Home
Kjell Vaage's picture

Kjell Vaage

Professor
 • E-mailKjell.Vaage@uib.no
 • Phone+47 55 58 92 06+47 908 52 830
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 14
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Skipping the doctor: evidence from a case with extended self-certification of paid sick leave. Journal of Population Economics. 1-37.
 • Show author(s) (2021). Interactions in Public Policies: Spousal Responses and Program Spillovers of Welfare Reforms. Economic Journal. 834-864.
 • Show author(s) (2016). A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden, and the US. The Scandinavian Journal of Economics. 72-101.
 • Show author(s) (2015). Assessing the intergenerational correlation in disability pension recipiency. Oxford Economic Papers. 205-226.
 • Show author(s) (2014). Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics. 1107-1126.
 • Show author(s) (2013). Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 62-63.
 • Show author(s) (2012). Intergenerational earnings mobility revisited: estimates based on lifetime earnings. The Scandinavian Journal of Economics. 1-23.
 • Show author(s) (2010). Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review. 483-500.
 • Show author(s) (2010). Has job stability decreased? Population data from a small open economy. The Scandinavian Journal of Economics. 163-183.
 • Show author(s) (2010). Has Job Stability Decreased? Population Data from a Small Open Economy. The Scandinavian Journal of Economics. 163-183.
 • Show author(s) (2008). Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics. 419-437.
 • Show author(s) (2008). Job losses and child outcomes. Labour Economics. 591-603.
 • Show author(s) (2008). Job losses and child outcomes. Labour Economics. 591-603.
 • Show author(s) (2007). Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 112-129.
 • Show author(s) (2007). Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 112-129.
 • Show author(s) (2005). Intergenerational earnings mobility in Norway: level and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 419-435.
 • Show author(s) (2005). Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 419-435.
 • Show author(s) (2005). Educational Attainment and Family Budget Constraints. The German Economic Review. 377-394.
 • Show author(s) (2005). Educational Attainment and Family Background. The German Economic Review. 377-394.
 • Show author(s) (2003). Union Disruption in Norway. International Journal of Sociology. 40-63.
 • Show author(s) (2003). Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review. 179-198.
 • Show author(s) (2001). Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. Tidsskrift for velferdsforskning. 169-182.
 • Show author(s) (2001). Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk forum. 6-9.
 • Show author(s) (2000). Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 1865-1876.
 • Show author(s) (2000). Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 1865-1876.
 • Show author(s) (2000). Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 153-180.
 • Show author(s) (2000). Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 153-180.
 • Show author(s) (2000). Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • Show author(s) (2000). Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • Show author(s) (2000). Heating technology and energy use: A discrete/continuous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • Show author(s) (2000). Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 23-37.
 • Show author(s) (2000). Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 23-37.
 • Show author(s) (1998). Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 185-211.
 • Show author(s) (1998). Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 35-60.
 • Show author(s) (1994). Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? Sosialøkonomen. 10-12.
Report
 • Show author(s) (2008). Sources of measurement errors in earnings data: New estimates of intergenerational elasticities. .
 • Show author(s) (2003). Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 815. 815. .
 • Show author(s) (2003). Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 4088. 4088. .
 • Show author(s) (2003). Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 08/03. 08/03. .
 • Show author(s) (2003). Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 797. 797. .
 • Show author(s) (2002). Measuring the heterogeneity in the returns to education using different educational reforms. 26. 26. .
 • Show author(s) (2002). Gender differences in early retirement behaviour. 522. 522. .
 • Show author(s) (2002). Gender differences in early retirement behaviour. 27/2002. 27/2002. .
 • Show author(s) (2002). Gender differences in early retirement behaviour. 49. 49. .
 • Show author(s) (2002). Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 54. 54. .
 • Show author(s) (2002). Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 26/02. 26/02. .
 • Show author(s) (2001). Marital disruption in Norway. 45. 45. .
 • Show author(s) (1998). Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. 1798. 1798. .
 • Show author(s) (1998). Unemployment of older Norwegian workers: A competing risk analysis. 2298. 2298. .
 • Show author(s) (1997). Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge 1960-1996. 0197. 0197. .
 • Show author(s) (1996). ØKONOMETRISK ANALYSE AV TIDSVARIERENDE ELEKTRISITETSTARIFFER. 0296. 0296. .
 • Show author(s) (1996). SAMANLIKNING AV ELDRE OG NYARE METODAR FOR ANALYSAR AV ELEKTRISITETSETTERSPURNAD: TEORETISKE ASPEKT OG EMPIRISKE RESULTAT. 0596. 0596. .
 • Show author(s) (1995). Detection of Outliers and Level Shifts in Time Series: An Evaluation of Two Alternative Procedures. 16. 16. .
 • Show author(s) (1994). World demand for salmon and environmental incidents: Dynamics and structural stability. .
 • Show author(s) (1994). An outlier-based time series analysis of the price of crude oil over the past 130 years. .
Lecture
 • Show author(s) (2023). The problematic workfare principle.
 • Show author(s) (2023). Presentasjon av trygdeforskinga ved Institutt for økonomi, UiB.
 • Show author(s) (2023). Den problematiske arbeidslinja.
 • Show author(s) (2021). Det norske trygdesystemet: Kostnader og insentivverknader, med fokus på sjukelønsordninga .
 • Show author(s) (2020). Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Show author(s) (2019). Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Show author(s) (2018). Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga .
 • Show author(s) (2016). Trygdeforskinga ved Institutt for økonomi: Resultat, erfraingar, planar vidare.
 • Show author(s) (2016). Health, Welfare and Labour Market Consequences of Sickness Absence.
 • Show author(s) (2015). Uføretrygd -- i arv?
 • Show author(s) (2015). Presentasjon av utvalde forskingsprosjekt frå Gruppe for trygdeøkonomi.
 • Show author(s) (2015). Kva betyr normer for trygdeåtferd?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2020). Er sjukefråværet høgt i Noreg?
 • Show author(s) (2018). Overføringseffektar når ektefeller pensjonerer seg: Verknaden av AFP på ektefellers uføretrygding.
 • Show author(s) (2016). Uføretrygd: i arv?
 • Show author(s) (2011). Går uførhet i arv?
 • Show author(s) (2011). Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge.
 • Show author(s) (2010). Sjukefråvær i eit makroperspektiv.
 • Show author(s) (2010). Kva kan registerdata fortelja oss om sjukefråværet?
 • Show author(s) (2010). HELSE, ARBEID OG SAMFUNN: Sjukefråværet frå ein samfunnsøkonomisk synsstad.
 • Show author(s) (2009). Sjukemeldingsordninga – eit nasjonalt gode?
 • Show author(s) (2009). Presentasjon av Gruppe for trygdeøkonomi.
 • Show author(s) (2009). Ny fagleg plattform for forsking om trygderelaterte spørsmål.
 • Show author(s) (2009). Hvem dropper ut av videregående skole?
 • Show author(s) (2009). Helse, arbeid og samfunn: Årsaker til til sjukefråvær og uførhet.
 • Show author(s) (2007). Sosial trygghet og hjelp til sjølvhjelp – om fordelings- og insentivverknader i trygda.
 • Show author(s) (2007). Aukar sjukefråværet i omstillingsbedrifter?
 • Show author(s) (2006). Kva veit vi om sjukefråværet?
 • Show author(s) (2006). Kva veit vi om sjukefråværet?
 • Show author(s) (2005). Kor mykje er det igjen av samansetjingshypotesen? Korleis bør vi forstå disiplineringshypotesen?
 • Show author(s) (2005). How can we explain the fluctuations in the sickness absence in Norway?
 • Show author(s) (2001). Utforminga av offentlege stønadssystem og skilsmisser: Finst det ein samanheng?
 • Show author(s) (2000). Velferds- og trygdeforskning ved institutt for økonomi, UiB.
 • Show author(s) (2000). Skilsmisser: Spelar økonomiske incentiv noka rolle?
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Health and labour market vulnerability during a negative labour demand shock.
 • Show author(s) (2018). Spousal Spillover in Retirement: Evidence from an early Retirement Reform.
 • Show author(s) (2017). Folketrygdens ytelser til etterlatte. Forslag til reform.
 • Show author(s) (2016). Spouses' Retirement and the Take-Up of Disability Benefits.
 • Show author(s) (2016). Health, welfare and labour market consequences of sickness absence.
 • Show author(s) (2015). Trygdesatsinga i Velferd, arbeidsliv og migrasjon – resultat og erfaringar.
 • Show author(s) (2015). Social insurance and the labour market, with focus on sickness absence in Norway.
 • Show author(s) (2014). Uføretrygd går i arv.
 • Show author(s) (2014). The Spousal Spillover Effects of and Early Retirement Reform.
 • Show author(s) (2014). The Spousal Spillover Effects of an Early Retirement Reform.
 • Show author(s) (2014). Korleis skal vi forstå økonomiske årsaker til sjukefråvær, og korleis skal vi måla dei?
 • Show author(s) (2013). The spousal spillover of early retirement.
 • Show author(s) (2013). The Spousal Spillover Effects of an Early Retirement Reform.
 • Show author(s) (2013). Har innføring av AFP bidratt til fleire uførepensjonistar? Ein studie av tidlegpensjonering blant ektepar.
 • Show author(s) (2013). Assessing the Intergenerational Correlation in Disability Pension Recipiency.
 • Show author(s) (2011). Intergenerational Earnings Mobility and Divorce.
 • Show author(s) (2011). Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Show author(s) (2010). Social interactions at the workplace: Exploring sickness absence behaviour.
 • Show author(s) (2010). Social interactions at the workplace: Exploring sickness absence behaviour.
 • Show author(s) (2010). Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Show author(s) (2009). Social Interaction and Sickness Absence among Norwegian Teachers.
 • Show author(s) (2009). Social Interaction and Sickness Absence among Norwegian Teachers.
 • Show author(s) (2009). Sjukefråværet – sett frå synsvinkelen til ein økonom.
 • Show author(s) (2009). Samfunnsøkonomiske betraktningar om sjukefråværet.
 • Show author(s) (2008). Sources of Measurement Errors in Earnings Data: New Estimates of Intergenerational Elasticities.
 • Show author(s) (2007). Måling av inntektsmobilitet mellom generasjonar.
 • Show author(s) (2007). Measuring Intergenerational Earnings Mobility.
 • Show author(s) (2007). Aukar sjukefråværet i omstillingsbedrifter?
 • Show author(s) (2006). Plant reorganisation and sickness absence.
 • Show author(s) (2006). Jobb Loss and Divorce.
 • Show author(s) (2006). Jobb Loss and Divorce.
 • Show author(s) (2006). Job Loss and Divorce.
 • Show author(s) (2006). Job Loss and Divorce.
 • Show author(s) (2006). Job Loss and Divorce.
 • Show author(s) (2006). Er jobbane mindre stabile no enn før?
 • Show author(s) (2005). Korleis kan vi forklara variasjonen i sjukefåværet?
 • Show author(s) (2005). Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Show author(s) (2005). Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Show author(s) (2005). Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Show author(s) (2005). Establishment Reorganisation and Sickness Absence.
 • Show author(s) (2005). Bidrar inkludering av marginale grupper til auka sjukefråvær?
 • Show author(s) (2004). Regresjonsanalyse.
 • Show author(s) (2004). Industry Restructuring and Absenteeism. A Microeconometric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Show author(s) (2004). Bedriftsheterogenitet og sjukefråver.
 • Show author(s) (2003). Trygdeøkonomi og velferdsstaten, effektevaluering av trygdetiltak.
 • Show author(s) (2003). Inntektsmobilitet over generasjonar--aukande eller avtakande?
 • Show author(s) (2003). Endring i konkurranseforhold i Noreg.
 • Show author(s) (2003). Effektevaluering av trygdetiltak.
 • Show author(s) (2003). Assessing changes in intergenerational earnings mobility.
 • Show author(s) (2002). Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Show author(s) (2002). Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Show author(s) (2002). Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Show author(s) (2002). Assessing Changes in Intergenerational Earnings Mobility.
 • Show author(s) (2001). Skilsmisse og private og offentlege overføringar.
 • Show author(s) (2001). Measuring the effect of a school reform on educational attatinment and earnings.
 • Show author(s) (2001). Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Show author(s) (2001). Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Show author(s) (2001). Korleis påverkar overføringssystemet familiedanning og familieoppløysing?
 • Show author(s) (2000). Velferds- og trygdeforskning ved institutt for økonomi, UiB.
 • Show author(s) (2000). Tidlegpensjonering.
 • Show author(s) (2000). Skilsmisser: Spelar økonomiske incentiv noka rolle?
 • Show author(s) (2000). Gender differences in the early retirement behaviour.
 • Show author(s) (2000). Gender differences in the early retirement behaviour.
 • Show author(s) (2000). Financial transfers and marital dissolution.
 • Show author(s) (2000). Financial transfers and marital dissolution.
 • Show author(s) (2000). Eldre og arbeidsmarknaden.
 • Show author(s) (1999). Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly.
 • Show author(s) (1999). Work or retirement: Exit routes for Norwegian elderly.
 • Show author(s) (1999). Unemployment of older Norwegian workers: A competing risk analysis.
 • Show author(s) (1999). Financial transfers and marital dissolution.
 • Show author(s) (1999). Arbeid eller pensjon? Vegen ut av arbeidsmarknaden for eldre arbeidstakarar.
 • Show author(s) (1998). An Empirical Investigation on the Effect of Social Insurance Policy on Marital Dissolution in Norway.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2004). Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 13-20.
 • Show author(s) (2004). Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 13-20.
Feature article
 • Show author(s) (2015). Norge er fortsatt på trygdetoppen. Aftenposten Viten.
 • Show author(s) (2015). Forskere svarer om ungdom og trygd: Medisinske fremskritt forklarer ikke alt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2013). Kan verdas mest sjenerøse sjukelønsordning vara? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Sjå dei svake sidene. Dagens næringsliv. 3-3.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2017). Causes and Consequences of Labor Market Mismatch and the Rise in Disability Insurance Receipt .
 • Show author(s) (2013). Essays on aspects of the welfare state: Sickness absence and intergenerational earnings mobility. PhD Dissertation.
 • Show author(s) (1995). Econometric analyses of energy markets.
Interview
 • Show author(s) (2009). - Sjukeløna er for raus.
 • Show author(s) (2009). - En av to forlater yrkeslivet som ufør.
 • Show author(s) (2009). - Dette er litt av en floke. 595.000 årsverk forsvant i 2008, de aller fleste på grunn av sykdom.
 • Show author(s) (2008). - Stadig flere unge menn blir uføre.
 • Show author(s) (2008). - Fleire unge droppar ut av skulen.
 • Show author(s) (2007). - Mer urolig arbeidsliv.
 • Show author(s) (2006). Arbeidsmarknaden for dei eldre.
 • Show author(s) (2006). -Inkluderende arbeidsliv halter videre.
 • Show author(s) (2006). - Vrient å få fast jobb.
 • Show author(s) (2006). - Sporer bedrifter til å gjøre noe.
 • Show author(s) (2005). Vil neppe stå lenger i arbeidslivet. Stortingets pensjonskompromiss stimulerer ikke folk til å stå lenger i arbeidslivet.
 • Show author(s) (2005). Trusler senker sykefraværet.
 • Show author(s) (2005). Oljepengene rett til trygd.
 • Show author(s) (2005). Lettere å klatre sosialt. Fedrenes status betyr mindre enn før.
 • Show author(s) (2005). Glasveggen i arbeidslivet.
 • Show author(s) (2004). – Et skritt i riktig retning.
 • Show author(s) (2004). Vil skremme sykemeldte tilbake på jobb.
 • Show author(s) (2003). Urealistiske pensjonsdrømmer.
 • Show author(s) (2003). Norge på uføretoppen.
 • Show author(s) (2003). Like mange uføre som industriarbeidere.
 • Show author(s) (2003). Du og jeg driver sykefraværet til himmels.
 • Show author(s) (2001). LO/NHO starter kampanje mot sykefravær.
Programme participation
 • Show author(s) (2003). Norge på uføretoppen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2006). Late careers and career exits in Norway. 20 pages.
 • Show author(s) (2006). Kva er kostnadene ved omstilling? 21 pages.
 • Show author(s) (2006). Kva er kostnadene ved omstilling? 16 pages.
 • Show author(s) (2006). Kva er kostnadene ved omstilling? 1 pages.
 • Show author(s) (2006). Avtakande jobbstabilitet i Noreg? 16 pages.
 • Show author(s) (2006). Avtakande jobbstabilitet i Noreg? 16 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2013). Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 62-63.

More information in national current research information system (CRIStin)

SELECTED INTERNATIONAL PUBLICATIONS

 • Skipping the Doctor: Evidence From a Case with Extended Self-Certification of Paid Sick Leave. Journal of Population Economics 36, 935–971, 2023. (With B. Ferman and G. Torsvik) 
 • Interactions in Public Policies: Spousal Responses and Program Spillovers of Welfare Reforms. The Economic Journal, 132(642), 834–864, 2022. (With J. Johnsen and A. Willén)
 • A Comparison of Intergenerational Mobility Curves in Germany, Norway, Sweden and the U.S. Scandinavian Journal of Economics 119(1), 72–101, 2017. (With Espen Bratberg, Jonathan Davis, Bhash Mazumder, Martin Nybom, and Daniel Schnitzlein)  
 • Assessing the Intergenerational Correlation in Disability Pension Recipiency. Oxford Economic Papers, 67(2), 205-226, 2015. (With Espen Bratberg and Øivind A Nilsen.)
 • Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics, 27(4), 1107-1126, 2014. (With Espen Bratberg and Karsten M. E. Rieck.)
 • Intergenerational Earnings Mobility Revisited: Estimates Based on Lifetime Earnings. Scandinavian Journal of Economics, 114(1), 1-23, 2012.(With Øivind A. Nilsen, Arild Aakvik, and Karl Å. Jacobsen.)
 • Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review, 54 (4), 483-500, 2010. (With Arild Aakvik and Kjell G. Salvanes.)
 • Has job stability decreased? Population data from a small open economy. Scandinavian Journal of Economics, 112 (1), 163-183, 2010. (With Espen Bratberg and Kjell G. Salvanes.)
 • Job losses and child outcomes. Labour Economics, 15, 591-603, 2008. (With Espen Bratberg and Øivind A Nilsen.)
 • Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics 21(2), 419-437, 2008. (With Sigve Tjøtta.)
 • Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations 46(1), 112-129, 2007. (With Espen Bratberg and Øivind Anti Nilsen.)
 • Late careers and career exits in Norway. In H.-P. Blossfeld, S. Buchholz and D. Hofäcker (Eds) Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. London: Routledge 2006, 235-254. (With Arild Aakvik and Svenn-Åge Dahl.)
 • Educational attainment and family budget constraints. German Economic Review, 6 (3), 377-394, 2005. (With Arild Aakvik and Kjell Gunnar Salvanes.)
 • Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. Scandinavian Journal of Economics, 107 (3), 419-435, 2005. (With Espen Bratberg and Øivind Anti Nilsen.)
 • Union disruption in Norway. International Journal of Sociology. 33, 40-63, 2003.(With Sigve Tjøtta.)
 • Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review, 19 (2), 2003, 179-198. (With Svenn-Åge Dahl and Oivind Anti Nilsen.)
 • Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics, 32 (14), 2000, 1865-1876. (With Svenn-Åge Dahl and Øivind Anti Nilsen).
 • Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics, 7 (2), 2000, 153-180. (With Espen Bratberg.)
 • Heating technology and energy use: A discrete/continuous approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics, 22 (6), 2000, 649-661.
 • Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting, 19 (1), 2000, 23-37.

WORK IN PROGRESS

SELECTED PUBLICATIONS IN NORWEGIAN

 • Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? (Is the Level of Sickness Absence (too) High in Norway?) Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), 2013, 62-63.
 • Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge. (Is 100 Per Cent the Solution? Experiences from Norway) In Mellan arbete och sjukdom, Socialförsäkringsrapport 2011:3, Försäkringskassan, Sverige. 
 • Avtakande jobbstabilitet i Noreg? (Decreasing Job Stability in Norway?) In Heum, Nesheim, Nordhaug and Salvanes (eds) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 19-34. (With Espen Bratberg and Kjell G. Salvanes.)
 • Kva er kostnadane ved omstilling? (What are the Costs of Restructuring?) In Heum, Nesheim, Nordhaug and Salvanes (eds) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 125-145. (With Jarle Møen and Kjell G. Salvanes.)
 • Hvem går av med tidligpensjon? (Who are the early retirees?) Søkelys på arbeidsmarkedet, 21(1), 2004, 1-8. (With Arild Aakvik and Svenn-Åge Dahl.)
 • Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. (Social equalisation and the growth of the disability pension.) Tidsskrift for Velferdsforskning, 4, 2001, 169-182. (With Espen Bratberg and Alf Erling Risa.)
 • Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk Forum, 55 (1), 2001, 6-9.
 • Sammenhengen mellom pengemengdevekts og inflasjon i Norge 1960-1996. (The relationship between money supply growth and inflation in Norway 1960-1996.") Norsk Økonomisk Tidsskrift, 112 (2), 1998, 185-211. (With Espen Kvilekval and Erling Vårdal).
 • Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. (Comparing older and newer methods of analysing the electricity demand: Theoretical aspects and empirical results.) Norsk Økonomisk Tidsskrift 112 (1), 1998, 35-60.
 • Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? (Changes in the oil price level - permanent or trancient?) Sosialøkonomen 48(3), 1994, 10-12. (With Knut Anton Mork.)