Home
Jan Fridthjof Bernt's picture

Jan Fridthjof Bernt

Emeritus
 • E-mailjan.f.bernt@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2017). Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Forvaltningsloven. Revisjon. Norsk Lovkommentar.
 • Show author(s) (2016). Rammene for rettslig prøving av forvaltningens avgjørelser - Fra fritt skjønn til pragmatiske vurderinger? (Revidert versjon.). Jussens venner. 324-342.
 • Show author(s) (2013). Høyesterett som politisk arena. Jussens venner. 320-328.
 • Show author(s) (2012). Grunnlovsrevisjon ogfrykten for rettsliggjøring. Nytt Norsk Tidsskrift. 403-413.
 • Show author(s) (2010). Sosialrettens "rettskilder". Nordisk socialrättslig tidskrift. 33-47.
 • Show author(s) (2009). Allmennhetens innsyn i det offentliges virksomhet - En oversikt. Jussens venner. 265-284.
 • Show author(s) (2004). Vern av det befruktede egg: - Hvor mye etisk politi tåler et demokratisk samfunn. Lov & Data. 3 pages.
 • Show author(s) (2004). Normativisme og pragmatisme i rettsvitenskapen. Jussens venner. [61]-73.
 • Show author(s) (2000). The Significance of Autonomous Law in Modern Society. Kritisk juss. 193-202.
 • Show author(s) (2000). The Significance of Autonomous Law in Modern Society. Kritisk juss. 193-202.
 • Show author(s) (2000). Sosialt ansvar, integritetsvern og rettssikkerhet. Kritisk juss. 99-108.
 • Show author(s) (2000). Sosialt ansvar, integritetsvern og rettssikkerhet. Kritisk juss. 99-108.
 • Show author(s) (2000). Ikaros har styrtet - minneord om David Doublet, 1954-2000. Kritisk juss. 185-192.
 • Show author(s) (1997). Bortfall av bosettningstillatelse - gyldigheten av utlendingsforskriften § 49. Lov og Rett. 6 pages.
 • Show author(s) (1994). UNIVERSITIES, COLLEGES AND OTHERS: DIVERSITY OF STRUCTURES FOR HIGHER EDUCATION - REPORT ON THE MULTILATERAL WORKSHOP. Higher Education in Europe. 109-120.
Lecture
 • Show author(s) (2021). Klimadommen - ein samtale.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2020). Brannen i Moria: Grenser, migrasjon og politikk.
 • Show author(s) (2018). Klimadommen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2009). Ytringsfriheten som samfunnsinstitusjon - Noen juridiske utgangspunkter.
 • Show author(s) (2009). Rosens navn - Ytrings- og informasjonsfriheten under press.
 • Show author(s) (2008). Når hjelpeapparatet blir maktapparat.
 • Show author(s) (2007). Rettsvitenskapens utfordringer.
 • Show author(s) (2007). Rettslige konsekvenser av omorganisering i forvaltningen.
 • Show author(s) (2007). Rettslige begreper i pre- og post-Echoffiansk rettsvitenskap.
 • Show author(s) (2007). Omgjøring av kommunale verdtak.
 • Show author(s) (2007). Omgjøring av kommunale vedtak.
 • Show author(s) (2007). Omgjøring av kommunale vedtak.
 • Show author(s) (2007). Offentlighetsloven og ansattes ytringsfrihet.
 • Show author(s) (2007). Offentleglovas virkeområde.
 • Show author(s) (2007). Minstemålsprinsippet.
 • Show author(s) (2007). Legal Theory - A Penumbra without a Core?
 • Show author(s) (2007). Kommunalt forvaltningsskjønn - Rammer og overprøving.
 • Show author(s) (2007). Kommunalt forvaltningsskjønn - Rammer og overprøving.
 • Show author(s) (2007). Kommunalt forvaltningsskjønn - Rammer og overprøving.
 • Show author(s) (2007). Innholdsbestemte unntakshjemler, meroffentlighet.
 • Show author(s) (2007). Dom for realitet ("subsumsjonsdom").
 • Show author(s) (2007). Dokumenter og opplysninger fra interne prosesser.
 • Show author(s) (2007). Den såkalte myndighetsmisbrukslæren "revisited". Saklighetsprinsippet.
 • Show author(s) (2007). Akademisk frihet.
 • Show author(s) (2007). "Principer och pragmatism i förvaltningsrätten" - koreferent.
 • Show author(s) (2005). Ytringsfrihet og varslingsplikt for sykepleiere.
 • Show author(s) (2005). Utkast til ny sosial- og helsetjenestelov.
 • Show author(s) (2005). Utkast til ny lov om samordnede kommmmunale helse- og sosialtjenester.
 • Show author(s) (2005). Statlig tilsyn og lovlighetskontroll med kommunale vedtak.
 • Show author(s) (2005). Statlig tilsyn med utførelsen av lovpålagte oppgaver i kommunesektoren.
 • Show author(s) (2005). Rule of Law, Democracy and Public Watchdog.
 • Show author(s) (2005). Ny felles lov om kommunle sosial- og helsetjenester?
 • Show author(s) (2005). NOU 2004:18, utkast til ny lov om samordnede sosial- og helsetjenester i Norge - Noen hovedtrekk og hovedproblemstillinger.
 • Show author(s) (2005). Kommuneloven, beslutningsansvar og ekstern kontroll og tilsyn.
 • Show author(s) (2005). Jurisdisfisering av medisinen - frihet eller tvangstrøye.
 • Show author(s) (2005). Juridifisering av medisinen.
 • Show author(s) (2005). I hvilken grad bør forvaltningsloven gjelde ved privatrettslig organisering av offentlig virksomhet og privates utføring av tjenester på vegne av det offentlige?
 • Show author(s) (2005). Hva har jussen gjort med medisinen?
 • Show author(s) (2005). Helhet og plan i kommunale sosial- og helsetjenester.
 • Show author(s) (2005). Grensen mellom fritt og lovbundet skjønn.
 • Show author(s) (2005). Forvaltningsklage over og omgjøring av kommunale enkeltvedtak.
 • Show author(s) (2005). Bør vi fortsatt ha en forvaltningslov? - Særlig om betydningen av at forvaltningsloven også retter seg mot de folkevalgte og kommunene.
 • Show author(s) (2005). "Varsling i helsevesenet".
 • Show author(s) (2005). "Utkast til ny sosial- og helsetjenestelov".
 • Show author(s) (2005). "Statlig tilsyn med kommunesektoren, og tilsynenes operasjonalisering av vage begreper i Lovgivningen.".
 • Show author(s) (2005). "Saksbehandling og klage etter utkast til ny sosial- og helsetjenestelov".
 • Show author(s) (2005). "Rettssikkerhet og lokaldemokrati - menneskerettsidealer og rettslige forpliktelser som grunnlag for krav til kommunalforvaltningen".
 • Show author(s) (2005). "Organisering, tilsyn og kontroll etter utkast til ny sosial- og helsetjenestelov".
 • Show author(s) (2005). "NOU 2004:18 - Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene".
 • Show author(s) (2005). "Kommunenes ansvar og oppgaver, rett til sosial- og helsetjenester og krav om faglig forsvarlighet etter utkast til ny sosial- og helsetjenestelov".
 • Show author(s) (2003). Rettslige rammer for organisering av virksomheten ved universiteter og høyskoler.
 • Show author(s) (2003). Rettighetsfesting, forholdet mellom helse- og sosialfaglig, rettslig og politisk skjønn i helse- og sosialtjenesten.
 • Show author(s) (2003). Omstilling på universitetene. Omstilling ved UiB, hva kan vi vente oss?
 • Show author(s) (2003). Offentlirettslig kompetanse, privatrettslig rådighet og avtalemessige forpliktelser i kommunalretten.
 • Show author(s) (2003). Normativisme og pragmatisme i rettsvitenskapen.
 • Show author(s) (2003). Hvem skal styre universitetene, og hvorfor og hvordan?
 • Show author(s) (2003). "Enhetlig ledelse" - trussel mot faglighet eller en nødvendig reform? Hva gjør vi med forholdet mellom faglig og administrativledelse?
 • Show author(s) (2002). "Innovasjon og rettssikkerhet står den norske avveiningsmodellen i rettskildelæren for fall?".
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2008). Norge må kreve utreise for Vanunu. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) (2004). Kristeva, Flåm og vitenskapelighet (Debatt). Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2000). Universitetene - fra samfunnsinstitusjon til produksjonsbedrifter? Leder. Kritisk juss. 5-6.
Book review
 • Show author(s) (2001). - Ande Somby, Juss som retorikk (Anmeldelse). Kritisk juss. 155-162.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2015). Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag.
 • Show author(s) (2008). Det Norske Videnskaps-Akademi, Årbok 2007. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2007). The Holberg Prize Seminar 2005: Religion in the Public Sphere. Ludvig Holberg Memorial Fund.
 • Show author(s) (2007). The Holberg Prize Seminar 2005, Holberg Prize Laureate Professor Jürgen Habermas: "Religion in the Public Sphere". The Ludvig Holberg Memorial Fund.
 • Show author(s) (2002). Erkjennelse og engasjement. Minneseminar for David Rolland Doublet. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2009). Offentleglova - med kommentar.
 • Show author(s) (2006). Universitets- og høyskoleloven av 2005 -med kommentarer.
 • Show author(s) (2000). Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten, 2. utg. Kap.II, V, VI,VII.
 • Show author(s) (2000). Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten, 2. utg. Kap.II, V, VI,VII.
Academic commentary
 • Show author(s) (2019). Kommuneloven 2018. Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner. Med kommentarer.
 • Show author(s) (2016). Universitets- og høyskoleloven. Lov 1. april 2005 nr. 15. Med kommentarer. 2. utgave.
 • Show author(s) (2014). Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. Med kommentarer. 6. utgave.
 • Show author(s) (2011). Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 : med kommentarer.
 • Show author(s) (2006). KOMMUNELOVEN MED KOMMENTARER Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 med kommentarer.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2018). God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2001). Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. sept. 1992 nr. 107 med kommentarer, Oslo 1993. Kommuneforlaget AS.
 • Show author(s) (2000). Lov om universiteter og høgskoler Med kommentarer. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1998). Vitenskapsfilosofi for jurister - en innføring. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1998). Vitenskapsfilosofi for jurister - en innføring. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1997). Lov om kommuner og fylkeskommuner med kommentarer 2. utg. Kommuneforlaget AS.
 • Show author(s) (1997). Kommunene i velferdsstaten. Tano.
 • Show author(s) (1996). Lov om universiteter og høgskoler - Med kommentarer. ALMA MATER FORLAG AS.
 • Show author(s) (1996). JUSS, SAMFUNN OG RETTSANVENDELSE En introduksjon til rettsvitenskapen. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1996). JUSS, SAMFUNN OG RETTSANVENDELSE En introduksjon til rettsvitenskapen. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1994). Kommunalrett (3. utg). Tano, Oslo.
 • Show author(s) (1993). Sosial trygghet og rettsikkerhet under sosialtjenesteloven og barnevernstjenesteloven. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1993). Retten og vitenskapen. En introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi, 2 utg. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1992). Retten og vitenskapen. En introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. ALMA MATER Forlag AS.
 • Show author(s) (1992). RETTEN OG VITENSKAPEN. En introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. ALMA MATER Forlag AS.
 • Show author(s) (1981). AVTALER MED STAT OG KOMMUNE. Universitetsforlaget.
Reference material
 • Show author(s) (2002). Jusleksikon.
Compendium
 • Show author(s) (2009). Kompendium Frihagens forvaltningsrett bind 1, 2 utg.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Bernt svarer - ukentlig spørrespalte. Kommunal rapport 2018 . Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2017). Bernt svarer - ukentlig spørrespalte. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2003). Arbeidsro eller demokrati? Kommunal rapport. 14-15.
 • Show author(s) (2002). Økonomisk, rettslig og moralsk ansvar i kommunalforvaltningen. Kommunal rapport. 22-23.
 • Show author(s) (2002). Lojalitet og ytringsfrihet. Kommunal rapport. 18-19.
 • Show author(s) (2002). Inhabilitetsregler - mer enn juss. Kommunal rapport. 16-17.
 • Show author(s) (2002). Hva om vi innførte kommunalt demokrati? Kommunal rapport. 22-23.
 • Show author(s) (2002). Fylkeskommunen - en trussel mot regional utvikling? Kommunal Rapport 14. mars 2002. Kommunal rapport. 30-31.
Feature article
 • Show author(s) (2004). Vern av det befruktede egg: - Hvor mye etisk politi tåler et demokritisk samfunn. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2003). "Konkurranseutsetting - Hvem skal bestemme hva som er best for kommunen?". Kommunal rapport. 14-15.
 • Show author(s) (2003). "Hva om vi forbød øremerking?". Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2003). "Arbeidsro eller demokrati?". Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2000). Universitetene - fra samfunnsinstitusjon til produksjonsbedrifter? Leder. Kritisk juss. 5-6.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1979). Avtale og offentlig myndighetsutøving : avtalemessig tilsagn om fremtidig utøving av diskresjonær forvaltningsmyndighet og av myndighet til å pålegge skatter og avgifter : kompe- tansespørsmål og rettsvirkninger.
Interview
 • Show author(s) (2021). Behandlet klage om rolleblanding – var selv varamedlem i styret.
Programme management
 • Show author(s) (2022). Rett og Slett #16: Rus og forvaltning - Del II.
 • Show author(s) (2022). Rett og Slett #15: Rus og forvaltning – del I.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). § 113 Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov. 10 pages.
 • Show author(s) (2020). Rettssikkerhet i sosial- og helsetjenestene etter forvaltningslovutkastet. 18 pages.
 • Show author(s) (2020). Maktfordeling og folkestyre i informasjonssamfunnet. 27 pages.
 • Show author(s) (2020). God forvaltningssikk - Forvaltningen nedenfra. 17 pages.
 • Show author(s) (2020). Forvaltningsrevisjon - En demokratisk forutsetning. 7 pages.
 • Show author(s) (2019). Varslingsrett i offentlig forvaltning. 15 pages.
 • Show author(s) (2019). Utviklingslinjer i nyere norsk forvaltningsrett. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). Universitetets fremtid: Produksjonsbedrift, forvaltningsorgan eller samfunnsinstitusjon? 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Et hermeneutisk perspektiv på rettsvitenskap og juridisk metode. 18 pages.
 • Show author(s) (2018). Tvangsmedisinering i psykisk helsevern - virkelighetsforståelse, rettferdiggjøring og rettssikkerhet. 55 pages.
 • Show author(s) (2017). Skjønnsutøving i forvaltningsstaten: Tillit er bra, men kontroll er bedre? 22 pages.
 • Show author(s) (2017). Kampen om sosial- og helserettens identitet - En øvelse i demokratiforståelse. 16 pages.
 • Show author(s) (2016). Selskapsorganisering og helsepolitikk. Noen refleksjoner omkring helseforetaksmodellen som styringsmodell for spesialisthelsetjenestene. 9 pages.
 • Show author(s) (2016). Rettsstat eller forskriftsstat? 21 pages.
 • Show author(s) (2016). Hva vil vi med rettsvitenskapen? 20 pages.
 • Show author(s) (2015). Rett og politikk - er jussens statsmaktens herre eller dens tjener? 24 pages.
 • Show author(s) (2015). Krav om forholdsmessighet ved kontroll av offentlig myndighetsutøving. 21 pages.
 • Show author(s) (2015). Kontroll og tilsyn med kommunal virksomhet. 7 pages.
 • Show author(s) (2015). Kommunenes fremtid: Lokaldemokratisk arena eller desentralisert statsforvaltning? - Et norsk perspektiv. 17 pages.
 • Show author(s) (2014). Rettens legitimitet og internasjonal rettsanvendelse. 17 pages.
 • Show author(s) (2014). Rammene for rettslig prøving av forvaltningens avgjørelser - Fra fritt skjønn til pragmatiske vurderinger? 17 pages.
 • Show author(s) (2014). Hvilken rolle kan Grunnloven ha som verdimessig grunnmur for lovgivning, offentlig forvaltning og samfunnslivet ellers? 23 pages.
 • Show author(s) (2014). Gjennomsiktighet som korrupsjonsvern - Ingen gratis lunsj. 8 pages.
 • Show author(s) (2014). Forvaltningsrettslig rettssikkerhet i masseforvaltningens tid. 22 pages.
 • Show author(s) (2013). Rettskildelæren og "the single right answer". 11 pages.
 • Show author(s) (2013). Kommunaldemokrati eller velferdsstat? En rapport fra en brytningssone i et naboland. 12 pages.
 • Show author(s) (2013). Høyesterett som politisk arena. 11 pages.
 • Show author(s) (2013). Hva skjedde med rettsrealismen? 22 pages.
 • Show author(s) (2013). Faglighet, juss og politikk i velferdsstaten. 12 pages.
 • Show author(s) (2012). Kommunelovens fødsel, oppvekst og fremtid. 10 pages.
 • Show author(s) (2011). Velferdsstatens nødvendighet. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). Det juridiske fortolkningsfellesskap som referanseramme for avgjørelse av juridiske tvilsspørsmål. 13 pages.
 • Show author(s) (2007). Den ene og retten - brytningen mellom liberialisme og kollektivisme i norsk rettsteori. 16 pages.
 • Show author(s) (2006). Veilederen - den usynlige og entusiastiske reisekameraten. 8 pages.
 • Show author(s) (2002). Rettssikkerhetsbegrepet og kampen om velferdsstatens verdigrunnlag. 19 pages.
 • Show author(s) (2002). Hvorfor skal vi bry oss om prejudikater? 15 pages.
 • Show author(s) (2002). Hvor mye EØS-rett tåler norske kommuner? Om erstatningsansvar ved anbudsfeil i kommunal sektor. 36 pages.
 • Show author(s) (2002). Den dynamiske dimensjon i rettskildelæren. 14 pages.
 • Show author(s) (2001). Kveler velferdsstaten kommunaldemokratiet? 22 pages.
 • Show author(s) (2000). Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre. 39 pages.
 • Show author(s) (2000). Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre. 39 pages.
 • Show author(s) (2000). Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre. 39 pages.
 • Show author(s) (2000). Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten.
 • Show author(s) (1993). Regionalt og lokalt selvstyre - en trussel mot rettssikkerhet og likebehandling?
 • Show author(s) (1993). Norsk rettsteori mellom rettspositivisme og nynomativisme. -154 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15. 3745-3787. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006 nr. 16. 4155-4183. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) av 19.juni 1970 nr. 69. 933-952. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. sep. 1992 nr. 107. 2103-2154. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om ikraftsettelse av forvaltningsloven og om endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre lover av 19. juni 1969 nr. 54. 893-893. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) av 6. des. 2002 nr. 72. 3512-3514. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av 15. juni 2001 nr. 70. 3412-3418. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. feb. 1967. 764-813. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2005). Kommentarer til lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) av 6. des. 2002 nr. 72. 3502-3504. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15. 3733-3773. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) av 19. juni 1970 nr. 69. 974-992. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. sept. 1992 nr. 107. 2168-2208. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om ikraftsettelse av forvaltningsloven og om endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre lover av 19. juni 1969 nr. 54. 934-934. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av 15. juni 2001 nr. 70. 3410-3417. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. feb. 1967. 820-863. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om universiteter og høyskoler av 12. mai 1995 nr. 22. 2474-2508. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk Lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om offentlighet i forvaltningen av 26. juni 1970 nr. 74. 985-1003. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk Lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. 2157-2193. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.).
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 nr. 53. 3367-3374. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.).
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)av 15. juni 2001 nr. 70. 57-88. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk Lovkommentar, Ajourføringshefte nr. 1, 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967. 839-881. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk Lovkommentar 2002.
Other
 • Show author(s) (2002). The Significance of Autonomous Law in Modern Society Opening remarks at ISSEI 2000 Conference, Bergen 15. August 2000. 153-162.
 • Show author(s) (2002). Hvorfor rettsfilosofi? Davids prosjekt, arven og arvingene Innledning på minneseminar for David R. Doublet 14. og 15. august 2001. 11-26.
Poster
 • Show author(s) (2004). Kommentar til Kirsten Ketschers innlegg: EU-charteret om fundamentale rettigheter.
 • Show author(s) (2003). Åpningsforedrag.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2020). Bernt, Jan Fridthjof. Bernt svarer 2020 - ukentlig spørrespalte . Kommunal rapport. Kommunal rapport UiB . Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2019). Bernt svarer - ukentlig spørrespalte. Kommunal rapport 2019. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2017). Populisme - fornuft og følelser. Røyst. 54-63.
Chapter
 • Show author(s) (2015). Zur Wertekanon des Grundgesetzes als Fundament der Gesetzgebund, öffentlichen Verwaltung und des geschellschaftlichen Lebens. 49-71. In:
  • Show author(s) (2015). Die Religion und das Wertefundament der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundgesetzes 2014. LIT-Verlag GmbH & Co.

More information in national current research information system (CRIStin)