Home
Jørn Jacobsen's picture

Jørn Jacobsen

Professor, Leader of the Faculty's Ph.D.-program
 • E-mailjorn.jacobsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 42+4795254918
 • Visitor Address
  Det juridiske fakultet, UiB
  Magnus Lagabøtes pl. 1
  5020 Bergen
  Room 
  657
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

In addition to being leader of the faculty’s Ph.d.-program, my main occupation are criminal law and legal theory. I teach at the course in criminal law for our fourth year-students. I have written several books and articles on the subject, see my list of publications. I am also founder and editor-in-chief of the online, open access Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice. Norwegian readers can follow my work on my blog Jacobsensstrafferett. My research in criminal law is closely related to my general interest in legal theory, where I take a strong interest in Kantian legal philosophy. I am also, together with Eirik Holmøyvik, leader of the faculty’s research group in the rule of law and legal theory.

Forthcoming 

- The IKV, its Norwegian National Branch, and a Formative Moment in Modern Norwegian Criminal Law, article

 

Books

- Power, Principle, and Progress: Kant and the Republican Philosophy of Nordic Criminal Law | Fagbokforlaget Open Access (Bergen, 2024)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, 3rd edition, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2023).

- Fra rettsgode til straff - Fem strafferettslige studier, Oslo: Karnov 2022, editor. 

- Legal Reform Research - Groundworks for Legal Scholarship, Oslo: Karnov 2022.

- Forbrytelser i utvalg - Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser, with Linda Gröning, Erling Johannes Husabø og Asbjørn Strandbakken (Bergen 2020)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, 2nd edition, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2019)

- Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform (Bergen 2019)

- Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra (Bergen 2017)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2016)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, Part I og II, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2015)

- Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation, editor with Linda Gröning (Stockholm, 2012).

- Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten (Bergen, 2009), 721 pages including bibliography.

- Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39, Fagbokforlaget (Bergen, 2004), 337 p. including bibliography and index.

- Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet (Bergen, 2004), 207 p. including bibliography and index.

 

Contributions to books

- "Barnekonvensjonen og valds- og seksualbrotsverka i straffelova 2005", in Ingun Fornes, Anna Nylund and Anneken K. Sperr (eds.), Barnekonvensjonen i norsk rett - Prinsipper og praksis, Oslo: Gyldendal 2023 pp.239-259.

- "Seksuell autonomi" som rettsgode for seksualstraffelovgjevinga, in Jørn Jacobsen, ed. Fra rettsgode til straff - Fem strafferettslige studier (red.), Karnov 2023 pp. 15-51.

- - "Rusreforma som reguleringsutfordring", in Berte-Elen Reinertsen Konow, Hans Fredrik Marthinussen and Knut Einar Skodvin (eds.), Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar - Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2023 pp. 633-649.

- Norsk strafferettstenking i bryting, in Geir Heivoll and Terje Emil Fredwall (eds), Straffens etikk, Oslo: Scandinavian Academic Press 2022 pp. 25-50.

- with Linda Gröning, Styrket lovskrav - bare i Høyesterett? Et kritisk perspektiv på utviklingen i straffelovgivningen, in Bergsjø et al, Med ære og samvittighet - Festskrift til Magnus Matningsdal, Gyldendal 2021, pp. 118-134.

- How Can Legal Doctrine be a Scientific Discipline? Methodological Groundworks for the Norwegian Criminal Law Doctrine in Shin Matsuzawa/Kimmo Nuotio (eds.), Methodology of Criminal Law Theory: Art, Politics or Science Nomos/Hart Publishing (2021) pp. 105-128.

- Grunnlova § 93, historisk kommentar, in Ola Mestad/Dag Michalsen (eds.), Grunnloven - historisk kommentarutgave 1814-2016 (Oslo, 2021) pp. 909-928.

- Grunnlova § 96, historisk kommentar, i Ola Mestad/Dag Michalsen (eds.), Grunnloven - historisk kommentarutgave 1814-2016 (Oslo, 2021) pp. 1000-1026.

- Om teori og praksis i strafferetten, in Knut Erik Sæther et al. (eds.), Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat - Festskrift til Tor-Aksel Busch (Oslo, 2019), pp. 365-378. 

- Law, Legal Science and Methodological Pluralism, in Johan Giertsen et al. (eds.), Rett i Vest - Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen (Bergen 2019), pp. 361 - 379.

- Når mangler et "samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud, in Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (eds.), Integritet og ære - Festskrift til Henry John Mæland (Oslo 2019) - med Henriette Sinding Aasen.

- Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv, in Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (eds.), Juridisk metode og tenkemåte (Oslo, 2019), pp. 527-561.

- Gjensyn med kriminalretten?, in Geir Heivoll & Sverre Flaatten, Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling (Oslo, 2017) pp. 284-325.

- Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving, in: Anne Marie Frøseth, Linda Gröning & Rasmus H. Wandall, Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis (Oslo, 2016) pp. 99-109.

- “Sløret forsett?” Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten, in: Frode Ulvund & Jørn Øyrehagen Sunde (eds.), Lovens Speil, Høgsterett 200 år (Bergen 2015), pp. 143-167.

- Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. in: Jan Fridthjof Bernt, Cathrine Holst & Steinar Stjernø (eds.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser (Oslo, 2015) s. 272-288.

-  ‘i selve Dybderne af den mennesklige Bevidsthed om Ret og Moral’: Straffelova av 1902 og den tyske skulestriden”, Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.): «Straff, lov, historie» - Historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (Oslo, 2013), pp. 44-85.

- Strafferett, forfatning og unntakstilstand, in Dag Michalsen: Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett (Oslo, 2013) pp. 260-278.

- Nye trendar i strafferettsvitskapen, in Asbjørn Kjønstad (ed): Nye trender i rettsvitenskapen. (Oslo, 2013), pp. 120-129.

- Rettsvitskapssosiologi - ei spire, in Karl Harald Søvig et al. (eds.): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år (Bergen, 2013) pp. 267-278.

- Introduction, in Linda Gröning & Jørn Jacobsen (ed.): Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation (Stockholm, 2012), pp. 9-19.

- Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen, in: Ulrika Andersson, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen (red.): Festskrift til Per Ole Träskman (Lund, 2011), pp. 247-258

- The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine, in: Thomas Elholm et.al. (red.): Liber amicarum et amicorum Karin Cornils – Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett (København, 2010), pp. 243-266;

- Strafferetten i en demokratisk rettsstat, in Jan Fridthjof Bernt & Synne Sæther Mæhle: Rett, samfunn og demokrati - Innledning til juss-studiet (Oslo, 2007), pp. 306-325.

 

Journal Articles

- with Erling Hjelmeng, Tina Søreide and Jon Petter Rui, Sanksjonsregimer for foretak, Tidsskrift for strafferett 21 (3) 2021 pp. 273-299.

- with Erling Hjelmeng, Skyldkravet i konkurranseretten - mot et objektivt ansvar for systemsvikt?, Tidsskrift for rettsvitenskap 1 (2021) pp. 3-45.

- Is the Last Laugh on Liszt? On the Development of the Norwegian System of Criminal Sanctions, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 132/1 2020, s. 223-249.

- with May-Len Skilbrei, Reforming the rape offence in Norwegian criminal law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice, 8 (2) 2020, pp. 78-94.

- wiith Moa Bladini, Introduction - Rape laws in the Nordic Countries – Definitions, Development and Discussions, Special Issue of Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 8 (2) 2020 pp. 1-4.

- Straffansvaret for å overlate pornografi til barn, Tidsskrift for strafferett 18 (2) 2018 pp. 102-130.

- The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, 6 (1) (2018), pp. 20-52, with Selma Taslaman

- Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet, Kritisk Juss 43 (3) (2017) pp. 118–144.

- Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015), Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2–4/2017 (Festskrift till Dan Frände) pp. 399–414

- Constitutions and Criminal Law Reform, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 5 (2017) pp. 18-36.

- An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 3 (2015) pp. 162-183, with Vilde Hallgren Sandvik.

- Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett (2015) pp. 428-446.

- Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 2 (2014) pp. 106-107, with Asbjørn Strandbakken and Annika Suominen

- Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2012), pp. 5-25

- Rett/sleg forståing: svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen, Tidsskrift for strafferett (2012) pp. 329-343

- Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2013) pp. 89-95

- Concepts of Criminal Law and Representative Reductions, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2012), pp. 46-64.

- Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik: Andenæs und die Folgen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, (2011), pp. 609-632.

- Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law, Retfærd, 2/129 (2010), pp. 3-32.

- Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar, Tidsskrift for Strafferett, No. 1 (2009), p. 43-75.

- Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad, Tidsskrift for strafferett, no. 4 (2004), pp. 394-438.

- Allmennprevensjon og straff, in The Yearbook of the Norwegian Academy of Science and Letters (Oslo, 2005), pp. 294-294-305, also printed in Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, No. 4 (2004), pp. 311-320.

- Om omgrepet ‘juridisk metode’ in Jussens Venner no. 6 (2003), pp. 360-375.

 

Book reviews

of Peter Garde, Stephan Hurwitz: Professor – Kriminalist – Ombudsmand, Aarhus Universitetsforlag, 2018, 674 s., Lov og Rett 59 (2) 2020, pp. 123–126.

- of Claes Lernestedt, Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi, Nordstedts juridik, Stockholm 2013. 523 s., Tidsskrift for rettsvitenskap (2016) s. 562-565.

- of Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence (2014) pp. 209-216.

- of Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst (Bergen, 2008) in Retfærd, No. 2/125 (2009), pp. 92-99.

- of Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten (Bergen, 2005), in Lov og Rett, No 1 (2008), pp. 48-54.

- of Ståle Eskeland, Strafferett, 2. utgave (Oslo, 2006), in Tidsskrift for strafferett, No. 4 (2006), pp. 347-358.

 

 

Academic article
 • Show author(s) (2022). Lovkommentar til straffeloven kapittel 25: Voldslovbrudd mv. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2021). Straffeloven kapittel 26: Seksualforbrytelsene. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2021). Straffeloven kapittel 25: Voldsforbrytelsene. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2021). Skyldkravet i konkurranseretten – mot et objektivt ansvar for systemsvikt? Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-45.
 • Show author(s) (2021). Sanksjonsregimer for foretak . Tidsskrift for strafferett. 273-299.
 • Show author(s) (2020). Reforming the rape offence in Norwegian criminal law . Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 78-94.
 • Show author(s) (2020). Is the Last Laugh on Liszt? On the Development of the Norwegian System of Criminal Sanctions. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 223-249.
 • Show author(s) (2020). Architectonics for Legal Reform Research: Some Preliminaries. Social Science Research Network (SSRN).
 • Show author(s) (2018). The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 20-52.
 • Show author(s) (2018). Straffansvaret for å overlate pornografi til barn: om straffelova § 317 første ledd alternativ c . Tidsskrift for strafferett. 102-130.
 • Show author(s) (2017). Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet. Kritisk juss. 118-144.
 • Show author(s) (2017). Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015). Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 399-414.
 • Show author(s) (2017). Constitutions and Criminal Law Reform. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 18-36.
 • Show author(s) (2015). Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett. 428-446.
 • Show author(s) (2015). An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 162-183.
 • Show author(s) (2012). Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 5-25.
 • Show author(s) (2012). Concepts of Criminal Law and Representative Reductions. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 46-64.
 • Show author(s) (2011). Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik - Andenæs und die Folgen. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 609-632.
 • Show author(s) (2010). Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 2-31.
 • Show author(s) (2009). Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar. Tidsskrift for strafferett. 43-75.
 • Show author(s) (2004). Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad. Tidsskrift for strafferett. 394-438.
 • Show author(s) (2004). Allmennprevensjon og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 311-320.
 • Show author(s) (2003). Om omgrepet "juridisk metode". Jussens venner. 360-375.
Report
 • Show author(s) (2012). Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
Lecture
 • Show author(s) (2018). Skyldprinsippets betydning for strafferettens begrunnelse og legitimitet.
 • Show author(s) (2018). Krav til eit godt straffebod.
 • Show author(s) (2018). Kan krenkeren krenkes?
 • Show author(s) (2018). Er den humane strafferettspleien truet av minstestraffer, normalstraffer og et stadig sterkere offerperspektiv?
 • Show author(s) (2017). Formidling av strafferettsvitskap.
 • Show author(s) (2015). Straffeloven av 20. mai 2005.
 • Show author(s) (2014). Tverrfaglighet i strafferettsvitenskapen: Visjoner og virkelighet.
 • Show author(s) (2014). Kommentar til Hans Petter Graver: Judges Against Justice (Springer Verlag 2014).
 • Show author(s) (2014). Grunnlova av 1814 og dei grunnleggande strafferettslege prinsippa.
 • Show author(s) (2014). Element frå den strafferettslege ansvarslæra.
 • Show author(s) (2013). The Norwegian Criminal Regulation of Trafficking.
 • Show author(s) (2013). Kriminalitet - fortid, notid, framtid.
 • Show author(s) (2013). En inkluderende strafferett.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2013). Skal ein alltid lyde lova?
 • Show author(s) (2012). Strafferettslege utfordringar i terrorens tidsalder.
 • Show author(s) (2009). The Concept of Crime.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). The Norwegian Criminal Regulation of Drugs.
 • Show author(s) (2019). Skyldkrav for foretak og ansatte - Et strafferettslig perspektiv.
 • Show author(s) (2019). Ler Liszt sist? Om utviklingstrekk i reaksjonslæra i norsk strafferett.
 • Show author(s) (2018). Introduction: Neoliberalism and Criminal Law.
 • Show author(s) (2017). Rettsdogmatikk mellom konstruktivisme og pragmatisme?
 • Show author(s) (2017). Legal dogmatics between constructivism and pragmatism?
 • Show author(s) (2016). Det allmänna rättsmedvetandet – ur ett straffrättsligt perspektiv.
 • Show author(s) (2016). Between f/acts and law.
 • Show author(s) (2015). New Trends in European Criminal Law.
 • Show author(s) (2015). Endringar i reguleringa av "rettsuvitenhet".
 • Show author(s) (2014). Høgsterett og den strafferettslige ansvarslæra.
 • Show author(s) (2014). Eit blikk utanfrå - Strafferett, bioteknologi og det ideologiske omdreiingspunktet.
 • Show author(s) (2013). Ultima Ratio and the Norwegian Criminal Regulation of Terrorism.
 • Show author(s) (2013). Efficiency in Norwegian Criminal Law.
 • Show author(s) (2013). Den tyske skulestriden og straffelova av 1902.
 • Show author(s) (2013). Bruk av rettssosiologi i rettsvitskaplege avhandlingar: Teoretiske - og (litt) praktiske - perspektiv.
 • Show author(s) (2012). The Norwegian Concept of Crime in Comparative Perspective.
 • Show author(s) (2012). Politisering av strafferetten.
 • Show author(s) (2012). Nye trendar i strafferettsvitskapen.
 • Show author(s) (2011). Forfatning og unntakstilstand: Perspektiv frå strafferetten.
 • Show author(s) (2011). Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære.
 • Show author(s) (2011). Concepts of Criminal Law and Representative Reductions.
 • Show author(s) (2010). Strafferett og modernitet: perspektiv på relasjonen mellom strafferettsvitskap og strafferettslovgjeving.
 • Show author(s) (2010). Searching History for a Future: The Concept of Crime.
 • Show author(s) (2010). Restorative Justice: Introduction.
 • Show author(s) (2010). Frå "lovkyndighet" til rettsvitskap - rettsvitskapen og dei vitskaplege argumentasjonsnormene.
 • Show author(s) (2009). Vitskapen i rettsvitskapen.
 • Show author(s) (2009). Skadefølgjeprinsippet som kriminaliseringsreiskap?
 • Show author(s) (2009). Kan det etableres en allmenn del for den internasjonale straffretten og i tilfelle hvordan?
 • Show author(s) (2009). Bruk av rettssosiologi i rettsvitenskapelige avhandlinger.
 • Show author(s) (2007). "Pre-aktiv strafferett".
 • Show author(s) (2005). Det strafferettslege legalitetsprinsippet - eit innspel i diskusjonen om den preaktive strafferetten.
 • Show author(s) (2004). "Diskusjon om allmennprevensjonen sin faktiske verknad status og kommentar".
Editorial
 • Show author(s) (2022). Kapittel 26. Seksuallovbrudd. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2022). Den framtidige retten. Lov og Rett. 485-486.
 • Show author(s) (2020). Introduction - Rape laws in the Nordic Countries – Definitions, Development and Discussions Special Issue of Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 1-4.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2015). Uheldig av statsadvokaten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2014). Tilsvar til Ljone. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2013). Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 89-95.
 • Show author(s) (2012). Rett/sleg forståing : svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen. Tidsskrift for strafferett. 329-343.
Book review
 • Show author(s) (2023). Review: Claes Lernestedt and Matt Matravers (eds.), The Criminal Law’s Person, Hart Publishing 2022. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 485-50.
 • Show author(s) (2020). Stephan Hurwitz: Professor - Kriminalist - Ombudsman . Lov og Rett. 123-125.
 • Show author(s) (2016). Claes Lernested: Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 562-565.
 • Show author(s) (2014). Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence. 209-216.
 • Show author(s) (2009). Bokmelding av Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst, Bergen 2008, 246 s. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 92-99.
 • Show author(s) (2008). Bokmelding av Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten, Bergen 2005. Lov og Rett. 48-54.
 • Show author(s) (2006). Anmeldelse av Ståle Eskeland bok: Strafferett , 2. utg. Cappelen akademisk, Oslo 2006. Tidsskrift for strafferett. 347-358.
 • Show author(s) (2004). Anmeldelse av Nils Christies bok "En passende mengde kriminalitet". Bergens Tidende. 31-31.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2023). Fra rettsgode til straff - fem strafferettslige studier. Karnov Group Norway AS.
 • Show author(s) (2012). Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship. Santérus Academic Press Sweden.
 • Show author(s) (2012). Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden.
Academic monograph
 • Show author(s) (2023). Frihet, forbrytelse og straff : en systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Show author(s) (2022). Legal Reform Research - Groundworks for Legal Scholarship.
 • Show author(s) (2020). Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. .
 • Show author(s) (2019). Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform.
 • Show author(s) (2019). Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Show author(s) (2017). Hagerup og den strafferettsvitskaplege ansvarslæra .
 • Show author(s) (2016). Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Show author(s) (2015). Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II.
 • Show author(s) (2009). Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten.
 • Show author(s) (2004). Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet.
 • Show author(s) (2004). Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Ti minutter med strafferettsfilosofi. Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2014). Dommen mot mastedemonstrantane. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2011). Om straffenivået i lys av brotsverka utført på Utøya og i Oslo 22/7. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
Feature article
 • Show author(s) (2021). Avkriminalisering bare for tungt rusavhengige vil stride mot Grunnloven. Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). Manshausdommen og forvaringsinstituttet sine to tunger. Rett24.no.
 • Show author(s) (2019). Reform av valdtektsstraffebodet? Dag og Tid.
 • Show author(s) (2018). Valdtektsdebatten må opp av skyttergravene. Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2017). Streng = rettferdig? Klassekampen.
 • Show author(s) (2017). Det norske kontrollregimet. Klassekampen.
 • Show author(s) (2016). Burkiniparadokset. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2014). Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 106-107.
 • Show author(s) (2013). Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). Lovgjeving i terrorens tidsalder. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2020). Samfunnsvernets begrensninger : En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern.
 • Show author(s) (2019). Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold.
 • Show author(s) (2018). Crime, Punishment, and Understanding Justice through Injustice.
 • Show author(s) (2008). Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten.
Interview
 • Show author(s) (2022). Dette mener strafferettspesialister om statsadvokatens Antonsen-vurdering.
 • Show author(s) (2020). – Rettsvitskapen er like viktig for rettsordninga som medisinsk forsking er for helsevesenet.
 • Show author(s) (2018). Lov, sannhet, rett – men hvilken?
 • Show author(s) (2012). Styrker fundamentet.
 • Show author(s) (2012). Menneske og straff.
 • Show author(s) (2011). Terrorlovgjevning - rettsstat.
 • Show author(s) (2011). Med kant på loven (intervju i på HØYDEN).
 • Show author(s) (2011). Intervju i studvest i forbindelse hans hederspris for unge forskere: Nils Klim prisen 2011.
Programme management
 • Show author(s) (2023). Rett og Slett #47: Homoterapi i religionsfrihetens navn?
 • Show author(s) (2022). Rett og Slett #24: Kulturprofilen og samtykkelov – del II.
 • Show author(s) (2022). Rett og Slett #23: Kulturprofilen og samtykkelov – del I.
Programme participation
 • Show author(s) (2012). Strafferetten kan vise tolmod med menneska (kronikk).
 • Show author(s) (2011). Staten pregar sitt samfunn (kronikk).
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Rusreforma som reguleringsutfordring. 17 pages.
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen og valds- og seksualbrotsverka i straffelova 2005. 21 pages.
 • Show author(s) (2023). "Seksuell autonomi" som rettsgode for seksualstraffelovgjevinga. 37 pages.
 • Show author(s) (2022). Norsk strafferettstenking i bryting. -24 pages.
 • Show author(s) (2021). § 96. 27 pages.
 • Show author(s) (2021). § 93. 20 pages.
 • Show author(s) (2021). Styrket lovskrav – bare i Høyesterett? Et kritisk perspektiv på utviklingen i straffelovgivningen. -117 pages.
 • Show author(s) (2021). How Can Legal Doctrine be a Scientific Discipline? Methodological Groundworks for the Norwegian Criminal Law Doctrine. 24 pages.
 • Show author(s) (2019). Om teori og praksis i strafferetten.
 • Show author(s) (2019). Når mangler et „samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud. 26 pages.
 • Show author(s) (2019). Law, Legal Science and Methodological Pluralism. 18 pages.
 • Show author(s) (2019). Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv. 35 pages.
 • Show author(s) (2017). Gjensyn med kriminalretten? 42 pages.
 • Show author(s) (2016). Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving. 11 pages.
 • Show author(s) (2015). Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. 17 pages.
 • Show author(s) (2015). "Sløret forsett"? Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten. 34 pages.
 • Show author(s) (2014). "I selveDybderne af den menneskelige Bevidsthed om Ret og Moral" : straffelova av 1902 og den tyske skulestriden. 42 pages.
 • Show author(s) (2013). Strafferett, forfatning og unntakstilstand. 19 pages.
 • Show author(s) (2013). Rettsvitskapssosiologi - ei spire. -266 pages.
 • Show author(s) (2013). Nye trendar i strafferettsvitskapen. 10 pages.
 • Show author(s) (2012). Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 11 pages.
 • Show author(s) (2011). Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen. 12 pages.
 • Show author(s) (2010). The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine. 23 pages.
 • Show author(s) (2007). Strafferett i ein demokratisk rettsstat. -418 pages.
 • Show author(s) (2006). Strafferett, samfunn og demokrati. 16 pages.
Poster
 • Show author(s) (2004). Utviklingstrekk i strafferetten.
Academic literature review
 • Show author(s) (2021). Status report: A Norwegian decriminalisation of use and possession of drugs? Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 42-48.
Introduction
 • Show author(s) (2012). Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 9-19.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2022). New steps towards a Norwegian drug reform? Three recent Supreme Court cases concerning sentencing for drug crimes. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 57-64.
 • Show author(s) (2017). Norway: Three Codes, Three (Somewhat) Different Solutions. The Strangely Familiar History of the Unitary Theory of Perpetration.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

 • 2019- Securing Sustainable Legal Orders (project leader)

I am currently working on a research initiative with a group of scholars where we investigate into develop and explore the capacity of the legal order to adapt to significant social changes and thereby to be maintained as a legal order. The project seeks to develop a mid-level oriented theory about contemporary changes in law and how they affect the legal order qua legal order and how such changes can be carried out in a way consistent with the idea of a legal order. See further the project’s home page.

 • 2019-2020: Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevingsformer  

I am part of a project lead by Tina Søreide (Norwegian School of Economics) and Erling J. Hjelmeng (University of Oslo), funded by the Norwegian Competition Authority. Here, we investigate into the requirement of guilt in competition law and related sanctioning tracks such as criminal law.

 • 2011-2016: Theory in Practice: Risks and Responses in the Modern Criminal Law (Project leader together with Linda Gröning).

Among the most important current societal changes are the internationalisation of society and the development of a 'risk-society'. These changes have great impact on the development of the criminal law. The project, funded by the Norwegian research council, was composed of two subprojects (one post.doc.-project and one ph.d .-project). The first project concerns the criminalisation of risk behaviour and its role in the development of contemporary criminal law, resulting in Eva Marie Møller, A framework for criminalization. Debating the aims of punishment and the behavioural model of the criminal law (dissertation 2019). The post.doc. project concerned the role of law and economics in the contemporary criminal law, see Tina Søreide, Corruption and Criminal Justice: Bridging Economic and Legal Perspectives (Edward Elgar Pub 2016).

 • 2009-2012: Criminal Law Theory -A New Norwegian Approach (Project Leader).

The programme was composed of three post.doc.-works, which were meant to provide Norwegian criminal law with a more adequate criminal law theory as starting point for further research into criminal law. The project was funded by Bergen Forskningsstiftelse (BFS). See further the home page for the programme.