Home
Jon Petter Rui's picture

Jon Petter Rui

Professor, Adjunct professor at the Faculty of Law
 • E-mailJon.Rui@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 10
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  Bergen
  Room 
  710
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • 2020. Fra menneskerettighetsdomstolen. Unntak fra bevisumiddelbarhetsprinsippet ved opplesing av vitneforklaring under hovedforklaring avgitt av vitne som møter, men ikke vil forklare seg. Tidsskrift for strafferett. 92-99.
 • 2019. Governments' Enforcement of Corporate Bribery Laws: A Call for a Two-Track Regulatory Regime. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 132-162.
 • 2018. Fra menneskerettighetsdomstolen: G.I.E.M. og andre mot Italia. Ingen straff uten skyld (nulla poena sine culpa). Tidsskrift for strafferett. 202-215.
 • 2017. Retten til en rettferdig rettergang i straffesaker anno 2017. Jussens venner. 123-184.
 • 2017. Fra menneskerettighetsdomstolen. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning: Prinsipiell strorkammerdom mot Norge. Tidsskrift for strafferett. 57-68.
 • 2017. Fra EU-domstolen: Grenser for myndighetenes lagring av og tilgang til trafikk- og lokaliseringsdata. Tele2 Sverige og Watson og andre, C-203/15 og C-698/15, storkammerdom 21. desember 2016. Tidsskrift for strafferett. 146-168.
 • 2014. Uskyldspresumsjonens vern mot omtale av straffesaker før straffedom og etter frifinnelse. Tidsskrift for strafferett. 119-143.
 • 2014. Straffeprosessen i perspektiv. Jussens venner. 382-443.
 • 2014. Om rammene for siling av bevisanker etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. Lov og Rett. 33-44.
 • 2013. The Interlaken, Izmir and Brighton declarations : towards a paradigm shift in the Strasbourg Court's interpretation of the European convention of human rights? Nordic Journal of Human Rights. 28-54.
 • 2013. Om advokaters taushetsplikt og ransaking og beslag ved advokatkontor. Tidsskrift for strafferett. 296-340.
 • 2013. "Mer effektiv gjennomføring av hovedforhandling i storestraffesaker - Bruk av saksdokumenter, skriftlige redegjørelser og forberedende rettsmøte". Lov og Rett. 248-253.
 • 2013. "Fra menneskerettighetsdomstolen: Rettssikkerhetsgarantier ved advokaters rapporteringsplikt til myndighetene ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering". Tidsskrift for strafferett. 117-126.
 • 2012. Inndragning av utbytte fra alvorlig organisert kriminalitet: Nye strategier er nødvendig. Tidsskrift for strafferett. 424-454.
 • 2012. "Non Conviction Based Confiscation in the EU: an assessment of Art. 4 in the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union". ERA Forum. Journal of the Academy of European Law. 349-360.
 • 2012. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 108-132.
 • 2012. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 235-247.
 • 2011. "The Civil Asset Forfeiture Approach on Organised Crime: Exploring the Possibilities for an European Model". eucrim (The European Criminal Law Associations´Forum. 153-161.
 • 2011. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 328-337.
 • 2010. EMK-retten frem mot 2020. Tidsskrift for strafferett. 366-384.
 • 2010. "Ne bis in idem". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 496-506.
 • 2010. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 290-299.
 • 2009. Om retten til å forholde seg taus og retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 47-68.
 • 2009. Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 112-129.
 • 2009. "Komparasjon innen strafferett og -prosess". Tidsskrift for strafferett. 504-518.
 • 2009. "Hvilken vekt må norske domstoler legge på internasjonale domstolers avgjørelser?". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • 2009. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 229-251.
 • 2009. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 434-468.
 • 2009. "Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 - på ny. Lov og Rett. 283-298.
 • 2008. Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 92-102.
 • 2008. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 348-364.
 • 2007. La prohibición de procesamientos múltiples en el derecho Noruego ("Ne bis in idem"). Estudios Penales y Criminológicos. 395-431.
 • 2005. Det materielle straffebegrepet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 294-369.
Lecture
 • 2020. Administrativ inndragning etter havressursloven § 54: pønal reaksjon uten skyld og forholdsmessighet?
 • 2017. Transocean-saken, saksbehandling og prosess: Hva kan vi lære?
 • 2017. Forslag til ny straffeprosesslov - noen hovedlinjer.
 • 2017. Det rettsstatlige vernet av retten til konfidensiell rettslig bistand.
 • 2014. Vernet mot selvinkriminering og forslag til ny forsvarsundersøkelseslov.
 • 2014. Human Rights Standards in Norway.
 • 2014. Administrativ inndragning/civil asset forfeiture.
Popular scientific lecture
 • 2013. Nytt i strafferett og -prosess.
 • 2009. Ny straffelov.
Academic lecture
 • 2019. Introduction: Effectiveness and proportionality - typological considerations.
 • 2019. Exploring the Legal Architecture in Next Generation Technologies. -Privacy, Security and the Rule of Law.
 • 2019. Effectiveness and Proportionality. Modern Challenges in Security Law and Criminal Justice: bringing the picture together and the road ahead.
 • 2016. Preventive detention.
 • 2014. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning.
 • 2012. "Non Conviction Based Confiscation in the EU".
 • 2012. "Introduction to the Project: Preliminary Considerations".
 • 2012. "Closing Remarks".
 • 2010. Decisions from the European Court of Human Rights: Influence on Norwegian Criminal Law and Criminal Procedural Law.
 • 2010. "Ne bis in idem i Norden".
 • 2009. Massnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
 • 2009. Geldwäsche in Norwegen und Deutschland: Aktuelle rechtsvergleichenden Entwicklungen.
 • 2009. "Geldwäsche im norwegischen Recht".
 • 2008. "The Process of Internationalisation of National Law in the Scandinavian Countries".
 • 2008. "Internationalisation of International Law in Norway, Germany and the United States: Latest Developments and the Road Ahead".
 • 2008. "Betydningen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon med særlig vekt på temaer innenfor straffeprosess og forvaltningsrett".
Editorial
 • 2020. Temanummer om strafferettslig medvirkning. Tidsskrift for strafferett. 337-338.
 • 2020. Forholdsmessighetsprinsippet ved bruk av straff. Lov og Rett. 323-324.
 • 2019. Høyesterett i "skyen". Lov og Rett. 261-262.
 • 2018. Grunnlovens krav om forholdsmessighet ved inngrep i grunnlovsfestede menneskerettigheter. Lov og Rett. 129-130.
 • 2017. NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett.
 • 2016. FNs menneskerettslige traktatorganer og norsk rett. Lov og Rett. 393-394.
 • 2015. Skyldprinsippet. Lov og Rett. 511-512.
 • 2013. Forslag til lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet: Mer demokratisk forankring er nødvendig. Lov og Rett. 579-580.
 • 2012. Leder: Temanummer om inndragning. Tidsskrift for strafferett. 373-374.
 • 2012. Advokaters rapportering om mistanke om hvitvasking bør gjøres via Advokatforeningen. Lov og Rett. 513-514.
 • 2011. "Politiets behov for støtte fra Forsvaret: Lovgivning er nødvendig". Lov og Rett. 445-446.
Book review
 • 2014. Bokanmeldelse: Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther: Straffeprosessloven Kommentarutgave Bind I, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2011. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 95-102.
 • 2011. Ørnulf Øyen: Selvinkrimineringsvernet i straffeprosessen - bokanmeldelse. Lov og Rett. 183-186.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2015. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction. Duncker & Humblot.
 • 2011. "Geldwäsche in norwegischen Recht: Eine Übersicht und Bewertung der repressiven und präventiven Massnahmen". Universitas Quinqueecclesiensis.
 • 2009. Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk.
Academic monograph
 • 2012. Hvitvasking: Fenomenet, regelverket, nye strategier.
 • 2009. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem).
Popular scientific article
 • 2020. Advokatbladet: Finansdepartmentets lovtolking fremstår som uriktig. Advokatbladet.
Feature article
 • 2020. Tiltakene mot hvitvasking koster mer enn de smaker. Dagens næringsliv. 30-30.
 • 2016. Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 pages.
 • 2014. Varsleren må vernes. Dagens næringsliv. 30-31.
 • 2009. Den nye kampen mot hvitvasking. Dagens næringsliv. 3-3.
Doctoral dissertation
 • 2019. Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold.
Interview
 • 2020. UiT-professor skeptisk til smitteappen: -Råder alle til å sette seg inn i hvordan den fungerer.
 • 2020. UiT-professor skeptisk til smitte-appen: – Råder alle til å sette seg inn i hvordan den fungerer.
 • 2020. Tviler på lovligheten av landlovsnekten.
 • 2020. Tangens skattetvist i England: Brukte skatteparadis til bonus-milliard.
 • 2020. Tangen-saken.
 • 2020. Tangen stod ikke på søkerlisten: -Åpenbart et lovbrudd.
 • 2020. Skandaleomsust gråmegler selger igjen - under falskt navn.
 • 2020. Professorer: Kurdiske IS-domstoler hindrer ikke ny straff i Norge.
 • 2020. Professor: Ulovlig å bruke inndragning som straff.
 • 2020. Professor: -Direktoratets inndragninger er straff som mangler legitimitet.
 • 2020. Onsdag kan Nordea sperre din konto.
 • 2020. Oljefondet har eierandeler i bankene omfattet av hvitvaskings-lekkasje.
 • 2020. Kan ikke vurdere Hagen-bevisene.
 • 2020. Forsvinningsdramaet: Reagerer på politiets utspill: -Spesielt.
 • 2020. Endret politikerne loven slik at de kan lyve til velgerne?
 • 2020. Danske Bank nedprioriterte norske hvitvask-regler - får flengende kritikk.
 • 2020. Bill Browder mener kriminelle i russland brukte en liten norsk sparebank til å hvitvaske penger.
 • 2020. Avslører mistanke om hvitvasking over hele verden.
 • 2020. Ansettelsen bør granskes.
 • 2020. Agencies Assess Post-COVID Future of Organised Crime.
 • 2019. Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge.
 • 2019. Tror Samherji-saken kan få store konsekvenser for nordnorske Nergård.
 • 2019. Mor dømt for å legge ut bilder av datteren (7) på Facebook.
 • 2019. Lekkelandet.
 • 2019. Kritiserer Tilsynsrådets nye veileder om hvitvasking.
 • 2019. Kjennelsen blir satt til side.
 • 2019. Kan ta lang tid å få mulla Krekar utlevert fra Norge.
 • 2019. Jusprofessor tviler på Jensens sjanser i ny rettssak.
 • 2019. Jeg tror dette sender et sterkt signal til banksjefer i mange land.
 • 2019. Her havnet penger som knyttes til mulig hvitvasking gjennom Nordea - ekspert mener saken må etterforskes.
 • 2019. Få rapporter.
 • 2019. Flere overføringer fra DNB-kontoer: Penger skal ha gått direkte til ministerens svigersønn.
 • 2019. Finanstilsynet refser Vipps i en fersk tilsynsrapport: -Det er oppsiktsvekkende.
 • 2019. Eirik Jensen-saken - Dette mener ekspertene om Jensen-dramaet.
 • 2019. Dette kan skje med mulla Krekar.
 • 2019. Det er et svart hull i hvitvaskingsloven.
 • 2019. Derfor kan det være lurt å vedta fartsboten på stedet.
 • 2019. Bankene dobler innsatsen mot hvitvasking - og nå kommer bøtene.
 • 2018. Venter ny legevurdering av tiltalt (46) i Valdres-saken.
 • 2018. Tidligere Økokrim-direktør: To grunner til at norske banker er ekstra utsatt for hvitvasking.
 • 2018. Slik kan Ubåt-Madsen gå fri for drapet på Kim Wall.
 • 2018. Ny hvitvaskingslov trer i kraft i dag. Den kan sette advokatene i en klemme.
 • 2018. Kritiserte etterforsking - ble anmeldt av politileder.
 • 2018. Krever at politiet etterforsker mirakelpredikant.
 • 2018. Justisdepartementet om russisk spion.
 • 2018. Jusprofessor: Å filme vold kan være psykisk medvirkning.
 • 2018. Ingen i denne saken har krenket ytringsfriheten.
 • 2018. Ekspertutvalg frarådet svartelister.
 • 2018. Ekspert tror USA kan gå etter Danske Bank-toppene.
 • 2018. DNB kan risikere bot for dårlig hvitvaskingsarbeid - må rydde opp raskt.
 • 2018. Aleris-ansatte måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika.
 • 2017. Tatt etter ulovlig politihacking.
 • 2017. Retten godkjende politiavhøyr utan å ha sett dei.
 • 2017. Mye felles med Orderud-saken.
 • 2017. Klager staten inn til Menneskerettighetsdomstolen.
 • 2017. Jusprofessor: Jensen har bedre sjanser i lagmannsretten.
 • 2017. Jusprofessor: -Politiets talljuks er alvorlig.
 • 2017. Juryordningen avskaffes etter nyttår.
 • 2017. I dag faller jensen-dommen: Dette er de mulige utfallene.
 • 2017. Høyesterett avviser hacking-anke i FBI-sak.
 • 2017. Hva sier loven om FBI-hackingen?
 • 2017. Facebook som gapestokk.
 • 2017. Er misfornøyd med 15 år i fengsel - om tre uker kan han få enda mer.
 • 2017. Ambassadør-saken: Statsadvokaten vil ha svar fra UD.
 • 2017. Alle statsadvokatene i Hordaland kan være inhabile i cruise-saken.
 • 2017. 43 nordmenn hacket ulovlig av FBI.
 • 2017. 15 dømt etter ulovlig FBI-hacking.
 • 2016. Økokrim bør starte etterforsking av DNB.
 • 2016. Statsadvokaten kan være inhabil.
 • 2016. Professorer mener Bergen-politiet bryter loven.
 • 2016. Nå skal Transocean-saken granskes.
 • 2016. Krevde erstatning for kriminelle penger.
 • 2016. Jusprofessor oppfordrer til gjennomgang av reglene for innhenting og lagring av DNA.
 • 2016. Innsyn på eiernes nåde.
 • 2016. Drevland-vurderingen må ha blitt gjort grundig denne gangen.
 • 2016. Derfor kunne politiet ta ny DNA-prøve av den overgrepssiktede 41-åringen 16 år senere.
 • 2016. DNB: Her gjaldt ikke hvitvaskingsloven.
 • 2016. Aktor ikke inhabil.
 • 2015. Undersøkte aldri Drevlands bindinger.
 • 2015. Uakseptabelt at de ikke drøfter foreldelsen.
 • 2015. Storkammersak om forbud mot gjentatt straffeforfølgning.
 • 2015. Kristin-saken: Derfor kan politiet sikte en frikjent mann på nytt.
 • 2015. Krekar sendes på landet med streng meldeplikt.
 • 2015. Kan verne skattesvikere.
 • 2015. Juss-topper uenige om Krekar-vedtak.
 • 2015. Dømmer politiets lovtolking nord og ned.
 • 2015. Derfor kunne Kristin-siktede pågripes på nytt.
 • 2015. Den som medvirker til drap kan få samme straff som den som dreper.
 • 2015. Cruiseturen hans kan stanse Drevland-oppdrag.
 • 2014. Slik vil riksadvokaten slå kloa i skurkenes gods og gull.
 • 2014. Om gjenåpning av straffesaker.
 • 2014. Kravet til effektiv etterforsking av mulige straffbare forhold etter EMK.
 • 2014. Jus-eksperter: Forsvaret bryter menneskerettighetene.
 • 2014. Human Rights in Criminal Proceedings.
 • 2014. Effektiv metode tar pengene fra forbryterne - kan bli innført i Norge.
 • 2012. Skitten hvitvasking.
 • 2012. "Es ist schwierig, hier objektiv zu sein".
 • 2009. "Dommer får strafferåd".
 • 2007. "Må vente tre uker på Hundvåg-dom".
 • 2006. "Forventet drapsanke".
 • 2005. "Vi skal være forsiktige med å spekulere".
 • 2003. "Jusstrid om BAHR-bot".
Programme participation
 • 2014. Hva er hvitvasking?
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2015. Chapter 10. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Bringing the Picture Together. 60 pages.
 • 2015. Chapter 1. Introduction. 11 pages.
 • 2010. Den norske juryordningen anno 2010: Moden for revisjon. 19 pages.
 • 2009. Kriminalomsorgens adgang til å kontrollere innsattes kommunikasjon. 15 pages.
 • 2009. Internationalisation of National Law: Latest Developments and the Road Ahead. 12 pages.
 • 2004. Ikke inkorporert folkerett i konflikt med norsk rett. 15 pages.
Academic literature review
 • 2007. Fra menneskrettighetsdomstolen (3). 322-337.
 • 2007. Fra menneskerettighetsdomstolen (2). 181-196.
 • 2007. Fra menneskerettighetsdomstolen (1). 92-98.
 • 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 31. juli - 8. november 2006. 327-340.
 • 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 22. desember 2005 - 11. april 2006. 193-205.
 • 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 12. april - 30. juli 2006. 198-215.
 • 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser for perioden 1. oktober 2005 til 22. desember 2005. 54-67.
 • 2005. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Rapport for perioden 1. april 2005 til 30. september 2005. 404-417.
Article in business/trade/industry journal
 • 2019. Taushetsplikt og hvitvaskingslov: Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater. Advokatbladet. 50-51.

More information in national current research information system (CRIStin)