Home
Kjell Vaage's picture

Kjell Vaage

Professor
 • E-mailKjell.Vaage@uib.no
 • Phone+47 55 58 92 06+47 908 52 830
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgate 14
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2016. A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden, and the US. The Scandinavian Journal of Economics. 72-101.
 • Show author(s) 2015. Assessing the intergenerational correlation in disability pension recipiency. Oxford Economic Papers. 205-226.
 • Show author(s) 2014. Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics. 1107-1126.
 • Show author(s) 2013. Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 62-63.
 • Show author(s) 2012. Intergenerational earnings mobility revisited: estimates based on lifetime earnings. The Scandinavian Journal of Economics. 1-23.
 • Show author(s) 2010. Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review. 483-500.
 • Show author(s) 2010. Has job stability decreased? Population data from a small open economy. The Scandinavian Journal of Economics. 163-183.
 • Show author(s) 2010. Has Job Stability Decreased? Population Data from a Small Open Economy. The Scandinavian Journal of Economics. 163-183.
 • Show author(s) 2008. Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics. 419-437.
 • Show author(s) 2008. Job losses and child outcomes. Labour Economics. 591-603.
 • Show author(s) 2008. Job losses and child outcomes. Labour Economics. 591-603.
 • Show author(s) 2007. Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 112-129.
 • Show author(s) 2007. Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 112-129.
 • Show author(s) 2005. Intergenerational earnings mobility in Norway: level and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 419-435.
 • Show author(s) 2005. Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 419-435.
 • Show author(s) 2005. Educational Attainment and Family Budget Constraints. The German Economic Review. 377-394.
 • Show author(s) 2005. Educational Attainment and Family Background. The German Economic Review. 377-394.
 • Show author(s) 2003. Union Disruption in Norway. International Journal of Sociology. 40-63.
 • Show author(s) 2003. Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review. 179-198.
 • Show author(s) 2001. Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. Tidsskrift for velferdsforskning. 169-182.
 • Show author(s) 2001. Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk forum. 6-9.
 • Show author(s) 2000. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 1865-1876.
 • Show author(s) 2000. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 1865-1876.
 • Show author(s) 2000. Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 153-180.
 • Show author(s) 2000. Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 153-180.
 • Show author(s) 2000. Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • Show author(s) 2000. Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • Show author(s) 2000. Heating technology and energy use: A discrete/continuous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • Show author(s) 2000. Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 23-37.
 • Show author(s) 2000. Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 23-37.
 • Show author(s) 1998. Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 185-211.
 • Show author(s) 1998. Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 35-60.
 • Show author(s) 1994. Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? Sosialøkonomen. 10-12.
Report
 • Show author(s) 2008. Sources of measurement errors in earnings data: New estimates of intergenerational elasticities. .
 • Show author(s) 2007. Kunnskapsoversikt om insentiv- og fordelingsvirkninger av trygdeordninger for midlertidig inntektssikring ved sykdom, rehabilitering, attføring og uførhet. .
 • Show author(s) 2007. Job losses and child outcomes. .
 • Show author(s) 2006. Has job stability decreased in Norway? .
 • Show author(s) 2005. Intergenerational mobility: Trends across the earnings distribution. .
 • Show author(s) 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 815. 815. .
 • Show author(s) 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 08/03. 08/03. .
 • Show author(s) 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 4088. 4088. .
 • Show author(s) 2003. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 797. 797. .
 • Show author(s) 2002. Measuring the heterogeneity in the returns to education using different educational reforms. 26. 26. .
 • Show author(s) 2002. Gender differences in early retirement behaviour. 522. 522. .
 • Show author(s) 2002. Gender differences in early retirement behaviour. 02/02. 02/02. .
 • Show author(s) 2002. Gender differences in early retirement behaviour. 27/2002. 27/2002. .
 • Show author(s) 2002. Gender differences in early retirement behaviour. 49. 49. .
 • Show author(s) 2002. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 54. 54. .
 • Show author(s) 2002. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 26/02. 26/02. .
 • Show author(s) 2001. Marital disruption in Norway. 45. 45. .
 • Show author(s) 1998. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. 1798. 1798. .
 • Show author(s) 1998. Unemployment of older Norwegian workers: A competing risk analysis. 2298. 2298. .
 • Show author(s) 1997. Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge 1960-1996. 0197. 0197. .
 • Show author(s) 1996. ØKONOMETRISK ANALYSE AV TIDSVARIERENDE ELEKTRISITETSTARIFFER. 0296. 0296. .
 • Show author(s) 1996. SAMANLIKNING AV ELDRE OG NYARE METODAR FOR ANALYSAR AV ELEKTRISITETSETTERSPURNAD: TEORETISKE ASPEKT OG EMPIRISKE RESULTAT. 0596. 0596. .
 • Show author(s) 1995. The Effects of Time-Differentiated Electricity Prices in Norway. 14. 14. .
 • Show author(s) 1995. Heating Technology and Energy Use: A Discrete/Continuous Choice Approach to Norwegian Household Energy Demand. 15. 15. .
 • Show author(s) 1995. Detection of Outliers and Level Shifts in Time Series: An Evaluation of Two Alternative Procedures. 16. 16. .
 • Show author(s) 1994. World demand for salmon and environmental incidents: Dynamics and structural stability. .
 • Show author(s) 1994. An outlier-based time series analysis of the price of crude oil over the past 130 years. .
Lecture
 • Show author(s) 2020. Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Show author(s) 2019. Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Show author(s) 2018. Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga .
 • Show author(s) 2016. Trygdeforskinga ved Institutt for økonomi: Resultat, erfraingar, planar vidare.
 • Show author(s) 2016. Health, Welfare and Labour Market Consequences of Sickness Absence.
 • Show author(s) 2015. Uføretrygd -- i arv?
 • Show author(s) 2015. Presentasjon av utvalde forskingsprosjekt frå Gruppe for trygdeøkonomi.
 • Show author(s) 2015. Kva betyr normer for trygdeåtferd?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2020. Er sjukefråværet høgt i Noreg?
 • Show author(s) 2018. Overføringseffektar når ektefeller pensjonerer seg: Verknaden av AFP på ektefellers uføretrygding.
 • Show author(s) 2016. Uføretrygd: i arv?
 • Show author(s) 2011. Går uførhet i arv?
 • Show author(s) 2011. Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge.
 • Show author(s) 2010. Sjukefråvær i eit makroperspektiv.
 • Show author(s) 2010. Kva kan registerdata fortelja oss om sjukefråværet?
 • Show author(s) 2010. HELSE, ARBEID OG SAMFUNN: Sjukefråværet frå ein samfunnsøkonomisk synsstad.
 • Show author(s) 2009. Sjukemeldingsordninga – eit nasjonalt gode?
 • Show author(s) 2009. Presentasjon av Gruppe for trygdeøkonomi.
 • Show author(s) 2009. Ny fagleg plattform for forsking om trygderelaterte spørsmål.
 • Show author(s) 2009. Hvem dropper ut av videregående skole?
 • Show author(s) 2009. Helse, arbeid og samfunn: Årsaker til til sjukefråvær og uførhet.
 • Show author(s) 2007. Sosial trygghet og hjelp til sjølvhjelp – om fordelings- og insentivverknader i trygda.
 • Show author(s) 2007. Aukar sjukefråværet i omstillingsbedrifter?
 • Show author(s) 2006. Kva veit vi om sjukefråværet?
 • Show author(s) 2006. Kva veit vi om sjukefråværet?
 • Show author(s) 2005. Kor mykje er det igjen av samansetjingshypotesen? Korleis bør vi forstå disiplineringshypotesen?
 • Show author(s) 2005. How can we explain the fluctuations in the sickness absence in Norway?
 • Show author(s) 2001. Utforminga av offentlege stønadssystem og skilsmisser: Finst det ein samanheng?
 • Show author(s) 2000. Velferds- og trygdeforskning ved institutt for økonomi, UiB.
 • Show author(s) 2000. Skilsmisser: Spelar økonomiske incentiv noka rolle?
Academic lecture
 • Show author(s) 2018. Spousal Spillover in Retirement: Evidence from an early Retirement Reform.
 • Show author(s) 2017. Folketrygdens ytelser til etterlatte. Forslag til reform.
 • Show author(s) 2016. Spouses' Retirement and the Take-Up of Disability Benefits.
 • Show author(s) 2016. Health, welfare and labour market consequences of sickness absence.
 • Show author(s) 2015. Trygdesatsinga i Velferd, arbeidsliv og migrasjon – resultat og erfaringar.
 • Show author(s) 2015. Social insurance and the labour market, with focus on sickness absence in Norway.
 • Show author(s) 2014. Uføretrygd går i arv.
 • Show author(s) 2014. The Spousal Spillover Effects of and Early Retirement Reform.
 • Show author(s) 2014. The Spousal Spillover Effects of an Early Retirement Reform.
 • Show author(s) 2014. Korleis skal vi forstå økonomiske årsaker til sjukefråvær, og korleis skal vi måla dei?
 • Show author(s) 2013. The spousal spillover of early retirement.
 • Show author(s) 2013. The Spousal Spillover Effects of an Early Retirement Reform.
 • Show author(s) 2013. Har innføring av AFP bidratt til fleire uførepensjonistar? Ein studie av tidlegpensjonering blant ektepar.
 • Show author(s) 2013. Assessing the Intergenerational Correlation in Disability Pension Recipiency.
 • Show author(s) 2011. Intergenerational Earnings Mobility and Divorce.
 • Show author(s) 2011. Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Show author(s) 2010. Social interactions at the workplace: Exploring sickness absence behaviour.
 • Show author(s) 2010. Social interactions at the workplace: Exploring sickness absence behaviour.
 • Show author(s) 2010. Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • Show author(s) 2009. Social Interaction and Sickness Absence among Norwegian Teachers.
 • Show author(s) 2009. Social Interaction and Sickness Absence among Norwegian Teachers.
 • Show author(s) 2009. Sjukefråværet – sett frå synsvinkelen til ein økonom.
 • Show author(s) 2009. Samfunnsøkonomiske betraktningar om sjukefråværet.
 • Show author(s) 2008. Sources of Measurement Errors in Earnings Data: New Estimates of Intergenerational Elasticities.
 • Show author(s) 2007. Måling av inntektsmobilitet mellom generasjonar.
 • Show author(s) 2007. Measuring Intergenerational Earnings Mobility.
 • Show author(s) 2007. Aukar sjukefråværet i omstillingsbedrifter?
 • Show author(s) 2006. Plant reorganisation and sickness absence.
 • Show author(s) 2006. Jobb Loss and Divorce.
 • Show author(s) 2006. Jobb Loss and Divorce.
 • Show author(s) 2006. Job Loss and Divorce.
 • Show author(s) 2006. Job Loss and Divorce.
 • Show author(s) 2006. Job Loss and Divorce.
 • Show author(s) 2006. Er jobbane mindre stabile no enn før?
 • Show author(s) 2005. Korleis kan vi forklara variasjonen i sjukefåværet?
 • Show author(s) 2005. Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Show author(s) 2005. Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Show author(s) 2005. Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Show author(s) 2005. Establishment Reorganisation and Sickness Absence.
 • Show author(s) 2005. Bidrar inkludering av marginale grupper til auka sjukefråvær?
 • Show author(s) 2004. Regresjonsanalyse.
 • Show author(s) 2004. Industry Restructuring and Absenteeism. A Microeconometric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • Show author(s) 2004. Bedriftsheterogenitet og sjukefråver.
 • Show author(s) 2003. Trygdeøkonomi og velferdsstaten, effektevaluering av trygdetiltak.
 • Show author(s) 2003. Inntektsmobilitet over generasjonar--aukande eller avtakande?
 • Show author(s) 2003. Endring i konkurranseforhold i Noreg.
 • Show author(s) 2003. Effektevaluering av trygdetiltak.
 • Show author(s) 2003. Assessing changes in intergenerational earnings mobility.
 • Show author(s) 2002. Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Show author(s) 2002. Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Show author(s) 2002. Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Show author(s) 2002. Assessing Changes in Intergenerational Earnings Mobility.
 • Show author(s) 2001. Skilsmisse og private og offentlege overføringar.
 • Show author(s) 2001. Measuring the effect of a school reform on educational attatinment and earnings.
 • Show author(s) 2001. Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Show author(s) 2001. Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • Show author(s) 2001. Korleis påverkar overføringssystemet familiedanning og familieoppløysing?
 • Show author(s) 2000. Velferds- og trygdeforskning ved institutt for økonomi, UiB.
 • Show author(s) 2000. Tidlegpensjonering.
 • Show author(s) 2000. Skilsmisser: Spelar økonomiske incentiv noka rolle?
 • Show author(s) 2000. Gender differences in the early retirement behaviour.
 • Show author(s) 2000. Gender differences in the early retirement behaviour.
 • Show author(s) 2000. Financial transfers and marital dissolution.
 • Show author(s) 2000. Financial transfers and marital dissolution.
 • Show author(s) 2000. Eldre og arbeidsmarknaden.
 • Show author(s) 1999. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly.
 • Show author(s) 1999. Work or retirement: Exit routes for Norwegian elderly.
 • Show author(s) 1999. Unemployment of older Norwegian workers: A competing risk analysis.
 • Show author(s) 1999. Financial transfers and marital dissolution.
 • Show author(s) 1999. Arbeid eller pensjon? Vegen ut av arbeidsmarknaden for eldre arbeidstakarar.
 • Show author(s) 1998. An Empirical Investigation on the Effect of Social Insurance Policy on Marital Dissolution in Norway.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2004. Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 13-20.
 • Show author(s) 2004. Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 13-20.
Feature article
 • Show author(s) 2015. Norge er fortsatt på trygdetoppen. Aftenposten Viten.
 • Show author(s) 2015. Forskere svarer om ungdom og trygd: Medisinske fremskritt forklarer ikke alt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 2013. Kan verdas mest sjenerøse sjukelønsordning vara? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2009. Sjå dei svake sidene. Dagens næringsliv. 3-3.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2017. Causes and Consequences of Labor Market Mismatch and the Rise in Disability Insurance Receipt .
 • Show author(s) 2013. Essays on aspects of the welfare state: Sickness absence and intergenerational earnings mobility. PhD Dissertation.
 • Show author(s) 1995. Econometric analyses of energy markets.
Interview
 • Show author(s) 2009. - Sjukeløna er for raus.
 • Show author(s) 2009. - En av to forlater yrkeslivet som ufør.
 • Show author(s) 2009. - Dette er litt av en floke. 595.000 årsverk forsvant i 2008, de aller fleste på grunn av sykdom.
 • Show author(s) 2008. - Stadig flere unge menn blir uføre.
 • Show author(s) 2008. - Fleire unge droppar ut av skulen.
 • Show author(s) 2007. - Mer urolig arbeidsliv.
 • Show author(s) 2006. Arbeidsmarknaden for dei eldre.
 • Show author(s) 2006. -Inkluderende arbeidsliv halter videre.
 • Show author(s) 2006. - Vrient å få fast jobb.
 • Show author(s) 2006. - Sporer bedrifter til å gjøre noe.
 • Show author(s) 2005. Vil neppe stå lenger i arbeidslivet. Stortingets pensjonskompromiss stimulerer ikke folk til å stå lenger i arbeidslivet.
 • Show author(s) 2005. Trusler senker sykefraværet.
 • Show author(s) 2005. Oljepengene rett til trygd.
 • Show author(s) 2005. Lettere å klatre sosialt. Fedrenes status betyr mindre enn før.
 • Show author(s) 2005. Glasveggen i arbeidslivet.
 • Show author(s) 2004. – Et skritt i riktig retning.
 • Show author(s) 2004. Vil skremme sykemeldte tilbake på jobb.
 • Show author(s) 2003. Urealistiske pensjonsdrømmer.
 • Show author(s) 2003. Norge på uføretoppen.
 • Show author(s) 2003. Like mange uføre som industriarbeidere.
 • Show author(s) 2003. Du og jeg driver sykefraværet til himmels.
 • Show author(s) 2001. LO/NHO starter kampanje mot sykefravær.
Programme participation
 • Show author(s) 2003. Norge på uføretoppen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2006. Late careers and career exits in Norway. 20 pages.
 • Show author(s) 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? 1 pages.
 • Show author(s) 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? 16 pages.
 • Show author(s) 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? 21 pages.
 • Show author(s) 2006. Avtakande jobbstabilitet i Noreg? 16 pages.
 • Show author(s) 2006. Avtakande jobbstabilitet i Noreg? 16 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2013. Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 62-63.

More information in national current research information system (CRIStin)