Home
Jørgen Aall's picture

Jørgen Aall

Professor
 • E-mailaall@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 69
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Straff og forholdsmessighet. Lov og Rett.
 • Show author(s) (2017). Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 3-6.
 • Show author(s) (2017). Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 3-6.
 • Show author(s) (2017). EMKs betydning etter grunnlovsrevisjonen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 407-432.
 • Show author(s) (2013). Prosessuelle garantier og forholdsmessighet i straffeprosessen. Jussens venner. 227-258.
 • Show author(s) (2011). Waiver of human rights : conclusions. Nordic Journal of Human Rights. 279-290.
 • Show author(s) (2011). Waiver of human rights : Waiver of substantive rights. Nordic Journal of Human Rights. 56-153.
 • Show author(s) (2011). Waiver of human rights : Waiver of procedural rights according to ECHR article 6. Nordic Journal of Human Rights. 206-278.
 • Show author(s) (2011). Waiver of Human Rights Setting the Scene (Part I/III). Nordic Journal of Human Rights. 300-370.
 • Show author(s) (2010). Noen betraktninger rundt avkall på retten til domstolsbehandling. Kritisk juss. 202-217.
 • Show author(s) (2010). Grunnlovsfesting av menneskerettane. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 327-374.
 • Show author(s) (2005). Bekjempelse av terrorisme og forsvar for rettsstaten - et britisk eksempel. Lov og Rett. 515-530.
 • Show author(s) (2003). Uskyldspresumsjonen etter frifinnende dom. Lov og Rett. 249-256.
 • Show author(s) (2002). Dobbeltstraff. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 76-92.
 • Show author(s) (2001). Metodiske utfordringer for menneskerettsforskeren. Mennesker og Rettigheter. 50-58.
 • Show author(s) (2001). EMK- og EØS-plenumsdommenes bidrag til avklaring av folkerettens stilling i norsk rett. Jussens venner. 73-88.
 • Show author(s) (2001). EMK- og EØS-plenumsdommenes bidrag til avklaring av folkerettens stilling i norsk rett. Jussens venner. 73-88.
 • Show author(s) (1988). Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2 pages.
 • Show author(s) (1988). Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 14 pages.
Report
 • Show author(s) (2012). Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • Show author(s) (1999). Forskning om menneskerettigheter i Norge. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2000). Metodiske utfordringer for den juridiske menneskerettighetsforskningen.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2014). Stortinget må ta ansvaret selv. Klassekampen.
 • Show author(s) (2014). Grunnloven og EMK. Lov og Rett. 507-509.
Academic monograph
 • Show author(s) (2022). Rettsstat og menneskerettigheter 1.
 • Show author(s) (2021). Rettsstat og menneskerettigheter 2.
 • Show author(s) (2018). Rettsstat og menneskerettigheter. En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • Show author(s) (2015). Rettsstat og menneskerettigheter.
 • Show author(s) (2011). Rettsstat og menneskerettigheter.
 • Show author(s) (2004). Rettsstat og menneskerettigheter: en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
Feature article
 • Show author(s) (2014). Halvgjort er ikke velgjort: Uten de to paragrafene Stortinget har utsatt å behandle, er vårens grunnlovsreform ufullstendig. Klassekampen.
 • Show author(s) (2003). Uhjemlet maktbruk er folkerettsstridig. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2003). Solo-løp fra USA er en lovløs handling. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1994). Rettergang og menneskerettigheter : den europeiske menneske- rettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Retten til avgjørelse ved et «tribunal» etter EMK.
 • Show author(s) (2021). § 98.
 • Show author(s) (2021). § 95. 12 pages.
 • Show author(s) (2020). Grunnlovens diskrimineringsforbud. 14 pages.
 • Show author(s) (2019). Rettferdig rettegang. 19 pages.
 • Show author(s) (2015). Uskyldspresumsjonen og beviskravet i straffesaker. 22 pages.
 • Show author(s) (2015). Forholdsmessighet som vilkår for inngrep i EMK-rettigheter. 34 pages.
 • Show author(s) (2014). Requirements concerning the independence of the judiciary according to the Norwegian Constitution and international law. 17 pages.
 • Show author(s) (2013). Domstolskontroll med forvaltningen - noen uviklingslinjer på området for menneskerettighetene. 13 pages.
 • Show author(s) (2012). Norske og internasjonale krav til domstolenes uavhengighet. 28 pages.
 • Show author(s) (2009). Folkeretten §§ 123-126 v/Jørgen Aall. 31 pages.
 • Show author(s) (2002). Høyesterett som prosessrettsskaper - særlig på området for utilbørlige bevis. 10 pages.
 • Show author(s) (2002). Avgjørelse av lovbundne rettigheter ved domstolene - særlig om uførepensjon i lys av Rt. 2001 s. 995. 8 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2008). L21.05.1999 nr. 30 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). . In:
  • Show author(s) (2008). Norsk Lovkommentar 2008.
 • Show author(s) (2008). Kommentaret til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettighetsloven) av 21. mai 199 nr. 30 Vedlegg 2. Den europeiske menneskerettskonvensjonen med protokoller (norsk oversettelse). 3115-3139. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om atyrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30. 3108-3114. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (Vedlegg 2 til menneskerettsloven). . In:
  • Show author(s) (2008). Norsk Lovkommentar 2008.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30. 3119-3148. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
Other
 • Show author(s) (2002). Internasjonale menneskerettigheter endrer norsk rett. 107-112.
Abstract
 • Show author(s) (2010). Oppdatering 2010 - L21.05.1999 nr. 30 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Norsk lovkommentar, Ajourføringshefte.
 • Show author(s) (2010). Oppdatering 2010 - Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (Vedlegg 2 til menneskerettsloven). Norsk lovkommentar, Ajourføringshefte.
Chapter
 • Show author(s) (2014). Folkeretten. 637-653. In:
  • Show author(s) (2014). Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)