2010. Recent developments in Nordic health law. European Journal of Health Law. 279-294.
 • 2009. Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet etiske og juridiske utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1175-1181.
 • 2008. Barns rett til selvbestemmelse og medbestemmelse i beslutninger om helsehjelp. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4-27.
 • 2006. Ytringsfrihet i islam. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 131-147.
 • 2006. Innledning: Helse og menneskerettigheter: internasjonale og nasjonale utfordringer. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 271-273.
 • 2006. Demens, samtykkekompetanse og rett til selvbestemmelse: Utfordringer ved behandling og forskning. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 362-371.
 • 2004. The Sami People and the Right of Self-Determination: Developments in International and Norwegian Law. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.
 • 2004. Samtykke og medisinsk forskning - behov for mer nyanserte regler? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2144-2146.
 • 1999. Menneskerettighetene mellom idealer og realiteter: Om universalisme, kulturrealisme og pluralisme i menneskerettighetstenkningen. Kritisk juss. 5-20.
 • 1999. Dødsdommen mot Öcalan og det kurdiske folks skjebne. Kritisk juss. 103-106.
Report
 • 2001. Biobanker : Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale. 19/2001. 19/2001. .
Lecture
 • 2013. Human Rights and Gender Equality: the UN System/CEDAW.
 • 2013. HIV/AIDS, Human Rights and the Role of AFSA.
 • 2013. "Introduction", Juridification and Social Citizenship in the Welfare State.
Popular scientific lecture
 • 2018. Litigating health rights – what happened with the mega-judgments?
 • 2013. Kvinners rett til liv og helse.
 • 2004. "Persia, Iran og Den islamske republikk".
 • 2002. Jakten på det normale: Hvordan kan jussen sikre menneskeverdet?
Academic lecture
 • 2017. Right to hospital care and prioritisation from a law and politics perspective – experiences from Norway and Denmark.
 • 2015. Right to hospital Care and Prioritization from a Law and Politics Perspective - Experiences from Norway and Denmark.
 • 2015. Rett til helsehjelp og prioritering: Perspektiver på rettslig regulering.
 • 2015. Prioriteringsveiledere som styringsverktøy i skjæringspunktet mellom rett og medisin.
 • 2013. The Protocol to the African Charter on Human and People's Rights of Women in Africa as a tool to address reproductive health and HIV.
 • 2013. Constitution, Democracy and Social Rights: A Current Debate in Norway.
 • 2013. An International Perspective on the Right to Health.
 • 2012. Barns rett til medbestemmelse.
 • 2012. "The Norwegien Constitution and Social Rights".
 • 2012. "Maternal mortality and women's right to health: Added value of CEDAW?".
 • 2012. "Helse som velferdsgode og menneskerettighet: om rettsligjøring og statlig ansvar".
 • 2012. "Grunnloven og de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene".
 • 2012. "Grunnlov, velferdsstat og medborgerskap".
 • 2012. "Fra rettsstat til velferdsstat:Om grunnlovsbeskyttelse av velferdsgoder".
 • 2012. "De lange linjer: Grunnloven og utviklingen mot velferdsstaten".
 • 2009. Ytringsfriheten og dens nære slektninger - Om ytringsfrihet og gjensidig avhengighet mellom "negative" og "positive" menneskerettigheter.
 • 2009. Ytringsfriheten og dens nære slektninger.
 • 2009. Vulnerable patients and patient rights.
 • 2009. Legal pluralism and human rights of women: Some challenges.
 • 2009. Health in a human rights perspective.
 • 2008. Biobank Law i Norway - Critical Reflections.
 • 2008. "Kjønnslemlestelse i et rettighetsperspektiv".
 • 2007. The Norwegian Welfare State: Basic Principles and Right.
 • 2007. Shirin Ebadi: Om Islam, demokrati og menneskerettigheter.
 • 2007. Rights of women in Islamic law - challenges in teory and interpretation.
 • 2007. Ny formålsparagraf i et menneskerettslig perspektiv.
 • 2007. Menneskerettigheter i helse- og sosialtjenesten.
 • 2007. Incest og taushetsplikt.
 • 2007. Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives.
 • 2007. Formål for framtida - et menneskerettslig perspektiv.
 • 2007. Biobank Law in Norway - Critical Reflections.
 • 2007. Barnet som pasient og beslutningstaker.
 • 2006. Rights of Muslim women and the relationship between international human rights and Islamic law.
 • 2006. Retten til helsehjelp fra et samisk perspektiv: Med fokus på det psykiske helsevern.
 • 2006. Overview over medical law activities in Norway.
 • 2006. Hvordan bør en ny formålsparagraf for grunnskolen formuleres?
 • 2006. Autonomi- og verdighet i helse- og sosialtjenesten.
 • 2004. Ytringsfrihet og demokrati i Iran.
 • 2004. Women, equality and rationality in Islam: Islamic law from the perspective of Iranian women.
 • 2004. Universal and Islamic Conception of Human Rights: Human Equality as the Common Ground.
 • 2004. Krav til deltakernes autonomi og gyldige samtykke.
 • 2004. Helse som menneskerettighet - internasjonale og nasjonale perspektiver.
 • 2003. Kort presentasjon: Hensyn og krav ved regulering av medisinsk forskning.
 • 2003. "The Sami People and Self-determination".
 • 2003. "Self-determination for indigenous peoples: With a special focus om the Saami people".
 • 2003. "Kvinners rettsstilling i de moderne rettsstater".
 • 2003. "Den samiske brukeren i fokus": "Den samiske pasienten og retten til selvbestemmelse".
 • 2002. Utviklingen av de moderne rettsstater, med blikk på rettsstillingen for kvinner og urfolk.
 • 2002. Symposium: Native values, self-determination, and collective rights: First nations perspectives. The Sami people in Norway.
 • 2002. Symposium: Human dignity in the Muslim world: Human rights and dignity in Iran.
 • 2002. Retten til å dø og plikten til å hjelpe: Behandlingsnekting, hjelpeplikt og bruk av tvang ved øyeblikkelig hjelp.
 • 2002. Pasientens selvbestemmelsesrett - teori og praktiske implikasjoner.
 • 2002. "Islam, Human Rights and the Islamic Republic of Iran" basert på bidrag i bok "Democracy, Human Rights and Islam in modern Iran".
 • 2001. Kim Dae-jung, koreansk gjenforening og menneskerettigheter.
 • 2001. Den norske velferdsstat, pasientrettigheter og selvbestemmelse.
Other product
 • 2005. Om selvbestemmelse og integritetsvern ved medisinsk og helsefaglig forskning: Behov for nye regler?
 • 2005. Om selvbestemmelse og integritetsvern med medisinsk og helsefaglig forskning: Behov for nye regler?
Editorial
 • 2016. Introduksjon. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 1-5.
Book review
 • 2007. Bokomtale av Vigdis Vevstad: "Utvikling av et felles europeisk asylsystem. Jus og politikk", Universitetsforlaget, Oslo 2006. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 858-869.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2020. Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk.
 • 2018. Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget.
 • 2018. Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk.
 • 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing.
 • 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget.
 • 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press.
 • 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia.
Academic monograph
 • 2008. Menneskerettslige aspekter knyttet til kjønnslemlestelse og helseundersøkelser. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5/2008, UiO.
 • 2000. Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling.
Non-fiction book
 • 2001. Democracy, Human Rights and Peace in Korea: Psycological, Political and Cultural Perspectives. Kyoyook-kwahak-sa Publishing Company.
Popular scientific article
 • 2015. Menneskelig biologisk materiale. Forskningsetisk Bibliotek. 2 pages.
Feature article
 • 2018. Valdtektsdebatten må opp av skyttergravene. Agenda Magasin.
 • 2013. Din stemme teller. Bergens Tidende.
 • 2012. Grunnlova og menneskerettane. Bergens Tidende. 30-30.
 • 2010. Etter New Page. Bergens Tidende.
 • 2007. Kjønnslemlesting: Bruk lovverket. Bergens Tidende.
 • 2004. Pasienten i fokus. Bergens Tidende. 29-29.
 • 2003. Fortidens krenkelser fortsetter. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • 1998. Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. -.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Fra lov til rett - om realisering av retten til abort i Norge og Sør-Afrika. 21 pages.
 • 2019. Om retten til å motsette seg øyeblikkelig helsehjelp i livets sluttfase. 16 pages.
 • 2019. Når mangler et „samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud. 26 pages.
 • 2018. Forsvarlig eldreomsorg? Et kritisk blikk på dom avsagt av Oslo tingrett. 30 pages.
 • 2018. De juridiske rammene. 26 pages.
 • 2016. Retten til sykehustjenester i Norge og Danmark: Komparative betraktninger om rett, politikk og faglig skjønn. 20 pages.
 • 2016. Menneskerettigheter og grunnlovsbestemmelser. 20 pages.
 • 2016. Barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard. 21 pages.
 • 2014. Undocumented migrants`access to health care services in Europe : tensions between international human rights, national law and professional ethics. 21 pages.
 • 2014. Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver. 11 pages.
 • 2014. Juridification and social citizenship: international law, democracy and professional discretion. 23 pages.
 • 2014. Introduction. 20 pages.
 • 2014. Grunnloven og retten til utdanning. 15 pages.
 • 2014. Grunnloven og retten til arbeid. 10 pages.
 • 2014. Grunnloven og de sosiale rettighetene. 16 pages.
 • 2014. Fra rettsstat til velferdsstat: Grunnloven og den moderne samfunnskontrakten. 15 pages.
 • 2013. Prioritering av helsetjenester og retten til nødvendig helsehjelp: noen tanker om rett og politikk. 14 pages.
 • 2013. Maternal mortality and women's right to health. 29 pages.
 • 2013. Fra liberal rettsstat til sosial velferdsstat: Om grunnlovsbeskyttelse av velferdsgoder. 11 pages.
 • 2012. The Right to Health Protection for the Elderly: Key Elemenths and State Obligations. 27 pages.
 • 2012. Health and Human Rights in the European Context. 3 pages.
 • 2012. Female genital mutilation: a brief description and its prevalence in Norway. 15 pages.
 • 2012. Female Genitial Mutilation and the Rights to Privacy: a Double-edged Sword. 15 pages.
 • 2012. Children and the Right to Health Protection. 21 pages.
 • 2012. Barns rett til helsetjenester. 17 pages.
 • 2010. Kjønnslemlestelse : Norges menneskerettslige forpliktelser. 19 pages.
 • 2009. Introduction. 9 pages.
 • 2009. Dignity and human rights in the modern welfare state. 16 pages.
 • 2009. Conclusions and challenges. 4 pages.
 • 2009. Autonomy, human dignity and treatment of individuals with cognitive impairment. 23 pages.
 • 2003. Preface. 5 pages.
 • 2003. Chapter 7: Universal and Islamic Conception of Human Rights and Justice. 64 pages.
 • 2003. Chapter 6: Rights of Woman and Childres in Iran. 39 pages.
 • 2003. Chapter 5: Islamic Conception of Justice, Law, and Human Rights. 36 pages.
 • 2003. Chapter 1: Identity, Struggle, and Aspirations of the Iranian People. 26 pages.
 • 2003. Chapter 10: Democracy, Human Rights, and the Iranian Government. 42 pages.
 • 2002. Kravet om årsakssammenheng ved pasientskadeerstatning for informasjonssvikt. 14 pages.
 • 2001. The Process of Peace and Human Rights in the Korean Peninsula. 27 pages.
 • 1998. Da mor var mor og far var far: Noen betraktninger om forplantningsteknologi, verdivalg og juss. 28 pages.
Academic literature review
 • 2006. Svangerskapsomsorg - en menneskerett også for fattige kvinner. 291-300.
Introduction
 • 2018. Styring, prioritering og likebehandling – om bokens innhold. 12-29.
 • 2014. Fra rettsstat til velferdsstat: Oversikt over bokens tematikk. 13-15.
Chapter
 • 2013. Introduction. 1-25. In:
  • 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press.
 • 2013. Conclusions. 625-655. In:
  • 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press.

More information in national current research information system (CRIStin)

Education

Graduated from University of Oslo, Faculty of law (Cand jur), 1989
Doctor of law (Dr. juris), University of Bergen, Faculty of law, 1998

Employment history

Professor, University of Bergen, Faculty of law, 2006-
Postdoc, University of Bergen, Faculty of law, 2003-2005
Associate professor, University of Bergen, Faculty of law, 1998-2006
Research fellow, University of Bergen, Faculty of law, 1991-1998
Research fellow, University of Oslo, Institute of Women´s Law, 1989-90

Main areas of ongoing research and related activities

Research interests include a broad range of issues related to the welfare state, citizenship, human rights and democracy.

Coordinator of the University of Bergen interdisciplinary research program on Democracy and Rule of Law (2008-2012).

Leader of three interdisciplinary research projects, all funded by the Norwegian Research Council: The NORGLOBAL project (Norway-Tanzania) “Health promotion, dignity and human rights: improvement of maternal health” (2010-2013), examining human rights obligations related to maternal health in Tanzania; “Juridification and social citizenship in the Norwegian welfare state: towards a multidimensional analysis (2011-2014), which includes empirical and normative analysis of juridification processes as they play out in the Norwegian welfare state, and their implications for inclusion of vulnerable groups and their social citizenship; and “Constitution, welfare state and citizenship” (2011-2014), exploring the influence of the Norwegian Constitution on the notion of citizenship and the legal and political interplay between the Constitution and the development of the Norwegian welfare state. All projects have international partners.

Member of the interdisciplinary research project 'Should States Ratify Human Rights Conventions?' (2009-2010), headed by prof. Andreas Føllesdal and prof. Geir Ulfstein (Centre for Advanced Study, Oslo), resulting in the upcoming volume Women’s Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law (Hellum and Aasen eds., Cambridge University Press, 2013).
 

Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives

Autonomy and Coercion in Health- and Care Services  (Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten)

Sexual and Reproductive Health Rights (South Africa)