Home
 • E-mailleidulf.melve@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 41
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2023). Å studere historie. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2022). Heimen. Lokalhistoria inn i eit nytt tusenår. Del 2 (1995-2022). Heimen - Lokal og regional historie. 298-310.
 • Show author(s) (2022). Heimen. Erkjenningsinteresser, redaksjonell profil og innhald. Del 1 (1922-1994). Heimen - Lokal og regional historie. 284-297.
 • Show author(s) (2021). Norwegian Journal of History 1945-2020 Between the conservative and the innovative. Historisk Tidsskrift (Norge). 315-332.
 • Show author(s) (2021). Makt, vitskap og globalhistorie. Fortid.
 • Show author(s) (2021). Historisk tidsskrift 1945-2020. Historisk Tidsskrift (Norge). 315-332.
 • Show author(s) (2021). Historiesyn, lesing og opplysning: Lokal historieforståing i Noreg midt på 1700-talet. Heimen - Lokal og regional historie. 298-314.
 • Show author(s) (2019). Hovedtendenser i norsk historievitenskap 1969–2015 belyst gjennom doktoravhandlinger. Historisk Tidsskrift (Norge). 130-166.
 • Show author(s) (2018). Public Debate, Propaganda, and Public Opinion in the Becket Controversy. Viator: Medieval and Renaissance Studies. 79-102.
 • Show author(s) (2015). Ecclesiastical reform in historiographical context. History Compass. 213-221.
 • Show author(s) (2013). “Even the very laymen are chattering about it” The Politicisation of Public Opinion, 800-1200. Viator: Medieval and Renaissance Studies.
 • Show author(s) (2012). Vitskapsfilosofi, historieteori og metode hjå P.A. Munch. Historisk Tidsskrift (Norge). 9-36.
 • Show author(s) (2012). European and Scandinavian research on literacy: some methodological aspects. NOWELE. North-Western European Language Evolution. 181-225.
 • Show author(s) (2010). The Public Debate on Clerical Marriage in the Late Eleventh Century. The Journal of Ecclesiastical History. 688-706.
 • Show author(s) (2010). Assembly Politics and the “Rules-of-the-Game” (c. 650 – c. 1150). Viator: Medieval and Renaissance Studies. 69-90.
 • Show author(s) (2009). Komparativ historie: ei utfordring for historiefaget? Historisk Tidsskrift (Norge). 61-77.
 • Show author(s) (2009). Intentional ethics and hermeneutics in the Libellus de symoniacis: Bruno of Segni as a papal polemicist. Journal of Medieval History. 77-96.
 • Show author(s) (2009). Ideen om Europa i mellomalderen. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Show author(s) (2006). offentleg debatt, politisk diskurs og strukturendringar i ålmenta. Nytt Norsk Tidsskrift. 135-149.
 • Show author(s) (2006). 'The revolt of the medievalists'. Directions in recent research on the twelfth-century renaissance. Journal of Medieval History. 231-252.
 • Show author(s) (2005). Literacy - eit omgrep til bry eller eit brysamt omgrep? Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok. 127-137.
 • Show author(s) (2004). Writing peasants. Studies on peasant literacy in early modern northern Europe. Scandinavian Journal of History. 60-63.
 • Show author(s) (2004). The science of reading: Design for a new philology. Scandinavian Journal of History. 316-318.
 • Show author(s) (2004). Review of Antti Kujala, The Crown, the Nobility and the Peasants 1630-1713: Tax, rent and relations of power. Scandinavian Journal of History. 304-306.
 • Show author(s) (2003). Literacy - Aurality - Orality: A Survey of Recent Research into the Orality/Literacy Complex of the Latin Middle Ages (600-1500). Symbolae Osloenses - Norwegian Journal of Greek and Latin Studies. 143-198.
 • Show author(s) (2002). Ein "reflektert historiefagleg identitet"? Tankar om tilhøvet mellom historie og sosiologi før og etter den språklege vendinga. Historisk Tidsskrift (Norge). 443-488.
 • Show author(s) (2001). Review article: Det 'mørke' tusenåret. Nyare tekstbøker om den fyrste tida av vår tidsrekning med særleg vekt på Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø, Tusen års europahistorie: romere, germanere og nordboere (Oslo: Pax, 2001). Middelalderforum. 52-64.
 • Show author(s) (2001). Mellomaldersoga inn i eit nytt tusenår. Nokre refleksjonar kring The New Cambridge Medieval History. Historisk Tidsskrift (Norge). 101-117.
 • Show author(s) (2001). Krosstogstalen til Urban II. Om bruken av literacy-teori i analysa av mellomalderretorikk. Rhetorica Scandinavica. 52-66.
Lecture
 • Show author(s) (2017). Teori, metode og historiografi i BA- og MA-løp i historie i Bergen.
 • Show author(s) (2017). Kva er mellomalderen? Frå ide til bok (og vegen vidare).
 • Show author(s) (2016). Historiefagets rolle i ei globalisert verd.
 • Show author(s) (2016). Historia blir global!
 • Show author(s) (2013). Tankar kring forskingsprogrammet "Topografiar og nettverk".
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2017). Kva er mellomalderen?
 • Show author(s) (2015). Staten og middelalderens styreordningar.
 • Show author(s) (2011). HISTORIE - historieskriving frå antikken til i dag.
 • Show author(s) (2011). Folkeopinionen i mellomalderen.
 • Show author(s) (2010). Historieskrivingens mange ansikter (500 f.kr. – 1800 e.kr).
 • Show author(s) (2010). Fra historieskriving til historiefag (1800 – 1914).
 • Show author(s) (2009). Middelalderens kulturhistorie. Nokre tankar om eit stort emne.
 • Show author(s) (2007). Offentleg debatt og kritisk ordskrifte: frå kaffistovene i London til bygdeålmenta på Voss.
 • Show author(s) (2005). Mitt liv som doktorand.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Skandinavisk historieskriving (etter 1976): fragmentert eller enhetlig?
 • Show author(s) (2023). Public Debate in the Countryside in the Middle Ages.
 • Show author(s) (2021). Lov og kommunikasjon.
 • Show author(s) (2021). Hva er globalhistorie?
 • Show author(s) (2019). Petrus Crassus: A Jurist in the Eleventh Century - and his Political Theory.
 • Show author(s) (2019). "Å gå inn i ei anna verd". Religion, sivilisasjon og kommunikasjon i europeiske reiseskildringar frå mellomalderen".
 • Show author(s) (2017). Reflections on public opinion and public debate. From the Carolingian Period to the Investiture Contest.
 • Show author(s) (2016). Utopiar og historieskriving - eit globalt perspektiv.
 • Show author(s) (2016). The Gregorian Reform Movement: Past, Present and Future.
 • Show author(s) (2016). The Freedom of Expression during the Investiture Contest.
 • Show author(s) (2016). Letters, Communication and News. Peter Damian's Lay Correspondence.
 • Show author(s) (2015). The Writing of Urban History in Bergen.
 • Show author(s) (2015). Peter Crassus and the legal renovatio of the 11th century.
 • Show author(s) (2013). Å skrive bok om globalhistoriografi.
 • Show author(s) (2013). P. A. Munchs historiesyn. Kjelder, historikarar og historieskriving.
 • Show author(s) (2013). Mellomalderen i dei nasjonale forteljingane.
 • Show author(s) (2012). Public debate, communication and languages.
 • Show author(s) (2012). Propagating constitutional reform. The Baronial rebellion and its aftermath.
 • Show author(s) (2012). Political thought in late medieval and early modern Scandinavian historiography.
 • Show author(s) (2012). "Even the very laymen are chattering about it".
 • Show author(s) (2011). The construction of a discipline: P. A. Munch (1810-63) and the writing of national history in Norway.
 • Show author(s) (2011). Politisk teori i norsk og skandinavisk historieskriving i tidleg moderne tid.
 • Show author(s) (2011). Om Norgis rige by Absalon Pedersön Beyer.
 • Show author(s) (2011). Norgeshistories som historiografisk sjanger.
 • Show author(s) (2011). Nasjonalhistorie som historiografisk sjanger. Forteljingar om mellomalder og samtid i noregs- og danmarkshistorier på 1900-talet.
 • Show author(s) (2011). Censorship and Cultures of Criticism.
 • Show author(s) (2010). Was there 'politics' in the eleventh and twelfth centuries: some reflections on a recent book.
 • Show author(s) (2010). Politisering av folkeopinionen, 800-1200.
 • Show author(s) (2010). Nye strømninger og utfordringer (1914 til i dag).
 • Show author(s) (2010). Norsk historieskriving.
 • Show author(s) (2010). Komparasjon, histoire croisée og globalhistoriografi.
 • Show author(s) (2010). Historieteori og metode hjå P. A. Munch.
 • Show author(s) (2010). Debattkulturar i den europeiske mellomalderen: argument, demonstrasjon og emosjonar ved representative forsamlingar.
 • Show author(s) (2010). Debattkulturar i den europeiske mellomalderen.
 • Show author(s) (2010). Comparision, histoire croisée and global historiography.
 • Show author(s) (2009). Ideen om Europa i middelalderen. Kulturmøte og skapinga av ein europeisk identitet.
 • Show author(s) (2008). Public Debate in Medieval Europe, 800-1300.
 • Show author(s) (2008). Performativity and Argument in Public Controversies of the Eleventh and Twelfth Centuries.
 • Show author(s) (2008). Papal Biographies in the Service of Church Reform (ca. 1050-1140).
 • Show author(s) (2008). Kongemakt og styrarideologi.
 • Show author(s) (2008). Frå Clermont 1095 til Konstantinopel 1204: den tidlege krosstogsrørsla som eit historisk fenomen.
 • Show author(s) (2008). Conceptions of Authorship in the Eleventh-Century Polemical Literature.
 • Show author(s) (2008). "Intellectuals in Politics": some eleventh-century cases.
 • Show author(s) (2007). The writing of political theory during the Investiture Contest.
 • Show author(s) (2007). The public debate during the baronial rebellion.
 • Show author(s) (2007). Public debate and propaganda in the Becket controversy.
 • Show author(s) (2007). Mapping public debates along the orality-literacy continuum, 1000-1300.
 • Show author(s) (2007). Fromme og mindre fromme pavar og kongar - eit 1000-tals-perspektiv.
 • Show author(s) (2007). 'Tekstlege samfunn' - nokre mellomalderske variantar.
 • Show author(s) (2006). Propaganda og det nasjonale i mellomalderen.
 • Show author(s) (2006). Propaganda i middelalderen. Noen refleksjoner.
 • Show author(s) (2006). Propaganda i mellomalderen.
 • Show author(s) (2006). Administrative literacy in medieval Scandinavia – in a comparative perspective.
 • Show author(s) (2005). Politics and Ideology: The Idea of Kingship in Europe in the Eleventh Century.
 • Show author(s) (2005). Advice and Counsel in the Letters of Anselm of Canterbury.
 • Show author(s) (2004). Mellomalderforskinga og tilhøvet til samfunnsfaga.
 • Show author(s) (2004). Korleis kan omgrepet 'literacy' kaste nytt ljos over norrøn filologi?
 • Show author(s) (2004). Frå Gutenberg sin galakse til Internett: fire tiår med skriftkulturstudiar.
 • Show author(s) (2003). The public dimension of the polemical literature.
 • Show author(s) (2003). Frå ‘Gutenberg sin galakse’ til det ‘tekstlege samfunn’ og utviklinga vidare. Fire tiår med ‘literacy-theory’.
 • Show author(s) (2002). Skriftkultur - kva er det?
 • Show author(s) (2001). Teksthistorie frå eit literacy-perspektiv.
 • Show author(s) (2001). Libelli de lite. Pamflettar frå investiturstriden.
 • Show author(s) (2001). Kommunikasjonsmønster i mellomalderen.
Book review
 • Show author(s) (2021). Anne Eriksen, Livets læremester. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies.
 • Show author(s) (2012). Kriston R. Rennie, Law and practice in the age of reform: the legatine work of Hugh of Die (1073-1106). Brepols. Speculum. 602-604.
 • Show author(s) (2012). Kriston R. Rennie, Law and practice in the age of reform: the legatine work of Hugh of Die (1073-1106) (1073–1106). Turnhout: Brepols, 2010. Pp. xiii, 246. ISBN: 9782503531908. Speculum. 602-604.
 • Show author(s) (2011). Simon Larsson, Intelligensaristokrater och arkivmartyrer. Normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900-1945. Gidlunds förlag. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Show author(s) (2011). Louis I. Hamilton, A Sacred City. Consecrating Churches and Reforming Society in Eleventh-Century Italy. Manchester. Reviews in History (2011). Reviews in History.
 • Show author(s) (2010). Rosamond McKitterick, Charlemagne. The Formation of a European Identity Cambridge: Cambridge University Press 2008. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Show author(s) (2010). Charlemagne The Formation of a European Identity. Historisk Tidsskrift (Norge). 131-136.
 • Show author(s) (2009). Thomas N. Bisson The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of European Government. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Show author(s) (2006). Anne Irene Riisøy: Stat og kirke. rettsutøvelsen i kristenrettssaker mellom Sættargjerden og reformasjonen (State or church. Discharge rights or Christian rights matters between fences and reforms). Historisk Tidsskrift (Norge). 117-120.
 • Show author(s) (2005). Pernille Hermann (red.): Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavia (2005). Collegium Medievale. 164-167.
 • Show author(s) (2004). Anmeldelse av: Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt and Bjørn Poulsen (eds.): Writing Peasants. Studies on Peasant Literacy in Early Modern Northern Europe. Scandinavian Journal of History. 60-63.
 • Show author(s) (2003). På sporet av historiefaget? Ingar Kaldal: Historisk forsking, forståing og forteljing. HIFO-nytt. 16-20.
 • Show author(s) (2003). Helge Jorheim: Lesningens vitenskap. Utkast til en ny filologi. Scandinavian Journal of History.
 • Show author(s) (2003). Charlotte Appel: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen.
 • Show author(s) (2002). Vitskapsfilosofi: historiefagleg eller tverrfagleg? Paul Knutsen, Analytisk narrasjon. En innføring i Historiefagets vitenskapsfilosofi. HIFO-nytt. 20-27.
 • Show author(s) (2002). Steinar Imsen, Noregs nedgang. Dag og Tid. 20-21.
 • Show author(s) (2002). Sebastian Olden-Jørgensen, Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. Scandinavian Journal of History.
 • Show author(s) (2002). Madeleine Hurd, Public Spheres, Public Mores, and Democracy: Hamburg and Stockholm 1870-1914. Scandinavian Journal of History. 47-50.
 • Show author(s) (2002). Knut Helle, Gulatinget og Gulatingslova. HIFO-nytt. 25-28.
 • Show author(s) (2002). Jan Helldén, Minna Skafte Jensen, Thomas Pettitt (ed.), Inclinate Aurem. Oral Perspectives on Early European Verbal Culture. Middelalderforum. 124-130.
 • Show author(s) (2002). Ingar Kaldal, Frå sosialhistorie til nyare kulturhistorie. Dag og Tid. 20-21.
 • Show author(s) (2002). Historisk tidsskrift 1997-2002. Dag og Tid. 20-21.
 • Show author(s) (2001). Steinar Imsen: Europa 1300-1550, Universitetsforlaget, Oslo 2000, 247 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 140-143.
 • Show author(s) (2000). Ein ny norsk mellomalder? Melding: O. G. Moseng, E. Opsahl, G. I. Pettersen, E. Sandmo, Norsk Historie I. 750-1537 (Tano Forlag, 1999), J. V. Sigurdsson, Norsk historie 800-1300. Frå høvdingmakt til konge- og kyrkjemakt (Samlaget, 1999), G. A. Ersland, H. Sandvik,Norsk historie 1300-1625. Eit rike tek form (Samlaget, 1999). REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 98-108.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2018). Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2012). The Creation of Medieval Northern Europe. Essays in honour of Sverre Bagge. Dreyer Forlag A/S.
 • Show author(s) (2012). Modes of Authorship in the Middle Ages. Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
 • Show author(s) (2010). Along the oral-written continuum : types of texts, relations and their implications. Brepols.
Academic monograph
 • Show author(s) (2021). Hva er globalhistorie.
 • Show author(s) (2020). Ei verd i endring: den globale mellomalderen 500-1500.
 • Show author(s) (2016). Hva er middelalderen.
 • Show author(s) (2014). Globalhistoriografi - Historie og historieskriving frå dei eldste tider til i dag.
 • Show author(s) (2010). Historie. Historieskriving frå antikken til i dag.
 • Show author(s) (2009). Europeisk politisk historie 400-1750: frå førstatleg samband til einskapsstat.
 • Show author(s) (2007). Inventing the Public Sphere. The Public Debate During the Investiture Contest (c. 1030-1122). Vol. II.
 • Show author(s) (2007). Inventing the Public Sphere. The Public Debate During the Investiture Contest (c. 1030-1122). Vol 1.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2017). Hva er middelalderen? Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2001). Med ordet som våpen. Tale og skrift i vestleg historie. Det Norske Samlaget.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2009). Debattkulturar i den europeiske mellomalderen: eldre standpunkt og nye perspektiv. HIFO-nytt.
Feature article
 • Show author(s) (2010). Kampen om fortida. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2016). Norge og korstogene. En studie av forbindelsene mellom det norske riket og den europeiske korstogsbevegelsen, ca.1050-1380.
 • Show author(s) (2005). The Medieval Public Sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the Investiture Contest.
 • Show author(s) (2004). The Medieval Public Sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the Investiture Contest.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Lov og kommunikasjon.
 • Show author(s) (2022). Utdanning som forskning. 27 pages.
 • Show author(s) (2022). La liberté d' expression durant la Querelle des Investitures. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). Literacy Studies: Past, Present, and Future.
 • Show author(s) (2019). Letters, Networks, and Public Opinion in Medieval Norway (1024-1263).
 • Show author(s) (2018). Å arbeide komparativt. 22 pages.
 • Show author(s) (2018). Valg av kildematerialer, arbeidsmåte og tilnærming. 8 pages.
 • Show author(s) (2018). Kilder, kildekritikk og historieskrivingens vitenskapelighet - noen historiske eksempler.
 • Show author(s) (2018). Kildekritikk - en kort historikk. 10 pages.
 • Show author(s) (2018). Hvordan komme frem til de gode spørsmålene? 10 pages.
 • Show author(s) (2018). Hvordan få fortiden til å fortelle? 6 pages.
 • Show author(s) (2018). Avslutning: historikerens rolle i dagens kunnskapssamfunn. 6 pages.
 • Show author(s) (2017). Historikarar og historie i politikken. Noregs offentlege utgreiingar 1995-2015. 27 pages.
 • Show author(s) (2015). The Speech Against the Bishops and its European Context.
 • Show author(s) (2015). Middelalderen. Demokrati i teori og praksis.
 • Show author(s) (2014). Propagating constitutional reform in the Middle Ages: The Baronial Rebellion. 17 pages.
 • Show author(s) (2013). Mellomalderen i dei nasjonale forteljingane.
 • Show author(s) (2013). Folkeopinionen i mellomalderen. Frå ide til realitet (800-1200).
 • Show author(s) (2013). Folkeopinionen i mellomalderen. 21 pages.
 • Show author(s) (2012). Sverre Bagge's Professional Career. 20 pages.
 • Show author(s) (2012). Historiografi og tanken om nyrydding.
 • Show author(s) (2012). "...to destil the excellence of their genius": Conceptions of Authorship in Eleventh- and Twelfth-Century Polemical Literature. 18 pages.
 • Show author(s) (2010). Performance, argument, and assembly politics (ca. 1080–ca. 1160).
 • Show author(s) (2010). Mapping Public Debates along the Oral-Literate Continuum (1000-1300).
 • Show author(s) (2009). The Public Debate during the Baronial Rebellion.
 • Show author(s) (2004). Skriftkultur - kva er det? 29 pages.
 • Show author(s) (2002). "Men då som turen kom til skriftteikna" - Skriftkultur og den historiske forståinga av tekstkultur. 53 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2010). Oratio contra clerum Norvegiae. . In:
  • Show author(s) (2010). The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
Academic literature review
 • Show author(s) (2006). Intentions, concepts and reception: An attempt to come to terms with the materialistic and diachronic aspects of the history of ideas. History of Political Thought. 377-406.
 • Show author(s) (2006). Har staten vendt attende, og i tilfellet: kvar er den? Utfordringar for studiet av stat og statsdanning i mellomalderen ot tidleg moderne tid (Has the state been brought back in - if so, where is it? Challenges to the study of the state and state formation in the Middle Ages and the Early Modern Period). Historisk Tidsskrift (Norge). 193-230.
Interview Journal
 • Show author(s) (2012). Sverre Bagge - 70 år. Seniors perspektiv. Historikeren. 42-51.

More information in national current research information system (CRIStin)