Home
Jon Petter Rui's picture

Jon Petter Rui

Professor, Adjunct professor at the Faculty of Law
 • E-mailJon.Rui@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  Bergen
  Room 
  710
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Textbook
 • Johansen, Jon Petter Rui; Lie, Markus hoel; Haagensen, Thorbjørn Riise. 2008. Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Rui, Jon Petter; Søreide, Tina. 2019. Governments' Enforcement of Corporate Bribery Laws: A Call for a Two-Track Regulatory Regime. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 132-162.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Fra menneskerettighetsdomstolen: G.I.E.M. og andre mot Italia. Ingen straff uten skyld (nulla poena sine culpa). Tidsskrift for strafferett. 202-215.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Retten til en rettferdig rettergang i straffesaker anno 2017. Jussens venner. 123-184.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Fra menneskerettighetsdomstolen. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning: Prinsipiell strorkammerdom mot Norge. Tidsskrift for strafferett. 57-68.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Fra EU-domstolen: Grenser for myndighetenes lagring av og tilgang til trafikk- og lokaliseringsdata. Tele2 Sverige og Watson og andre, C-203/15 og C-698/15, storkammerdom 21. desember 2016. Tidsskrift for strafferett. 146-168.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Uskyldspresumsjonens vern mot omtale av straffesaker før straffedom og etter frifinnelse. Tidsskrift for strafferett. 119-143.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Straffeprosessen i perspektiv. Jussens venner. 382-443.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Om rammene for siling av bevisanker etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. Lov og Rett. 33-44.
 • Rui, Jon Petter. 2013. The Interlaken, Izmir and Brighton declarations : towards a paradigm shift in the Strasbourg Court's interpretation of the European convention of human rights? Nordic Journal of Human Rights. 28-54.
 • Rui, Jon Petter. 2013. Om advokaters taushetsplikt og ransaking og beslag ved advokatkontor. Tidsskrift for strafferett. 296-340.
 • Rui, Jon Petter. 2013. "Mer effektiv gjennomføring av hovedforhandling i storestraffesaker - Bruk av saksdokumenter, skriftlige redegjørelser og forberedende rettsmøte". Lov og Rett. 248-253.
 • Rui, Jon Petter. 2013. "Fra menneskerettighetsdomstolen: Rettssikkerhetsgarantier ved advokaters rapporteringsplikt til myndighetene ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering". Tidsskrift for strafferett. 117-126.
 • Rui, Jon Petter. 2012. Inndragning av utbytte fra alvorlig organisert kriminalitet: Nye strategier er nødvendig. Tidsskrift for strafferett. 424-454.
 • Rui, Jon Petter. 2012. "Non Conviction Based Confiscation in the EU: an assessment of Art. 4 in the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union". ERA Forum. Journal of the Academy of European Law. 349-360.
 • Rui, Jon Petter. 2012. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 108-132.
 • Rui, Jon Petter. 2012. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 235-247.
 • Rui, Jon Petter. 2011. "The Civil Asset Forfeiture Approach on Organised Crime: Exploring the Possibilities for an European Model". eucrim (The European Criminal Law Associations´Forum. 153-161.
 • Rui, Jon Petter. 2011. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 328-337.
 • Rui, Jon Petter. 2010. EMK-retten frem mot 2020. Tidsskrift for strafferett. 366-384.
 • Rui, Jon Petter. 2010. "Ne bis in idem". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 496-506.
 • Rui, Jon Petter. 2010. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 290-299.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Om retten til å forholde seg taus og retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 47-68.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 112-129.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Komparasjon innen strafferett og -prosess". Tidsskrift for strafferett. 504-518.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Hvilken vekt må norske domstoler legge på internasjonale domstolers avgjørelser?". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 434-468.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 229-251.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 - på ny. Lov og Rett. 283-298.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2008. Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 92-102.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2008. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 348-364.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2007. La prohibición de procesamientos múltiples en el derecho Noruego ("Ne bis in idem"). Estudios Penales y Criminológicos. 395-431.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2005. Det materielle straffebegrepet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 294-369.
Lecture
 • Rui, Jon Petter. 2017. Transocean-saken, saksbehandling og prosess: Hva kan vi lære?
 • Rui, Jon Petter. 2017. Forslag til ny straffeprosesslov - noen hovedlinjer.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Det rettsstatlige vernet av retten til konfidensiell rettslig bistand.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Vernet mot selvinkriminering og forslag til ny forsvarsundersøkelseslov.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Human Rights Standards in Norway.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Administrativ inndragning/civil asset forfeiture.
Popular scientific lecture
 • Rui, Jon Petter. 2013. Nytt i strafferett og -prosess.
 • Rui, Jon Petter. 2009. Ny straffelov.
Academic lecture
 • Rui, Jon Petter. 2019. Introduction: Effectiveness and proportionality - typological considerations.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Exploring the Legal Architecture in Next Generation Technologies. -Privacy, Security and the Rule of Law.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Effectiveness and Proportionality. Modern Challenges in Security Law and Criminal Justice: bringing the picture together and the road ahead.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Preventive detention.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning.
 • Rui, Jon Petter. 2012. "Non Conviction Based Confiscation in the EU".
 • Rui, Jon Petter. 2012. "Introduction to the Project: Preliminary Considerations".
 • Rui, Jon Petter. 2012. "Closing Remarks".
 • Rui, Jon Petter. 2010. Decisions from the European Court of Human Rights: Influence on Norwegian Criminal Law and Criminal Procedural Law.
 • Rui, Jon Petter. 2010. "Ne bis in idem i Norden".
 • Rui, Jon Petter. 2009. Massnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
 • Rui, Jon Petter. 2009. Geldwäsche in Norwegen und Deutschland: Aktuelle rechtsvergleichenden Entwicklungen.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Geldwäsche im norwegischen Recht".
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2008. "The Process of Internationalisation of National Law in the Scandinavian Countries".
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2008. "Internationalisation of International Law in Norway, Germany and the United States: Latest Developments and the Road Ahead".
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2008. "Betydningen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon med særlig vekt på temaer innenfor straffeprosess og forvaltningsrett".
Editorial
 • Rui, Jon Petter. 2019. Høyesterett i "skyen". Lov og Rett. 261-262.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Grunnlovens krav om forholdsmessighet ved inngrep i grunnlovsfestede menneskerettigheter. Lov og Rett. 129-130.
 • Rui, Jon Petter; Stridbeck, Ulf. 2017. NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett.
 • Rui, Jon Petter. 2016. FNs menneskerettslige traktatorganer og norsk rett. Lov og Rett. 393-394.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Skyldprinsippet. Lov og Rett. 511-512.
 • Rui, Jon Petter. 2013. Forslag til lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet: Mer demokratisk forankring er nødvendig. Lov og Rett. 579-580.
 • Rui, Jon Petter. 2012. Leder: Temanummer om inndragning. Tidsskrift for strafferett. 373-374.
 • Rui, Jon Petter. 2012. Advokaters rapportering om mistanke om hvitvasking bør gjøres via Advokatforeningen. Lov og Rett. 513-514.
 • Rui, Jon Petter. 2011. "Politiets behov for støtte fra Forsvaret: Lovgivning er nødvendig". Lov og Rett. 445-446.
Book review
 • Rui, Jon Petter. 2014. Bokanmeldelse: Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther: Straffeprosessloven Kommentarutgave Bind I, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2011. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 95-102.
 • Rui, Jon Petter. 2011. Ørnulf Øyen: Selvinkrimineringsvernet i straffeprosessen - bokanmeldelse. Lov og Rett. 183-186.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Rui, Jon Petter; Sieber, Ulrich. 2015. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction. Duncker & Humblot.
 • Rui, Jon Petter. 2011. "Geldwäsche in norwegischen Recht: Eine Übersicht und Bewertung der repressiven und präventiven Massnahmen". Universitas Quinqueecclesiensis.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk.
Academic monograph
 • Rui, Jon Petter. 2012. Hvitvasking: Fenomenet, regelverket, nye strategier.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem).
Popular scientific article
 • Rui, Jon Petter. 2020. Advokatbladet: Finansdepartmentets lovtolking fremstår som uriktig. Advokatbladet.
Feature article
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rui, Jon Petter; Strandbakken, Asbjørn; Marthinussen, Hans Fredrik. 2016. Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 pages.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Varsleren må vernes. Dagens næringsliv. 30-31.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Den nye kampen mot hvitvasking. Dagens næringsliv. 3-3.
Doctoral dissertation
 • Sandhaug, Ingvild. 2019. Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold.
Interview
 • Rui, Jon Petter. 2020. Onsdag kan Nordea sperre din konto.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Tror Samherji-saken kan få store konsekvenser for nordnorske Nergård.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Mor dømt for å legge ut bilder av datteren (7) på Facebook.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Lekkelandet.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Kritiserer Tilsynsrådets nye veileder om hvitvasking.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Kjennelsen blir satt til side.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Kan ta lang tid å få mulla Krekar utlevert fra Norge.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Jusprofessor tviler på Jensens sjanser i ny rettssak.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Jeg tror dette sender et sterkt signal til banksjefer i mange land.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Her havnet penger som knyttes til mulig hvitvasking gjennom Nordea - ekspert mener saken må etterforskes.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Få rapporter.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Flere overføringer fra DNB-kontoer: Penger skal ha gått direkte til ministerens svigersønn.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Finanstilsynet refser Vipps i en fersk tilsynsrapport: -Det er oppsiktsvekkende.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Eirik Jensen-saken - Dette mener ekspertene om Jensen-dramaet.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Dette kan skje med mulla Krekar.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Det er et svart hull i hvitvaskingsloven.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Derfor kan det være lurt å vedta fartsboten på stedet.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Bankene dobler innsatsen mot hvitvasking - og nå kommer bøtene.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Venter ny legevurdering av tiltalt (46) i Valdres-saken.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Tidligere Økokrim-direktør: To grunner til at norske banker er ekstra utsatt for hvitvasking.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Slik kan Ubåt-Madsen gå fri for drapet på Kim Wall.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Ny hvitvaskingslov trer i kraft i dag. Den kan sette advokatene i en klemme.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Kritiserte etterforsking - ble anmeldt av politileder.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Krever at politiet etterforsker mirakelpredikant.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Justisdepartementet om russisk spion.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Jusprofessor: Å filme vold kan være psykisk medvirkning.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Ingen i denne saken har krenket ytringsfriheten.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Ekspertutvalg frarådet svartelister.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Ekspert tror USA kan gå etter Danske Bank-toppene.
 • Rui, Jon Petter. 2018. DNB kan risikere bot for dårlig hvitvaskingsarbeid - må rydde opp raskt.
 • Rui, Jon Petter. 2018. Aleris-ansatte måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Tatt etter ulovlig politihacking.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Retten godkjende politiavhøyr utan å ha sett dei.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Mye felles med Orderud-saken.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Klager staten inn til Menneskerettighetsdomstolen.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Jusprofessor: Jensen har bedre sjanser i lagmannsretten.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Jusprofessor: -Politiets talljuks er alvorlig.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Juryordningen avskaffes etter nyttår.
 • Rui, Jon Petter. 2017. I dag faller jensen-dommen: Dette er de mulige utfallene.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Høyesterett avviser hacking-anke i FBI-sak.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Hva sier loven om FBI-hackingen?
 • Rui, Jon Petter. 2017. Facebook som gapestokk.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Er misfornøyd med 15 år i fengsel - om tre uker kan han få enda mer.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Ambassadør-saken: Statsadvokaten vil ha svar fra UD.
 • Rui, Jon Petter. 2017. Alle statsadvokatene i Hordaland kan være inhabile i cruise-saken.
 • Rui, Jon Petter. 2017. 43 nordmenn hacket ulovlig av FBI.
 • Rui, Jon Petter. 2017. 15 dømt etter ulovlig FBI-hacking.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Økokrim bør starte etterforsking av DNB.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Statsadvokaten kan være inhabil.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Professorer mener Bergen-politiet bryter loven.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Nå skal Transocean-saken granskes.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Krevde erstatning for kriminelle penger.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Jusprofessor oppfordrer til gjennomgang av reglene for innhenting og lagring av DNA.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Innsyn på eiernes nåde.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Drevland-vurderingen må ha blitt gjort grundig denne gangen.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Derfor kunne politiet ta ny DNA-prøve av den overgrepssiktede 41-åringen 16 år senere.
 • Rui, Jon Petter. 2016. DNB: Her gjaldt ikke hvitvaskingsloven.
 • Rui, Jon Petter. 2016. Aktor ikke inhabil.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Undersøkte aldri Drevlands bindinger.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Uakseptabelt at de ikke drøfter foreldelsen.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Storkammersak om forbud mot gjentatt straffeforfølgning.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Kristin-saken: Derfor kan politiet sikte en frikjent mann på nytt.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Krekar sendes på landet med streng meldeplikt.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Kan verne skattesvikere.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Juss-topper uenige om Krekar-vedtak.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Dømmer politiets lovtolking nord og ned.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Derfor kunne Kristin-siktede pågripes på nytt.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Den som medvirker til drap kan få samme straff som den som dreper.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Cruiseturen hans kan stanse Drevland-oppdrag.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Slik vil riksadvokaten slå kloa i skurkenes gods og gull.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Om gjenåpning av straffesaker.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Kravet til effektiv etterforsking av mulige straffbare forhold etter EMK.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Jus-eksperter: Forsvaret bryter menneskerettighetene.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Human Rights in Criminal Proceedings.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Effektiv metode tar pengene fra forbryterne - kan bli innført i Norge.
 • Rui, Jon Petter. 2012. Skitten hvitvasking.
 • Rui, Jon Petter. 2012. "Es ist schwierig, hier objektiv zu sein".
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Dommer får strafferåd".
 • Rui, Jon Petter. 2007. "Må vente tre uker på Hundvåg-dom".
 • Rui, Jon Petter. 2006. "Forventet drapsanke".
 • Rui, Jon Petter. 2005. "Vi skal være forsiktige med å spekulere".
 • Rui, Jon Petter. 2003. "Jusstrid om BAHR-bot".
Programme participation
 • Rui, Jon Petter. 2014. Hva er hvitvasking?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Rui, Jon Petter; Sieber, Ulrich. 2015. Chapter 10. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Bringing the Picture Together. 60 pages.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Chapter 1. Introduction. 11 pages.
 • Rui, Jon Petter. 2010. Den norske juryordningen anno 2010: Moden for revisjon. 19 pages.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Kriminalomsorgens adgang til å kontrollere innsattes kommunikasjon. 15 pages.
 • Rui, Jon Petter. 2009. Internationalisation of National Law: Latest Developments and the Road Ahead. 12 pages.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2004. Ikke inkorporert folkerett i konflikt med norsk rett. 15 pages.
Academic literature review
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2007. Fra menneskrettighetsdomstolen (3). 322-337.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2007. Fra menneskerettighetsdomstolen (2). 181-196.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2007. Fra menneskerettighetsdomstolen (1). 92-98.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 31. juli - 8. november 2006. 327-340.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 22. desember 2005 - 11. april 2006. 193-205.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 12. april - 30. juli 2006. 198-215.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser for perioden 1. oktober 2005 til 22. desember 2005. 54-67.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2005. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Rapport for perioden 1. april 2005 til 30. september 2005. 404-417.
Article in business/trade/industry journal
 • Rui, Jon Petter. 2019. Taushetsplikt og hvitvaskingslov: Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater. Advokatbladet. 50-51.

More information in national current research information system (CRIStin)