Home
Jacob Aars's picture

Jacob Aars

Professor
 • E-mailjacob.aars@uib.no
 • Phone+47 55 58 20 45+47 958 73 122+47 958 73 122
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Hvorfor trenger vi en ny infrastruktur for norsk forvaltningsforskning? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 137-157.
 • Show author(s) (2020). The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again. Regional & Federal Studies. 13 pages.
 • Show author(s) (2019). Does Democracy Decrease Fear of Terrorism? Terrorism and Political Violence. 615-631.
 • Show author(s) (2019). Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping. Political Behavior. 997-1015.
 • Show author(s) (2018). Education and political participation: the impact of educational environments. Acta Politica. 1-17.
 • Show author(s) (2017). The 22 July terrorist attacks in Norway: impact on public attitudes towards counterterrorist authorities. Scandinavian Political Studies. 312-329.
 • Show author(s) (2017). Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 191-209.
 • Show author(s) (2016). The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections. Regional & Federal Studies. 243-253.
 • Show author(s) (2015). Recruitment of young councillors: candidate selection, preference votes and context. Tidsskrift for samfunnsforskning. 259-288.
 • Show author(s) (2014). Ties that bind? Effects of inter-level mobility on MPs attitudes towards local government in two Scandinavian countries. Scandinavian Political Studies. 345-365.
 • Show author(s) (2013). The impact of local associational life on citizens' attitudes towards local government. Policy & Politics. 371-388.
 • Show author(s) (2013). New public management reforms and democratic legitimacy: notions of democratic legitimacy among West European local councillors. Local Government Studies. 703-720.
 • Show author(s) (2013). Kommunal kvinnerøysterett: Eit steg på vegen og eit mål i seg sjølv. Tidsskrift for kjønnsforskning. 236-256.
 • Show author(s) (2012). The Careers of European local councillors: A cross-national comparison. Lex Localis. 63-84.
 • Show author(s) (2012). Demokrati som policy. kommunale tiltak for økt politisk deltakelse. Tidsskrift for samfunnsforskning. 385-404.
 • Show author(s) (2011). Local democracy Ltd. – The political control of local government enterprises in Norway. Public Management Review. 825-844.
 • Show author(s) (2011). Hvis bare flere kunne stille! : kjønn og politisk motivasjon. Tidsskrift for kjønnsforskning. 234-252.
 • Show author(s) (2011). Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? :. Nordiske organisasjonsstudier. 55-80.
 • Show author(s) (2011). Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering. Tidsskrift for ungdomsforskning. 33-48.
 • Show author(s) (2010). Electing mayors with the supplementary vote method: evidence from Norway. Local Government Studies. 823-841.
 • Show author(s) (2008). Resultatindikatorer i norske kommuner - strategisk verktøy eller institusjonell standard? Nordiske organisasjonsstudier. 60-88.
 • Show author(s) (2007). Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen. Local Government Studies. 677-698.
 • Show author(s) (2007). Partidemokrati uten deltakere - om partienes nominasjonsprosesser i lokalpolitikken. Tidsskrift for samfunnsforskning. 319-348.
 • Show author(s) (2007). Contacting as a channel of political involvement: Collectively motivated, individually enacted. West European Politics. 93-120.
 • Show author(s) (2006). Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-255.
 • Show author(s) (2005). Party Politicisation Reversed? Non-partisan Alternatives in Norwegian Local Politics. Scandinavian Political Studies. 161-181.
 • Show author(s) (2005). Local Government and Governance in Norway. Stretched Accountability in Network Politics. Scandinavian Political Studies. 239-256.
 • Show author(s) (2004). Politiske partier og andre rekrutteringsveier i lokalpolitikken. Tidsskrift for samfunnsforskning. 483-507.
 • Show author(s) (2003). Vil politikerne abdisere? Brukerundersøkelser som styringsimpulser. Kommentar til Asle Rolland. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-64.
 • Show author(s) (2003). Makt, avmakt, motmakt. Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 77-96.
 • Show author(s) (2000). Demotiverte og uansvarlige folkevalgte? Politiske ambisjoner blant norske kommunestyrerepresentanter. Kommunal ekonomi och politik. 29-53.
 • Show author(s) (1998). Local Political Recruitment in Crisis? A Comparison of Finland and Norway. Scandinavian Political Studies. 207-230.
 • Show author(s) (1998). Deltakelse og deliberasjon: Rapport fra en deliberativ høring i Nordland fylke, Norge. Kommunal ekonomi och politik. 27-43.
Lecture
 • Show author(s) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Show author(s) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Show author(s) (2017). Om politikk, politikerroller og iverksetting av offentlig politikk.
 • Show author(s) (2017). Nav-reformen: Tilblivelse, gjennomføring og lærdommer.
 • Show author(s) (2017). Et mer robust demokrati? Kommunereformen og lokaldemokratiet.
 • Show author(s) (2015). Den store reformen. Da NAV ble til.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2017). Om vett og forstand i bruk av spørreundersøkelser og meningsmålinger.
 • Show author(s) (2017). Eit kommunekart teikna på nytt.
 • Show author(s) (2009). Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken.
 • Show author(s) (2009). Kvinnerepresentasjon i styrer, råd og utvalg.
 • Show author(s) (2009). Faglig-politisk friksjon i byutviklingsprosesser.
 • Show author(s) (2008). Nordhordland i storbyregionen. Ulike scenarier og konsekvenser for styring og demokrati.
 • Show author(s) (2008). Lokalt selvstyre og utviklingen av funksjonelle storbyregioner.
 • Show author(s) (2008). Kommunal eierstyring – hvordan ivaretar kommunene sitt ansvar for styring, oppfølging og kontroll med kommunale selskaper?
 • Show author(s) (2007). Trengs politikere?
 • Show author(s) (2007). Politisk regimeskifte som utfordring for rådmannen.
 • Show author(s) (2007). Hvorfor blir noen lokalpolitikere i Norge i dag – og hva kan de få gjort?
 • Show author(s) (2006). Mange motiverte – få engasjerte.
 • Show author(s) (2005). Lokalbefolkningen som ressurs.
 • Show author(s) (2005). Innledning om bypolitikk og eliteaktivisme.
 • Show author(s) (2005). Governance – utfordringer og muligheter.
 • Show author(s) (2005). Demokrati og urbane aktivistnettverk.
 • Show author(s) (2005). Bygovernance.
 • Show author(s) (2005). Bergen kommune - en del av storbyregionen.
 • Show author(s) (2004). Medvirkningsprosesser i norske kommuner.
 • Show author(s) (2004). Maktforhold i endring: Økende sentralisering og avpolitisering?
 • Show author(s) (2004). Kommunal organisering i introduksjonsprogram. Foredrag på UDI-konferanse.
 • Show author(s) (2004). Kommunal organisering i introduksjonsprogram. Foredrag på UDI-konferanse.
 • Show author(s) (2004). Kommunal organisering i introduksjonsprogram. Foredrag på UDI-konferanse.
 • Show author(s) (2002). Halvdagskurs - kommunale brukerundersøkelser.
 • Show author(s) (2002). Evaluering av bydelsreformen i Bergen.
 • Show author(s) (2002). Evaluering av bydelsreformen i Bergen.
 • Show author(s) (2002). Evaluering av bydelsreformen i Bergen.
 • Show author(s) (2002). Evaluering av bydelsreformen i Bergen.
 • Show author(s) (2002). Demokratisk fornyelse i norske kommuner?
 • Show author(s) (1999). Utfordringene for kommunene i fremtiden.
 • Show author(s) (1999). Resultater og erfaringer fra satsingsområdet "Demokrati, deltakelse og styring".
 • Show author(s) (1999). Perspektiver på kommunesektorens handlingsrom.
 • Show author(s) (1999). Om utvidede folkehøringer.
 • Show author(s) (1999). Motivasjonsforutsetninger innenfor ulike representasjonsordninger.
 • Show author(s) (1998). Having people deliberate. Representativeness and deliberative politics.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Does suffrage increase representation? Voting age reforms and the recruitment of young politicians.
 • Show author(s) (2018). Deltakelse og samtale: Tiltak for demokratisk fornyelse i norske kommuner.
 • Show author(s) (2017). Reform, Resistance and Results: Veto Players in Local Government Amalgamation in Norway.
 • Show author(s) (2017). Counterterrorist legislation and beliefs in democracy: A longitudinal study.
 • Show author(s) (2016). Velferdsstat, lokalt selvstyre og kommunenes aksess til statlige beslutningsarenaer.
 • Show author(s) (2016). Ruling out democracy? Counterterrorist legislation and citizens’ support for democratic government.
 • Show author(s) (2016). Recruitment of young councillors: Driven by parties or voters?
 • Show author(s) (2016). Lokale lister i norske kommuner: noe om variasjoner mellom og innenfor kommunene ved kommunevalgene 2011-2015.
 • Show author(s) (2016). Does democracy decrease fear of terrorism?
 • Show author(s) (2015). Output Democracy in local government.
 • Show author(s) (2015). Impact of publicness on large-scale organizational reforms?
 • Show author(s) (2014). Styles of Political Representation: Does Context Make a Difference?
 • Show author(s) (2014). Flere unge listekandidater og folkevalgte? Effekter av forsøket med stemmerett for 16-åringer.
 • Show author(s) (2013). Velgerne og kommunestruktur: Sammenslåing eller samarbeid?
 • Show author(s) (2013). Service use and complaint behaviour in complex organizations: An analysis of the Norwegian Labour and Welfare administration.
 • Show author(s) (2010). New Public Management reforms and democratic legitimacy Attitudes among councillors in West European local government.
 • Show author(s) (2010). New Public Management reforms and democracy. Attitudes among councillors in European local governments.
 • Show author(s) (2009). The Careers of European Local Councillors: A Cross-National Comparison.
 • Show author(s) (2009). The Careers of European Local Councillors: A Cross-National Comparison.
 • Show author(s) (2009). Norwegian Local Government.
 • Show author(s) (2008). The Norwegian Councillor Survey.
 • Show author(s) (2008). Lokalt folkestyre AS.
 • Show author(s) (2008). Local Democracy Ltd. – The governance of local government enterprises in Norway.
 • Show author(s) (2008). Immune to reform? The Nordic Mayor.
 • Show author(s) (2008). Electing Mayors with the Supplementary Vote Method: Norway and the UK compared.
 • Show author(s) (2008). A policy for democratic renewal: Can local government be saved by democratic engineering?
 • Show author(s) (2007). Party alternatives? Independent lists in local politics.
 • Show author(s) (2007). Norwegian Local Government.
 • Show author(s) (2007). New Metropolitan Areas – New Contexts for Participation?
 • Show author(s) (2007). I det gode selskap - om selskapsdanning i norsk lokalpolitikk.
 • Show author(s) (2007). Demokrati, styring og rettsliggjøring: Presentasjon av fem prosjekter.
 • Show author(s) (2006). KOSTRA - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?
 • Show author(s) (2004). Styrt fragmentering eller fragmentert styring? Nettverkspolitikk i norske kommuner.
 • Show author(s) (2004). Contacting as a Channel of Political Involvement.
 • Show author(s) (2003). Neighbourhood councils in Bergen: Tension and cooperation in a multi-level system.
 • Show author(s) (2003). Democratic Renewal in Norwegian Local Authorities Top-down strategies for bottom-up engagement.
 • Show author(s) (2002). Politiske uttrykksformer i en bykontekst.
 • Show author(s) (2002). Oppgavedifferensiering og kommuneinstitusjonens legitimitet.
 • Show author(s) (2002). Nye politiske uttrykksformer i en bykontekst.
 • Show author(s) (2002). Nye politiske uttrykksformer.
 • Show author(s) (2002). Makt, avmakt, motmakt – Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune.
 • Show author(s) (2002). Makt, avmakt, motmakt - samspillet mellom bydel og by i Bergen.
 • Show author(s) (2002). Hvordan vil fremtidens borgere artikulere sitt engasjement, og hvordan skal lokaldemokratiet møte dette?
 • Show author(s) (2002). Demokratisk fornyelse i norske kommuner? Top down-strategier for bottom up-engasjement.
 • Show author(s) (2001). Inititatives in inclusive decision-making: The case of deliberative hearings in Norway.
 • Show author(s) (2001). Initiatives in inclusive decision-making: The case of deliberative hearings in Norway.
 • Show author(s) (2000). Party Politicisation Reversed? The potential localisation of local politics in Norway.
 • Show author(s) (1999). Party Politicisation Reversed? The potential localisation of local politics in Norway.
 • Show author(s) (1999). Lokaldemokratiet - aktuelle utfordringer.
 • Show author(s) (1999). Local Politics and Ambition in Norway: De-Motivated and Unaccountable Councillors?
 • Show author(s) (1999). Hva skjer med det lokale demokratiet? Kommentar til Tora Aasland.
Book review
 • Show author(s) (2023). Fridthjof Søgaard, Kristine Offerdal og Kjell Inge Bjerga (red.): Norsk byråkrati – kan det bli bedre? Tekster om arbeidet i regjeringskontorene. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Show author(s) (2023). Einar Øverbye: Erfaring, evidens og faglig skjønn. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Show author(s) (2006). Anmeldelse av Midgaard, Knut og Bjørn Erik Rasch (red.) Demokrati: vilkår og virkninger. Sosiologisk Tidsskrift. 191-194.
 • Show author(s) (2003). Bokrecension: "Samtala både länge och väl. Deliberativ demokrati i tre foräldrakooperativ och dess effekter på deltagarna." Författare Annika Theodorsson. Recenseras av Jacob Aars. Kommunal ekonomi och politik. 59-63.
 • Show author(s) (2003). Bokomtaler: Bernt Aardal (red.):Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 200-205.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2017). Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2008). Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2001). Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Kommuneforlaget AS.
 • Show author(s) (2000). Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. Kommuneforlaget AS.
Academic monograph
 • Show author(s) (2015). Den store reformen. Da NAV ble til.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2021). Tilfreds med jobben. Stat og styring.
 • Show author(s) (2020). Kampen mot surveymonsteret begynner. Stat og styring. 56-59.
 • Show author(s) (2017). Tjenestedemokratiet. Stat og styring. 42-46.
Feature article
 • Show author(s) (2017). Terror og toleranse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2015). Politikk som virker? Dagens næringsliv. 1 pages.
 • Show author(s) (2014). Gir ingen positiv gevinst. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2011). Fem år med NAV - mer samordning, og nye utfordringer. Sosial Trygd.
 • Show author(s) (2009). Korrupsjonsrisiko i kommunale selskap. Kommunerevisoren. 26-26.
 • Show author(s) (2007). De utskjelte lokallistene. Dagbladet.
 • Show author(s) (2002). Har bydelsreformen grunnstøtt? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1999). Blir lokalvalgene mer lokale? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Om styre og stell i norske kommuner. Tidsskrift for velferdsforskning. 232-235.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1998). Rekruttering og personskifte i lokalpolitikken : en sammenligning av Finland og Norge. 58.
Interview
 • Show author(s) (2007). Artikkel i Verdens Gang: Politikerne valgt på forhånd.
 • Show author(s) (2006). Intervju om folkemøter i Vaksdal kommune.
 • Show author(s) (2005). Eliten utfordrer folkemakten.
 • Show author(s) (2004). Nyhetsinnslag om innbyggerhøring på Askøy.
 • Show author(s) (2004). En lokalpolitiker blir skapt.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Nasjonale partier og lokale lister i kommunestyrevalgene 2015 og 2019. 22 pages.
 • Show author(s) (2021). Loddet er kastet: Om bruken av innbyggerpaneler i lokalpolitikken. 31 pages.
 • Show author(s) (2018). The 22 July Terrorist Attacks in Noway and Citizens' Attitudes Toward Counterterrorist Authorities. 19 pages.
 • Show author(s) (2018). Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study. 19 pages.
 • Show author(s) (2018). Countering Fear: Democratic States' Ability to Ease Citizens' Fear of Terrorism. 17 pages.
 • Show author(s) (2017). Tjenestedemokratiet. 11 pages.
 • Show author(s) (2017). Lokalpolitikerne og tjenestedemokratiet: Har ideologi betydning?
 • Show author(s) (2017). Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. 21 pages.
 • Show author(s) (2017). Klagegapet, isfjellet og stiene. 21 pages.
 • Show author(s) (2017). Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen. 16 pages.
 • Show author(s) (2017). Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. 5 pages.
 • Show author(s) (2015). Representational styles among county and municipal councillors. 16 pages.
 • Show author(s) (2014). Flere unge listekandidater? Nominasjon, valgkamp og listeretting. 31 pages.
 • Show author(s) (2013). Velgerne og kommunestrukturen: Sammenslåing, samarbeid eller begge deler? 19 pages.
 • Show author(s) (2013). Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle? 20 pages.
 • Show author(s) (2013). Fraværende velgere? Pendling og politisk engasjement. 16 pages.
 • Show author(s) (2013). De mange partisystemene: lokallister og nasjonale partier i kommunestyrevalget 2011. 18 pages.
 • Show author(s) (2011). Pendling og sosial kapital innenfor norske storbyregioner. 19 pages.
 • Show author(s) (2011). Har det lokale organisasjonslivet betydning for innbyggernes vurderinger av lokalpolitikere? 22 pages.
 • Show author(s) (2008). Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. 36 pages.
 • Show author(s) (2008). Lokalt folkestyre AS. 26 pages.
 • Show author(s) (2008). Independent Lists in Norwegian Local Politics. 22 pages.
 • Show author(s) (2008). Blir demokratiet elsket i hjel? Demokratipolitikk i kommunene. 18 pages.
 • Show author(s) (2007). Kostra - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?
 • Show author(s) (2007). Democratic Renewal in Local Government? Top-down Strategies for Bottom-up Involvement. 20 pages.
 • Show author(s) (2005). Urbane aktivistnettverk. Effektive og eksklusive? 36 pages.
 • Show author(s) (2005). Partikommunens uppgång och fall. 44 pages.
 • Show author(s) (2005). Metropolitan Areas in Norway. Suburbanisation and Political Behaviour. 18 pages.
 • Show author(s) (2005). Governance med kommunen som nav - tre nettverk i Kristiansand. 24 pages.
 • Show author(s) (2005). By-governance. 24 pages.
 • Show author(s) (2001). Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel. 13 pages.
 • Show author(s) (2001). Lekmannsstyre under press. 18 pages.
 • Show author(s) (2001). Et forsvar for representativt demokrati. 19 pages.
 • Show author(s) (2000). Status og utfordringer. 12 pages.
 • Show author(s) (2000). Representation and Deliberative Politics.
 • Show author(s) (2000). Kommunene og det lokale demokratiet i en omstillingsfase. 10 pages.
 • Show author(s) (2000). Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken. 15 pages.
 • Show author(s) (1999). Folk har det pinadø for godt! Om deltakelsesproblemer i partilag og lokalpolitikk. 20 pages.
 • Show author(s) (1998). Status og utfordringer.
 • Show author(s) (1998). Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken.
Academic literature review
 • Show author(s) (2013). Voters and welfare issues in local elections. Tidsskrift for velferdsforskning. 107-116.
 • Show author(s) (2011). Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd. Nordiske organisasjonsstudier. 3-8.
Foreword
 • Show author(s) (2017). Forord. 1 pages.
Introduction
 • Show author(s) (2008). Introduksjon. 5-24.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2022). Hele livet i staten. Stat og styring. 46-48.
Chapter
 • Show author(s) (2021). Local Government Access to Central-level Decisions: The Case of Norway. . In:
  • Show author(s) (2021). Organizing and Governing Governmental Institutions. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2016). Recruitment of young councillors: Driven by parties or voters? 88-107. In:
  • Show author(s) (2016). What happens when 16-year-olds are allowed to vote? 2016:19. 2016:19. .

More information in national current research information system (CRIStin)