Home
Max Akira Endo Kokubun's picture

Max Akira Endo Kokubun

Postdoctoral fellow
  • E-mailMax.Kokubun@uib.no
  • Visitor Address
    Realfagbygget, Allégt. 41
  • Postal Address
    Postboks 7803
    5020 BERGEN