Home
Henrik Skar's picture

Henrik Skar

Associate Professor, head of The Tax Law Research Group at the faculty.
 • E-mailhenrik.skar@uib.no
 • Phone+47 55 58 94 17
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Likhetsvurderinger ved lovtolkning– forholdet til avveiningsmodellen og reelle hensyn. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 177-199.
 • Show author(s) (2023). Kravet til økonomisk karakter i skatte- og merverdiavgiftsretten – særlig om subjektive forhold og prøvingsintensitet. Skatterett. 87-109.
 • Show author(s) (2021). Vilkåret om tilknytning mellom fordel og arbeid, kapital eller virksomhet. Skatterett. 176-200.
 • Show author(s) (2021). Tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1). Skatterett. 3-40.
 • Show author(s) (2019). Omgåelse i aksjeselskapsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 269-306.
Report
 • Show author(s) (2016). NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten — Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten, vedlegg 1 (s. 122-151). .
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Konferanse i skatterett.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2017). Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Støtten til næringslivet. 27 pages.
 • Show author(s) (2019). Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting. 20 pages.
 • Show author(s) (2018). Branch Report Norway. 18 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2023). Skillet mellom flertydighet og vaghet i jussen. Lov og Rett. 672-682.

More information in national current research information system (CRIStin)

Henrik Skar, "Vilkåret om tilknytning mellom fordel og arbeid, kapital eller virksomhet", Skatterett, 2021, s. 176-200.

Henrik Skar, "Tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1)", Skatterett, 2021 s. 3-40. 

Henrik Skar, "Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting", Rett i vest: Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, Giertsen m.v (red.) (Bergen 2019) s. 477-496

Henrik Skar, "Omgåelse i aksjeselskapsretten", Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2019 s. 269-306.

Henrik Skar, "Branch Report Norway". I: IFA Cahier. Anti-avoidance measures of general nature and scope - GAAR and other rules, SDU 2018 s. 577-594.

Henrik Skar, Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker, Bergen 2017 (doktoravhandling).

Henrik Skar NOU 2016:5 Omgåelsesregel i skatteretten. Lovfesting av generell omgåelsesregel i skatteretten, vedlegg 1 s. 122-151.

Henrik Skar leads the project "Skatterettslige grunnbegreper i en ny tid" (Basic concepts of tax law in a new era) which is funded by The Norwegian Tax Administration and The University of Bergen. Several PhD students and postdocs are engaged in the project.  

Fields of competence 

Research groups