Home
Jørn Jacobsen's picture

Jørn Jacobsen

Professor, Leader of the Faculty's Ph.D.-program
 • E-mailJorn.Jacobsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 42+47 952 54 918
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

In addition to being leader of the faculty’s Ph.d.-program, my main occupation are criminal law and legal theory. I am course leader for our course in criminal law for our fourth year-students, together with Erling Johannes Husabø. I have written several books and articles on the subject, see further list of publications. I am also founder and editor-in-chief of the online, open access Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice. Norwegian readers can follow my work on my blog Jacobsensstrafferett. My research in criminal law is closely related to my general interest in legal theory, where I take a strong interest in Kantian legal philosophy. I am also, together with Synne Sæther Mæhle, leader of the faculty’s research group in legal theory. In this regard, I am also strongly involved in the research initiative Sustainable legal orders.

Forthcoming 

- Grunnlova § 93, historisk kommentar, in Ola Mestad/Dag Michalsen (eds.), Grunnloven - historisk kommentarutgave 1814-2016 (Oslo, 2021)

- Grunnlova § 96, historisk kommentar, in Ola Mestad/Dag Michalsen (eds.), Grunnloven - historisk kommentarutgave 1814-2016 (Oslo, 2021)

- How Can Legal Doctrine be a Scientific Discipline? Methodological Groundworks for the Norwegian Criminal Law Doctrine, in Shin Matsuzawa/Kimmo Nuotio (eds.), Criminal Law Theory as Science (2021)

- with Erling Hjelmeng, Skyldkravet i konkurranseretten - mot et objektivt ansvar for systemsvikt?, Tidsskrift for rettsvitenskap (2021

Books

- Forbrytelser i utvalg - Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser, with Linda Gröning, Erling Johannes Husabø og Asbjørn Strandbakken (Bergen 2020)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, 2nd edition, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2019)

- Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform (Bergen 2019)

- Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra (Bergen 2017)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2016)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, Part I og II, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2015)

- Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten (Bergen, 2009), 721 pages including bibliography.

- Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39, Fagbokforlaget (Bergen, 2004), 337 p. including bibliography and index.

- Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet (Bergen, 2004), 207 p. including bibliography and index.

 

Contributions to books

- Om teori og praksis i strafferetten, in Knut Erik Sæther et al. (eds.), Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat - Festskrift til Tor-Aksel Busch (Oslo, 2019), pp. 365-378. 

- Law, Legal Science and Methodological Pluralism, in Johan Giertsen et al. (eds.), Rett i Vest - Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen (Bergen 2019), pp. 361 - 379.

- Når mangler et "samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud, in Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (eds.), Integritet og ære - Festskrift til Henry John Mæland (Oslo 2019) - med Henriette Sinding Aasen.

- Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv, in Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (eds.), Juridisk metode og tenkemåte (Oslo, 2019), pp. 527-561.

- Gjensyn med kriminalretten?, in Geir Heivoll & Sverre Flaatten, Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling (Oslo, 2017) pp. 284-325.

- Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving, in: Anne Marie Frøseth, Linda Gröning & Rasmus H. Wandall, Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis (Oslo, 2016) pp. 99-109.

- “Sløret forsett?” Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten, in: Frode Ulvund & Jørn Øyrehagen Sunde (eds.), Lovens Speil, Høgsterett 200 år (Bergen 2015), pp. 143-167.

- Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. in: Jan Fridthjof Bernt, Cathrine Holst & Steinar Stjernø (eds.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser (Oslo, 2015) s. 272-288.

-  ‘i selve Dybderne af den mennesklige Bevidsthed om Ret og Moral’: Straffelova av 1902 og den tyske skulestriden”, Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.): «Straff, lov, historie» - Historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (Oslo, 2013), pp. 44-85.

- Strafferett, forfatning og unntakstilstand, in Dag Michalsen: Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett (Oslo, 2013) pp. 260-278.

- Nye trendar i strafferettsvitskapen, in Asbjørn Kjønstad (ed): Nye trender i rettsvitenskapen. (Oslo, 2013), pp. 120-129.

- Rettsvitskapssosiologi - ei spire, in Karl Harald Søvig et al. (eds.): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år (Bergen, 2013) pp. 267-278.

- Introduction, in Linda Gröning & Jørn Jacobsen (ed.): Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation (Stockholm, 2012), pp. 9-19.

- Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen, in: Ulrika Andersson, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen (red.): Festskrift til Per Ole Träskman (Lund, 2011), pp. 247-258

- The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine, in: Thomas Elholm et.al. (red.): Liber amicarum et amicorum Karin Cornils – Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett (København, 2010), pp. 243-266;

- Strafferetten i en demokratisk rettsstat, in Jan Fridthjof Bernt & Synne Sæther Mæhle: Rett, samfunn og demokrati - Innledning til juss-studiet (Oslo, 2007), pp. 306-325.

 

Journal Articles

- Is the Last Laugh on Liszt? On the Development of the Norwegian System of Criminal Sanctions, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 132/1 2020, s. 223-249.

- Straffansvaret for å overlate pornografi til barn, Tidsskrift for strafferett 18 (2) 2018 pp. 102-130.

- The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, 6 (1) (2018), pp. 20-52, with Selma Taslaman

- Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet, Kritisk Juss 43 (3) (2017) pp. 118–144.

- Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015), Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2–4/2017 (Festskrift till Dan Frände) pp. 399–414

- Constitutions and Criminal Law Reform, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 5 (2017) pp. 18-36.

- An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 3 (2015) pp. 162-183, with Vilde Hallgren Sandvik.

- Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett (2015) pp. 428-446.

- Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 2 (2014) pp. 106-107, with Asbjørn Strandbakken and Annika Suominen

- Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2012), pp. 5-25

- Rett/sleg forståing: svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen, Tidsskrift for strafferett (2012) pp. 329-343

- Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2013) pp. 89-95

- Concepts of Criminal Law and Representative Reductions, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2012), pp. 46-64.

- Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik: Andenæs und die Folgen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, (2011), pp. 609-632.

- Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law, Retfærd, 2/129 (2010), pp. 3-32.

- Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar, Tidsskrift for Strafferett, No. 1 (2009), p. 43-75.

- Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad, Tidsskrift for strafferett, no. 4 (2004), pp. 394-438.

- Allmennprevensjon og straff, in The Yearbook of the Norwegian Academy of Science and Letters (Oslo, 2005), pp. 294-294-305, also printed in Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, No. 4 (2004), pp. 311-320.

- Om omgrepet ‘juridisk metode’ in Jussens Venner no. 6 (2003), pp. 360-375.

 

Book reviews

- of Claes Lernestedt, Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi, Nordstedts juridik, Stockholm 2013. 523 s., Tidsskrift for rettsvitenskap (2016) s. 562-565.

- of Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence (2014) pp. 209-216.

- of Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst (Bergen, 2008) in Retfærd, No. 2/125 (2009), pp. 92-99.

- of Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten (Bergen, 2005), in Lov og Rett, No 1 (2008), pp. 48-54.

- of Ståle Eskeland, Strafferett, 2. utgave (Oslo, 2006), in Tidsskrift for strafferett, No. 4 (2006), pp. 347-358.

 

Editor

- Linda Gröning & Jørn Jacobsen (ed.): Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation (Stockholm, 2012).

 

Academic article
 • 2020. Is the Last Laugh on Liszt? On the Development of the Norwegian System of Criminal Sanctions. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 223-249.
 • 2020. Architectonics for Legal Reform Research: Some Preliminaries. Social Science Research Network (SSRN).
 • 2018. The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 20-52.
 • 2018. Straffansvaret for å overlate pornografi til barn: om straffelova § 317 første ledd alternativ c . Tidsskrift for strafferett. 102-130.
 • 2017. Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet. Kritisk juss. 118-144.
 • 2017. Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015). Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 399-414.
 • 2017. Constitutions and Criminal Law Reform. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 18-36.
 • 2015. Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett. 428-446.
 • 2015. An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 162-183.
 • 2012. Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 5-25.
 • 2012. Concepts of Criminal Law and Representative Reductions. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 46-64.
 • 2011. Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik - Andenæs und die Folgen. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 609-632.
 • 2010. Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 2-31.
 • 2009. Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar. Tidsskrift for strafferett. 43-75.
 • 2004. Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad. Tidsskrift for strafferett. 394-438.
 • 2004. Allmennprevensjon og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 311-320.
 • 2003. Om omgrepet "juridisk metode". Jussens venner. 360-375.
Report
 • 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
Lecture
 • 2018. Skyldprinsippets betydning for strafferettens begrunnelse og legitimitet.
 • 2018. Krav til eit godt straffebod.
 • 2018. Kan krenkeren krenkes?
 • 2018. Er den humane strafferettspleien truet av minstestraffer, normalstraffer og et stadig sterkere offerperspektiv?
 • 2017. Formidling av strafferettsvitskap.
 • 2015. Straffeloven av 20. mai 2005.
 • 2014. Tverrfaglighet i strafferettsvitenskapen: Visjoner og virkelighet.
 • 2014. Kommentar til Hans Petter Graver: Judges Against Justice (Springer Verlag 2014).
 • 2014. Grunnlova av 1814 og dei grunnleggande strafferettslege prinsippa.
 • 2014. Element frå den strafferettslege ansvarslæra.
 • 2013. The Norwegian Criminal Regulation of Trafficking.
 • 2013. Kriminalitet - fortid, notid, framtid.
 • 2013. En inkluderende strafferett.
Popular scientific lecture
 • 2013. Skal ein alltid lyde lova?
 • 2012. Strafferettslege utfordringar i terrorens tidsalder.
 • 2009. The Concept of Crime.
Academic lecture
 • 2019. The Norwegian Criminal Regulation of Drugs.
 • 2019. Skyldkrav for foretak og ansatte - Et strafferettslig perspektiv.
 • 2019. Ler Liszt sist? Om utviklingstrekk i reaksjonslæra i norsk strafferett.
 • 2018. Introduction: Neoliberalism and Criminal Law.
 • 2017. Rettsdogmatikk mellom konstruktivisme og pragmatisme?
 • 2017. Legal dogmatics between constructivism and pragmatism?
 • 2016. Det allmänna rättsmedvetandet – ur ett straffrättsligt perspektiv.
 • 2016. Between f/acts and law.
 • 2015. New Trends in European Criminal Law.
 • 2015. Endringar i reguleringa av "rettsuvitenhet".
 • 2014. Høgsterett og den strafferettslige ansvarslæra.
 • 2014. Eit blikk utanfrå - Strafferett, bioteknologi og det ideologiske omdreiingspunktet.
 • 2013. Ultima Ratio and the Norwegian Criminal Regulation of Terrorism.
 • 2013. Efficiency in Norwegian Criminal Law.
 • 2013. Den tyske skulestriden og straffelova av 1902.
 • 2013. Bruk av rettssosiologi i rettsvitskaplege avhandlingar: Teoretiske - og (litt) praktiske - perspektiv.
 • 2012. The Norwegian Concept of Crime in Comparative Perspective.
 • 2012. Politisering av strafferetten.
 • 2012. Nye trendar i strafferettsvitskapen.
 • 2011. Forfatning og unntakstilstand: Perspektiv frå strafferetten.
 • 2011. Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære.
 • 2011. Concepts of Criminal Law and Representative Reductions.
 • 2010. Strafferett og modernitet: perspektiv på relasjonen mellom strafferettsvitskap og strafferettslovgjeving.
 • 2010. Searching History for a Future: The Concept of Crime.
 • 2010. Restorative Justice: Introduction.
 • 2010. Frå "lovkyndighet" til rettsvitskap - rettsvitskapen og dei vitskaplege argumentasjonsnormene.
 • 2009. Vitskapen i rettsvitskapen.
 • 2009. Skadefølgjeprinsippet som kriminaliseringsreiskap?
 • 2009. Kan det etableres en allmenn del for den internasjonale straffretten og i tilfelle hvordan?
 • 2009. Bruk av rettssosiologi i rettsvitenskapelige avhandlinger.
 • 2007. "Pre-aktiv strafferett".
 • 2005. Det strafferettslege legalitetsprinsippet - eit innspel i diskusjonen om den preaktive strafferetten.
 • 2004. "Diskusjon om allmennprevensjonen sin faktiske verknad status og kommentar".
Reader opinion piece
 • 2015. Uheldig av statsadvokaten. Bergens Tidende.
 • 2014. Tilsvar til Ljone. Dag og Tid.
 • 2013. Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 89-95.
 • 2012. Rett/sleg forståing : svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen. Tidsskrift for strafferett. 329-343.
Book review
 • 2016. Claes Lernested: Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 562-565.
 • 2014. Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence. 209-216.
 • 2009. Bokmelding av Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst, Bergen 2008, 246 s. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 92-99.
 • 2008. Bokmelding av Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten, Bergen 2005. Lov og Rett. 48-54.
 • 2006. Anmeldelse av Ståle Eskeland bok: Strafferett , 2. utg. Cappelen akademisk, Oslo 2006. Tidsskrift for strafferett. 347-358.
 • 2004. Anmeldelse av Nils Christies bok "En passende mengde kriminalitet". Bergens Tidende. 31-31.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship. Santérus Academic Press Sweden.
 • 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden.
Academic monograph
 • 2020. Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. .
 • 2019. Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform.
 • 2019. Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • 2017. Hagerup og den strafferettsvitskaplege ansvarslæra .
 • 2016. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • 2015. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II.
 • 2009. Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten.
 • 2004. Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet.
 • 2004. Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39.
Popular scientific article
 • 2018. Ti minutter med strafferettsfilosofi. Agenda Magasin.
 • 2014. Dommen mot mastedemonstrantane. Dag og Tid.
 • 2011. Om straffenivået i lys av brotsverka utført på Utøya og i Oslo 22/7. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
Feature article
 • 2020. Manshausdommen og forvaringsinstituttet sine to tunger. Rett24.no.
 • 2019. Reform av valdtektsstraffebodet? Dag og Tid.
 • 2018. Valdtektsdebatten må opp av skyttergravene. Agenda Magasin.
 • 2017. Streng = rettferdig? Klassekampen.
 • 2017. Det norske kontrollregimet. Klassekampen.
 • 2016. Burkiniparadokset. Morgenbladet.
 • 2014. Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 106-107.
 • 2013. Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende.
 • 2012. Lovgjeving i terrorens tidsalder. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Doctoral dissertation
 • 2020. Samfunnsvernets begrensninger : En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern.
 • 2019. Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold.
 • 2018. Crime, Punishment, and Understanding Justice through Injustice.
 • 2008. Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten.
Interview
 • 2020. – Rettsvitskapen er like viktig for rettsordninga som medisinsk forsking er for helsevesenet.
 • 2018. Lov, sannhet, rett – men hvilken?
 • 2012. Styrker fundamentet.
 • 2012. Menneske og straff.
 • 2011. Terrorlovgjevning - rettsstat.
 • 2011. Med kant på loven (intervju i på HØYDEN).
 • 2011. Intervju i studvest i forbindelse hans hederspris for unge forskere: Nils Klim prisen 2011.
Programme participation
 • 2012. Strafferetten kan vise tolmod med menneska (kronikk).
 • 2011. Staten pregar sitt samfunn (kronikk).
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. Om teori og praksis i strafferetten.
 • 2019. Når mangler et „samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud. 26 pages.
 • 2019. Law, Legal Science and Methodological Pluralism. 18 pages.
 • 2019. Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv. 35 pages.
 • 2017. Gjensyn med kriminalretten? 42 pages.
 • 2016. Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving. 11 pages.
 • 2015. Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. 17 pages.
 • 2015. "Sløret forsett"? Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten. 34 pages.
 • 2014. "I selveDybderne af den menneskelige Bevidsthed om Ret og Moral" : straffelova av 1902 og den tyske skulestriden. 42 pages.
 • 2013. Strafferett, forfatning og unntakstilstand. 19 pages.
 • 2013. Rettsvitskapssosiologi - ei spire. -266 pages.
 • 2013. Nye trendar i strafferettsvitskapen. 10 pages.
 • 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 11 pages.
 • 2011. Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen. 12 pages.
 • 2010. The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine. 23 pages.
 • 2007. Strafferett i ein demokratisk rettsstat. -418 pages.
 • 2006. Strafferett, samfunn og demokrati. 16 pages.
Poster
 • 2004. Utviklingstrekk i strafferetten.
Introduction
 • 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 9-19.
Article in business/trade/industry journal
 • 2017. Norway: Three Codes, Three (Somewhat) Different Solutions. The Strangely Familiar History of the Unitary Theory of Perpetration.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

 • 2019- Securing Sustainable Legal Orders (project leader)

I am currently working on a research initiative with a group of scholars where we investigate into develop and explore the capacity of the legal order to adapt to significant social changes and thereby to be maintained as a legal order. The project seeks to develop a mid-level oriented theory about contemporary changes in law and how they affect the legal order qua legal order and how such changes can be carried out in a way consistent with the idea of a legal order. See further the project’s home page.

 • 2019-2020: Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevingsformer  

I am part of a project lead by Tina Søreide (Norwegian School of Economics) and Erling J. Hjelmeng (University of Oslo), funded by the Norwegian Competition Authority. Here, we investigate into the requirement of guilt in competition law and related sanctioning tracks such as criminal law.

 • 2011-2016: Theory in Practice: Risks and Responses in the Modern Criminal Law (Project leader together with Linda Gröning).

Among the most important current societal changes are the internationalisation of society and the development of a 'risk-society'. These changes have great impact on the development of the criminal law. The project, funded by the Norwegian research council, was composed of two subprojects (one post.doc.-project and one ph.d .-project). The first project concerns the criminalisation of risk behaviour and its role in the development of contemporary criminal law, resulting in Eva Marie Møller, A framework for criminalization. Debating the aims of punishment and the behavioural model of the criminal law (dissertation 2019). The post.doc. project concerned the role of law and economics in the contemporary criminal law, see Tina Søreide, Corruption and Criminal Justice: Bridging Economic and Legal Perspectives (Edward Elgar Pub 2016).

 • 2009-2012: Criminal Law Theory -A New Norwegian Approach (Project Leader).

The programme was composed of three post.doc.-works, which were meant to provide Norwegian criminal law with a more adequate criminal law theory as starting point for further research into criminal law. The project was funded by Bergen Forskningsstiftelse (BFS). See further the home page for the programme.

Twitter