Home
Kari E Wærness's picture

Kari E Wærness

Professor Emerita
 • E-mailKari.Warness@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 58
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) 1999. Blir omsorgen borte? Eldreomsorgens hverdag i den senmoderne velferdsstaten. Ad Notam Gyldendal.
Academic article
 • Show author(s) 2011. Deprofessionalization of a female occupation: Challenges for the sociology of professions. Current Sociology. 42-58.
 • Show author(s) 2008. National context and spouses housework in 34 countries. European Sociological Review. 97-113.
 • Show author(s) 2008. 'National Context and Spouses' Housework in 34 Countries. European Sociological Review. 97-113.
 • Show author(s) 2006. Likestilling og husarbeid: Norden i komparativt perspepektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 163-192.
 • Show author(s) 2005. ”Vi vil vel være prototypen på likestilt økonomi” Om økonomiske forvaltningssystemer i norske barnefamiliehushold. Sosiologisk Tidsskrift. 29-44.
 • Show author(s) 2004. Skandinavisk forskning om velferd og omsorg-relevant for dagens utviklingsforskning? Sosiologisk Tidsskrift.
 • Show author(s) 2004. Skandinavisk forskning om velferd og omsorg - relevant for dagens<BR/>utviklingsforskning? Sosiologisk Tidsskrift. 167-178, 230.
 • Show author(s) 2004. Deprofesjonalisering av helsesøsteryrket? Sosiologisk Tidsskrift. 325-341.
 • Show author(s) 2001. National Context, Individual Characteristics and Attitudes on Mothers'Employment: A Comparative Analysis of Great Britain, Sweden and Norway. Acta Sociologica. 67-79.
 • Show author(s) 2001. Kontantstøttereformen; en ideologisk vending i familiepolitikken? Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Show author(s) 2001. Kontant evaluering. Tidsskrift for velferdsforskning. 252-258.
 • Show author(s) 1999. Reactions to Global Processes of Change Attitudes toward Gender Roles and Marriage in Modern Nations. Comparative Social Research. 161-195.
 • Show author(s) 1999. Normative vurderingers plass i velferdsforskningen. Tidsskrift for velferdsforskning. 51-54.
 • Show author(s) 1998. Svein Olav Daatland: De siste årene. Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-64.
 • Show author(s) 1998. De fleste nordmenn vil ha selvstendige, ikke lydige, barn. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. 45-46.
 • Show author(s) 1998. Barnet er viktigst. Kvinneforskning. 5-12.
 • Show author(s) 1997. Norsk Sosiologi: Fortid og framtid. Tidsskrift for samfunnsforskning. 95-102.
 • Show author(s) 1996. Ideali e realta nella divisione del lavoro tra genitore. Inchiesta.
 • Show author(s) 1996. Er ekteskapet som institusjon på vei ut i Skandinavia? Tidsskrift for samfunnsforskning. 299-327.
 • Show author(s) 1996. 'Barnet lider av at mor er yrkesaktiv...' Betydning av kjønn og andre forklaringsfaktorer for syn på kvinners mors- og yrkesrolle. Sosiologisk Tidsskrift. 3-24.
Report
 • Show author(s) 1998. Landsomfattende undersøkelse om erfaringer med barnevernloven i kommunene. Dokumentasjonsrapport. 148. 148. .
 • Show author(s) 1998. Erfaringer med barnevernloven i kommunene. Dokumentasjon av kategoriene "andre" og "annet" fra spørreskjemaundersøkelsen til kommunale barnevernarbeidere. 151. 151. .
 • Show author(s) 1996. Bedre omsorg? Kommunal eldreomsorg 1980-95. 135. 135. .
 • Show author(s) 1995. Fra pasient til bruker. Utvilklingen fra tradisjonll kommunal eldreomsorg til rehabiliteringsorienterte hjemmetjenester i Hurum kommune. 115. 115. .
 • Show author(s) 1995. Fra pasient til bruker. Utviklingen fra tradisjonell kommunal eldreomsorg til rehabiliteringsorienterte hjemmetjenester i Hurum kommune. 115. 115. .
 • Show author(s) 1994. Arbeidssituasjonen i hjemmebasert omsorg. 102. 102. .
 • Show author(s) 1994. Arbeidssituasjonen i hjemmebasert omsorg. 102. 102. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2005. A vritical view on gender equality measures and Norwegian gender policy.
 • Show author(s) 1998. Makt og verdier.
Academic lecture
 • Show author(s) 2008. Family provision in late modernity.
 • Show author(s) 2006. Gender and Equality in Housework:the Nordic Countries in a Comparative Perspective.
 • Show author(s) 2005. Økonomisk likestilling og fordeling av husarbeid i norske familier- finnes det noen sammenhenger?
 • Show author(s) 2005. Research on Care: What impact on Policy and Planning?
 • Show author(s) 2005. How Modernisation has changed the context of death and dying.
 • Show author(s) 2004. Care work in global perspective.
 • Show author(s) 2004. Between sharing and individualisation � Changing norms of gender equality among Norwegian couples?
 • Show author(s) 2001. Gender, Family Policy and Challenges for the "Women-Friendly" Welfare State.
 • Show author(s) 1998. Familie og velferd - forskningsmessige utfordringer.
 • Show author(s) 1994. Den uformelle omsorgen.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2018. Gutter inn, omsorg ut? Klassekampen.
Book review
 • Show author(s) 2007. Kjønnsforskning .En grunnbok (red.) Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 291-294.
 • Show author(s) 2006. Socialt arbete - en grundbok , Ann Meeuweisse m.fl.(red)Andra utgåven,Natur och Kultur 2006. Socialvetenskaplig tidskrift. 365-366.
 • Show author(s) 2005. Rolf Rønning: Omsorg som vare? Kampen om omsrogens sjel i norske kommuner. Sosiologisk Tidsskrift. 203-205.
 • Show author(s) 2004. Bok anmeldelse av Edgeir Benum mfl.(red) Den mangfoldige velferden Featskrift til Anne-Lise Seip. Tidsskrift for velferdsforskning.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2010. Meeting the Challenges of Elder Care: Japan and Norway. Kyoto University Press.
 • Show author(s) 2004. Dialogue on Care. University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1999. Blir omsorgen borte? Eldreomsorgens hverdag i den senmoderne velferdsstaten. Ad Notam Gyldendal.
 • Show author(s) 1998. Kjønn og velferdsstat. Alma Mater.
 • Show author(s) 1993. Livsløp blandt gamle i Norden. NGI rapport. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) 1993. Livsløp blandt gamle i Norden. NGI rapport. [Mangler utgivernavn].
Masters thesis
 • Show author(s) 2008. Hva er det med Norge? En studie av polske arbeidsinnvandrere i Bergen.
 • Show author(s) 2008. Der arbeidslivet møter famililivet. En kvalitativ studie om hvordan en bedrifts fleksible ordninger fungerer for mødre og fedre i det grenseløse arbeidslivet.
 • Show author(s) 2007. Gender relatons in the family A qualitative study of gender attitudes among higher educated young urban Russian women.
Feature article
 • Show author(s) 2016. Schjelderups dristige valg. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2015. Til hvilken pris byråd Ljosland? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. Dyr og villedende markedsføring. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2008. Roboter i eldreomsorgen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1998. Menneskeverd og omsorgstjenester. Dagbladet.
 • Show author(s) 1998. Anmeldelse av Daatland, Svein Olav (red.) De siste årene - Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-64.
 • Show author(s) 1994. Hva er en "slafsete" begrepsbruk? Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Show author(s) 1994. Bare for karriereforeldre? (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2009. Det blir i familien : en kvalitativ studie av ektepars erfaringer med å leve med leddgikt.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2018. Long-term care services in Norway: a historical sociological perspective. 14 pages.
 • Show author(s) 2017. Omsorg i ett globalt perspektiv. 16 pages.
 • Show author(s) 2013. Hvilken innflytelse har humanistisk og sosiologisk omsorgstenkning og omsorgsforskning hatt på utviklingen av norske helse- og omsorgstjenester? 10 pages.
 • Show author(s) 2008. Epilogue - The unheard voices of care workers and care researchers. 12 pages.
 • Show author(s) 2007. Omsorg i et globalt perspektiv. 20 pages.
 • Show author(s) 2007. Må husarbeidet avskaffes for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner? 21 pages.
 • Show author(s) 2007. How modernization has changed the context of caring for the terminally ill and dying. 12 pages.
 • Show author(s) 2006. Resarch on care:what impact on policy and planning? 11 pages.
 • Show author(s) 2005. Social Research, Political Theory and the Ethics of Care in Global Perspective. 19 pages.
 • Show author(s) 2005. Perspektiv i forskning om äldreomsorg- Personliga tillbakablickar samt trender i akademiska avhandlingar 1995-2004. 50 pages.
 • Show author(s) 2004. Det rasler i lenker - forsørgernormer i endring? 28 pages.
 • Show author(s) 1999. The Gender Division of LabourBetween Norwegian Parents in the 1990s: Ideals and Realities. 16 pages.
 • Show author(s) 1999. The Gender Division of Labour Between Norwegian parents in the 1990s: Ideals and Realities. 16 pages.
 • Show author(s) 1999. Omsorg, omsorgsarbeid og omsorgsrasjonalitet - refleksjoner over en sosialpolitisk diskurs. 17 pages.
 • Show author(s) 1999. Kan travelhet skape grusomhet i den offentlige omsorgstjenesten? 9 pages.
 • Show author(s) 1999. Den offentlige eldreomsorgen ved tusenårsskiftet. 18 pages.
 • Show author(s) 1998. The Changing 'Welfare Mix' in Childcare and Care for the Frail Elderly in Norway. 22 pages.
 • Show author(s) 1997. Rationality and Management in Public Care Services. 9 pages.
 • Show author(s) 1997. Aging and Modernization in the Nordic Countries. 14 pages.
 • Show author(s) 1996. The rationality of caring. 25 pages.
 • Show author(s) 1996. Familieendringer og alderdom. 13 pages.
 • Show author(s) 1996. Er det mulig å organisere offentlig omsorg på basis av omsorgsrasjonalitet. 10 pages.
 • Show author(s) 1996. 'Omsorgsrationalitet'. Reflexioner over ett begrepps karriar. 18 pages.
 • Show author(s) 1994. Women and the Welfare State: Common and Conflicting Interests in the Years to Come.
 • Show author(s) 1993. Utviklingen av den offentlige omsorg for eldre og funksjonshemmete i 1980-åra (bakgrunnsnotat til kap. 10, Omsorg).
 • Show author(s) 1993. Revitalization of Family Sociology: A Backlash for Feminist Research?
 • Show author(s) 1993. En komparativ ansats.
Academic literature review
 • Show author(s) 2013. Noen refleksjoner over utviklingen av norsk kvinne- forskning, likestillingsforskning og kjønnsforskning fra 1970 og til i dag. Tidsskrift for kjønnsforskning. 173-185.

More information in national current research information system (CRIStin)