Home
 • E-mailKaritove.Elvbakken@uib.no
 • Phone+47 55 58 20 47+47 951 17 150
 • Visitor Address
  Christies gate 17
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2021. Research, knowledge, and policy on goitre and iodine in Norway (1850-2016). Centaurus. 1-20.
 • Show author(s) 2020. In peace and war: Birth control and population policies in Norway (1930-1945). Continuity and Change. 345-369.
 • Show author(s) 2018. Vitenskap for politikk - Om bidrag til matkontroll og matforsyning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 155-173.
 • Show author(s) 2018. Physiology and Hygiene in the History of Nutrition Science: The Norwegian Case 1870-1970. Social history of medicine. 1-21.
 • Show author(s) 2018. Fødselskontroll, barnehelse og kvinners rettigheter og plikter. Tidsskrift for kjønnsforskning. 67-84.
 • Show author(s) 2018. Evidence producing organizations: Organizational translation of travelling evaluation ideas. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. 1-16.
 • Show author(s) 2017. Veterinarians and public health : food control in the professionalization of veterinarians. Professions and Professionalism. 1-15.
 • Show author(s) 2017. Relationships between academia, state and Industry in the field of food and nutrition: The Norwegian chemist Sigval Schmidt-Nielsen (1877-1956) and his professional roles, 1900-1950. Centaurus. 257-280.
 • Show author(s) 2017. Politikk og forvaltning – politisering og integrasjon? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 109-113.
 • Show author(s) 2017. Karl Evang og mødrehygienesaken. Om lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i helseforvaltningen (1938-1972). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 137-154.
 • Show author(s) 2017. Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske organisasjonsstudier. 47-70.
 • Show author(s) 2016. Medical professional practices, university disciplines and the state: A case study from Norwegian hygiene and psychiatry 1800-1940. Hygiea Internationalis: An Interdisciplinary Journal for the History of Public Health. 7-28.
 • Show author(s) 2016. Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems. 9 pages.
 • Show author(s) 2015. Katti Anker Møllers tale ""Moderskapes frigjørelse"" : inspirasjonskilder og kontekst. Tidsskrift for velferdsforskning. 306-317.
 • Show author(s) 2008. Regulation for safe food: A comparison of five European countries. Scandinavian Political Studies. 125-148.
 • Show author(s) 2008. Hvordan opplevde helsepersonell tilsynet med fødeinstitusjoner? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1179-81.
 • Show author(s) 2007. From poor law society to the welfare state: school meals in Norway 1890s-1950s. Journal of Epidemiology and Community Health. 374-377.
 • Show author(s) 2006. Norsk matkontroll - konflikter om kontrollhensyn og verdier. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 119-140.
 • Show author(s) 2005. Blir norsk forebyggingspolitikk mer individorientert? Tidsskrift for Den norske legeforening. 603-605.
 • Show author(s) 2003. Overvektsnormer og propaganda mot overvekt- konstruksjoner og moral. Sosiologi i dag. 75-96.
 • Show author(s) 2003. Hygiene og psykiatri- medisinske disipliner i statens tjeneste. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 3-27.
 • Show author(s) 2003. 'The Norwegian welfare state on the threshold of a new century'. Scandinavian Journal of Public Health. 81-84.
 • Show author(s) 2001. Næringsmiddelkontroll mellom helse og næringshensyn. Tidsskrift for Den norske legeforening. 13-16.
 • Show author(s) 2001. Linjer i norsk abortpolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning. 48-62.
 • Show author(s) 2001. Linjer i norsk abortlovgivning og abortpolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning. 30-48.
 • Show author(s) 2001. Korrekt vektkontroll, om kampen mot overvekt. Hordahelse.
 • Show author(s) 2001. Frigjering og disiplin. Abortspørsmålets kontekst. Tidsskrift for velferdsforskning. 73-84.
 • Show author(s) 1999. Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for velferdsforskning. 34-50.
Report
 • Show author(s) 2006. Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) 2005. The Public, the Mother and the Child.Public Health initiatives promoting the strong and happy child - focusing on food and mental health. 11. 11. .
 • Show author(s) 2005. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Helsekameratenes avslutningsseminar. 12. 12. .
 • Show author(s) 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. 10-2005. 10-2005. .
 • Show author(s) 2005. Helsekameratene. Gruppe for flerfaglig forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv. 17. 17. .
 • Show author(s) 2004. Public Health and Preventive Medicine 1800-2000 Knowledge, Co-operation and Conflict. Conference Proceedings. 1. 1. .
 • Show author(s) 2003. Cultural Perspectives on Risk, Preventive Medicine and Health Promtion. 15-2003. 15-2003. .
 • Show author(s) 2001. Abortpolitikk og reproduksjonsteknologi. .
 • Show author(s) 1999. Forskning om forebygging av uønskede svangerskap og abort. 2. 2. .
 • Show author(s) 1998. Sykehusenes informasjon og tilbud om veiledning i forbindelse med abortinngrep. Delrapport 2 fra prosjektet "Evaluering av rådgivningsvirksomheten i forbindelse med svangerskapsavbrudd". 152. 152. .
 • Show author(s) 1998. Kost- og helsearbeid i Livsmedelsverket. Rammer og innhold. Vurderinger og forslag. 158. 158. .
 • Show author(s) 1997. Forebyggende arbeid ovenfor barn og unge. 1. 1. .
 • Show author(s) 1996. Barselkvinners vurderinger av føde- og barseltilbudet ved Haukeland sykehus. 131. 131. .
 • Show author(s) 1995. Hygiene som vitenskap; Fra politikk til teknikk. .
 • Show author(s) 1994. Hygiene som vitenskap: Fra politikk til teknikk. 23. 23. .
Lecture
 • Show author(s) 2017. Vitenskap for forvaltningog industri, om bakgrunnen for stortingsvedtak om etablering av vitaminforskning i Bergen i 1947.
 • Show author(s) 2017. On Abortion research, contributions and challenges.
 • Show author(s) 2017. Matjuks, statskjemi og hygiene, om innsats for helse og redelighet, 1900-1950.
 • Show author(s) 2016. Fag og politikk - Karl Evang og mødrehygienesaken.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2017. Styring og makt rundt matfatet - et forskerblikk på historien boken forteller.
 • Show author(s) 2006. Eldre og ernæring.
 • Show author(s) 2004. Overvekt - utvikling og normer.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Reforming Scandinavian Public Health Institutes – outsourcing and reorganisation.
 • Show author(s) 2017. Public Health Institutes and epidemic prevention i Scandinavia.
 • Show author(s) 2017. Om jodets vitenskapshistorie.
 • Show author(s) 2017. Legalizing abortion in Scandinavia, processes for legislation, 1910-1960.
 • Show author(s) 2017. Eldre, institutsjoner og hjemmetjenester i Norge 1950-2000.
 • Show author(s) 2016. In need of fats and vitamins. On alliances between science, industry and the state in Norway, 1910–1960.
 • Show author(s) 2006. Program for samfunnsvitenskapelig og humanistisk ernæringsforskning.
 • Show author(s) 2006. Eldre og ernæring.
 • Show author(s) 2005. The Public, the Mother and the Child - Public Health initiatives promoting the strong and happy child-focusing food and mental health.
 • Show author(s) 2005. Staten og maten.
 • Show author(s) 2005. Prevention Policy and Propaganda in Norway.
 • Show author(s) 2005. Mat og mentalhygiene i helsestasjonen 1920- 2000.
 • Show author(s) 2005. Forebyggingspolitikkens virkemidler og propaganda for sunt kosthold, fysisk aktivitet og røykelutt.
 • Show author(s) 2005. Endring og kontinuitet i norsk matkontroll - konflikter mellom kontrollhensyn og verdier.
 • Show author(s) 2003. Er norsk forebyggingspolitikk ny og endret?
 • Show author(s) 2003. Abortion- Legislation and Policy in Norway in the 20th Century.
 • Show author(s) 2002. Kontekst og risiko - narkotikapolitikk og næringsmiddelkontroll på 1970-tallet.
 • Show author(s) 2002. Håndtering av risiko - Om forebyggingens institusjoner og forebyggingspolitikk i Norge.
 • Show author(s) 2002. From order and legislation to information strategies – The history of Public Health and the state in Norway.
 • Show author(s) 2002. Abortion - Legislation and Policy in Norway in the 20th Century.
 • Show author(s) 2001. Sex, men ikke barn. 20 år med selvbestemt abort, likestillingslov og obligatorisk samlivslære og prevensjonsveiledning i skole og helsetjeneste.
 • Show author(s) 2001. Presentasjon av foreløpige resultater i forskningsprosjektet "Offentlig håndtering av risiko ved mat – en sammenliknende studie av bruk av virkemidler".
 • Show author(s) 2001. Næringsmiddelkontroll i kugalskapens tid.
 • Show author(s) 2001. Næringsmiddelkontroll i kugalskapens tid.
 • Show author(s) 2001. Noen aspekter ved dagliglivet i aldersinstitusjoner.
 • Show author(s) 2001. Mat, stat og vitenskap.
 • Show author(s) 2001. Mat, alderdom og eldreomsorg.
 • Show author(s) 2001. Linjer i norsk forebyggingspolitikk.
 • Show author(s) 2001. Kampanjer i kampen mot overvekt.
 • Show author(s) 2001. Håndtering av risiko ved mat i Tyskland, Storbritannia, Sverige og Nederland - institusjoner, organisering og lovgivning.
 • Show author(s) 2001. Fra markedsplass til kjøttbasar - matforsyning, helserisiko og kontroll av næringsmidler.
 • Show author(s) 2001. Forebyggende helsearbeid i historisk perspektiv.
 • Show author(s) 2001. Food control in Europe - a comparative study of food control in Germany, Sweden, Britain and the Netherlands.
 • Show author(s) 2001. Dagligliv i eldreinstitusjoner.
 • Show author(s) 2000. Food control - new challenges to an old institution. A comparative study of food control in four European countries.
Editorial
 • Show author(s) 2018. Velferdsstatens normative spørsmål. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5-7.
Book review
 • Show author(s) 2018. Nordiske administrative reformer. Nordiske organisasjonsstudier.
 • Show author(s) 2018. Makt og styring rundt matfatet. Norsk Veterinærtidsskrift.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2008. Reisen til helseland. Propaganda i folkehelsens tjeneste. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2006. Velferdspolitiske utfordringer. Risiko, prioriteringer og rettferdighet. Abstrakt forlag.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 1998. Undersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Statens helsetilsyn.
 • Show author(s) 1998. Undersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Statens helsetilsyn.
 • Show author(s) 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og politikk i forebyggende helsearbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Show author(s) 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Show author(s) 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Show author(s) 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Show author(s) 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Show author(s) 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Show author(s) 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Show author(s) 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Show author(s) 1994. Mellom påbud og påvirkning : tradisjoner, institusjon og po litikk i forebyggende helsearbeid. Ad Notam/Gyldendal.
Compendium
 • Show author(s) 1995. Noen tall om næringsmiddelkontroll i Norge. Arbeidsnotat. 121.
Popular scientific article
 • Show author(s) 1999. Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for velferdsforskning. 34-50.
Feature article
 • Show author(s) 2003. Normalvekt eller moralvekt. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2002. Torghaller – internasjonale hygienetiltak fra 1800-tallet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2001. Utfordringer for eksternfinansiert forskning. Innsyn UiB-magasinet.
Letter to the editor
 • Show author(s) 2018. Systematic reviews for policy-making – critical reflections are needed. Health Research Policy and Systems. 1-3.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 1997. Offentlig kontroll av næringsmidler : institusjonalisering, apparat og tjenestemenn.
Interview
 • Show author(s) 2003. Motstrøms i matkontrollen.
 • Show author(s) 2001. Frå kloke koner til mannleg vitskap.
Programme participation
 • Show author(s) 2017. Intervju i programmet EKKO, NRK2 om abortnemnder.
 • Show author(s) 2001. Hygienefaget - historie, vitenskap og politikk.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2021. Brukermedvirkning i helsetjeneste og helseforskning – historie og politikk. 15 pages.
 • Show author(s) 2019. Using evidence in Scandinavia. 12 pages.
 • Show author(s) 2008. Variasjoner i forebyggingspolitikk. 27 pages.
 • Show author(s) 2008. The Public, the Mother and the Child. Public Health Initiatives Promoting the Strong and Happy Child. 21 pages.
 • Show author(s) 2006. Food, Morals and Medicine in Norwegian Primary Schools, 1860s-1050s. 18 pages.
 • Show author(s) 2005. Prevention Policy and propaganda in Norway - The promotion of Physical Activity from the 1930s to the 1960s and Anti-Smoking Campaignes in the 1970s. 22 pages.
 • Show author(s) 2005. Introduction. 6 pages.
 • Show author(s) 2005. Former for propaganda - kostholdsopplysning mellom det sunne, det vakre og det sterke. 15 pages.
 • Show author(s) 2004. Introduction - Public health and Preventive medicine 1800-2000. 6 pages.
 • Show author(s) 2004. Abortion - Legislation and policy in Norway in the 20th Century. 18 pages.
 • Show author(s) 2003. Torg og torghaller - byvekst og hygiene. 16 pages.
 • Show author(s) 2003. Sunnhetskommisjon, matkontroll og slakthus. 20 pages.
 • Show author(s) 2003. Skolehelsetjenesten- forme rom, kropp og sinn. 24 pages.
 • Show author(s) 2003. Skolehelsetjenesten - forme rom, kropp og sinn. 22 pages.
 • Show author(s) 2003. Skolebespisning. 18 pages.
 • Show author(s) 2003. Overvekt og slanking - normer, strategier og kjønn. 13 pages.
 • Show author(s) 2003. Byen og helsearbeidet. 6 pages.
 • Show author(s) 2002. Korrekt vektkontroll - kampanjer i kampen mot overvekt. 26 pages.
 • Show author(s) 2002. Innledning. 10 pages.
 • Show author(s) 2002. Hygiene - Historie, vitenskap og politikk. 12 pages.
 • Show author(s) 1994. Skoletjenesten - tilbake til miljørettet helsearbeid?
 • Show author(s) 1994. Kontroll med næringsmidler som forebyggende helsearbeid.
 • Show author(s) 1994. Helsestasjonene - tiltak for vanskligstilte eller universell forebygging?
 • Show author(s) 1994. Forebygging og politikk: historie, dilemma og grenser.
Other
 • Show author(s) 2003. Risk Prevention- Institutions and Policies in Norway. 35-48.
Poster
 • Show author(s) 2017. Consensus and controversies, discussions at the first international goiter conference Bern 1927.
Academic literature review
 • Show author(s) 2019. Patients participating as co-researchers in health research: A systematic review of outcomes and experiences . Scandinavian Journal of Public Health. 12 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2017. Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 150-163.
Chapter
 • Show author(s) 2021. Idealer og realiteter i brukermedvirkning i helseforskning: Medforskere på lik linje med forskere med akademisk bakgrunn? 81-94. In:
  • Show author(s) 2021. Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. Universitetsforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)