Home
Mari Skuggedal Myksvoll's picture

Mari Skuggedal Myksvoll

Professor
 • E-mailmari.skuggedal@uib.no
 • Visitor Address
  Allégaten 70
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Latitudinally distinct stocks of Atlantic cod face fundamentally different biophysical challenges under on-going climate change. Fish and Fisheries. 1-24.
 • Show author(s) (2023). Key physical processes and their model representation for projecting climate impacts on subarctic Atlantic net primary production: A synthesis. Progress in Oceanography. 11 pages.
 • Show author(s) (2022). Attraction of cod Gadus morhua from coastal spawning grounds to salmon farms. Aquaculture Environment Interactions. 229-242.
 • Show author(s) (2021). The making of a genetic cline: introgression of oceanic genes into coastal cod populations in the Northeast Atlantic . Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 958-968.
 • Show author(s) (2021). The development of a sustainability assessment indicator and its response to management changes as derived from salmon lice dispersal modelling. ICES Journal of Marine Science.
 • Show author(s) (2021). Modelling chemical releases from fish farms: impact zones, dissolution time, and exposure probability. ICES Journal of Marine Science. 22-33.
 • Show author(s) (2021). Linking dispersal connectivity to population structure and management boundaries for saithe in the Northeast Atlantic. Marine Ecology Progress Series. 177-191.
 • Show author(s) (2021). Impact of salmon farming on Atlantic cod spatio-temporal reproductive dynamics. Aquaculture Environment Interactions. 399-412.
 • Show author(s) (2021). Highly mixed impacts of near-future climate change on stock productivity proxies in the North East Atlantic. Fish and Fisheries. 601-615.
 • Show author(s) (2020). Prediction of salmon lice infestation pressure in a Norwegian fjord. ICES Journal of Marine Science. 746-756.
 • Show author(s) (2020). Impact of variable physical conditions and future increased aquaculture production on lice infestation pressure and its sustainability in Norway. Aquaculture Environment Interactions. 193-204.
 • Show author(s) (2020). Impact of thermoclines on the vertical distribution of salmon lice larvae. Aquaculture Environment Interactions. 1-10.
 • Show author(s) (2018). Modelled salmon lice dispersion and infestation patterns in a sub-arctic fjord. ICES Journal of Marine Science. 1733-1747.
 • Show author(s) (2018). Evaluation of a national operational salmon lice monitoring system - from physics to fish. PLOS ONE.
 • Show author(s) (2016). Toward a model-based prediction system for salmon lice infestation pressure. Aquaculture Environment Interactions. 527-542.
 • Show author(s) (2016). Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution. Nature Communications. 8 pages.
 • Show author(s) (2015). The stress hormone corticosterone in a marine top predator reflects short-term changes in food availability. Ecology and Evolution. 1306-1317.
 • Show author(s) (2014). The decline of Norwegian kittiwake populations: modelling the role of ocean warming. Climate Research (CR). 91-102.
 • Show author(s) (2014). Modelling dispersal of eggs and quantifying connectivity among Norwegian coastal cod subpopulations. ICES Journal of Marine Science. 957-969.
 • Show author(s) (2014). Effects of river regulations on fjord dynamics and retention of coastal cod eggs. ICES Journal of Marine Science. 943-956.
 • Show author(s) (2014). Commercial Arctic shipping through the Northeast Passage: routes, resources, governance, technology, and infrastructure. Polar Geography. 298-324.
 • Show author(s) (2013). Climate-Driven Ichthyoplankton Drift Model Predicts Growth of Top Predator Young. PLOS ONE. 1-9.
 • Show author(s) (2012). Importance of high resolution wind forcing on eddy activity and particle dispersion in a Norwegian fjord. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 293-304.
 • Show author(s) (2011). Retention of Coastal Cod Eggs in a Fjord Caused by Interactions between Egg Buoyancy and Circulation Pattern. Marine and Coastal Fisheries. 279-294.
Report
 • Show author(s) (2022). Vurdering av heterogenitet i lakselusindusert villfiskdødelighet innen produksjonsområder i 2020 og 2021. .
 • Show author(s) (2021). Sluttrapport fra ICOD-prosjektet - Arbeidspakke 2: Egg- og yngelundersøkelser på gyte- og oppvekstområder på Smøla og i Aure i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegg nær lokale gyteområder for kysttorsk. 2021 - 32. 2021 - 32. .
 • Show author(s) (2021). Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk. 2021 - 48. 2021 - 48. .
 • Show author(s) (2020). Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk - ROC. 2020 - 55. 2020 - 55. .
 • Show author(s) (2020). Modellering av smittsomme lakseluslarver - bakgrunnsdata for Havforskningsinstituttets modellprodukt til Trafikklyssystemet, 2020. 2020 - 54. 2020 - 54. .
 • Show author(s) (2020). Kunnskapsstatus lakselus 2020 - Effekt av lakselus på vill laksefisk (2010-2019). 2020 - 23. 2020 - 23. .
 • Show author(s) (2019). Impact from salmon lice on wild salmonids - ROC, estimated from salmon lice maps with high spatial and temporal variability. 2019 - 52. 2019 - 52. .
 • Show author(s) (2018). Modelling salmon lice copepodids along the Norwegian coast – comparing old and new particle tracking models. 39-2018. 39-2018. .
 • Show author(s) (2017). Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning. .
 • Show author(s) (2017). Smittepress fra lakselus på vill laksefisk – estimert fra luselarvefelt med stor variabilitet. Nr. 13 - 2017. Nr. 13 - 2017. .
 • Show author(s) (2017). Hydrodynamisk spredningsmodell for lakselus og konsentrasjon av smittsomme kopepoditter. Nr. 12 - 2017. Nr. 12 - 2017. .
 • Show author(s) (2014). Sjøfugl i Norge 2013. Resultater fra SEAPOP-programmet. 2013. 2013. .
 • Show author(s) (2013). KunnskapsInnhenting Barentshavet-Lofoten-Vesterålen (KILO). Status og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for mengde, fordeling og transport av kommersielle fiskearter fra gytende fisk til egg, larver, yngel og ungfisk i nordnorske sokkelområder med vekt på Lofoten og Vesterålen. 3. 3. .
Lecture
 • Show author(s) (2022). PhD project: Deep-water Renewal in Norwegian Sill Fjords.
 • Show author(s) (2022). Norwegian fjords and climate change.
 • Show author(s) (2018). Salmon lice as an environmental indicator for managment of Norwegian salmon farming.
 • Show author(s) (2018). Lakselusovervåking – en kombinasjon av tradisjonelle fangstmetoder og hydrodynamiske modeller.
 • Show author(s) (2018). Interaksjoner mellom lakseoppdrett og gyteområder for torsk (ICOD-prosjektet).
 • Show author(s) (2018). Interaksjoner mellom lakseoppdrett og gyteområder for torsk (ICOD-prosjektet).
 • Show author(s) (2018). Interactions of salmon farming on Atlantic cod spawning grounds (ICOD prosjektet).
 • Show author(s) (2018). Hva hindrer vekst i røde områder? .
 • Show author(s) (2018). Flere verter – færre parasitter? Er det mulig med dagens sjøbaserte merdoppdrett?
 • Show author(s) (2017). Trafikklyssystemet - og veien videre.
 • Show author(s) (2017). Trafikklysmodellen og kunnskapsgrunnlaget.
 • Show author(s) (2017). Oseanografi og klima fram mot 2050.
 • Show author(s) (2017). Operasjonell lusevarsling og kartlegging av områder med forhøyet smittepress.
 • Show author(s) (2017). Jobbmuligheter ved Havforskningsinstituttet.
 • Show author(s) (2017). Havforskningsinsituttet sin beregning av smittepress fra lakselus - modellert tetthet kalibrert mot data fra smoltbur .
 • Show author(s) (2016). My Way.
 • Show author(s) (2016). Modeller i kystsonen. Hva trenger vi av nye modeller og infrastruktur for å dekke forsknings- og overvåkningsbehovet på kysten?
 • Show author(s) (2016). ICOD, Interactions of aquaculture with cod spawning grounds.
 • Show author(s) (2016). HI modellen: Presentasjon av modell og prediksjoner. Påslag på smolt i bur, alle områder.
 • Show author(s) (2016). HI modellen: Presentasjon av modell og predikasjoner. Påslag på smolt i bur, alle områder.
 • Show author(s) (2016). Bruk av smittekart for vurdering av status 2015-2016 for sjøørret/sjørøye innen produksjonsområdene.
 • Show author(s) (2014). Fra larvedrift til bestandsendringer - interaksjoner mellom fiskelarver og sjøfugl.
 • Show author(s) (2014). Drift av fiskelarver og interaksjoner mellom fiskebestander og sjøfugldynamikk.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2022). Hva betyr klima for vannutskiftning? .
 • Show author(s) (2022). Fjorder i endring.
 • Show author(s) (2018). Fjord, kyst og bærekraft.
 • Show author(s) (2018). Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - viktige leveranser fra MET.
 • Show author(s) (2017). Fjord, kyst og bærekraft.
 • Show author(s) (2015). Modellert larvedrift avdekker årsakssammenheng mellom klimavariasjoner og sjøfugl.
 • Show author(s) (2014). Sammenhengen mellom klimavariasjoner, torsk og sjøfugl.
 • Show author(s) (2014). Fjordmiljøet styrer skjebnen til torskeeggene – om miljøendringer forårsaket av kraftverksutbygging.
 • Show author(s) (2013). Strømmende data - en forskningsressurs for skolen.
 • Show author(s) (2013). Ny kunnskap om Lofoten – Vesterålen.Resultater fra Havforskningsinstituttets kunnskapsinnhenting - KILO.
 • Show author(s) (2013). Lomvi og torskelarver (Common Guillemots and cod larvae).
 • Show author(s) (2013). Klimaets betydning for bestandsendringer hos krykkje.
 • Show author(s) (2013). Klimaendringer i kyst- og fjordstrøk - effekter på kystnært fiske og havbruk.
 • Show author(s) (2013). Fjorder i endring - klimaeffekter på miljø og økologi.
 • Show author(s) (2013). Fjorder i endring - klimaeffekter på miljø og økologi.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). The 2021 Deep-Water Renewal Event in Masfjorden.
 • Show author(s) (2023). Norwegian fjords as microcosms for examining deep-sea ecosystem responses to climate change and cumulative human stressors.
 • Show author(s) (2023). Deep-water renewal in sill fjords: investigating the 2021 event in Masfjorden.
 • Show author(s) (2021). Norwegian fjords and climate change.
 • Show author(s) (2020). Spredning av lakselus - klima og bærekraftig vekst i norsk havbruk.
 • Show author(s) (2020). Impact zones around Norwegian fish farms from release of bath treatment chemicals.
 • Show author(s) (2019). Oceanic drift of plankton.
 • Show author(s) (2019). Climate vulnerability assessments ‒ a mechanistic approach.
 • Show author(s) (2018). Trafikklyssystemet - bærekraftig vekst i havbruksnæringa.
 • Show author(s) (2018). The importance of current and environmental variability for dispersion of water borne pathogens along the Norwegian coast.
 • Show author(s) (2018). Modelled salmon lice dispersion and infestation between farms in a sub-arctic fjord system.
 • Show author(s) (2018). Mechanisms behind changes in Northeast Atlantic cod stocks during climate warming .
 • Show author(s) (2018). Interactions of salmon farming on Atlantic cod spawning grounds.
 • Show author(s) (2018). Forecasting the impact of salmon lice on wild salmonids, setting the stage for sustainable growth in salmon aquaculture.
 • Show author(s) (2018). Forecasting the impact of salmon lice on wild salmonids, setting the stage for sustainable growth in salmon aquaculture.
 • Show author(s) (2018). Climate vulnerability of marine fish, response traits and mechanisms.
 • Show author(s) (2017). Virtual Salmon Smolt Model.
 • Show author(s) (2017). Modelling salmon lice dispersion.
 • Show author(s) (2017). Modelling lice pressure in Norway.
 • Show author(s) (2017). Differences between early stages of Northeast Arctic cod and Norwegian coastal cod.
 • Show author(s) (2017). An operational lice assessment for Norwegian coastal waters.
 • Show author(s) (2016). Timing of reproducton in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels (SEATIME) - a project in the Fjord and Coast Flagship.
 • Show author(s) (2016). Modell for risiko for uakseptable lusepåslag på villfisk.
 • Show author(s) (2016). Hydrodynamical dispersion model for salmon lice.
 • Show author(s) (2016). Gyter torsk nær oppdrettsanlegg?
 • Show author(s) (2016). Drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution.
 • Show author(s) (2016). Breeding success in Atlantic puffins at Hjelmsøya, northern Norway: effects of food availability and climate variation.
 • Show author(s) (2015). Spredning av patogener i fjord- og kystområder.
 • Show author(s) (2014). Towards an assessment of regional salmon lice infection pressure.
 • Show author(s) (2014). Melting of ice shelves on Greenland.
 • Show author(s) (2014). Impacts of climate on recruitment in an arctic seabird population.
 • Show author(s) (2014). Connectivity among subpopulations of Norwegian Coastal cod – impacts of physical-biological factors during egg stages.
 • Show author(s) (2013). The role of ocean warming in the decline of kittiwakes in Norway.
 • Show author(s) (2013). The density gradient column - Measuring the specific gravity of fish eggs.
 • Show author(s) (2013). Ny kunnskap om Lofoten – VesterålenResultater fra Havforskningsinstituttets kunnskapsinnhenting - KILO.
 • Show author(s) (2013). Modellering av klimavariasjoner og larvedrift nær en sjøfuglkoloni.
 • Show author(s) (2013). Kunnskapsinnhenting Lofoten-Vesterålen-TromsKILO-rapporten.
 • Show author(s) (2013). Ecosystem, fishing and oil exploration – competition for the same ocean areas.
 • Show author(s) (2013). Development of oceanographic models. How to find the regional sea lice infestation pressure?
 • Show author(s) (2012). Physical-biological interactions and fish recruitment mechanisms in Eastern Boundary Upwelling Ecosystems.
 • Show author(s) (2012). Modeling dispersal of eggs and quantifying connectivity among Norwegian Coastal cod subpopulations.
 • Show author(s) (2012). Effects of river regulations on fjord dynamics and retention of coastal cod eggs.
 • Show author(s) (2012). Climate effects on fjord populations of cod - caused by variations in river runoff.
 • Show author(s) (2010). Influence of high resolution wind forcing on circulation in a fjord system - Porsangerfjorden.
 • Show author(s) (2010). Climate effects on the recruitment of coastal cod.
Database
 • Show author(s) (2020). Lakselus LADiM V2, https://doi.org/10.21335/NMDC-410516615.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Sommarens varsku om maktrelasjonar krev handling. Khrono.no.
 • Show author(s) (2022). Vannkraft visker ut årstidene I fjordene. Bergens Tidende, Debattsider.
 • Show author(s) (2021). Akademisk ytringsfrihet: Tre løsningsforslag. Khrono.no.
 • Show author(s) (2014). Må forske for nye skipsrute. Avisa Nordland.
 • Show author(s) (2013). Verdens mest sårbare fødestue og barnehage? Ytring : NRK.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2012). Connectivity among subpopulations of Norwegian Coastal cod – Impacts of physical-biological factors during egg stages.
Interview
 • Show author(s) (2022). Hva skjer med livet i fjordene? .
 • Show author(s) (2022). En time om havet.
 • Show author(s) (2022). EKKO.
 • Show author(s) (2022). Abels panel.
Poster
 • Show author(s) (2023). The 2021 Deep-Water Renewal Event in Masfjorden.
 • Show author(s) (2022). NorKyst800 - a current model covering Norway.
 • Show author(s) (2022). FJO2RD: Physical Factors Affecting Oxygen Concentrations in Norwegian Sill Fjords.
 • Show author(s) (2018). Lack of synchrony between seabird breeding phenology at two colonies in the Norwegian and Barents Seas.
 • Show author(s) (2017). Timing of reproduction in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels.
 • Show author(s) (2016). Timing of reproduction in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels (SEATIME) - a project in the Fjord and Coast Flagship.
 • Show author(s) (2014). Modeling advection of herring larvae and assessing selective grazing by seabirds.
 • Show author(s) (2014). Impacts of climate variability on recruitment in an arctic seabird population.
 • Show author(s) (2012). The influence area of salmon lice copepodids from fish farms in a north Norwegian fjord.
 • Show author(s) (2012). Modeling a Norwegian fjord with high resolution wind forcing.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2013). Atlantisk torsk - en art, flere ulike bestander. 90-92.
Chapter
 • Show author(s) (2022). Effekter av torskeoppdrett i åpne merder på ville torskebestander. 314-405. In:
  • Show author(s) (2022). Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus - Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett. 2022 - 13. 2022 - 13. .

More information in national current research information system (CRIStin)