Home
Jørgen Aall's picture

Jørgen Aall

Professor
 • E-mailAall@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 69
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2017. Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 3-6.
 • Show author(s) 2017. Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 3-6.
 • Show author(s) 2017. EMKs betydning etter grunnlovsrevisjonen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 407-432.
 • Show author(s) 2013. Prosessuelle garantier og forholdsmessighet i straffeprosessen. Jussens venner. 227-258.
 • Show author(s) 2011. Waiver of human rights : conclusions. Nordic Journal of Human Rights. 279-290.
 • Show author(s) 2011. Waiver of human rights : Waiver of substantive rights. Nordic Journal of Human Rights. 56-153.
 • Show author(s) 2011. Waiver of human rights : Waiver of procedural rights according to ECHR article 6. Nordic Journal of Human Rights. 206-278.
 • Show author(s) 2011. Waiver of Human Rights Setting the Scene (Part I/III). Nordic Journal of Human Rights. 300-370.
 • Show author(s) 2010. Noen betraktninger rundt avkall på retten til domstolsbehandling. Kritisk juss. 202-217.
 • Show author(s) 2010. Grunnlovsfesting av menneskerettane. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 327-374.
 • Show author(s) 2005. Bekjempelse av terrorisme og forsvar for rettsstaten - et britisk eksempel. Lov og Rett. 515-530.
 • Show author(s) 2003. Uskyldspresumsjonen etter frifinnende dom. Lov og Rett. 249-256.
 • Show author(s) 2002. Dobbeltstraff. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 76-92.
 • Show author(s) 2001. Metodiske utfordringer for menneskerettsforskeren. Mennesker og Rettigheter. 50-58.
 • Show author(s) 2001. EMK- og EØS-plenumsdommenes bidrag til avklaring av folkerettens stilling i norsk rett. Jussens venner. 73-88.
 • Show author(s) 2001. EMK- og EØS-plenumsdommenes bidrag til avklaring av folkerettens stilling i norsk rett. Jussens venner. 73-88.
 • Show author(s) 1988. Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2 pages.
 • Show author(s) 1988. Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 14 pages.
Report
 • Show author(s) 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • Show author(s) 1999. Forskning om menneskerettigheter i Norge. .
Academic lecture
 • Show author(s) 2000. Metodiske utfordringer for den juridiske menneskerettighetsforskningen.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2014. Stortinget må ta ansvaret selv. Klassekampen.
 • Show author(s) 2014. Grunnloven og EMK. Lov og Rett. 507-509.
Academic monograph
 • Show author(s) 2021. Rettsstat og menneskerettigheter 2.
 • Show author(s) 2018. Rettsstat og menneskerettigheter. En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • Show author(s) 2015. Rettsstat og menneskerettigheter.
 • Show author(s) 2011. Rettsstat og menneskerettigheter.
 • Show author(s) 2004. Rettsstat og menneskerettigheter: en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
Feature article
 • Show author(s) 2014. Halvgjort er ikke velgjort: Uten de to paragrafene Stortinget har utsatt å behandle, er vårens grunnlovsreform ufullstendig. Klassekampen.
 • Show author(s) 2003. Uhjemlet maktbruk er folkerettsstridig. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2003. Solo-løp fra USA er en lovløs handling. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 1994. Rettergang og menneskerettigheter : den europeiske menneske- rettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Grunnlovens diskrimineringsforbud. 14 pages.
 • Show author(s) 2019. Rettferdig rettegang. 19 pages.
 • Show author(s) 2015. Uskyldspresumsjonen og beviskravet i straffesaker. 22 pages.
 • Show author(s) 2015. Forholdsmessighet som vilkår for inngrep i EMK-rettigheter. 34 pages.
 • Show author(s) 2014. Requirements concerning the independence of the judiciary according to the Norwegian Constitution and international law. 17 pages.
 • Show author(s) 2013. Domstolskontroll med forvaltningen - noen uviklingslinjer på området for menneskerettighetene. 13 pages.
 • Show author(s) 2012. Norske og internasjonale krav til domstolenes uavhengighet. 28 pages.
 • Show author(s) 2009. Folkeretten §§ 123-126 v/Jørgen Aall. 31 pages.
 • Show author(s) 2002. Høyesterett som prosessrettsskaper - særlig på området for utilbørlige bevis. 10 pages.
 • Show author(s) 2002. Avgjørelse av lovbundne rettigheter ved domstolene - særlig om uførepensjon i lys av Rt. 2001 s. 995. 8 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) 2008. L21.05.1999 nr. 30 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). . In:
  • Show author(s) 2008. Norsk Lovkommentar 2008.
 • Show author(s) 2008. Kommentaret til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettighetsloven) av 21. mai 199 nr. 30 Vedlegg 2. Den europeiske menneskerettskonvensjonen med protokoller (norsk oversettelse). 3115-3139. In:
  • Show author(s) 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) 2008. Kommentarer til lov om atyrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30. 3108-3114. In:
  • Show author(s) 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) 2008. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (Vedlegg 2 til menneskerettsloven). . In:
  • Show author(s) 2008. Norsk Lovkommentar 2008.
 • Show author(s) 2005. Kommentar til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30. 3119-3148. In:
  • Show author(s) 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
Other
 • Show author(s) 2002. Internasjonale menneskerettigheter endrer norsk rett. 107-112.
Abstract
 • Show author(s) 2010. Oppdatering 2010 - L21.05.1999 nr. 30 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Norsk lovkommentar, Ajourføringshefte.
 • Show author(s) 2010. Oppdatering 2010 - Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (Vedlegg 2 til menneskerettsloven). Norsk lovkommentar, Ajourføringshefte.
Chapter
 • Show author(s) 2014. Folkeretten. 637-653. In:
  • Show author(s) 2014. Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)