Home
Kari Tove Elvbakken's picture

Kari Tove Elvbakken

 • E-mailkaritove.elvbakken@uib.no
 • Phone+47 55 58 20 47
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Research, knowledge, and policy on goitre and iodine in Norway (1850-2016). Centaurus. 396-415.
 • Show author(s) (2020). In peace and war: Birth control and population policies in Norway (1930-1945). Continuity and Change. 345-369.
 • Show author(s) (2018). Vitenskap for politikk - Om bidrag til matkontroll og matforsyning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 155-173.
 • Show author(s) (2018). Physiology and Hygiene in the History of Nutrition Science: The Norwegian Case 1870-1970. Social history of medicine. 1-21.
 • Show author(s) (2018). Fødselskontroll, barnehelse og kvinners rettigheter og plikter. Tidsskrift for kjønnsforskning. 67-84.
 • Show author(s) (2018). Evidence producing organizations: Organizational translation of travelling evaluation ideas. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. 1-16.
 • Show author(s) (2017). Veterinarians and public health : food control in the professionalization of veterinarians. Professions and Professionalism. 1-15.
 • Show author(s) (2017). Relationships between academia, state and Industry in the field of food and nutrition: The Norwegian chemist Sigval Schmidt-Nielsen (1877-1956) and his professional roles, 1900-1950. Centaurus. 257-280.
 • Show author(s) (2017). Politikk og forvaltning – politisering og integrasjon? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 109-113.
 • Show author(s) (2017). Karl Evang og mødrehygienesaken. Om lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i helseforvaltningen (1938-1972). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 137-154.
 • Show author(s) (2017). Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske organisasjonsstudier. 47-70.
 • Show author(s) (2016). Medical professional practices, university disciplines and the state: A case study from Norwegian hygiene and psychiatry 1800-1940. Hygiea Internationalis: An Interdisciplinary Journal for the History of Public Health. 7-28.
 • Show author(s) (2016). Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems. 9 pages.
 • Show author(s) (2015). Katti Anker Møllers tale ""Moderskapes frigjørelse"" : inspirasjonskilder og kontekst. Tidsskrift for velferdsforskning. 306-317.
 • Show author(s) (2008). Regulation for safe food: A comparison of five European countries. Scandinavian Political Studies. 125-148.
 • Show author(s) (2008). Hvordan opplevde helsepersonell tilsynet med fødeinstitusjoner? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1179-81.
 • Show author(s) (2007). From poor law society to the welfare state: school meals in Norway 1890s-1950s. Journal of Epidemiology and Community Health. 374-377.
 • Show author(s) (2006). Norsk matkontroll - konflikter om kontrollhensyn og verdier. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 119-140.
 • Show author(s) (2005). Blir norsk forebyggingspolitikk mer individorientert? Tidsskrift for Den norske legeforening. 603-605.
 • Show author(s) (2003). Overvektsnormer og propaganda mot overvekt- konstruksjoner og moral. Sosiologi i dag. 75-96.
 • Show author(s) (2003). Hygiene og psykiatri- medisinske disipliner i statens tjeneste. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 3-27.
 • Show author(s) (2003). 'The Norwegian welfare state on the threshold of a new century'. Scandinavian Journal of Public Health. 81-84.
 • Show author(s) (2001). Næringsmiddelkontroll mellom helse og næringshensyn. Tidsskrift for Den norske legeforening. 13-16.
 • Show author(s) (2001). Linjer i norsk abortpolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning. 48-62.
 • Show author(s) (2001). Linjer i norsk abortlovgivning og abortpolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning. 30-48.
 • Show author(s) (2001). Korrekt vektkontroll, om kampen mot overvekt. Hordahelse.
 • Show author(s) (2001). Frigjering og disiplin. Abortspørsmålets kontekst. Tidsskrift for velferdsforskning. 73-84.
 • Show author(s) (1999). Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for velferdsforskning. 34-50.
Report
 • Show author(s) (2006). Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) (2005). The Public, the Mother and the Child.Public Health initiatives promoting the strong and happy child - focusing on food and mental health. 11. 11. .
 • Show author(s) (2005). Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Helsekameratenes avslutningsseminar. 12. 12. .
 • Show author(s) (2005). Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. 10-2005. 10-2005. .
 • Show author(s) (2005). Helsekameratene. Gruppe for flerfaglig forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv. 17. 17. .
 • Show author(s) (2004). Public Health and Preventive Medicine 1800-2000 Knowledge, Co-operation and Conflict. Conference Proceedings. 1. 1. .
 • Show author(s) (2003). Cultural Perspectives on Risk, Preventive Medicine and Health Promtion. 15-2003. 15-2003. .
 • Show author(s) (2001). Abortpolitikk og reproduksjonsteknologi. .
 • Show author(s) (1999). Forskning om forebygging av uønskede svangerskap og abort. 2. 2. .
 • Show author(s) (1998). Sykehusenes informasjon og tilbud om veiledning i forbindelse med abortinngrep. Delrapport 2 fra prosjektet "Evaluering av rådgivningsvirksomheten i forbindelse med svangerskapsavbrudd". 152. 152. .
 • Show author(s) (1998). Kost- og helsearbeid i Livsmedelsverket. Rammer og innhold. Vurderinger og forslag. 158. 158. .
 • Show author(s) (1997). Forebyggende arbeid ovenfor barn og unge. 1. 1. .
 • Show author(s) (1996). Barselkvinners vurderinger av føde- og barseltilbudet ved Haukeland sykehus. 131. 131. .
 • Show author(s) (1995). Hygiene som vitenskap; Fra politikk til teknikk. .
 • Show author(s) (1994). Hygiene som vitenskap: Fra politikk til teknikk. 23. 23. .
Lecture
 • Show author(s) (2017). Vitenskap for forvaltningog industri, om bakgrunnen for stortingsvedtak om etablering av vitaminforskning i Bergen i 1947.
 • Show author(s) (2017). On Abortion research, contributions and challenges.
 • Show author(s) (2017). Matjuks, statskjemi og hygiene, om innsats for helse og redelighet, 1900-1950.
 • Show author(s) (2016). Fag og politikk - Karl Evang og mødrehygienesaken.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2017). Styring og makt rundt matfatet - et forskerblikk på historien boken forteller.
 • Show author(s) (2006). Eldre og ernæring.
 • Show author(s) (2004). Overvekt - utvikling og normer.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Oil affairs. The university in an oil economy.
 • Show author(s) (2021). The History and Policy of User Participation in Health services in Norway.
 • Show author(s) (2021). Olje - vitenskap og ny kunnskapsøkonomi.
 • Show author(s) (2019). Reforming Scandinavian Public Health Institutes – outsourcing and reorganisation.
 • Show author(s) (2017). Public Health Institutes and epidemic prevention i Scandinavia.
 • Show author(s) (2017). Om jodets vitenskapshistorie.
 • Show author(s) (2017). Legalizing abortion in Scandinavia, processes for legislation, 1910-1960.
 • Show author(s) (2017). Eldre, institutsjoner og hjemmetjenester i Norge 1950-2000.
 • Show author(s) (2016). In need of fats and vitamins. On alliances between science, industry and the state in Norway, 1910–1960.
 • Show author(s) (2006). Program for samfunnsvitenskapelig og humanistisk ernæringsforskning.
 • Show author(s) (2006). Eldre og ernæring.
 • Show author(s) (2005). The Public, the Mother and the Child - Public Health initiatives promoting the strong and happy child-focusing food and mental health.
 • Show author(s) (2005). Staten og maten.
 • Show author(s) (2005). Prevention Policy and Propaganda in Norway.
 • Show author(s) (2005). Mat og mentalhygiene i helsestasjonen 1920- 2000.
 • Show author(s) (2005). Forebyggingspolitikkens virkemidler og propaganda for sunt kosthold, fysisk aktivitet og røykelutt.
 • Show author(s) (2005). Endring og kontinuitet i norsk matkontroll - konflikter mellom kontrollhensyn og verdier.
 • Show author(s) (2003). Er norsk forebyggingspolitikk ny og endret?
 • Show author(s) (2003). Abortion- Legislation and Policy in Norway in the 20th Century.
 • Show author(s) (2002). Kontekst og risiko - narkotikapolitikk og næringsmiddelkontroll på 1970-tallet.
 • Show author(s) (2002). Håndtering av risiko - Om forebyggingens institusjoner og forebyggingspolitikk i Norge.
 • Show author(s) (2002). From order and legislation to information strategies – The history of Public Health and the state in Norway.
 • Show author(s) (2002). Abortion - Legislation and Policy in Norway in the 20th Century.
 • Show author(s) (2001). Sex, men ikke barn. 20 år med selvbestemt abort, likestillingslov og obligatorisk samlivslære og prevensjonsveiledning i skole og helsetjeneste.
 • Show author(s) (2001). Presentasjon av foreløpige resultater i forskningsprosjektet "Offentlig håndtering av risiko ved mat – en sammenliknende studie av bruk av virkemidler".
 • Show author(s) (2001). Næringsmiddelkontroll i kugalskapens tid.
 • Show author(s) (2001). Næringsmiddelkontroll i kugalskapens tid.
 • Show author(s) (2001). Noen aspekter ved dagliglivet i aldersinstitusjoner.
 • Show author(s) (2001). Mat, stat og vitenskap.
 • Show author(s) (2001). Mat, alderdom og eldreomsorg.
 • Show author(s) (2001). Linjer i norsk forebyggingspolitikk.
 • Show author(s) (2001). Kampanjer i kampen mot overvekt.
 • Show author(s) (2001). Håndtering av risiko ved mat i Tyskland, Storbritannia, Sverige og Nederland - institusjoner, organisering og lovgivning.
 • Show author(s) (2001). Fra markedsplass til kjøttbasar - matforsyning, helserisiko og kontroll av næringsmidler.
 • Show author(s) (2001). Forebyggende helsearbeid i historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2001). Food control in Europe - a comparative study of food control in Germany, Sweden, Britain and the Netherlands.
 • Show author(s) (2001). Dagligliv i eldreinstitusjoner.
 • Show author(s) (2000). Food control - new challenges to an old institution. A comparative study of food control in four European countries.
Editorial
 • Show author(s) (2018). Velferdsstatens normative spørsmål. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5-7.
Book review
 • Show author(s) (2022). Mest for sykepleiere - Om: Handlingsrom for profesjonalisert velferd - kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern. Fontene forskning. 89-92.
 • Show author(s) (2022). Lite nytt om Katti Anker Møller Omtale av Jens Olai Jenssen og Elisabeth Lønnå: Katti Anker Møller - en biografi. Michael. 92-95.
 • Show author(s) (2018). Nordiske administrative reformer. Nordiske organisasjonsstudier.
 • Show author(s) (2018). Makt og styring rundt matfatet. Norsk Veterinærtidsskrift.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2022). Vitenskap og vitenskapshistorier. Universitetet i Bergen 1946-2021. Bind 3, Kunnskapen i samfunnet. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2022). Vitenskap og vitenskapshistorier. Universitetet i Bergen 1946-2021. Bind 2, Disipliner og forskningsfelt. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2022). Vitenskap og vitenskapshistorier. Universitetet i Bergen 1946-2021. Bd. 1, Politikken og hverdagen. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2008). Reisen til helseland. Propaganda i folkehelsens tjeneste. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2006). Velferdspolitiske utfordringer. Risiko, prioriteringer og rettferdighet. Abstrakt forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) (2021). Abortspørsmålets politiske historie 1900–2020.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2003). Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2002). Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1998). Undersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Statens helsetilsyn.
 • Show author(s) (1998). Undersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Statens helsetilsyn.
 • Show author(s) (1994). Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og politikk i forebyggende helsearbeid. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1994). Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1994). Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1994). Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1994). Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1994). Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1994). Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1994). Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1994). Mellom påbud og påvirkning : tradisjoner, institusjon og po litikk i forebyggende helsearbeid. Gyldendal Akademisk.
Compendium
 • Show author(s) (1995). Noen tall om næringsmiddelkontroll i Norge. Arbeidsnotat. 121.
Popular scientific article
 • Show author(s) (1999). Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for velferdsforskning. 34-50.
Feature article
 • Show author(s) (2003). Normalvekt eller moralvekt. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2002). Torghaller – internasjonale hygienetiltak fra 1800-tallet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2001). Utfordringer for eksternfinansiert forskning. Innsyn UiB-magasinet.
Letter to the editor
 • Show author(s) (2018). Systematic reviews for policy-making – critical reflections are needed. Health Research Policy and Systems. 1-3.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1997). Offentlig kontroll av næringsmidler : institusjonalisering, apparat og tjenestemenn.
Interview
 • Show author(s) (2003). Motstrøms i matkontrollen.
 • Show author(s) (2001). Frå kloke koner til mannleg vitskap.
Programme participation
 • Show author(s) (2017). Intervju i programmet EKKO, NRK2 om abortnemnder.
 • Show author(s) (2001). Hygienefaget - historie, vitenskap og politikk.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Økonomiske ressurser. 37 pages.
 • Show author(s) (2022). Vitenskapens steder, hus og rom. 45 pages.
 • Show author(s) (2022). Vitenskapenes kvinner og menn. 41 pages.
 • Show author(s) (2022). Universitetets innovasjonsvending. 40 pages.
 • Show author(s) (2022). Universitetet i forskningsbyen Bergen. 34 pages.
 • Show author(s) (2022). Pediatri: Fra sammensatt disiplin til flerfaglighet. 41 pages.
 • Show author(s) (2022). Olje - Vitenskap og ny kunnskapsøkonomi. 41 pages.
 • Show author(s) (2022). Landets andre universitet - forventninger og krav. 41 pages.
 • Show author(s) (2022). Fisk og fiskeforskning - vitenskap og forvaltning. 42 pages.
 • Show author(s) (2022). Farvel til eksklusivitet, velkommen til mangfold. 37 pages.
 • Show author(s) (2021). Brukermedvirkning i helsetjeneste og helseforskning – historie og politikk. 15 pages.
 • Show author(s) (2019). Using evidence in Scandinavia. 12 pages.
 • Show author(s) (2008). Variasjoner i forebyggingspolitikk. 27 pages.
 • Show author(s) (2008). The Public, the Mother and the Child. Public Health Initiatives Promoting the Strong and Happy Child. 21 pages.
 • Show author(s) (2006). Food, Morals and Medicine in Norwegian Primary Schools, 1860s-1050s. 18 pages.
 • Show author(s) (2005). Prevention Policy and propaganda in Norway - The promotion of Physical Activity from the 1930s to the 1960s and Anti-Smoking Campaignes in the 1970s. 22 pages.
 • Show author(s) (2005). Introduction. 6 pages.
 • Show author(s) (2005). Former for propaganda - kostholdsopplysning mellom det sunne, det vakre og det sterke. 15 pages.
 • Show author(s) (2004). Introduction - Public health and Preventive medicine 1800-2000. 6 pages.
 • Show author(s) (2004). Abortion - Legislation and policy in Norway in the 20th Century. 18 pages.
 • Show author(s) (2003). Torg og torghaller - byvekst og hygiene. 16 pages.
 • Show author(s) (2003). Sunnhetskommisjon, matkontroll og slakthus. 20 pages.
 • Show author(s) (2003). Skolehelsetjenesten- forme rom, kropp og sinn. 24 pages.
 • Show author(s) (2003). Skolehelsetjenesten - forme rom, kropp og sinn. 22 pages.
 • Show author(s) (2003). Skolebespisning. 18 pages.
 • Show author(s) (2003). Overvekt og slanking - normer, strategier og kjønn. 13 pages.
 • Show author(s) (2003). Byen og helsearbeidet. 6 pages.
 • Show author(s) (2002). Korrekt vektkontroll - kampanjer i kampen mot overvekt. 26 pages.
 • Show author(s) (2002). Innledning. 10 pages.
 • Show author(s) (2002). Hygiene - Historie, vitenskap og politikk. 12 pages.
 • Show author(s) (1994). Skoletjenesten - tilbake til miljørettet helsearbeid?
 • Show author(s) (1994). Kontroll med næringsmidler som forebyggende helsearbeid.
 • Show author(s) (1994). Helsestasjonene - tiltak for vanskligstilte eller universell forebygging?
 • Show author(s) (1994). Forebygging og politikk: historie, dilemma og grenser.
Other
 • Show author(s) (2003). Risk Prevention- Institutions and Policies in Norway. 35-48.
Poster
 • Show author(s) (2017). Consensus and controversies, discussions at the first international goiter conference Bern 1927.
Academic literature review
 • Show author(s) (2019). Patients participating as co-researchers in health research: A systematic review of outcomes and experiences . Scandinavian Journal of Public Health. 12 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2017). Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 150-163.
Chapter
 • Show author(s) (2021). Idealer og realiteter i brukermedvirkning i helseforskning: Medforskere på lik linje med forskere med akademisk bakgrunn? 81-94. In:
  • Show author(s) (2021). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. Universitetsforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)