Home
Johan Randulf Petter Giertsen's picture

Johan Randulf Petter Giertsen

Professor
 • E-mailGiertsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 46
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Textbook
 • Show author(s) 2005. Avtaler. Pensumtjeneste.
Academic article
 • Show author(s) 2007. Gransking. Kritisk juss.
 • Show author(s) 2006. EU åpner for internasjonale fusjoner. Lov og Rett. 371-377.
 • Show author(s) 2003. Selskapsrettslige spørsmål som reiser seg når advokater er styremedlemmer i aksje- eller allmennaksjeselskaper, når advokaten har selskapet som klient. www.jus.no/asset/31960/1/31960.
 • Show author(s) 2003. Aksjeselskapsretten som obligasjonsrettslig disiplin. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 53-69.
 • Show author(s) 2002. Spår trøbbel med statsstyrte sykehus. Nettavis for Universitetet i Bergen www.uib.no/elin/php.
 • Show author(s) 2000. Trekantfusjon Selskapsrettslige problemer. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69. 7-15.
 • Show author(s) 2000. Trekantfusjon Selskapsrettslige problemer. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69. 7-15.
 • Show author(s) 1999. Ugyldighet og forutsetningssvikt ved skifterettslig gjeldsovertagelse. Jussens venner. 218-228.
 • Show author(s) 1998. Overtakelse av deltakeransvar i ansvarlig selskap etter deltakers død. Lov og Rett. 617-630.
 • Show author(s) 1998. Ansvar på privat skifte for forpliktelser pådratt etter dødsfallet. Jussens venner. 300-305.
 • Show author(s) 1998. "Fordringsmodellen" ved trekantfusjon - svekket kreditorvern? Juristkontakt. 26-28.
 • Show author(s) 1995. Uskifte og lovvalg. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 261-324.
 • Show author(s) 1994. Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av selskapets økonomiske stilling. Juristkontakt.
 • Show author(s) 1994. Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av selskapets økonomiske stilling. Juristkontakt. 2-9.
 • Show author(s) 1993. Påliteligheten av den norske selvmordsstatistikken (The reliability of the Norwegian suicide statistics). Nord Med. 58-59.
 • Show author(s) 1993. Bone strength in infants. Forensic Science International. 111-119.
 • Show author(s) 1993. Bone strength in infants. For Sci Int. 111-119.
 • Show author(s) 1992. Uventet død hos yngre diabetikere. Tidsskrift for Den norske legeforening. 926-927.
Report
 • Show author(s) 2018. NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven (leder lovutvalget). .
 • Show author(s) 2017. NOU 2017: 15 Revisorloven (leder lovutvalget). .
 • Show author(s) 2006. NOU 2006: 19 Akademisk frihet. .
 • Show author(s) 2002. NOU 2002: 6, Lov om samvirkeforsøk (Medlem av samvirkelovutvalget med ansvar for å skrive det vesentligste av fremstillingen av gjeldende samvirkerett og spesialmotivene til den foreslåtte lov om samvirkeforetak.). .
 • Show author(s) 1994. Succession in Family Business in Norway. An Overview of some legal problems. 51. 51. .
Academic lecture
 • Show author(s) 2005. Særnorsk internasjonalisering.
 • Show author(s) 2004. Formulering av problemstillinger i rettsdogmatiske arbeider.
 • Show author(s) 2003. Hva karakteriserer en "spennende" avhandling?
 • Show author(s) 2000. Trekantfusjon.
 • Show author(s) 2000. Telia/Telenor.
 • Show author(s) 2000. Aksjonæravtaler.
 • Show author(s) 2000. Aksjonæravtaler.
Other product
 • Show author(s) 2005. Særnorsk Internasjonalisering?
 • Show author(s) 2005. EU åpner for internasjonale fusjoner.
 • Show author(s) 2005. Avtl. § 39 - direkte og analogisk anvendelse.
Editorial
 • Show author(s) 2009. Vitenskapelig uredelighet og Granskingsutvalget. Tidsskrift for Den norske legeforening.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2000. Anmeldelse av Magnus Aarbakke, Jan Skåre, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Asle Aarbakke: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Lov og Rett. 123-127.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk.
Academic monograph
 • Show author(s) 2019. Kontrakter – ytelse og pris.
 • Show author(s) 2014. Avtaler.
 • Show author(s) 2012. Avtale (2. utgave).
 • Show author(s) 2008. Gransking.
 • Show author(s) 2006. Avtaler.
 • Show author(s) 1999. Fusjon og fisjon.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1996. Selskapsfinansierte aksjeerverv. Kan et selskap stille midler til råd ighet for erverv av aksjer i selskapet? UNIVERSITETSFORLAGET.
 • Show author(s) 1996. Pliktmessig avhold. UNIVERSITETSFORLAGET.
 • Show author(s) 1995. Generasjonsskifte. Kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et foretak overføres til livsarving. Universitetsforlaget, Bergen.
 • Show author(s) 1994. Generasjosskifte. Juridiske spørsmål. Næringslivets forlag, Oslo.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2002. Selskapsfinansierte aksjeerverv Aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10. Revisjon og Regnskap. 18-23.
 • Show author(s) 1998. "Fordringsmodellen" ved trekantfusjon etter aksjelovene av 1997. Revisjon og Regnskap. 12-17.
Feature article
 • Show author(s) 2006. Tåler vi en ny gransking? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 2000. Anmeldelse av Magnus Aarbakke, Jan Skåre, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Asle Aarbakke: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Lov og Rett. 123-127.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 1994. Generasjonsskifte. Kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et foretak overføres til livsarving. (Levert til bedømmelse for den juridiske doktorgrad 4.8.1993).
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. EU styrer forbrukerkontraktsretten . 14 pages.
 • Show author(s) 2018. Forbrukerretten europeiseres. 14 pages.
 • Show author(s) 2015. Avtalelovene – hva nå? 18 pages.
 • Show author(s) 2010. Samarbeidsproblemer som bortfallsgrunn for fusjon. 6 pages.
 • Show author(s) 2003. Triangle Mergers: A Distinctive Norwegian Type of Trasactions. 8 pages.
 • Show author(s) 2003. Selskapsrettslig tilbakeføring og konkursrettslig omstøtelse. Belyst ved dansk og norsk rett.
 • Show author(s) 2003. Company Law as a Contract Law Dicipline. 10 pages.
 • Show author(s) 2002. Skjevdeling av foretak: Avgrensing og verdsettelse av skjevdelingsformuen. 12 pages.
 • Show author(s) 2002. Har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger? 13 pages.
 • Show author(s) 1998. Fusjon som avtaletype. 13 pages.
 • Show author(s) 1997. Kan en ektefelles omstøtelseskrav gjøres gjeldende mot medkontrahentens godtroende suksessorer? 9 pages.
Other
 • Show author(s) 2006. Akademiske rettigheter i internasjonalt lys. 57-61.
 • Show author(s) 2006. Akademisk ytringsfrihet. 50-52.
 • Show author(s) 2006. Akademisk frihet vs. arbeidsgivers styringsrett. 53-56.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) 2010. Jusstudentar, skriv nynorsk. 59-60.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence