Home
Jørn Jacobsen's picture

Jørn Jacobsen

Professor, Leader of the Faculty's Ph.D.-program
 • E-mailJorn.Jacobsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 42
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

In addition to being leader of the faculty’s Ph.d.-program, my main occupation are criminal law and legal theory. I am course leader for our course in criminal law for our fourth year-students, together with Erling Johannes Husabø. I have written several books and articles on the subject, see further list of publications. I am also founder and editor-in-chief of the online, open access Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice. Norwegian readers can follow my work on my blog Jacobsensstrafferett. My research in criminal law is closely related to my general interest in legal theory, where I take a strong interest in Kantian legal philosophy. I am also, together with Synne Sæther Mæhle, leader of the faculty’s research group in legal theory. In this regard, I am also strongly involved in the research initiative Sustainable legal orders.

Books

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, 2nd edition, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2019)

- Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform (Bergen 2019)

- Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra (Bergen 2017)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2016)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, Part I og II, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2015)

- Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten (Bergen, 2009), 721 pages including bibliography.

- Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39, Fagbokforlaget (Bergen, 2004), 337 p. including bibliography and index.

- Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet (Bergen, 2004), 207 p. including bibliography and index.

 

Contributions to books

- Om teori og praksis i strafferetten, in Knut Erik Sæther et al. (eds.), Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat - Festskrift til Tor-Aksel Busch (Oslo, 2019), pp. 365-378. 

- Law, Legal Science and Methodological Pluralism, in Johan Giertsen et al. (eds.), Rett i Vest - Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen (Bergen 2019), pp. 361 - 379.

- Når mangler et "samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud, in Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (eds.), Integritet og ære - Festskrift til Henry John Mæland (Oslo 2019) - med Henriette Sinding Aasen.

- Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv, in Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (eds.), Juridisk metode og tenkemåte (Oslo, 2019), pp. 527-561.

- Gjensyn med kriminalretten?, in Geir Heivoll & Sverre Flaatten, Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling (Oslo, 2017) pp. 284-325.

- Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving, in: Anne Marie Frøseth, Linda Gröning & Rasmus H. Wandall, Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis (Oslo, 2016) pp. 99-109.

- “Sløret forsett?” Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten, in: Frode Ulvund & Jørn Øyrehagen Sunde (eds.), Lovens Speil, Høgsterett 200 år (Bergen 2015), pp. 143-167.

- Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. in: Jan Fridthjof Bernt, Cathrine Holst & Steinar Stjernø (eds.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser (Oslo, 2015) s. 272-288.

-  ‘i selve Dybderne af den mennesklige Bevidsthed om Ret og Moral’: Straffelova av 1902 og den tyske skulestriden”, Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.): «Straff, lov, historie» - Historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (Oslo, 2013), pp. 44-85.

- Strafferett, forfatning og unntakstilstand, in Dag Michalsen: Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett (Oslo, 2013) pp. 260-278.

- Nye trendar i strafferettsvitskapen, in Asbjørn Kjønstad (ed): Nye trender i rettsvitenskapen. (Oslo, 2013), pp. 120-129.

- Rettsvitskapssosiologi - ei spire, in Karl Harald Søvig et al. (eds.): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år (Bergen, 2013) pp. 267-278.

- Introduction, in Linda Gröning & Jørn Jacobsen (ed.): Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation (Stockholm, 2012), pp. 9-19.

- Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen, in: Ulrika Andersson, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen (red.): Festskrift til Per Ole Träskman (Lund, 2011), pp. 247-258

- The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine, in: Thomas Elholm et.al. (red.): Liber amicarum et amicorum Karin Cornils – Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett (København, 2010), pp. 243-266;

- Strafferetten i en demokratisk rettsstat, in Jan Fridthjof Bernt & Synne Sæther Mæhle: Rett, samfunn og demokrati - Innledning til juss-studiet (Oslo, 2007), pp. 306-325.

 

Journal Articles

- Straffansvaret for å overlate pornografi til barn, Tidsskrift for strafferett 18 (2) 2018 pp. 102-130.

- The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, 6 (1) (2018), pp. 20-52, with Selma Taslaman

- Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet, Kritisk Juss 43 (3) (2017) pp. 118–144.

- Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015), Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2–4/2017 (Festskrift till Dan Frände) pp. 399–414

- Constitutions and Criminal Law Reform, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 5 (2017) pp. 18-36.

- An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 3 (2015) pp. 162-183, with Vilde Hallgren Sandvik.

- Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett (2015) pp. 428-446.

- Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 2 (2014) pp. 106-107, with Asbjørn Strandbakken and Annika Suominen

- Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2012), pp. 5-25

- Rett/sleg forståing: svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen, Tidsskrift for strafferett (2012) pp. 329-343

- Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2013) pp. 89-95

- Concepts of Criminal Law and Representative Reductions, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2012), pp. 46-64.

- Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik: Andenæs und die Folgen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, (2011), pp. 609-632.

- Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law, Retfærd, 2/129 (2010), pp. 3-32.

- Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar, Tidsskrift for Strafferett, No. 1 (2009), p. 43-75.

- Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad, Tidsskrift for strafferett, no. 4 (2004), pp. 394-438.

- Allmennprevensjon og straff, in The Yearbook of the Norwegian Academy of Science and Letters (Oslo, 2005), pp. 294-294-305, also printed in Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, No. 4 (2004), pp. 311-320.

- Om omgrepet ‘juridisk metode’ in Jussens Venner no. 6 (2003), pp. 360-375.

 

Book reviews

- of Claes Lernestedt, Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi, Nordstedts juridik, Stockholm 2013. 523 s., Tidsskrift for rettsvitenskap (2016) s. 562-565.

- of Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence (2014) pp. 209-216.

- of Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst (Bergen, 2008) in Retfærd, No. 2/125 (2009), pp. 92-99.

- of Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten (Bergen, 2005), in Lov og Rett, No 1 (2008), pp. 48-54.

- of Ståle Eskeland, Strafferett, 2. utgave (Oslo, 2006), in Tidsskrift for strafferett, No. 4 (2006), pp. 347-358.

 

Editor

- Linda Gröning & Jørn Jacobsen (ed.): Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation (Stockholm, 2012).

 

Books
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn; Husabø, Erling Johannes. 2019. Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245028911.
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform. Fagbokforlaget. 361 pages. ISBN: 9788245027051.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Hagerup og den strafferettsvitskaplege ansvarslæra. Fagbokforlaget. 219 pages. ISBN: 978-82-450-2238-4.
 • Husabø, Erling Johannes; Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn. 2016. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget. 820 pages. ISBN: 9788245015997.
 • Husabø, Erling Johannes; Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2015. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II. Fagbokforlaget. 493 pages. ISBN: 9788245019353.
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden. 179 pages. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Jacobsen, Jørn RT; Gröning, Linda. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship. Santérus Academic Press Sweden. 179 pages. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten. Fagbokforlaget. 721 pages. ISBN: 978-82-450-0843-2.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39. Fagbokforlaget. 337 pages.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet. Fagbokforlaget. 207 pages.
Journal articles
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Reform av valdtektsstraffebodet? Dag og Tid.
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Ti minutter med strafferettsfilosofi. Agenda Magasin.
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Straffansvaret for å overlate pornografi til barn: om straffelova § 317 første ledd alternativ c. Tidsskrift for strafferett. 18: 102-130. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-02-03
 • Jacobsen, Jørn; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Valdtektsdebatten må opp av skyttergravene. Agenda Magasin.
 • Jacobsen, Jørn; Taslaman, Selma. 2018. The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 6: 20-52. doi: 10.15845/bjclcj.v6i1.1552
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Norway: Three Codes, Three (Somewhat) Different Solutions. The Strangely Familiar History of the Unitary Theory of Perpetration.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015). Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 2-4. 399-414.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Constitutions and Criminal Law Reform. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 5: 18-36. doi: 10.15845/bjclcj.v5i1.1351
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet. Kritisk juss. 43: 118-144. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-03-02
 • Jacobsen, Jørn; Grøning, Linda. 2017. Det norske kontrollregimet. Klassekampen. Published 2017-02-27.
 • Jacobsen, Jørn; Vogt, David G. C. 2017. Streng = rettferdig? Klassekampen. Published 2017-05-19.
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Burkiniparadokset. Morgenbladet. Published 2016-09-01.
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Claes Lernested: Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 562-565.
 • Jacobsen, Jørn. 2015. Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett. 428-446.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2015. Uheldig av statsadvokaten. Bergens Tidende.
 • Jacobsen, Jørn RT; Sandvik, Vilde Hallgren. 2015. An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 3: 162-183.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence. 209-216.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Dommen mot mastedemonstrantane. Dag og Tid. Published 2014-03-21.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Tilsvar til Ljone. Dag og Tid. Published 2014-04-04.
 • Jacobsen, Jørn RT; Strandbakken, Asbjørn; Suominen, Annika Elisabet. 2014. Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 106-107.
 • Aarli, Ragna; Jacobsen, Jørn RT. 2013. Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende. Published 2013-10-04.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 13: 89-95.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Rett/sleg forståing : svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen. Tidsskrift for strafferett. 12: 329-343.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 12: 5-25.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Concepts of Criminal Law and Representative Reductions. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1. 46-64.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2012. Lovgjeving i terrorens tidsalder. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik - Andenæs und die Folgen. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 123: 609-632.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2011. Om straffenivået i lys av brotsverka utført på Utøya og i Oslo 22/7. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2010. Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 33: 2-31.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar. Tidsskrift for strafferett. 9: 43-75.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Bokmelding av Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst, Bergen 2008, 246 s. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 32: 92-99.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2008. Bokmelding av Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten, Bergen 2005. Lov og Rett. 1. 48-54.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2006. Anmeldelse av Ståle Eskeland bok: Strafferett , 2. utg. Cappelen akademisk, Oslo 2006. Tidsskrift for strafferett. 4. 347-358.
 • Jacobsen, Jørn. 2004. Anmeldelse av Nils Christies bok "En passende mengde kriminalitet". Bergens Tidende. 31-31. Published 2004-02-09.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad. Tidsskrift for strafferett. 4. 394-438.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Allmennprevensjon og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 311-320.
 • Jacobsen, Jørn. 2003. Om omgrepet "juridisk metode". Jussens venner. 38: 360-375.
Reports and theses
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. Justisdepartementet. 8 pages.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2008. Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten. 716 pages.
Book sections
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Law, Legal Science and Methodological Pluralism. Kapittel 21, pages 361-379. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv. Kapittel 19, pages 527-561. In:
  • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 pages. ISBN: 9788215028354.
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Om teori og praksis i strafferetten. In:
  • Sæther, Knut Erik; Kvande, Kersti; Torgersen, Runar; Stridbeck, Ulf. 2019. Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk. 677 pages. ISBN: 9788205530096.
 • Jacobsen, Jørn; Aasen, Henriette Sinding. 2019. Når mangler et „samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraff ebud. Artikkel 6. In:
  • Strandbakken, Asbjørn; Matningsdal, Magnus. 2019. Integritet og ære - Festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Juridisk. 696 pages. ISBN: 9788205509436.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Gjensyn med kriminalretten? Kapittel 10, pages 284-325. In:
  • Heivoll, Geir; Flaatten, Sverre. 2017. Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering. 329 pages. ISBN: 978-82-8152-049-3.
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving. 4, pages 99-109. In:
  • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Wandall, Rasmus. 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk. 320 pages. ISBN: 978-82-0548-952-3.
 • Jacobsen, Jørn. 2015. Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. 18, pages 272-288. In:
  • Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar; Bernt, Jan Fridthjof. 2015. Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag. 405 pages. ISBN: 9788253037905.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2015. "Sløret forsett"? Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten. Kapittel 6, pages 143-176. In:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 pages. ISBN: 9788245018097.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. "I selveDybderne af den menneskelige Bevidsthed om Ret og Moral" : straffelova av 1902 og den tyske skulestriden. Bokkapittel, pages 44-85. In:
  • Flaatten, Sverre; Heivoll, Geir. 2014. Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Akademisk Forlag. 345 pages. ISBN: 978-82-8152-043-1.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Nye trendar i strafferettsvitskapen. Kapittel i del 6, pages 120-129. In:
  • Kjønstad, Asbjørn. 2013. Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk. 152 pages. ISBN: 978-82-05-45075-2.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Rettsvitskapssosiologi - ei spire. Artikkel i festskrift, pages 267-278. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Strafferett, forfatning og unntakstilstand. Kapittel 8, pages 260-278. In:
  • Michalsen, Dag. 2013. Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag. 505 pages. ISBN: 978-82-530-3634-2.
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. chap 1, pages 9-19. In:
  • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden. 179 pages. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. Innledning, pages 9-19. In:
  • Jacobsen, Jørn RT; Gröning, Linda. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship. Santérus Academic Press Sweden. 179 pages. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen. Artikkel, pages 247-258. In:
  • Andersson, Ulrika; Wong, Christoffer; Hansen, Helén Örnemark. 2011. Festskrift till Per Ole Träskman. Norstedts Juridik AB. 580 pages. ISBN: 978-91-39-01554-3.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2010. The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine. artikkel, pages 243-265. In:
  • Elholm, Thomas; Greve, Vagn; Asp, Petter; Bragadóttir, Ragnheiður; Frände, Dan; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 555 pages. ISBN: 978-87-574-2279-5.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2007. Strafferett i ein demokratisk rettsstat. Kapittel 21, pages 419-441. In:
  • Mæhle, Synne Sæther; Bernt, Jan Fridthjof. 2007. Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk. 493 pages. ISBN: 978-82-05-31041-4.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2006. Strafferett, samfunn og demokrati. kapittel 14, pages 214-229. In:
  • Mæhle, Synne Sæther; Bernt, Jan Fridthjof. 2006. Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk. 245 pages. ISBN: 9788205366299.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

 • 2019- Securing Sustainable Legal Orders (project leader)

I am currently working on a research initiative with a group of scholars where we investigate into develop and explore the capacity of the legal order to adapt to significant social changes and thereby to be maintained as a legal order. The project seeks to develop a mid-level oriented theory about contemporary changes in law and how they affect the legal order qua legal order and how such changes can be carried out in a way consistent with the idea of a legal order. See further the project’s home page.

 • 2019-2020: Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevingsformer  

I am part of a project lead by Tina Søreide (Norwegian School of Economics) and Erling J. Hjelmeng (University of Oslo), funded by the Norwegian Competition Authority. Here, we investigate into the requirement of guilt in competition law and related sanctioning tracks such as criminal law.

 • 2011-2016: Theory in Practice: Risks and Responses in the Modern Criminal Law (Project leader together with Linda Gröning).

Among the most important current societal changes are the internationalisation of society and the development of a 'risk-society'. These changes have great impact on the development of the criminal law. The project, funded by the Norwegian research council, was composed of two subprojects (one post.doc.-project and one ph.d .-project). The first project concerns the criminalisation of risk behaviour and its role in the development of contemporary criminal law, resulting in Eva Marie Møller, A framework for criminalization. Debating the aims of punishment and the behavioural model of the criminal law (dissertation 2019). The post.doc. project concerned the role of law and economics in the contemporary criminal law, see Tina Søreide, Corruption and Criminal Justice: Bridging Economic and Legal Perspectives (Edward Elgar Pub 2016).

 • 2009-2012: Criminal Law Theory -A New Norwegian Approach (Project Leader).

The programme was composed of three post.doc.-works, which were meant to provide Norwegian criminal law with a more adequate criminal law theory as starting point for further research into criminal law. The project was funded by Bergen Forskningsstiftelse (BFS). See further the home page for the programme.