Home
Jon Petter Rui's picture

Jon Petter Rui

Professor
 • E-mailJon.Rui@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 1047965545
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  Bergen
  Room 
  710
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Sanksjonsregimer for foretak . Tidsskrift for strafferett. 273-299.
 • Show author(s) (2021). Fra menneskerettighetsdomstolen: Grenser for kriminalisering og bruk av straff i konkrete saker. Lacatus mot Sveits, søkenummer 14965/15, dom av 19. januar 2021. Tidsskrift for strafferett. 191-198.
 • Show author(s) (2020). Fra menneskerettighetsdomstolen. Unntak fra bevisumiddelbarhetsprinsippet ved opplesing av vitneforklaring under hovedforklaring avgitt av vitne som møter, men ikke vil forklare seg. Tidsskrift for strafferett. 92-99.
 • Show author(s) (2019). Governments' Enforcement of Corporate Bribery Laws: A Call for a Two-Track Regulatory Regime. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 132-162.
 • Show author(s) (2018). Fra menneskerettighetsdomstolen: G.I.E.M. og andre mot Italia. Ingen straff uten skyld (nulla poena sine culpa). Tidsskrift for strafferett. 202-215.
 • Show author(s) (2017). Retten til en rettferdig rettergang i straffesaker anno 2017. Jussens venner. 123-184.
 • Show author(s) (2017). Fra menneskerettighetsdomstolen. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning: Prinsipiell strorkammerdom mot Norge. Tidsskrift for strafferett. 57-68.
 • Show author(s) (2017). Fra EU-domstolen: Grenser for myndighetenes lagring av og tilgang til trafikk- og lokaliseringsdata. Tele2 Sverige og Watson og andre, C-203/15 og C-698/15, storkammerdom 21. desember 2016. Tidsskrift for strafferett. 146-168.
 • Show author(s) (2014). Uskyldspresumsjonens vern mot omtale av straffesaker før straffedom og etter frifinnelse. Tidsskrift for strafferett. 119-143.
 • Show author(s) (2014). Straffeprosessen i perspektiv. Jussens venner. 382-443.
 • Show author(s) (2014). Om rammene for siling av bevisanker etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. Lov og Rett. 33-44.
 • Show author(s) (2013). The Interlaken, Izmir and Brighton declarations : towards a paradigm shift in the Strasbourg Court's interpretation of the European convention of human rights? Nordic Journal of Human Rights. 28-54.
 • Show author(s) (2013). Om advokaters taushetsplikt og ransaking og beslag ved advokatkontor. Tidsskrift for strafferett. 296-340.
 • Show author(s) (2013). "Mer effektiv gjennomføring av hovedforhandling i storestraffesaker - Bruk av saksdokumenter, skriftlige redegjørelser og forberedende rettsmøte". Lov og Rett. 248-253.
 • Show author(s) (2013). "Fra menneskerettighetsdomstolen: Rettssikkerhetsgarantier ved advokaters rapporteringsplikt til myndighetene ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering". Tidsskrift for strafferett. 117-126.
 • Show author(s) (2012). Inndragning av utbytte fra alvorlig organisert kriminalitet: Nye strategier er nødvendig. Tidsskrift for strafferett. 424-454.
 • Show author(s) (2012). "Non Conviction Based Confiscation in the EU: an assessment of Art. 4 in the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union". ERA Forum. Journal of the Academy of European Law. 349-360.
 • Show author(s) (2012). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 108-132.
 • Show author(s) (2012). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 235-247.
 • Show author(s) (2011). "The Civil Asset Forfeiture Approach on Organised Crime: Exploring the Possibilities for an European Model". eucrim (The European Criminal Law Associations´Forum. 153-161.
 • Show author(s) (2011). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 328-337.
 • Show author(s) (2010). EMK-retten frem mot 2020. Tidsskrift for strafferett. 366-384.
 • Show author(s) (2010). "Ne bis in idem". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 496-506.
 • Show author(s) (2010). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 290-299.
 • Show author(s) (2009). Om retten til å forholde seg taus og retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 47-68.
 • Show author(s) (2009). Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 112-129.
 • Show author(s) (2009). "Komparasjon innen strafferett og -prosess". Tidsskrift for strafferett. 504-518.
 • Show author(s) (2009). "Hvilken vekt må norske domstoler legge på internasjonale domstolers avgjørelser?". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • Show author(s) (2009). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 434-468.
 • Show author(s) (2009). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 229-251.
 • Show author(s) (2009). "Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 - på ny. Lov og Rett. 283-298.
 • Show author(s) (2008). Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 92-102.
 • Show author(s) (2008). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 348-364.
 • Show author(s) (2007). La prohibición de procesamientos múltiples en el derecho Noruego ("Ne bis in idem"). Estudios Penales y Criminológicos. 395-431.
 • Show author(s) (2005). Det materielle straffebegrepet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 294-369.
Lecture
 • Show author(s) (2021). Rettslige rammer for selvrapportering ved bruk av foretaksstraff.
 • Show author(s) (2021). Lovforslag om sivilrettslig inndragning.
 • Show author(s) (2020). Administrativ inndragning etter havressursloven § 54: pønal reaksjon uten skyld og forholdsmessighet?
 • Show author(s) (2017). Transocean-saken, saksbehandling og prosess: Hva kan vi lære?
 • Show author(s) (2017). Forslag til ny straffeprosesslov - noen hovedlinjer.
 • Show author(s) (2017). Det rettsstatlige vernet av retten til konfidensiell rettslig bistand.
 • Show author(s) (2014). Vernet mot selvinkriminering og forslag til ny forsvarsundersøkelseslov.
 • Show author(s) (2014). Human Rights Standards in Norway.
 • Show author(s) (2014). Administrativ inndragning/civil asset forfeiture.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2013). Nytt i strafferett og -prosess.
 • Show author(s) (2009). Ny straffelov.
Academic lecture
 • Show author(s) (2021). Rettspolitisk metode (eller rettskritisk metode).
 • Show author(s) (2021). Privatising the Rule of Law: legal, ethical and social implications.
 • Show author(s) (2021). Book launch and panel discussion: Proportionality in Crime Control and Criminal Justice.
 • Show author(s) (2019). Introduction: Effectiveness and proportionality - typological considerations.
 • Show author(s) (2019). Exploring the Legal Architecture in Next Generation Technologies. -Privacy, Security and the Rule of Law.
 • Show author(s) (2019). Effectiveness and Proportionality. Modern Challenges in Security Law and Criminal Justice: bringing the picture together and the road ahead.
 • Show author(s) (2016). Preventive detention.
 • Show author(s) (2014). Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning.
 • Show author(s) (2012). "Non Conviction Based Confiscation in the EU".
 • Show author(s) (2012). "Introduction to the Project: Preliminary Considerations".
 • Show author(s) (2012). "Closing Remarks".
 • Show author(s) (2010). Decisions from the European Court of Human Rights: Influence on Norwegian Criminal Law and Criminal Procedural Law.
 • Show author(s) (2010). "Ne bis in idem i Norden".
 • Show author(s) (2009). Massnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
 • Show author(s) (2009). Geldwäsche in Norwegen und Deutschland: Aktuelle rechtsvergleichenden Entwicklungen.
 • Show author(s) (2009). "Geldwäsche im norwegischen Recht".
 • Show author(s) (2008). "The Process of Internationalisation of National Law in the Scandinavian Countries".
 • Show author(s) (2008). "Internationalisation of International Law in Norway, Germany and the United States: Latest Developments and the Road Ahead".
 • Show author(s) (2008). "Betydningen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon med særlig vekt på temaer innenfor straffeprosess og forvaltningsrett".
Editorial
 • Show author(s) (2022). Straff av tunge rusmisbrukere for bruk av narkotika og besittelse til eget bruk. - Grunnloven § 102 som skranke mot straff uten legitimt formål. Lov og Rett. 53-58.
 • Show author(s) (2020). Temanummer om strafferettslig medvirkning. Tidsskrift for strafferett. 337-338.
 • Show author(s) (2020). Forholdsmessighetsprinsippet ved bruk av straff. Lov og Rett. 323-324.
 • Show author(s) (2019). Høyesterett i "skyen". Lov og Rett. 261-262.
 • Show author(s) (2018). Grunnlovens krav om forholdsmessighet ved inngrep i grunnlovsfestede menneskerettigheter. Lov og Rett. 129-130.
 • Show author(s) (2017). NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett.
 • Show author(s) (2016). FNs menneskerettslige traktatorganer og norsk rett. Lov og Rett. 393-394.
 • Show author(s) (2015). Skyldprinsippet. Lov og Rett. 511-512.
 • Show author(s) (2013). Forslag til lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet: Mer demokratisk forankring er nødvendig. Lov og Rett. 579-580.
 • Show author(s) (2012). Leder: Temanummer om inndragning. Tidsskrift for strafferett. 373-374.
 • Show author(s) (2012). Advokaters rapportering om mistanke om hvitvasking bør gjøres via Advokatforeningen. Lov og Rett. 513-514.
 • Show author(s) (2011). "Politiets behov for støtte fra Forsvaret: Lovgivning er nødvendig". Lov og Rett. 445-446.
Book review
 • Show author(s) (2014). Bokanmeldelse: Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther: Straffeprosessloven Kommentarutgave Bind I, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2011. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 95-102.
 • Show author(s) (2011). Ørnulf Øyen: Selvinkrimineringsvernet i straffeprosessen - bokanmeldelse. Lov og Rett. 183-186.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Proportionality in Crime Control and Criminal Justice. Hart Publishing Ltd.
 • Show author(s) (2015). Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction. Duncker & Humblot.
 • Show author(s) (2011). "Geldwäsche in norwegischen Recht: Eine Übersicht und Bewertung der repressiven und präventiven Massnahmen". Universitas Quinqueecclesiensis.
 • Show author(s) (2009). Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk.
Academic commentary
 • Show author(s) (2021). Hvitvaskingsloven. Lovkommentar.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2020). Advokatbladet: Finansdepartmentets lovtolking fremstår som uriktig. Advokatbladet.
Feature article
 • Show author(s) (2021). Nytt verktøy må til i kampen mot kriminaliteten. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2021). Granskere, rapporteringsplikt og konfidensialitet. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2020). Tiltakene mot hvitvasking koster mer enn de smaker. Dagens næringsliv. 30-30.
 • Show author(s) (2016). Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2014). Varsleren må vernes. Dagens næringsliv. 30-31.
 • Show author(s) (2009). Den nye kampen mot hvitvasking. Dagens næringsliv. 3-3.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold.
Interview
 • Show author(s) (2021). Klokt å lytte til etaten.
 • Show author(s) (2021). Den mislykkede pengejakten.
 • Show author(s) (2020). Tviler på lovligheten av landlovsnekten.
 • Show author(s) (2020). Tangens skattetvist i England: Brukte skatteparadis til bonus-milliard.
 • Show author(s) (2020). Tangen-saken.
 • Show author(s) (2020). Skandaleomsust gråmegler selger igjen - under falskt navn.
 • Show author(s) (2020). Professor: -Direktoratets inndragninger er straff som mangler legitimitet.
 • Show author(s) (2020). Onsdag kan Nordea sperre din konto.
 • Show author(s) (2020). Oljefondet har eierandeler i bankene omfattet av hvitvaskings-lekkasje.
 • Show author(s) (2020). Danske Bank nedprioriterte norske hvitvask-regler - får flengende kritikk.
 • Show author(s) (2019). Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge.
 • Show author(s) (2019). Tror Samherji-saken kan få store konsekvenser for nordnorske Nergård.
 • Show author(s) (2019). Mor dømt for å legge ut bilder av datteren (7) på Facebook.
 • Show author(s) (2019). Kritiserer Tilsynsrådets nye veileder om hvitvasking.
 • Show author(s) (2019). Kjennelsen blir satt til side.
 • Show author(s) (2019). Kan ta lang tid å få mulla Krekar utlevert fra Norge.
 • Show author(s) (2019). Jusprofessor tviler på Jensens sjanser i ny rettssak.
 • Show author(s) (2019). Jeg tror dette sender et sterkt signal til banksjefer i mange land.
 • Show author(s) (2019). Her havnet penger som knyttes til mulig hvitvasking gjennom Nordea - ekspert mener saken må etterforskes.
 • Show author(s) (2019). Få rapporter.
 • Show author(s) (2019). Flere overføringer fra DNB-kontoer: Penger skal ha gått direkte til ministerens svigersønn.
 • Show author(s) (2019). Finanstilsynet refser Vipps i en fersk tilsynsrapport: -Det er oppsiktsvekkende.
 • Show author(s) (2019). Eirik Jensen-saken - Dette mener ekspertene om Jensen-dramaet.
 • Show author(s) (2019). Dette kan skje med mulla Krekar.
 • Show author(s) (2019). Derfor kan det være lurt å vedta fartsboten på stedet.
 • Show author(s) (2019). Bankene dobler innsatsen mot hvitvasking - og nå kommer bøtene.
 • Show author(s) (2018). Venter ny legevurdering av tiltalt (46) i Valdres-saken.
 • Show author(s) (2018). Tidligere Økokrim-direktør: To grunner til at norske banker er ekstra utsatt for hvitvasking.
 • Show author(s) (2018). Slik kan Ubåt-Madsen gå fri for drapet på Kim Wall.
 • Show author(s) (2018). Ny hvitvaskingslov trer i kraft i dag. Den kan sette advokatene i en klemme.
 • Show author(s) (2018). Kritiserte etterforsking - ble anmeldt av politileder.
 • Show author(s) (2018). Krever at politiet etterforsker mirakelpredikant.
 • Show author(s) (2018). Justisdepartementet om russisk spion.
 • Show author(s) (2018). Jusprofessor: Å filme vold kan være psykisk medvirkning.
 • Show author(s) (2018). Ingen i denne saken har krenket ytringsfriheten.
 • Show author(s) (2018). Ekspertutvalg frarådet svartelister.
 • Show author(s) (2018). Ekspert tror USA kan gå etter Danske Bank-toppene.
 • Show author(s) (2018). DNB kan risikere bot for dårlig hvitvaskingsarbeid - må rydde opp raskt.
 • Show author(s) (2018). Aleris-ansatte måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika.
 • Show author(s) (2017). Tatt etter ulovlig politihacking.
 • Show author(s) (2017). Retten godkjende politiavhøyr utan å ha sett dei.
 • Show author(s) (2017). Mye felles med Orderud-saken.
 • Show author(s) (2017). Klager staten inn til Menneskerettighetsdomstolen.
 • Show author(s) (2017). Jusprofessor: Jensen har bedre sjanser i lagmannsretten.
 • Show author(s) (2017). Jusprofessor: -Politiets talljuks er alvorlig.
 • Show author(s) (2017). Juryordningen avskaffes etter nyttår.
 • Show author(s) (2017). I dag faller jensen-dommen: Dette er de mulige utfallene.
 • Show author(s) (2017). Høyesterett avviser hacking-anke i FBI-sak.
 • Show author(s) (2017). Hva sier loven om FBI-hackingen?
 • Show author(s) (2017). Facebook som gapestokk.
 • Show author(s) (2017). Er misfornøyd med 15 år i fengsel - om tre uker kan han få enda mer.
 • Show author(s) (2017). Ambassadør-saken: Statsadvokaten vil ha svar fra UD.
 • Show author(s) (2017). Alle statsadvokatene i Hordaland kan være inhabile i cruise-saken.
 • Show author(s) (2017). 43 nordmenn hacket ulovlig av FBI.
 • Show author(s) (2017). 15 dømt etter ulovlig FBI-hacking.
 • Show author(s) (2016). Økokrim bør starte etterforsking av DNB.
 • Show author(s) (2016). Statsadvokaten kan være inhabil.
 • Show author(s) (2016). Professorer mener Bergen-politiet bryter loven.
 • Show author(s) (2016). Nå skal Transocean-saken granskes.
 • Show author(s) (2016). Krevde erstatning for kriminelle penger.
 • Show author(s) (2016). Jusprofessor oppfordrer til gjennomgang av reglene for innhenting og lagring av DNA.
 • Show author(s) (2016). Innsyn på eiernes nåde.
 • Show author(s) (2016). Drevland-vurderingen må ha blitt gjort grundig denne gangen.
 • Show author(s) (2016). Derfor kunne politiet ta ny DNA-prøve av den overgrepssiktede 41-åringen 16 år senere.
 • Show author(s) (2016). DNB: Her gjaldt ikke hvitvaskingsloven.
 • Show author(s) (2016). Aktor ikke inhabil.
 • Show author(s) (2015). Undersøkte aldri Drevlands bindinger.
 • Show author(s) (2015). Uakseptabelt at de ikke drøfter foreldelsen.
 • Show author(s) (2015). Storkammersak om forbud mot gjentatt straffeforfølgning.
 • Show author(s) (2015). Kristin-saken: Derfor kan politiet sikte en frikjent mann på nytt.
 • Show author(s) (2015). Krekar sendes på landet med streng meldeplikt.
 • Show author(s) (2015). Kan verne skattesvikere.
 • Show author(s) (2015). Juss-topper uenige om Krekar-vedtak.
 • Show author(s) (2015). Dømmer politiets lovtolking nord og ned.
 • Show author(s) (2015). Derfor kunne Kristin-siktede pågripes på nytt.
 • Show author(s) (2015). Den som medvirker til drap kan få samme straff som den som dreper.
 • Show author(s) (2015). Cruiseturen hans kan stanse Drevland-oppdrag.
 • Show author(s) (2014). Slik vil riksadvokaten slå kloa i skurkenes gods og gull.
 • Show author(s) (2014). Om gjenåpning av straffesaker.
 • Show author(s) (2014). Kravet til effektiv etterforsking av mulige straffbare forhold etter EMK.
 • Show author(s) (2014). Jus-eksperter: Forsvaret bryter menneskerettighetene.
 • Show author(s) (2014). Human Rights in Criminal Proceedings.
 • Show author(s) (2014). Effektiv metode tar pengene fra forbryterne - kan bli innført i Norge.
 • Show author(s) (2012). Skitten hvitvasking.
 • Show author(s) (2012). "Es ist schwierig, hier objektiv zu sein".
 • Show author(s) (2009). "Dommer får strafferåd".
 • Show author(s) (2007). "Må vente tre uker på Hundvåg-dom".
 • Show author(s) (2006). "Forventet drapsanke".
 • Show author(s) (2005). "Vi skal være forsiktige med å spekulere".
 • Show author(s) (2003). "Jusstrid om BAHR-bot".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). The Typology of Proportionality. 26 pages.
 • Show author(s) (2021). Om skillet mellom overtreder og medvirker i strafferetten. 18 pages.
 • Show author(s) (2021). Künstliche Intelligenz und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 33 pages.
 • Show author(s) (2015). Chapter 10. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Bringing the Picture Together. 60 pages.
 • Show author(s) (2015). Chapter 1. Introduction. 11 pages.
 • Show author(s) (2010). Den norske juryordningen anno 2010: Moden for revisjon. 19 pages.
 • Show author(s) (2009). Kriminalomsorgens adgang til å kontrollere innsattes kommunikasjon. 15 pages.
 • Show author(s) (2009). Internationalisation of National Law: Latest Developments and the Road Ahead. 12 pages.
 • Show author(s) (2004). Ikke inkorporert folkerett i konflikt med norsk rett. 15 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2007). Fra menneskrettighetsdomstolen (3). Tidsskrift for strafferett. 322-337.
 • Show author(s) (2007). Fra menneskerettighetsdomstolen (2). Tidsskrift for strafferett. 181-196.
 • Show author(s) (2007). Fra menneskerettighetsdomstolen (1). Tidsskrift for strafferett. 92-98.
 • Show author(s) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 31. juli - 8. november 2006. Tidsskrift for strafferett. 327-340.
 • Show author(s) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 22. desember 2005 - 11. april 2006. Tidsskrift for strafferett. 193-205.
 • Show author(s) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 12. april - 30. juli 2006. Tidsskrift for strafferett. 198-215.
 • Show author(s) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser for perioden 1. oktober 2005 til 22. desember 2005. Tidsskrift for strafferett. 54-67.
 • Show author(s) (2005). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Rapport for perioden 1. april 2005 til 30. september 2005. Tidsskrift for strafferett. 404-417.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2019). Taushetsplikt og hvitvaskingslov: Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater. Advokatbladet. 50-51.

More information in national current research information system (CRIStin)